Xem Nhiều 1/2023 #️ Cách Mạng Tháng Mười Nga Và Cách Mạng Tháng Tám Việt Nam # Top 3 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Cách Mạng Tháng Mười Nga Và Cách Mạng Tháng Tám Việt Nam # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Mạng Tháng Mười Nga Và Cách Mạng Tháng Tám Việt Nam mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cách mạng Tháng Mười Nga và Cách mạng Tháng Tám Việt Nam

Sau cách mạng dân chủ tư sản tháng 02 năm 1917, ở Nga tồn tại tình trạng hai chính quyền song song, một bên là Chính phủ lâm thời tư sản và một bên là Xô Viết các đại biểu công nhân và binh sĩ, đứng đầu là Xô-viết Pê-tơ-rô-grát. Trước tình hình đó, V. I. Lênin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định mục tiêu của cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tháng 4/1917, V. I. Lênin về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Nga. Đêm ngày 24/10/1917 (theo lịch cũ nước Nga, tức đêm ngày 06/11/1917), khởi nghĩa vũ trang nổ ra ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát.

Ngày 25/10/1917 (theo lịch cũ nước Nga, tức ngày 07/11/1917), các lực lượng khởi nghĩa đã làm chủ tình hình ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát, từ Cung điện Mùa Đông và một vài nơi. Tới 2 giờ 10 phút, rạng sáng ngày 26/10/1917, Cung điện Mùa Đông được giải phóng, các Bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời bị bắt giữ. Cuộc khởi nghĩa vũ trang tại Pê-tơ-rô-grát kết thúc thắng lợi.

Ngày 25/10/1917 đã được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại.

Nếu không có Cách mạng Tháng Mười vĩ đại thì nhân dân Việt Nam không thể hoàn thành được cuộc Cách mạng Tháng Tám của mình

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội; giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước mình.

 Cách mạng Tháng Mười Nga thành công dẫn tới sự ra đời Nhà nước xã hội chủ nghĩa – Nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới, báo hiệu quá trình cải tạo thế giới theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu. Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga đánh đổ chủ nghĩa đế quốc ở ngay “chính quốc”, đồng thời đánh vào hậu phương của nó là các nước thuộc địa của Nga Hoàng, mở ra thời kỳ vùng dậy không gì ngăn cản được của các dân tộc bị áp bức, giành độc lập, tự do, làm lay chuyển hậu phương rộng lớn của chủ nghĩa đế quốc thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh. Thắng lợi của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và cách mãng xã hội chủ nghĩa ở một loạt nước như: Ba Lan, Bun-ga-ri, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hung-ga-ri, Tiệp Khắc, An-ba-ni, Mông Cổ, Triều Tiên, Cuba và Việt Nam đã tạo nên những tiền đề thực tế cho sự ra đời một hệ thống xã hội mà trước đó chưa từng tồn tại trong lịch sử và chỉ một thời gian ngắn sau khi ra đời – hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò chi phối với nhiều quá trình quan trọng của thế giới hiện đại. Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng. Nó cho thấy, trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu và tự nhiên giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội chẳng những là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, đưa xã hội loài người tới tự do, công bằng, bình đẳng và văn minh.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.

Đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đều bị thất bại vì không có đường lối cứu nước đúng đắn. Giữa lúc đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, sau gần 10 năm bôn ba tìm con đường cứu nước đã tiếp thu được ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười.

Tháng 7/1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. I. Lênin, Nguyễn Ái Quốc sớm nắm bắt được cốt lõi trong tư tưởng của V. I. Lênin: Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Luận cương đã giải đáp cho Người về con đường giành độc lập dân tộc và tự do cho đồng bào Việt Nam mà Người đang kỳ công tìm kiếm. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đi đến nhận thức rõ ràng về con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam. Người khẳng định rằng, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Đó là con đường gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với xu thế thời đại. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), Đảng đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam.

Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Sau sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch đã và đang chống phá quyết liệt, mưu toan phủ nhận mọi thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga và nền tảng tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại, đó là chủ nghĩa Mác – Lênin. Những âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa xã hội của các thế lực thù địch trong nhiều thập kỷ qua càng làm nổi bật tầm vóc và ý nghĩa thời đại của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Cũng từ đó, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Liên Xô nảy nở, không ngừng được củng cố và phát triển.

Những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Cách mạng Tháng Mười Nga về vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản; về xây dựng đảng kiều mới của giai cấp công nhân; về thiết lập và củng cố khối liên minh công nông; về phương pháp bạo lực cách mạng; về xây dựng Nhà nước chuyên chính vô sản… đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Trong giai đoạn hiện nay, cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội diễn ra rất phức tạp. Chủ nghĩa xã hội đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học sau các sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Đảng ta đã kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986) đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Nguyên tắc chỉ đạo sự nghiệp đổi mới được Đảng ta luôn quán triệt là: Đổi mới trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục tiêu, con đường đã chọn. Đó là và tư tưởng, vừa là sự lựa chọn cách thức, bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng để từng bước hiện thực hóa con dường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn – con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã giành được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt lịch sử. Nhân dân ta kiên định sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng và hướng tới là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để đạt tới mục tiêu cao cả đó, tất yếu phải trải qua nhiều chặng đường khó khăn, gian khổ với những bước đi, hình thức phù hợp trong suốt thời kỳ quá độ. Trước mắt cần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, không ngừng học tập, nâng cao nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

– Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

– Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả ba nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân.

– Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

– Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

– Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh./.

                                                                             Thanh Huống (tổng hợp)

Cách Mạng Tháng Mười Nga Vĩ Đại Với Cách Mạng Việt Nam .Công An Tra Vinh

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM  Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp vô sản Nga tiến hành, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Nga Xô viết – Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Đây là một sự kiện trọng đại trong tiến trình lịch sử của nhân loại, mở ra thời kỳ phát triển mới của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như phong trào giải phóng dân tộc. Từ chỗ chỉ là ước mơ cao đẹp của loài người, sau Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực, có sức mạnh vô cùng to lớn, lôi cuốn các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”[1].  Từ sau Cách mạng Tháng Mười, Liên Xô đã giành được những thành tựu to lớn về nhiều mặt, nhất là đã huy động được lực lượng vật chất và tinh thần đánh thắng liên minh các thế lực đế quốc trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, các thế lực phát xít tàn bạo trong Chiến tranh thế giới thứ hai, hình thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong hơn bảy mươi năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã đạt được sự phát triển mạnh mẽ về tiềm lực kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội trên quy mô lớn với trình độ hiện đại, bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Với sự lớn mạnh toàn diện, chủ nghĩa xã hội có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống chính trị thế giới, đóng vai trò quan trọng đối với sự sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Chính chủ nghĩa xã hội và cuộc đấu tranh rộng lớn, mạnh mẽ của nhân dân lao động đã là động lực to lớn buộc các thế lực thực dân, đế quốc phải thừa nhận quyền độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa; chính quyền các nước tư bản có những cải cách xã hội để cải thiện đời sống của người lao động…  Ở Việt Nam, vào đầu thế kỷ 20, trong bối cảnh các lực lượng yêu nước bế tắc về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đưa ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười đến với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Năm 1927, trong cuốn “Đường cách mệnh” – cuốn sách giáo khoa lý luận chính trị đầu tiên của cách mạng Việt Nam, Người khẳng định: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mác và Lênin”[2]. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam đã dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin; đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc Việt Nam, là yêu cầu khách quan, con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.  Kế thừa và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những kỳ tích vẻ vang. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam một lần nữa đã chứng tỏ tính chất đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tính chất đúng đắn của đường lối mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười năm 1917 đã vạch ra…”[3]. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, đã hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã đưa đất nước ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.     Với những thắng lợi vĩ đại giành được trong suốt 87 năm qua kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng mở, có vị thế, uy tín ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Những mốc son chói lọi mà cách mạng Việt Nam giành được là sự nối tiếp hào hùng lý tưởng, mục tiêu của Cách mạng Tháng Mười, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việt Nam có câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng Tháng Mười”[4]. Chính vì vậy, trong trái tim mỗi người Việt Nam, tình cảm gắn bó và lòng biết ơn đối với Cách mạng Tháng Mười cũng như đối với V.I. Lênin – lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản – là vô cùng sâu sắc.  Từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990 của thế kỷ 20, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ; chủ nghĩa xã hội và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế lâm vào thoái trào, tác động sâu sắc đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đây là tổn thất lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tiến hành cải cách, đổi mới.       Đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là kết quả của quá trình tìm tòi, thử nghiệm, bám sát thực tiễn, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện. Theo đó, Đảng ta luôn kiên định quan điểm đổi mới có nguyên tắc, đổi mới nhưng không đổi màu, đổi mới nhưng phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới để hoàn thành tốt hơn hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước những diễn biến thăng trầm của lịch sử, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nhấn mạnh: “Chẳng lẽ bao nhiêu thành quả cách mạng giành được bằng xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam lại đem trao vào tay những lực lượng đưa đất nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa, con đường chắc chắn không thể bảo đảm độc lập thật sự cho dân tộc, tự do hạnh phúc thật sự cho tuyệt đại đa số nhân dân… Chính vì vậy, nhân dân ta quyết không chấp nhận con đường nào khác ngoài con đường xã hội chủ nghĩa”[5]. Trong bối cảnh tình hình thế giới cực kỳ phức tạp, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân ta với lòng yêu nước nồng nàn và niềm tin sâu sắc vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội đã vượt lên muôn trùng khó khăn, thử thách, từng bước đưa đất nước vững bước đi lên. Tư tưởng nhân văn cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười tiếp tục được Đảng ta lãnh đạo hiện thực hóa trong sự nghiệp đổi mới, giành được những thành tựu to lớn. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.  Những thắng lợi vẻ vang qua hơn 30 năm đổi mới là minh chứng sinh động về sự kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về quá trình đúc rút, tổng kết những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, cũng như những kinh nghiệm từ cả thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đây là tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.           V.I. Lênin đã nhấn mạnh: “Bất cứ cuộc cách mạng nào cũng đều đánh dấu một bước ngoặt trong đời sống của quảng đại quần chúng nhân dân. Chừng nào mà bước ngoặt như thế chưa chín muồi, thì không một cuộc cách mạng thật sự nào lại có thể nổ ra được. Và, cũng như mỗi bước ngoặt trong cuộc đời của một người đều đem lại cho người đó rất nhiều bài học, làm cho người đó sống qua và nếm trải rất nhiều cái, thì cách mạng cũng vậy, nó cũng đem lại cho toàn thể nhân dân, trong một thời gian ngắn, những bài học bổ ích nhất và quý giá nhất”[6]. Với ý nghĩa sâu sắc đó, dù thế giới có nhiều biến động, đổi thay, Cách mạng Tháng Mười vẫn luôn tỏa sáng, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về khát vọng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội. Những bài học bổ ích, kinh nghiệm quý báu của cuộc cách mạng vĩ đại này đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  Thời gian tới, đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản để phát triển, đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục tiến hành toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”[7], chúng ta cần chú trọng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, tiếp tục nhận thức rõ hơn về mô hình xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.           Tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, ý nghĩa thời đại và những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại là tài sản vô giá, có giá trị bền vững, tiếp tục tỏa sức sống mạnh mẽ đối với cách mạng Việt Nam và nhân loại tiến bộ. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc cách mạng tiền bối đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau, nhất định chúng ta sẽ phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.  

GS. TS. Trần Đại Quang        

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 12, tr. 300.  [2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 2, tr. 280.  [3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 8, tr. 572.  [4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 12, tr. 305.  [5] Nguyễn Văn Linh: Đổi mới để tiến lên, tập IV, Nhà Xuất bản Sự Thật, Hà Nội, 1991, tr. 155.   [6] Lênin: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t. 34, tr. 73.  [7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 12, tr. 303./.

Cổng TTĐT Chính phủ – chúng tôi

Lắp Mạng Fpt Khuyến Mãi Tháng 8/2021

Báo giá đăng ký lắp mạng FPT

FPT xuất hiện trên thị trường Việt Nam cũng được một thời gian khá dài, các dịch vụ internet & truyền hình của nhà mạng FPT cung cấp cũng nhận được rất nhiều những đánh giá khách quan rất tốt từ phía người sử dụng. Chính vì vậy những thông tin về khuyến mãi lắp mạng FPT của tháng 7/2021 cũng như quy trình đăng ký Internet, Wifi FPT được rất đông người quan tâm đặc biệt là người dân tại hai TP. lớn Hà Nội và HCM. Hiểu được vấn đề đó, bài viết sau đây sẽ mang đến cho người đọc những thông tin tổng quát nhất và cái nhìn khách quan nhất về chương trình khuyến mãi của FPT Telecom.

Thực tế, bạn sẽ nhận ra hầu như khắp mọi nơi đều có sử dụng mạng. Hiện nay Công ty FPT đang phủ sóng trên diện rộng số lượng người dùng rất đông phạm vi trên toàn quốc, lượng người đăng ký lắp mạng FPT ngày càng nhiều, người người nhà nhà đều tin tưởng và lựa chọn FPT để lắp đặt và sử dụng. Với những ưu điểm vô cùng nổi bật luôn tiên phong về công nghệ & các dịch vụ viễn thông chắc chắn không chỉ bây giờ mà trong tương lai FPT Telecom sẽ còn vươn xa ra thị trường quốc tế.

Hotline tư vấn Lắp mạng FPT: 0961.343.688 hỗ trợ 24/7

1/ Lý do nên đăng ký lắp mạng FPT là lựa chọn tốt ?

Có thể nhận thấy trên thị thường viễn thông ở Việt Nam hiện nay có khá nhiều đơn vị nhà mạng khác nhau để tìm hiểu lựa chọn. Tuy nhiên FPT vẫn có số đông những người sử dụng mạng Internet đều tin tưởng sử dụng dịch vụ. Bởi lựa chọn đăng ký lắp mạng FPT có các ưu điểm sau:

Tăng gấp đôi x2 băng thông miễn phí giá không đổi.

Tăng gấp đôi x2 băng thông miễn phí giá không đổi.

Mạng FPT

có tốc độ truyền tải Internet cao, lên đến 1Gigabit/giây (1Gbps) mang tới giá trị sử dụng lớn.

Luôn có khuyến mãi – ưu đãi, quà tặng hấp dẫn: miễn phí lắp đặt wifi, giảm cước tháng … dành cho khách hàng mới.

Luôn có khuyến mãi – ưu đãi, quà tặng hấp dẫn: miễn phí lắp đặt wifi, giảm cước tháng … dành cho khách hàng mới.

Hạ tầng công nghệ cáp quang FTTH, luôn nâng cấp thường xuyên, chất lượng tín hiệu ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Hạ tầng công nghệ, luôn nâng cấp thường xuyên, chất lượng tín hiệu ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Các gói cước wifi đa dạng, phù hợp mọi đối tượng gia đình hay doanh nghiệp.

Các gói cước wifi đa dạng, phù hợp mọi đối tượng gia đình hay doanh nghiệp.

Độ trễ tốt hơn so với nhà mạng khác, rất tốt cho chơi game online, làm việc trực tuyến.

Độ trễ tốt hơn so với nhà mạng khác, rất tốt cho chơi game online, làm việc trực tuyến.

Thái độ nhân viên phục tốt, có nhân viên kinh doanh hỗ trợ đăng ký Internet, làm hợp đồng tại nhà.

Thái độ nhân viên phục tốt, có nhân viên kinh doanh hỗ trợ đăng ký Internet, làm hợp đồng tại nhà.

Thời gian triển khai lắp đặt mạng, wifi nhanh trong ngày.

Thời gian triển khai lắp đặt mạng, wifi nhanh trong ngày.

Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp khách hàng 24/7.

Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp khách hàng 24/7.

Được ưu tiên triển khai chỉ sau 12h đăng ký, kỹ thuật sẽ tới ngay nhà bạn để lắp đặt dịch vụ.

Được ưu tiên triển khai chỉ sau 12h đăng ký, kỹ thuật sẽ tới ngay nhà bạn để lắp đặt dịch vụ.

Giúp tiết kiệm 30% chi phí khi đăng ký 2 dịch vụ Combo

Giúp tiết kiệm 30% chi phí khi đăng ký 2 dịch vụ Combo Internet và Truyền hình FPT.

Lưu ý: Từ 1/7/2021 tặng gói F-Safe free áp dụng từ Super 80, S100, S150.

F-Safe: là tính năng tích hợp trên app Hi FPT bao gồm chức năng: Quản lý thiết bị và người dùng, Cài đặt bảo mật. Online truy cập an toàn.

A/ Khuyến mãi gói lắp mạng FPT dành cho cá nhân, hộ gia đình.

FPT Telecom tưng bừng thông báo chương trình khuyến mãi đăng ký lắp đặt mạng FPT ưu đãi “ SIÊU KHỦNG ” mới nhất tháng 07/2021 áp dụng cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, sinh viên giá cước siêu rẻ. Đi kèm là ưu đãi miễn phí lắp đặt, bao trọn vật tư, tặng modem wifi 4 Port & Free tới 120 ngày sử dụng cước dịch vụ.

Gói Super 30Mbps

190.000 VNĐ

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tháng cước 13, 14

Khuyến mại đặc biệt: Tặng Modem G-97RG6M – Wifi 4 Port 2 băng tần kép

Đăng ký online ngay

Gói Super 80Mbps

200.000 VNĐ

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tháng cước 13, 14

Khuyến mại đặc biệt: Tặng Modem G-97RG6M – Wifi 4 Port 2 băng tần kép

Đăng ký online ngay

Gói Super 100Mbps

235.000 VNĐ

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tháng cước 13, 14

Khuyến mại đặc biệt: Tặng Modem G-97RG6M – Wifi 4 Port 2 băng tần kép

Đăng ký online ngay

Gói Super 150Mbps

320.000 VNĐ

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tháng cước 13, 14

Khuyến mại đặc biệt: Tặng Modem G-97RG6M – Wifi 4 Port 2 băng tần kép

Đăng ký online ngay

Lưu ý 1: Bảng giá gói cước đăng ký lắp mạng Internet, wifi của FPT đã bao gồm thuế VAT 10%.

Lưu ý 2: Mức giá các gói cước Internet trên có thể thay đổi theo từng khu vực, quận, huyện và tỉnh. Để biết thông tin chương trình khuyến mãi chính xác nhất quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline bên dưới.

Tổng Đài Mạng FPT

Hotline 1: 0961.343.688

      Hotline 2: 0888.047.366

Hoặc soạn tin theo cú pháp ĐK LM gửi 0961.343.688 nhân vên gọi lại tư vấn miễn phí

B/ Khuyến mãi gói Combo Internet và Truyền hình FPT áp dụng cá nhân, gia đình.

Mạng FPT Telecom khuyến mãi đặc biệt lắp đặt gói dịch vụ Internet & Truyền hình FPT đi kèm ưu đãi chỉ phải trả thêm phí cước hàng tháng từ 20k tới 35k/ tháng với các ưu điểm, nhiều tính năng vượt trội cùng dịch vụ giải trí khổng lồ trên nền tảng Truyền hình Internet đem tới những trải nghiệm hoàn toàn thú vị tới gia đình bạn.

Internet + Truyền Hình (30 Mbps )

240.000 VNĐ

Hơn 200 kênh truyền hình đặc sắc trong nước + quốc tế

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng cước 13, 14

Khuyến mại đặc biệt: Tặng Modem Wifi 4 cổng + Đầu thu tivi FPT TV HD 4K

Tích hợp F-safe – Online An Toàn

Đăng ký oline ngay

Internet + Truyền Hình (80 Mbps )

250.000 VNĐ

Hơn 200 kênh truyền hình đặc sắc trong nước + quốc tế

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng cước 13, 14

Khuyến mại đặc biệt: Tặng Modem Wifi 4 cổng + Đầu thu tivi FPT TV HD 4K

Tích hợp F-safe – Online An Toàn

Đăng ký oline ngay

Internet + Truyền Hình (100 Mbps )

295.000 VNĐ

Hơn 200 kênh truyền hình đặc sắc trong nước + quốc tế

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng cước 13, 14

Khuyến mại đặc biệt: Tặng Modem Wifi 4 cổng + Đầu thu tivi FPT TV HD 4K

Tích hợp F-safe – Online An Toàn

Đăng ký oline ngay

Internet + Truyền Hình (150 Mbps )

360.000 VNĐ

Hơn 200 kênh truyền hình đặc sắc trong nước + quốc tế

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng cước 13, 14

Khuyến mại đặc biệt: Tặng Modem Wifi 4 cổng + Đầu thu tivi HD 4K FPT TV

Tích hợp F-safe – Online An Toàn

Đăng ký oline ngay

Lưu ý 1: Bảng giá gói cước Combo lắp mạng & Truyền hình FPT trên đã bao gồm thuế VAT 10%.

Lưu ý 2: Báo giá này có thể thay đổi theo từng thời điểm, từng khu vực, để biết thông tin khuyến mãi chính xác nhất quý khách đăng ký thông tin bên trên, thường trong 3 phút sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn & hỗ trợ 24/7.

Điểm nội bật khi lắp gói Combo Truyền hình kèm Internet Wifi FPT.

Đến với gói Combo 2 trong 1 của FPT, chúng tôi mong muốn đem tới quý khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời khi truy cập Internet, wifi nhanh ngay tức thì cùng với đó đi kèm là gói dịch vụ Truyền hình FPT đẳng cấp mang cả thế giới giải trí tới ngôi nhà bạn thông qua các tính năng:

Sở hữu độc quyền bản quyền UEFA Champions League

Gói kênh Maxy cơ bản –

Truyền hình FPT

cung cấp gần 200 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế, như: HDO, BBC, CNN, Cinemax, Cartoon network, Disney, Discovery … ( trong đó có hơn 70 kênh chuẩn HD ).

Với bộ giải mã đầu thu FPT TV 4k FX6 sẽ biến tivi thường nhà bạn thành smart tivi: Xem youtube, Đọc báo online, Hát karaoke, Kho phim HD khổng lồ, kho thể thao …

Truyền hình xem lại độc đáo, hấp dẫn xem lại bất kỳ các kênh nào trong 24h – 48h, điều khiển bằng giọng nói.

Quản lý, giám sát nội dung trẻ em xem một cách dễ dàng, theo từng độ tuổi, thông qua mật khẩu.

Tuỳ chình ngôn ngữ, các phụ đề được chuyển từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt hay đa ngôn ngữ quốc tế.

Tích hợp đa dịch vụ: Gói mở rộng, Fim +, Dainet, K+ … mang cả thế giới tới nhà bạn.

C/ Mạng Internet Wifi FPT tốc độ cực cao doanh nghiệp, công ty, quán game, cửa hàng.

Hiện nay, mô hình hoạt động của các doanh nghiệp về việc sử dụng Internet, Wifi của FPT ngày càng cao, yêu cầu quan trọng nhất cần một đường truyền Internet ổn định, tốc độ nhanh, băng thông truy cập quốc tế lớn, nhưng mức phí phù hợp. Nắm bắt điều đó FPT đã triển khai các gói cước đăng ký lắp mạng FPT cho doanh nghiệp tốc độ đường truyền cáp quang cao lên tới 400Mbps có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp lớn và nhỏ hiện nay tại Việt Nam.

Khuyến mãi, vật tư triển khai khi đăng ký lắp mạng FPT áp dụng cho doanh nghiệp.

Tặng ngay 100% chi phí lắp đặt, đường dây.

Trang bị Modem FTTH Vigor. ( cân bằng tải từ gói 300mbps trở lên )

Ưu đãi cho khách hàng đăng ký trả trước:

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt & hòa mạng  + Tặng tháng cước thứ 13.

Trả trước 24 tháng: Miễn phí lắp đặt & hòa mạng + Tặng 2 tháng cước thức 25, 26.

Lưu ý: Các thiết bị modem wifi của FPT tương ứng sẽ đi theo từng gói cước lắp mạng.

Tổng Đài Mạng FPT

Hotline 1: 0961.343.688

      Hotline 2: 0888.047.366

Hoặc soạn tin theo cú pháp ĐK LM gửi 0961.343.688 nhân vên gọi lại tư vấn miễn phí

2/ Thông tin về nhà mạng, công ty viễn thông FPT Telecom.

FPT Telecom đã trải qua một khoảng thời gian dài hoạt động với nhiều thay đổi lớn để hình thành nên một FPT như ở thời điểm hiện tại. FPT hoạt động chính với lĩnh vực là nhà mạng cung cấp các dịch vụ cáp quang FPT băng thông rộng cùng với những hoạt động giải trí dựa trên nền tảng truyền hình Internet.

A: Sản phẩm dịch vụ mà FPT đang cung cấp hiện nay:

Cùng với một số những dịch vụ được cung cấp cho các tập đoàn và doanh nghiệp như: Đầu số hotline, kênh thuê riêng Internet, dịch vụ điện thoại cố định, tin nhắn thương hiệu … được đánh giá rất cao.

Công ty FPT Telecom hiện vẫn đang là nhà mạng trong Top đầu những đơn vị lớn mạnh và được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam về các sản phầm viễn thông đặc biệt là: Internet FPT, Truyền hình FPT, FPT Play, FPT Play Box, FPT Camera, Foxpay, Fshare … không chỉ dừng lại ở đó, FPT đồng thời cũng cung cấp rất nhiều sản phẩm dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên đường truyền Internet cáp quang của FPT băng thông rộng.

B: Giải thưởng, thành công nổi bật mà FPT Telecom đã dành được.

Trong quá trình nỗ lực và không ngừng cố gắng, FPT Telecom đã gặt hái được nhiều thành công nổi bật, một trong số đó có thể kể đến như những giải thưởng hết sức danh giá đã khẳng định được sự phát triển vượt trội của công ty.

Mới nhất đây ngày 25/03/2021 – FPT Telecom đã xuất sắc được vinh danh giải thưởng “Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về Chất lượng chăm sóc khách hàng băng thông rộng cố định tốc độ cao”. 

Ngày 24/11/2020 – Truyền hình FPT vinh dự ghi tên trong Lễ công bố và vinh danh Giải thưởng Thành phố Thông minh (Vietnam Smart City Award) lần I, được tổ chức tại Nhà hát Quân đội, TP Hà Nội.

Với đội ngũ nhân viên hơn 10.000 người có trình độ chuyên môn vững mạnh đã – đang và sẽ đưa tập đoàn FPT phát triển vững mạnh và ổn định nhất. Với phương châm chính của dịch vụ lắp mạng FPT là “

Mọi dịch vụ trên một kết nối

”, đưa người dùng đến gần hơn với sự phát triển của công nghệ trên toàn cầu thông qua mạng Internet tốc độ cao.

C: Dịch vụ mạng Internet, cáp quang tốc độ cao của nhà mạng FPT Telecom.

Nói đến dịch vụ lắp mạng FPT tại FPT Telecom luôn là một trong những đơn vị vô cùng uy tín được quý khách hàng trên cả nước tin tưởng lựa chọn với hơn 2 triệu khách hàng kết nối Internet. Với dòng cáp quang FTTH mà FPT hiện đang cung cấp có khá nhiều ưu điểm nổi trội có thể kể đến như:

Trải nghiệm dịch vụ luôn khác biệt – Tiện ích Internet hàng đầu  ”

Mọi dịch vụ trên 1 kết nối

“. 

Liên tục cập nhật những công nghệ mới, xu thế mới mang thêm giá trị gia tăng, trải nghiệm cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ truyền hình & Internet cáp quang thương hiệu FPT.

Khoảng cách đường truyền được thiết kế với lưu lượng tương đối lớn,

tốc độ internet vượt trội, băng thông quốc tế rất cao.

Không bị các ảnh hưởng như nhiễu điện tử, thời tiết hoặc chiều dài của dây cáp mà làm chậm đi tín hiệu.

Có tính an toàn, bảo mật tuyệt đối đảm bảo thông tin người dùng, các

thiết bị khi sử dụng không lo sợ bị sét đánh gây nguy hiểm.

Dễ dàng hơn trong quá trình nâng cấp băng thông của các gói cước Internet mà không cần phải kéo mới. 

Có thể nói rằng, trong các đơn vị công ty viễn thông hiện nay nhà mạng cáp quang FPT hiện vẫn đang là đơn vị phục vụ và cung cấp sản phẩm với các gói cước đảm bảo, uy tín và an toàn được rất nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn đăng ký lắp mạng wifi FPT.

Đối với tất cả các tỉnh thành và đặc biệt khu vực hai thành phố lớn đó là Hà Nội & TP HCM – Mạng FPT Telecom luôn là một thương hiệu quá quen thuộc của hàng triệu khách hàng hộ gia đình & doanh nghiệp đã và đang đăng ký lắp đặt Internet FPT là ưu tiên hàng đầu khi phát sinh nhu cầu. 

3/ Quy trình đăng ký lắp đặt mạng FPT có đơn giản không ?

Để thuận tiện, giảm tải các quy trình thủ tục, giấy tờ thủ tục dườm rà trước đây. FPT đã thay đổi quy trình đăng ký lắp đặt mạng FPT trở nên đơn giản đơn giản hơn, chính xác hơn thông qua các bước sau:

Bước 1: Đơn vị công ty nhà mạng FPT hỗ trợ & tiếp nhận thông tin khách hàng.

Sau khi đã tìm hiểu kỹ về các loại hình sản phẩm dịch vụ mạng Internet, Wifi của FPT cũng như gói cước được nhà mạng đăng tải ở trên Website chính thức: chúng tôi , quý khách liên hệ trực tiếp tới hotline tổng đài FPT: 0961.343.688. Để được các chuyên viên tư vấn miễn phí và lựa chọn được gói cước lắp mạng FPT & sản phẩm đúng nhu cầu.

Bước 2: FPT tiến hành khảo sát và ký kết hợp đồng.

Chuyên viên tư vấn FPT sẽ khảo sát hạ tầng và giới thiệu tư vấn cho bạn các gói cước lắp mạng phù hợp nhất đi kèm đầy đủ ưu đãi & chương trình khuyến mãi của từng dịch vụ. 

Khi bạn đồng ý ký kết hợp đồng, phía nhân viên FPT sẽ hẹn lịch để đến nhà bạn khảo sát, các bản hợp đồng ký kết bằng hợp đồng điện tử thông qua phần mềm Mobisale FPT có thể hỗ trợ làm hợp đồng ở bất cứ đâu để tạo điều kiện thuận lợi nhất.

hotline lắp đặt mạng FPT: 0961.343.688

Để thuận tiện, tiết kiệm thời gian nhất cho bạn, nhân viên kinh doanh FPT có thể hỗ trợ làm hợp đồng đăng ký online gửi thông tin qua zalo qua số

Bước 3: Khách hàng thanh toán hóa đơn dịch vụ và hoàn tất bản hợp đồng lắp mạng FPT.

Hệ thống tổng đài FPT sẽ gửi tin nhắn SMS link hợp đồng online về số điện thoại mà bạn đã cung cấp để làm hồ sơ. Khi đã xác nhận đúng gói cước, sản phẩm và đọc kỹ các mục hợp đồng thì bạn tiến hành thanh toán để hoàn tất hồ sơ hợp đồng. Tùy thuộc và sự thuận tiện mà bạn có thể thanh toán online qua Internet banking hoặc trả tiền mặt cho nhân viên FPT làm hợp đồng trực tiếp.

Khi hoàn tất thanh toán, tổng đài FPT sẽ gửi một SMS tin nhắn nữa để xác nhận về số tiền mà bạn đã thanh toán cho phí công ty FPT.

Ở thời điểm hiện tại, khi thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển nhanh chóng, hầu như mọi ký kết hợp đồng đều được thực hiện thông qua một hệ thống điện tử. Với hình thức này sẽ tiết kiệm cho cả khách hàng lẫn nhân viên FPT kha khá thời gian. Hơn nữa, bản hợp đồng cũng như thỏa thuận giữa 2 bên sẽ có tính an toàn và bảo mật tương đối cao.

Bước 4: Triển khai thi công lắp mạng FPT và hoàn tất .

Tính từ thời gian, ngày hoàn tất ký kết hợp đồng giữa 2 bên, FPT sẽ cho kỹ thuật viên đến kiểm tra và nhanh chóng triển khai hỗ trợ lắp đặt mạng FPT cho khách hàng có thể sử dụng ngay. Nếu mọi điều kiện đều thuận lợi thì quá trình lắp đặt wifi FPT có thể thực hiện lắp ngay trong ngày với chất lượng tốt nhất cho quý khách hàng.

4/ Thời gian, thủ tục đăng ký lắp mạng FPT cần những giấy tờ gì ?

Trong thời kỳ 4.0 hiện nay. FPT Telecom đang đơn giản hóa các giấy tờ cần có về thủ tục đăng ký cần thiết khi lắp mạng FPT dành cho các nhóm đối tượng:

Lắp mạng FPT cho cá nhân, gia đình, sinh viên:

01 bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.

Lắp mạng FPT cho Doanh nghiệp, quán game:

01 bản sao công chứng giấy phép kinh doanh + 01 dấu đỏ của công ty.

Đối với người nước ngoài:

01 passport hộ chiếu

Mạng FPT luôn có đội ngũ nhân viên kinh doanh đông đảo, sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn đăng ký, làm hợp đồng lắp mạng FPT tại nhà cho quý khách hàng trong bất kỳ thời gian nào, ngay cả ngoài giờ hành chính và thứ 7 và chủ nhật.

Thời gian kỹ thuật viên FPT lắp đặt: 

Đối với khách hàng nội thành: Từ 1 – 2 ngày từ thời điểm ký hết hợp đồng.

Đối với khách hàng ngoại thành: Từ 1 tới 3 ngày.

Đối với khách hàng tại các Tỉnh: Từ 1 tới 4 ngày.

Tuy nhiên: Với điều kiện thời tiết thuận lợi FPT sẽ hỗ trợ lắp đặt nhanh trong ngày để quý khách hàng có thể sử dụng mạng Internet FPT ngay!.

5/ Lưu ý khi đăng ký lắp đặt Internet & sử dụng mạng FPT ?

Mặc dù việc đăng ký lắp đặt và sử dụng dịch vụ lắp internet, kéo wifi & nối truyền hình của FPT Telecom là tương đối phổ biến, thế nhưng vẫn sẽ cần những lưu ý nhất định mà khách hàng cần phải biết. Với những điều được đề cập đến sau đây sẽ giúp cho việc đăng ký lắp đặt mạng FPT sử dụng của bạn được suôn sẻ hơn, mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn.

A: Một số những lưu ý quan trọng đăng ký lắp mạng FPT mà khách hàng nên biết.

Quý khách cần phải xác định và tìm hiểu gói Internet lắp wifi FPT phù hợp nhất  ( dựa vào mục đích sử dụng để làm việc hay giải trí ).

https://mangfpt.vn/ Nếu không bạn có thể liên hệ với bên nhà mạng qua các số hotline tổng đài PKD: 0961.343.688 để chuyên viên kinh doanh thông báo cho bạn nhanh nhất có thể.

Để ý đến những chương trình khuyến mãi: FPT thường xuyên có nhiều chính sách khuyến mãi lắp mạng FPT thay đổi khác nhau, phụ thuộc vào theo tháng và từng thời điểm. Chính vì vậy quý khách hàng cần phải theo dõi để cập nhật chính xác các chính sách khuyến mãi, ưu đãi của nhà mạng, VD tại trang chủ FPT ở Website:Nếu không bạn có thể liên hệ với bên nhà mạng qua các số hotline tổng đài PKD:để chuyên viên kinh doanh thông báo cho bạn nhanh nhất có thể.

B: Lựa chọn lắp mạng FPT cho mọi thông tin được kết nối nhanh nhất.

Thực sự, trên thị trường hiện nay có khá ít những đơn vị nhà mạng nào có thể làm tốt như FPT. Từ quy trình đăng ký, lắp mạng FPT cho đến dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ trong quá trình sử dụng dịch vụ cũng đều được đánh giá rất cao. Chính vì vậy, việc bạn lựa chọn dịch vụ mạng Internet FPT hoặc Truyền hình cáp FPT sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn, gia đình và doanh nghiệp của mình.

C: Làm sao để lựa chọn gói đăng ký mạng FPT phù hợp nhiều ưu đãi ?

Khi có nhu cầu lắp mạng FPT, bạn thường lên trang chủ FPT Telecom: www.mangfpt.vn để tìm và tham khảo các gói cước lắp Internet FPT, tuy nhiên trên website có rất nhiều thông tin gói cước và chương trình khuyến mãi khác nhau và chưa thể đưa ra quyết định được nên lựa chọn gói cước lắp mạng nào tốt nhất với đúng với nhu cầu, mục địch.

Gói mạng Internet wifi của FPT dành cho gia đình có 1 tới 2 người sẽ khác với gia đình 5 tới 6 người và đương nhiên gói mạng gia đình sẽ không giống với gói cước doanh nghiệp.

Đối với hộ gia đình hoặc cửa hàng nhỏ bạn có thể đăng ký 4 gói cước Internet sau: 30mbps – 80mbps – 10

0 mbps

150mbps

D/ Đăng ký lắp mạng Internet FPT ngay tại nhà sao lại không ?

Chắc chắn khi bạn, quý khách hàng có một hệ thống mạng internet đường truyền tốc độ cao thì công việc của bạn sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng. Đồng thời, mọi thông tin trên toàn cầu cũng sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng nhất. Những cuộc hội ngộ online, gọi video sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc kết nối với mọi người.

Internet

đối với đời sống của chúng ta hiện nay rất rất phổ biến. Hầu như đi đến đâu bạn cũng có thể thấy sự phủ sóng rộng rãi của các đường truyền mạng internet. Vậy nên hãy nhanh chóng đầu tư cho mình một hệ thống mạng với tốc độ đường truyền nhanh nhất và ổn định nhất.

0961.343.688 chúng tôi

FPT luôn là sự lựa chọn và là người bạn đồng hành trên chặng hành trình của cuộc sống hiện nay. Hãy đăng ký lắp mạng FPT và sử dụng ngay hôm nay để trở thành người cập nhật tin tức một cách nhanh chóng nhất. Mọi thông tin khác khách hàng đăng ký lắp đặt có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline:hoặc truy cập vào website chính của mạng FPT Telecom:để tìm hiểu. FPT luôn bên cạnh bạn dù bạn ở bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào.

6/ Các hình thức thanh toán cước lắp mạng Internet FPT.

Để đơn giản hóa & tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng khi tham gia đăng ký lắp đặt, kéo kết nối hòa mạng dịch vụ mới của FPT hoặc gia hạn cước thêm dịch vụ. Mạng FPT Telecom đang có các hình thức thanh toán cước lắp đặt mạng FPT linh hoạt và đơn giản, thuận tiện nhất cho quý khách hàng như sau:

Các hình thức thanh toán hóa đơn lắp mạng:

a/ Thanh toán tiền mặt ngay tại địa chỉ lắp đặt hoặc địa chỉ khách hàng yêu cầu.

b/ Thanh toán tại các quầy – văn phòng giao dịch FPT Telecom gần nhất.

c/ Thanh toán qua tài khoản ngân hàng ( Internet banking – Quét mã QR Pay – Napas – Member fpt – Hi FPT )

Chuyển khoản ngân hàng:  Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

NH Vietcombank(VCB) – CN Ba Đình 0611001595885

NH Tienphongbank(TPB) – CN Hoàn Kiếm 00006869021

NH MB – CN Ba Đình 0021100333888

NH Techcombank(TCB) – CN Trần Thái Tông 19020144534567

NH VPBank – CN Hà Nội 39998618

NH Agribank – CN Láng Hạ 1400206012707

NH BIDV Hà Thành 12210000368946

Hotline tư vấn Lắp mạng FPT:

Hotline 1: 0961.343.688

      Hotline 2: 0888.047.366

Đăng ký lắp mạng FPT ngay để nhận ưu đãi hôm nay

Địa chỉ lắp đặt

Số điện thoại liên hệ

Nội dung đăng ký dịch vụ

Các thông tin liên hệ FPT

FPT Telecom làm việc cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật.

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT – FPT Telecom

Mobile :

0961.343.688

Email : Thoitv2@fpt.com.vn

Link bài viết: https://mangfpt.vn/lap-mang-fpt/

Trang chủ FPT:

https://mangfpt.vn/

Website: chúng tôi cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp!

Tác giả: Hoàng Nam Tiến

Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945 Thành Công Là Kết Quả Của Sự Lãnh Đạo Tài Tình, Chuẩn Bị Chu Đáo Và Sáng Suốt Tận Dụng Thời Cơ Của Đảng.

ThS. Phạm Xuân Quyền

Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Các thế lực thù địch đưa ra lập luận rằng: sở dĩ Đảng Cộng sản Đông Dương có thể lãnh đạo quần chúng có thể tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được là do phát xít Nhật đã bị quân Đồng minh đánh cho tơi tả, đặc biệt là khi Nhật bị Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố là Hiroshima (06/9/1945) và Nagasaki (09/8/145) buộc Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu hàng lực lượng Đồng minh vô điều kiện. Như vậy, lúc này ở Đông Dương xuất hiện “khoảng trống quyền lực”, cho nên cách mạng chỉ cần nổ ra là giành thắng lợi (?). Từ cách nhìn như vậy, họ cho rằng “Cách mạng Tháng Tám là một sự ăn may”. Mục đích của các thế lực phản động, thù địch đưa ra quan điểm như trên là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của quần chúng và đi đến phủ nhận sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta.  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nổ ra và giành thắng lợi, ngoài nguyên nhân chủ quan thì còn có nguyên nhân khách quan. Nếu nguyên nhân khách quan (điều kiện quốc thế thuận lợi – Phát xít Nhật đầu hàng lực lượng Đồng Minh không điều kiện) đóng vai trò quan trọng thì nguyên nhân chủ quan đóng vai quyết định đó là sự lãnh đạo của Đảng; Đảng đã dự đoán thời cơ chính xác, chớp thời cơ kịp thời để phát động tổng khởi nghĩa thành công. Nếu điều kiện chín muồi đã đến mà không nắm lấy thời cơ, chần chừ thì thời cơ “ngàn năm có một” sẽ qua đi, Cách mạng Tháng Tám sẽ không thể xảy ra. Vậy, Bác và Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhận định về thời cơ cho cách mạng Đông Dương nổ ra như thế nào?  Sau khi chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ 01/9/1939, tại các Hội nghị Trung ương 6,7 nhất là Hội nghị Trung ương 8, Đảng Cộng sản Đông Dương đã dự đoán ngày càng cụ thể triển vọng thắng lợi của cách mạng: “Nếu cuộc đế quốc chiến tranh lần trước đã đẻ ra Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa thì cuộc đế quốc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước thành công”.[[1]]. Ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng họp ở làng Đình Bảng (Bắc Ninh), ra chỉ thị lịch sử “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” vào ngày 12/9/1945 nêu rõ: Cuộc đảo chính đã tạo ra một tình hình chính trị khủng hoảng sâu sắc, nhưng điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương hiện nay chưa thật sự chín muồi; “phải phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ để làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa”.[[2]] Sau khi Nhật đảo chính Pháp, phát xít Nhật trở thành kẻ thù cụ thể trước mắt-duy nhất của nhân dân Đông Dương. Đảng nhận định thời cơ chín mùi khi: Nhật đầu hàng Đồng minh – Đảng ta dự tính quân Nhật sẽ thua vào mùa Thu năm 1945 (Căn cứ vào thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tháng 10/1944 và ngày khai mạc Đại hội toàn quốc Tân Trào). Đúng như dự đoán của Đảng, ngày 12/8/1945 Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng lực lượng Đồng minh không điều kiện. Lúc này thời cơ cách mạng chín muồi và đây là cơ hội “ngàn năm có một”. Vậy, tại sao lúc này thời cơ cách mạng chín muồi và đây là cơ hội “ngàn năm có một”?  Khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng lực lượng Đồng Minh không điều kiện thì thời cơ cách mạng đã chín muồi. Bởi vì: theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì thời cơ trong cách mạng hay tình thế cách mạng có ba nhân tố chủ yếu sau: Thứ nhất, giai cấp thống trị đã suy yếu, khủng hoảng đến mức không thể tiếp tục thống trị bằng những phương thức cũ được nữa. Thứ hai, các giai cấp và tầng lớp bị trị bên dưới cũng rơi vào tình trạng cơ cực, bị bần cùng không thể chịu đựng được nữa, không thể sống nổi nữa. Mâu thuẫn đã gay gắt đến cực độ và quần chúng đã sẵn sàng đi tới hành động giải phóng. Thứ ba, tầng lớp, bộ phận trung gian, những người trí thức yêu nước có tư tưởng dân chủ tiến bộ, những người có tinh thần dân tộc, kể cả một bộ phận trong giai cấp hữu sản nhưng gần với quần chúng, nhận thức được xu thế lịch sử, ngã về phía cách mạng, tương quan lực lượng có lợi cho phía cách mạng. Đội tiên phong của cách mạng, tức Đảng lãnh đạo đã sẵn sàng.  Phân tích kỹ Cách mạng Việt Nam năm 1945, chúng ta thấy: khi Nhật tuyên bố đầu hàng lực lượng Đồng Minh không điều kiện thì thờ cơ cách mạng mới chín mùi bởi vì lúc này đã xuất hiện đầy đủ cả ba nhân tố: (1) phát xít Nhật, kẻ thù cụ thể, duy nhất của nhân dân Đông Dương đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện; (2) phong trào cách mạng phát triển đến đỉnh cao, các lực lượng trung gian ngã về phía cách mạng, đặc biệt là sau khi Đảng chủ trương phát động phong trào “phá kho thóc”;  (3) Đảng Cộng sản Đông Dương đã chuẩn bị đầy đủ về lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, sẵn sàng lãnh đạo quần chúng Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đây là thời cơ “ngàn năm có một”, chúng ta phải tiến hành Tổng khởi nghĩa ngay lúc đó? Bởi vì: khi Nhật đầu hàng lực lượng Đồng Minh thì thời cơ cách mạng xuất hiện, nhưng thời cơ này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn đó là: Khi Nhật đầu hàng lực lượng Đồng minh (12/8), nhưng trước khi lực lượng Đồng Minh kéo vào nước ta (Theo thỏa thuận Potsdam, thời gian quân Anh sẽ giải giáp cho quân Nhật tại Việt Nam từ vĩ tuyến 16 về phía Nam và quân Trung Quốc sẽ giải giáp cho quân Nhật từ vĩ tuyến 16 về phía Bắc sẽ bắt đầu từ ngày 05/9/1945). Dù mang danh nghĩa là quân Đồng minh vào làm nhiệm vụ giải giáp vũ khí quân đội Nhật nhưng thực chất dù chúng khác màu da, khác tiếng nói đều chung một mục đích là “Diệt Cộng cầm Hồ” tức là “Diệt Cộng sản, bắt Hồ Chí Minh”. Vì vậy, chúng ta phải giành được chính quyền trước khi quân Đồng minh kéo vào nước ta.  Vì vậy, khi thời cơ “ngàn năm có một” xuất hiện, ngày 13/8/1945 Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Vào lúc 23 giờ cùng ngày, Ủy ban khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa.  Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (từ ngày 14 đến ngày 15/8/1945) đã nhất trí với quyết định Tổng khởi nghĩa của Thường vụ Trung ương. Tiếp đó Đại hội Quốc dân diễn ra tại Tân Trào, Tuyên Quang) (ngày 16/8/1945). tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh, thành lập Uỷ ban Giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Trong thời điểm lịch sử nóng bỏng đó, mặc dù đang ốm nặng, song Hồ Chí Minh vẫn luôn theo dõi sát tình hình và khẳng định: “đây là một thời cơ quý và hiếm nếu bỏ qua thì không bao giờ có nữa”, và ra lời hiệu triệu: “Dù có phải thiêu cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập dân tộc”. Người viết: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lến! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên! ”[3]. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vùng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đã diễn ra và giành thắng lợi nhanh chóng trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945). Trong đó, thắng lợi ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn có ý nghĩa quyết định. Ngày 02/9/1945, trong cuộc mít tinh lớn tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố Tuyên ngôn độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.           Như vậy, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 diễn ra và giành thắng lợi đúng như chủ trương và quyết tâm của Đảng. Nếu Tổng khởi nghĩa diễn ra trước ngày 12/8/1945 sẽ không được vì khi ấy phát xít Nhật vẫn còn khá mạnh, chưa chịu ngừng bắn và đầu hàng quân Đồng minh. Còn nếu Lễ Độc lập tuyên bố và khẳng định chủ quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra muộn hơn sau ngày 2/9/1945 cũng không được vì khi ấy quân Anh và quân Tưởng đã vào nước ta giải giáp, tiếp quản chính quyền từ tay quân Nhật.  Qua thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chứng tỏ Đảng ta mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chuẩn bị chu đáo, toàn diện, bền bỉ và nhạy bén nắm bắt thời cơ mà thực chất là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhân tố chủ quan và điều kiện khách quan; giữa nội lực và ngoại lực; giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,…đã đóng vai trò là yếu tố nòng cốt, góp phần tạo nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chứ không phải là một sự “ăn may” như một số luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đưa ra. Đây là cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, do đó, thành công của cách mạng là triệt để, là “đến nơi” như Hồ Chí Minh khẳng định. Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ định được. Vì vậy, mọi mưu toan chống phá, sự suy diễn chủ quan về cuộc cách mạng này đều không có giá trị. Bài học về vấn đề chớp thời cơ còn tiếp tục được các thế hệ về sau vận dụng thành công. Đó là thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954, “vang dội năm châu, chấn động địa cầu”, chính thức đặt dấu chấm hết cho gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30/4/1975. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước về sau này, chúng ta cũng đều nhiều lần vận dụng thành công bài học về chớp thời cơ và tận dụng thời cơ để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng văn minh, giàu đẹp, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác và Đảng đã lựa chọn cho dân tộc./.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc, H,2000, T.7, tr100.

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc, H,2000, T7, tr367.

Hồ Chí Minh Toàn tập: Nxb.Chính trị quốc gia,H2011,t3,tr.596.

Bạn đang xem bài viết Cách Mạng Tháng Mười Nga Và Cách Mạng Tháng Tám Việt Nam trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!