Xem Nhiều 6/2023 #️ Chuyên Ngành Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh (8140111) # Top 6 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 6/2023 # Chuyên Ngành Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh (8140111) # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Chuyên Ngành Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh (8140111) mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giới thiệu 

Chương trình cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh đào tạo nhân lực có kiến thức khoa học giảng dạy và nghiên cứu tốt; có khả năng tư duy sáng tạo độc lập để giải quyết các vấn đề về lý luận dạy học và phương pháp giảng dạy tiếng anh; đủ kỹ năng giải quyết những yêu cầu thực tiễn về giảng dạy tiếng Anh; đồng thời vững phương pháp nghiên cứu để tiếp tục phát triển chuyên môn, kết hợp với kỹ năng làm việc nhóm và làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thời gian đào tạo 

12 – 18 tháng

Khối lượng đào tạo

62 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số học phần

Tên học phần (tiếng Việt)

Tên học phần (tiếng Anh)

Tổng TC

LT

TH, TN, TL

A. Phần kiến thức chung

17

   

FL701010

Ngoại ngữ 2 (Học viên có thể chọn 1 trong 5 ngoại ngữ: Trung, Đức, Nga, Pháp, Nhật)

Second Foreign Language (Mandarine Chinese, German, Russian, French, Japanese)

10

10

0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3

0

FL701020

Phương pháp nghiên cứu trong Giảng dạy Ngoại ngữ

Research Methods in Language Teaching

4

4

0

B. Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

30

   

B.1 Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

9

   

FL701030

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Approaches and Methods in TESOL

3

3

0

FL701040

Kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ

Language Testing and Assessment

3

3

0

FL701050

Tiếp thu ngôn ngữ thứ hai

Second Language Acquisition

3

3

0

B.2 Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 21 tín chỉ, trong đó có 01 chuyên đề nghiên cứu)

21

   

FL701060

Thiết kế chương trình

Curriculum Design

3

3

0

FL701070

Giao tiếp liên văn hóa

Intercultural Communication

3

3

0

FL701080

Giảng dạy ngôn ngữ theo hoạt động

Task-based Language Teaching

3

3

0

FL701090

Hỗ trợ trực quan và công nghệ trong giảng dạy

Visual Aids and Technology in TESOL

3

3

0

FL701100

Phân tích diễn ngôn

Discourse Analysis

3

3

0

FL701110

Nghiên cứu thực tiễn

Research in Practice

3

3

0

FL701120

Giảng dạy kỹ năng ngôn ngữ 

Teaching Language Skills

3

3

0

FL701130

Chuyên đề về Kỹ năng viết tiếng Anh học thuật  1

Seminar on  Critical Academic Writing

3

3

0

FL701140

Chuyên đề về Kỹ năng viết tiếng Anh học thuật  2

Seminar on Research/ Thesis

Proposal Writing

3

3

0

C. Luận văn thạc sĩ

15

   

FL701000

Luận văn thạc sĩ

Master’s Thesis

15

0

0

Tổng cộng

62

   

Ghi chú:

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

Thạc Sĩ Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh

THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH

A. CHƯƠNG TRÌNH LOẠI I (CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Về kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức đại cương về các khoa học ngôn ngữ và các khoa học sư phạm, mở rộng và cập nhật kiến thức chuyên sâu về lí luận và thực tiễn dạy học tiếng Anh để trên cơ sở đó học viên vận dụng vào nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn dạy học tiếng Anh ở nước ta, đáp ứng nhu cầu phổ cập và nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, các tầng lớp nhân dân và người lao động trong cả nước. – Về năng lực: Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh) chương trình loại I được trang bị khả năng thiết kế và thực hiện các chương trình dạy học tiếng Anh ở các học viện, trường đại học, cao đẳng chuyên và không chuyên tiếng Anh; làm nòng cốt chuyên môn ở các trường phổ thông trung học. – Về kĩ năng: Phát triển các kĩ năng tiếng Anh, đặt biệt là các kĩ năng phục vụ nghiệp vụ giảng dạy. – Về nghiên cứu: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để bước đầu độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh): Các vấn đề về tiếp thụ ngôn ngữ, lí thuyết dạy học, phương pháp dạy học tiếng Anh, kiểm tra đánh giá kĩ năng tiếng Anh, xây dựng chương trình – giáo trình dạy học tiếng Anh, dạy tiếng Anh chuyên ngành, ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Anh và các vấn đề chuyên môn khác.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

Tên văn bằng

– Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Tiếng Anh – Tên tiếng Anh: Master in English

Môn thi tuyển sinh

– Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Anh – Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Anh – Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 51 tín chỉ, trong đó: – Khối kiến thức chung (bắt buộc) : 11 tín chỉ – Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 33 tín chỉ + Bắt buộc: 25 tín chỉ + Lựa chọn: 8 tín chỉ/ 27 tín chỉ – Luận văn: 7 tín chỉCHƯƠNG TRÌNH LOẠI II (CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Về kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức đại cương về các khoa học ngôn ngữ và các khoa học sư phạm, mở rộng và cập nhật kiến thức chuyên sâu về lí luận và thực tiễn dạy học tiếng Anh để trên cơ sở đó học viên vận dụng vào nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn dạy học tiếng Anh ở nước ta, đáp ứng nhu cầu phổ cập và nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, các tầng lớp nhân dân và người lao động trong cả nước. – Về năng lực: Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh) chương trình loại II được trang bị khả năng làm công tác nghiên cứu phương pháp dạy học tiếng Anh; thiết kế và thực hiện các chương trình dạy học tiếng Anh ở các học viện, trường đại học, cao đẳng chuyên và không chuyên tiếng Anh; làm nòng cốt chuyên môn ở các trường phổ thông trung học. – Về kĩ năng: Phát triển các kĩ năng tiếng Anh, đặt biệt là các kĩ năng phục vụ nghiệp vụ giảng dạy. – Về nghiên cứu: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh): Các vấn đề về tiếp thụ ngôn ngữ, lí thuyết dạy học, phương pháp dạy học tiếng Anh, kiểm tra đánh giá kĩ năng tiếng Anh, xây dựng chương trình – giáo trình dạy học tiếng Anh, dạy tiếng Anh chuyên ngành, ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Anh và các vấn đề chuyên môn khác. Học viên tự định hình hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục học tập và nghiên cứu xa hơn trong lĩnh vực Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh).

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

Tên văn bằng

– Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Tiếng Anh – Tên tiếng Anh: Master in English

Môn thi tuyển sinh

– Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Anh – Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Anh – Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 51 tín chỉ, trong đó: – Khối kiến thức chung (bắt buộc): 11 tín chỉ – Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 25 tín chỉ + Bắt buộc: 19 tín chỉ + Lựa chọn: 6 tín chỉ/ 33 tín chỉ – Luận văn: 15 tín chỉ

– 01 Bản sao Giấy khai sinh bản sao – 01 CMND photo – 02 ảnh 3 x 4 – Các loại bằng khác : Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên.II. ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN HỒ SƠ – Nhận hồ sơ các ngày trong tuần (8h – 16h30 kể cả thứ 7 & CN) , mở lớp thường xuyên , liên tục vào các tháng – Trực tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm sau : + 409/5 Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành Phố hồ Chí Minh. + Hẻm 167/2E, Đường TX 25, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh Hoặc gửi hồ sơ theo địa chỉ sau : :NHẤN VÀO ĐÂY* Email : giaoducdatviet.net@gmail.com * Zalo : 0945.22.88.44 III. HẬU KHÓA HỌC – Sau khi tốt nghiệp khóa học, nếu có bất kỳ thắc mắc đều có thể gọi về Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt để được nhận sự giải đáp, hướng dẫn cụ thể từ đội ngũ nhân viên, giảng viên dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao. – Nhận được sự ưu đãi nếu tiếp tục đăng ký các khóa học khác tại đơn vị, cũng như khi giới thiệu được bạn bè đến tham gia các khóa học tại Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt. – Trong quá trình làm việc, sẽ được hỗ trợ nhiệt tình về mặt chuyên môn. – Học viên sẽ được giới thiệu các chương trình mới, cập nhật những thông tin mới nhất trong xây dựng và đào tạo. – Được hỗ trợ tài liệu học tập.

Tư vấn ( Ms. Lai ) : 0945.22.88.44

Tuyển Sinh Thạc Sĩ Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh Tại Cần Thơ

A. CHƯƠNG TRÌNH LOẠI I (CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Về kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức đại cương về các khoa học ngôn ngữ và các khoa học sư phạm, mở rộng và cập nhật kiến thức chuyên sâu về lí luận và thực tiễn dạy học tiếng Anh để trên cơ sở đó học viên vận dụng vào nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn dạy học tiếng Anh ở nước ta, đáp ứng nhu cầu phổ cập và nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, các tầng lớp nhân dân và người lao động trong cả nước.

– Về năng lực: Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh) chương trình loại I được trang bị khả năng thiết kế và thực hiện các chương trình dạy học tiếng Anh ở các học viện, trường đại học, cao đẳng chuyên và không chuyên tiếng Anh; làm nòng cốt chuyên môn ở các trường phổ thông trung học.

– Về kĩ năng: Phát triển các kĩ năng tiếng Anh, đặt biệt là các kĩ năng phục vụ nghiệp vụ giảng dạy.

– Về nghiên cứu: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để bước đầu độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh): Các vấn đề về tiếp thụ ngôn ngữ, lí thuyết dạy học, phương pháp dạy học tiếng Anh, kiểm tra đánh giá kĩ năng tiếng Anh, xây dựng chương trình – giáo trình dạy học tiếng Anh, dạy tiếng Anh chuyên ngành, ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Anh và các vấn đề chuyên môn khác.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

– Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Tiếng Anh

– Tên tiếng Anh: Master in English

– Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Anh

– Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Anh

– Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 51 tín chỉ, trong đó:

– Khối kiến thức chung (bắt buộc) : 11 tín chỉ

– Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 33 tín chỉ

+ Bắt buộc: 25 tín chỉ

+ Lựa chọn: 8 tín chỉ/ 27 tín chỉ

– Luận văn: 7 tín chỉ

CHƯƠNG TRÌNH LOẠI II (CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Về kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức đại cương về các khoa học ngôn ngữ và các khoa học sư phạm, mở rộng và cập nhật kiến thức chuyên sâu về lí luận và thực tiễn dạy học tiếng Anh để trên cơ sở đó học viên vận dụng vào nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn dạy học tiếng Anh ở nước ta, đáp ứng nhu cầu phổ cập và nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, các tầng lớp nhân dân và người lao động trong cả nước.

– Về năng lực: Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh) chương trình loại II được trang bị khả năng làm công tác nghiên cứu phương pháp dạy học tiếng Anh; thiết kế và thực hiện các chương trình dạy học tiếng Anh ở các học viện, trường đại học, cao đẳng chuyên và không chuyên tiếng Anh; làm nòng cốt chuyên môn ở các trường phổ thông trung học.

– Về kĩ năng: Phát triển các kĩ năng tiếng Anh, đặt biệt là các kĩ năng phục vụ nghiệp vụ giảng dạy.

– Về nghiên cứu: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh): Các vấn đề về tiếp thụ ngôn ngữ, lí thuyết dạy học, phương pháp dạy học tiếng Anh, kiểm tra đánh giá kĩ năng tiếng Anh, xây dựng chương trình – giáo trình dạy học tiếng Anh, dạy tiếng Anh chuyên ngành, ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Anh và các vấn đề chuyên môn khác. Học viên tự định hình hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục học tập và nghiên cứu xa hơn trong lĩnh vực Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh).

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

– Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Tiếng Anh

– Tên tiếng Anh: Master in English

– Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Anh

– Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Anh

– Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 51 tín chỉ, trong đó:

– Khối kiến thức chung (bắt buộc): 11 tín chỉ

– Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 25 tín chỉ

+ Bắt buộc: 19 tín chỉ

+ Lựa chọn: 6 tín chỉ/ 33 tín chỉ

– Luận văn: 15 tín chỉ

– 01 Bản sao Giấy khai sinh bản sao

– 01 CMND photo

– 02 ảnh 3 x 4

– Các loại bằng khác : Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên.

II. ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN HỒ SƠ

– Nhận hồ sơ các ngày trong tuần (8h – 16h30 kể cả thứ 7 & CN) , mở lớp thường xuyên , liên tục vào các tháng

– Trực tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm sau :

+ 409/5 Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành Phố hồ Chí Minh.

+ Hẻm 167/2E, Đường TX 25, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hoặc gửi hồ sơ theo địa chỉ sau :

* Email : giaoducdatviet.net@gmail.com * Zalo : 0945.22.88.44

– Sau khi tốt nghiệp khóa học, nếu có bất kỳ thắc mắc đều có thể gọi về Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt để được nhận sự giải đáp, hướng dẫn cụ thể từ đội ngũ nhân viên, giảng viên dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao.

– Nhận được sự ưu đãi nếu tiếp tục đăng ký các khóa học khác tại đơn vị, cũng như khi giới thiệu được bạn bè đến tham gia các khóa học tại Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt.

– Trong quá trình làm việc, sẽ được hỗ trợ nhiệt tình về mặt chuyên môn.

– Học viên sẽ được giới thiệu các chương trình mới, cập nhật những thông tin mới nhất trong xây dựng và đào tạo.

– Được hỗ trợ tài liệu học tập.

Thạc Sĩ Lý Luận Và Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CAO HỌC NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH  

NGÀNH ĐÀO TẠO: Lý luận và phương pháp giảng dạy môn tiếng anh

HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Thi tuyển 3 môn

– PP giáo dục tiếng anh;

– Kỹ năng thực hành tiếng anh;

– Ngoại ngữ 2 (Pháp, Trung, Nhật)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 03 học kỳ (dự kiến 18 tháng).

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH: Tốt nghiệp đại học các ngành:

– Ngành sư phạm tiếng anh hoặc có chứng chỉ sư phạm: không học bổ sung kiến thức.

– Ngành ngữ văn anh (chuyên ngành Văn hóa và Văn học Anh – Mỹ, Biên – Phiên dịch) hoặc ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn thương mại, Tiếng Anh du lịch hoặc Biên – Phiên dịch): học bổ sung kiến thức (03 môn: Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, Quản lý lớp học, Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh).

HỒ SƠ XÉT TUYỂN:

Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của trường;

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền nơi cư trú;

Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm Đại học;

Giấy khám sức khỏe còn thời hạn;

Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có):

04 ảnh 3×4 mới nhất ghi rõ học tên, ngày sinh ở mặt sau.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh có thể thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn nhiệm vụ giảng dạy tiếng Anh và nghiên cứu, quản lý ở các cơ sở đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, phổ thông trung học hoặc các cơ quan nghiên cứu, đào tạo hoặc các cơ sở sử dụng nguồn nhân lực có kỹ năng ngoại ngữ. Học viên có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu khoa học để đạt học vị Tiến sỹ.

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐỢT 2/2018:

Nội dung

Thời gian

Thời gian nhận hồ sơ đến hết

30/09/2018

Thời gian ôn thi

Tháng 10/2018

Thời gian nhập học chính thức (dự kiến)

Tháng 11/2018

ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC – VIETNAMEDU

Điện thoại: 0986.004667 (Thầy Vương)

Email: [email protected]

Website: https://vietnamedu.org/ 

Bạn đang xem bài viết Chuyên Ngành Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh (8140111) trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!