Xem Nhiều 7/2022 # Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Thủ Tục Hành Chính 2022 # Top Trend

Xem 18,711

Cập nhật thông tin chi tiết về Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Thủ Tục Hành Chính 2022 mới nhất ngày 02/07/2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 18,711 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Lai Châu Tổ Chức Hội Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
 • Bài Dự Thi Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Bài Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Bai Du Thi Tim Hieu Doc
 • Trao Giải Cuộc Thi Viết Tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp Về Cải Cách Hành Chính Của Ủy Ban Dân Tộc
 • Thủ Tục Nhập Hộ Khẩu Cho Con Mới Sinh
 • Thi trực tuyến tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

  Hướng dẫn làm bài dự thi tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

  Câu hỏi và đáp án Thi trực tuyến tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

  BỘ 1 TÌM HIỂU VỀ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÁC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  1. Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
  2. Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  3. C.Cả 2 phương án trên.

  Câu 2. Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định nào sau đây của UBND tỉnh Nghệ An?

  Đáp án: A. Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018.

  Câu 3. Chỉ thị nào sau đây của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính?

  1. Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016.
  2. B.Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015.
  3. Cả 2 phương án trên.

  Đáp án: B. Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015

  Câu 4. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thông qua Chỉ thị nào sau đây?

  Đáp án: A. Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

  Câu 5. Theo quy định hiện hành, cơ quan nào tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An?

  Đáp án: B. Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

  Câu 14Câu 15. Theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008, nội dung nào sau đây không thuộc phạm vi được phản ánh, kiến nghị? . Theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ, các phương án nào sau đây quy định nội dung phản ánh, kiến nghị?

  Đáp án: A. Theo khoản 3 mục I Điều 1 Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

  Đáp án: B. Theo Điều 1 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ

  Đáp án: B. Theo Điều 1 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo Điều 2 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo Điều 6 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

  Đáp án: B. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

  Đáp án: C. Theo Điều 4 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

  Đáp án: C. Theo khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: B. Theo Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: A. Theo khoản 1 Điều 5 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

  Câu 17. Trong các phương án sau, phương án nào quy định về yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ?

  1. Sử dụng ngôn ngữbằng Tiếng Việt, thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
  2. B.Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
  3. Cả 2 phương án trên.

  Đáp án: C. Theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: A. Theo khoản 3 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

  Đáp án: A. Theo điểm a khoản 2 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

  Đáp án: B. Theo điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

  Câu 23. Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định việc công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính như thế nào?

  Đáp án: A. Theo khoản 1 Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

  Đáp án: C. Theo Điều 11 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo khoản 3, khoản 4 Điều 12 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ.

  Đáp án: A. Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

  Đáp án: C. Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

  Đáp án: C. Theo Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh.

  ………………………………………………….

  Bộ câu hỏi cuộc thi tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm 401 câu hỏi có đáp án chi tiết. Mời các bạn sử dụng file tải về để xem đầy đủ nội dung.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cải Cách Hành Chính Tại Tây Ninh: Bước Đầu Mang Lại Hiệu Quả
 • Bài Soạn Ngữ Văn Lớp 9
 • Soạn Bài Lớp 8: Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh
 • Soạn Văn Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh Lớp 8
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh Văn Lớp 8
 • Bạn đang xem bài viết Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Thủ Tục Hành Chính 2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×