Xem Nhiều 3/2023 #️ Hệ Thống Công Thức Cơ Học Đất # Top 6 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 3/2023 # Hệ Thống Công Thức Cơ Học Đất # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hệ Thống Công Thức Cơ Học Đất mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

, sinh vien at Đại Học Giao Thông Vận Tải

Published on

Hệ thông công thức môn cơ học đất

2. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 2 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 Ch−¬ng i – tÝnh chÊt vËt lý cña ®Êt 1.1.Các chỉ tiêu tính chất của đất 1.1.1.Träng l−îng thÓ tÝch. §Ó tiÖn so s¸nh vµ tÝnh to¸n, c¸c kÝ hiÖu sau ®©y ®−îc hiÓu lµ: ρρρρ – khèi l−îng thÓ tÝch (g/cm3 ; T/m3 ) vµ γγγγ – träng l−îng thÓ tÝch (N/cm3 ; kN/m3 ), hai ®¹i l−îng nµy cã thÓ tÝnh chuyÓn ®æi lÉn nhau. T−¬ng quan träng l−îng – thÓ tÝch cña mÉu ®Êt xem h×nh 1. g V gm V Q . . ργ === (kN/m3 ) (1) V VhVr VnVk Q QnQh H×nh 1 : T−¬ng quan träng l−îng – thÓ tÝch cña mÉu ®Êt ( nh QQQ += ), cßn khÝ trong lç rçng cã träng l−îng (Qk) rÊt nhá nªn bá qua. 1.1.2.Träng l−îng thÓ tÝch b o hßa V VQ V QQ rnhnh bhsat γ γγ + = + == (kN/m3 ) (2) 1.1.3.Träng l−îng thÓ tÝch ®Èy næi V VQ nhh dn γ γγ . ‘ − == (kN/m3 ) (3) 1.1.4.Träng l−îng thÓ tÝch kh” V Qh kd == γγ (kN/m3) (4) 1.1.5.Träng l−îng thÓ tÝch h¹t n h h hS V Q γγγ ∆=== (kN/m3 ) (5) Trong ®ã ∆ lµ tû träng h¹t cña ®Êt

6. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 6 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 1.5.Hµm l−îng khÝ .100% .(1 )k V A n Sr V = = − (22) . .(1 ) 1 0,01. . n k A A W γ γ − = + ∆ (23)

8. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 8 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 ei-1 , pi-1 – hÖ sè rçng vµ cÊp ¸p lùc t−¬ng øng thø (i-1). TÝnh ®é lón cña mÉu ®Êt trong phßng thÝ nghiÖm       + + −= + + −=−= 1 2 11 1 2 121 1 1 1 1 1 e e hh e e hhhS (27) , 1 1 21 1 h e ee S + − = (28) 1 11 ph e a S ∆ + = (29) , 1phaS o∆= (30) , h e ee S 1 21 1+ − = (31) X¸c ®Þnh m”dun tæng biÕn d¹ng (E0) β 21 0 1 − + = a e E o (32) , ν ν β − −= 1 .2 1 2 (33) ë ®©y ν – lµ hÖ sè në ngang (hÖ sè Poatson), ®−îc tra theo b¶ng 5. B¶ng 5: HÖ sè Poisson cña mét sè lo¹i ®Êt. Lo¹i ®Êt HÖ sè Poisson, ν §Êt vôn th” §Êt c¸t vµ c¸t pha §Êt sÐt pha §Êt sÐt 0.27 0.30 0.35 0.42 X¸c ®Þnh c¸c th”ng sè tÝnh to¸n ®é lón cè kÕt logσ’ e P σ’ C C CR σ’ σ’+ e2 e1 p 0 0 σ’ H×nh 3: §−êng cong cè kÕt e~log(σ’)

10. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 10 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 g u hH n z 2 2 ν γ ++= (38) Trong ®ã: hz – vÞ trÝ hay cao tr×nh cét n−íc. n u γ – cét n−íc ¸p lùc do ¸p lùc n−íc lç rçng (u). g2 2 ν – cét n−íc vËn tèc khi vËn tèc dßng thÊm lµ (v). 2.2.b.VËn tèc thÊm (v) kiv = (39) Trong ®ã: k – hÖ sè thÊm cña ®Êt i – gradien thuû lùc; L H i ∆ ∆ = (tæn thÊt cét n−íc trªn chiÒu dµi ®−êng thÊm). Thùc tÕ n−íc chØ thÊm trong ®Êt th”ng qua lç rçng cña ®Êt, v× vËy vËn tèc thÊm thùc lín h¬n nhiÒu. VËn tèc thÊm trong ®Êt thùc tÕ cã thÓ tÝnh nh− sau: v e e v nA A vv V S + === 11 (40) Trong ®ã: e – hÖ sè rçng cña ®Êt. v – vËn tèc trung b×nh cña ®Êt A – diÖn tÝch mÆt c¾t cña ®Êt Av – diÖn tÝch mÆt c¾t cña lç rçng. 2.2.c.Lùc thÊm vµ ¸p lùc thÊm Lùc thÊm J sinh ra do c”ng cña dßng n−íc t¸c ®éng lªn c¸c h¹t ®Êt. FhJ Sn ..γ= (41) ¸p lùc thÊm j lµ lùc thÊm ®¬n vÞ : n SnSn i L h LF Fh V J j γ γγ ==== (42) Trong ®ã: i – gradien thuû lùc.

11. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 11 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 γn – träng l−îng thÓ tÝch cña n−íc. 2.2.d. ¶nh h−ëng cña dßng thÊm tíi øng suÊt cã hiÖu Dßng thÊm cã h−íng ®i lªn t¸c ®éng tíi c¸c h¹t ®Êt lµm gi¶m øng suÊt cã hiÖu gi÷a c¸c h¹t ®Êt. niu γσσ −−=’ (43) Ng−îc l¹i khi dßng thÊm ®i xuèng sÏ lµm t¨ng thµnh phÇn øng suÊt cã hiÖu. niu γσσ +−=’ (44) 2.2.e. §iÒu kiÖn ch¶y vµ ®é dèc thuû lùc tíi h¹n §iÒu kiÖn ch¶y x¶y ra nÕu vËn tèc thÊm ®ñ lín ®Ó ¸p lùc thÊm triÖt tiªu hoµn toµn thµnh phÇn øng suÊt cã hiÖu. §é dèc thñy lùc giíi h¹n : 1 1 dn C n i e γ γ ∆ − = = + (45) KiÓm tra ®é æn ®Þnh : – HiÖn t−îng xãi,ch¶y : crr s i F i = (46) – HiÖn t−îng ®Èy Bïng : s W F U = (47) Trong ®ã : U lµ ¸p lùc n−íc biªn,W lµ träng l−îng b¶n th©n cña khèi ®Êt 2.2.2.X¸c ®Þnh hÖ sè thÊm cña ®Êt 2.2.2.1.X¸c ®Þnh hÖ sè thÊm (k) trong phßng thÝ nghiÖm 2.2.2.1.a.ThÝ nghiÖm thÊm víi cét n−íc kh”ng ®æi ThÝ nghiÖm cét n−íc cè ®Þnh ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè thÊm (k) cña ®Êt h¹t th” nh− cuéi vµ c¸t cã gi¸ trÞ trªn 10+4 m/s.

12. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 12 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 1 K2 h K Q (ml) trong thêi gian t(s) L H×nh 4 : ThÝ nghiÖm thÊm víi cét n−íc kh”ng ®æi Theo c”ng thøc cña ®Þnh luËt Darcy: kiFtQ = (cm3 ) (48) Do vËy: hFt LQ k = (cm/s) (49) Trong ®ã: k – hÖ sè thÊm cña ®Êt (cm/s). i – gradien thuû lùc. F – diÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña mÉu ®Êt (cm2 ). L (hoÆc ∆L) – lµ chiÒu dµi mÉu ®Êt (cm). Q – lµ l−u l−îng thÊm (cm3 ). h (hoÆc ∆h) – lµ ®é chªnh cét n−íc (cm). t – lµ thêi gian lµm thÝ nghiÖm (s). 2.2.2.1.b. ThÝ nghiÖm thÊm víi cét n−íc thay ®æi ThÝ nghiÖm thÊm víi cét n−íc gi¶m dÇn dïng ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè thÊm cña ®Êt h¹t mÞn nh−: c¸t mÞn, bôi vµ ®Êt sÐt. ( )12 2 1 ln tt h h F aL k −       = ( )12 2 1 lg 3.2 tt h h F aL k −       = (50)

13. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 13 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 Trong ®ã: a – diÖn tÝch mÆt c¾t ngang èng ®o ¸p (cm2 ). F – diÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña mÉu ®Êt (cm2 ). L – lµ chiÒu dµi mÉu ®Êt (cm). h1, h2 – lÇn l−ît lµ chiÒu cao cét n−íc t¹i thêi ®iÓm t1, t2. H×nh 5: ThÝ nghiÖm thÊm víi cét n−íc thay ®æi 2.2.2.2. X¸c ®Þnh hÖ sè thÊm (k) ë hiÖn tr−êng 2.2.2.2.a.ThÝ nghiÖm b¬m hót n−íc trong tÇng cã ¸p H×nh 6: ThÝ nghiÖm b¬m hót n−íc trong tÇng chøa n−íc cã ¸p ( )12 1 2 ln 2 hh r r D q k −       = π (51) Tr−êng hîp chØ bè trÝ mét giÕng khoan quan s¸t : ( Bµi to¸n d¹ng nµy ch−a thÊy cã trong ®Ò thi Olympic c¬ häc toµn quèc nªn m×nh kh”ng ®Ò cËp t¹i ®©y,c¸c b¹n tù ®äc thªm trong c¸c gi¸o tr×nh ) 2.2.2.2.b.ThÝ nghiÖm b¬m hót n−íc trong tÇng kh”ng ¸p 2K K1 22 11 L B CA h(t) h(t)

14. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 14 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 H×nh 7 : ThÝ nghiÖm b¬m hót n−íc trong tÇng chøa n−íc kh”ng ¸p ( )2 1 2 2 1 2 ln hh r r q k −       = π (52) Khi ®é h¹ thÊp mùc n−íc ngÇm lµ ®¸ng kÓ so víi bÒ dµy tÇng b·o hoµ th× vËn tèc thÊm cao h¬n vµ tæn thÊt do ma s¸t t¨ng lªn. §é h¹ thÊp mùc n−íc ®−îc hiÖu chØnh dc nh− sau: 0 2 2h d ddc −= (53) Trong ®ã: d – ®é h¹ thÊp mùc n−íc quan s¸t ®−îc. h0 – chiÒu cao b·o hoµ ban ®Çu cña tÇng chøa n−íc. Tr−êng hîp chØ bè trÝ mét giÕng khoan quan s¸t : ( Bµi to¸n d¹ng nµy ch−a thÊy cã trong ®Ò thi Olympic c¬ häc toµn quèc nªn m×nh kh”ng ®Ò cËp t¹i ®©y,c¸c b¹n tù ®äc thªm trong c¸c gi¸o tr×nh ) 2.2.2.2.c.C¸c thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh hÖ sè thÊm trong lç khoan ( tù ®äc thªm ) 2.2.3.ThÊm trong mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt 2.2.3.a.ThÊm trong nÒn ®Êt kh”ng ®ång nhÊt Gi¶ sö cã hai líp ®Êt víi mçi líp ®Êt ®−îc coi lµ ®ång nhÊt cã chiÒu dµy h1 , h2 , hÖ sè thÊm t−¬ng øng lµ k1 , k2 . MÆt ph©n líp n”m ngang.

15. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 15 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 Hai líp ®Êt nãi trªn cã thÓ ®−îc coi nh− lµ mét líp ®Êt ®ång nhÊt nh−ng kh”ng ®¼ng h−íng cã chiÒu dµy (h1+h2) víi c¸c hÖ sè thÊm t−¬ng ®−¬ng theo h−íng song song vµ vu”ng gãc víi mÆt ph©n líp ®−îc ký hiÖu lµ xk vµ zk . Dßng thÊm ngang (tiÕp tuyÕn víi mÆt ph©n líp) ∑ ∑= + + = i ii x h Kh hh KhKh k 21 2211 (54) Dßng thÊm th¼ng ®øng (ph¸p tuyÕn víi mÆt ph©n líp): 2 2 1 1 21 K h K h hh kz + + = (55 ) Tæng qu¸t: ∑ ∑ = = = n i i i n i i z K h h k 1 1 (56) 2.2.3.b.ThÊm trong nÒn ®Êt dÞ h−íng Kx = Kmax , Kz = Kmin §æi nÒn ®Êt dÞ h−íng vÒ nÒn ®Êt ®¼ng h−íng t−¬ng ®−¬ng víi hÖ sè thÊm : .x z K K K= (57) Chó ý : §èi víi nÒn ®Êt ®ång nhÊt cã nhiÒu líp ta cã thÓ ®æi vÒ nÒn ®Êt ®ång nhÊt 1 líp víi hÖ sè thÊm t−¬ng ®−¬ng ®−îc tÝnh theo c”ng thøc sau : 2 2 1 1 td h k h h k = + (58) 2.2.4.L−íi thÊm : ( PhÇn nµy khã nªn ch¾c kh”ng thi ®©u ) 2.3.Søc chèng c¾t cña nÒn ®Êt. Muèn ®¶m b¶o cho nÒn ®Êt an toµn, khi thiÕt kÕ ph¶i lµm sao cho øng suÊt c¾t cña mäi ®iÓm trong nÒn ®Êt lu”n nhá h¬n c−êng ®é chèng c¾t cña nÒn ®Êt. fττ < (59) Trong ®ã: τ – øng suÊt c¾t cña nÒn ®Êt. τf – søc chèng c¾t cña nÒn ®Êt. Theo A. Coulomb : ctgf += ϕστ . (60.a)

16. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 16 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 Trong ®ã: c – lùc dÝnh ®¬n vÞ. σ – øng suÊt ph¸p trªn mÆt tr−ît. φ – gãc ma s¸t trong. Trong ®iÒu kiÖn øng suÊt cã hiÖu,søc kh¸ng c¾t ®−îc tÝnh theo CT : ( ) ”’. ctguctgf +−=+= ϕσϕστ (60.b) Trong ®ã: c’ – lùc dÝnh ®¬n vÞ t¹o bëi øng suÊt hiÖu qu¶. σ’ – øng suÊt ph¸p hiÖu qu¶ trªn mÆt tr−ît. u – ¸p lùc n−íc lç rçng t¸c ®éng lªn mÆt tr−ît. φ’ – gãc ma s¸t trong t¹o bëi øng suÊt hiÖu qu¶. C¸c d¹ng ®−êng søc chèng c¾t th−êng gÆp cho c¸c lo¹i ®Êt kh¸c nhau thÓ hiÖn trªn h×nh 8 0 τf σ τf = σtgϕ + c ϕ c a) Khi c ≠ 0 vµ ϕ ≠ 0 0 σ τf = σtgϕ τf ϕ b) Khi c = 0 vµ ϕ ≠ 0 τf = c c 0 τf σ u u a) Khi c ≠ 0 vµ ϕ = 0 H×nh 8 : C¸c d¹ng ®−êng søc chèng c¾t 2.3.1.ThÝ nghiÖm c¾t trùc tiÕp C¸c gi¸o tr×nh c¬ häc ®Êt ®Òu nãi rÊt kü vÒ thÝ nghiÖm nµy,ë ®©y kh”ng nh¾c l¹i n÷a.ChØ ®−a ra c”ng thøc cuèi cïng ®Ó chóng ta lµm bµi tËp.

17. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 17 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 τι0 0 ε τ ε σ(ι) = constant 0 τ(3) c ϕ σ(1) σ(2) σ(3) τ(2) τ(1) σ τ a) §−êng quan hÖ τ ~ ε b) §−êng søc chèng c¾t τ ~ σ H×nh 9 : BiÓu ®å tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm c¾t trùc tiÕp Qua ®−êng søc chèng c¾t τ ~ σ ta dÔ dµng x¸c ®Þnh ®−îc c¸c th”ng sè φ ; c. 12 12 σσ ττ ϕ − − =tg vµ ϕστ tgc .11 −= (61) Trong tr−êng hîp c¸c ®iÓm t¹o ra tõ c¸c cÆp (σ, τ) kh”ng cïng n”m trªn mét ®−êng th¼ng th× khi ®ã c¸c ®Æc tr−ng chèng c¾t ®−îc tÝnh theo c”ng thøc b×nh ph−¬ng nhá nhÊt. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑       − − = n n ii n n n iiii n n tg 1 2 1 2 1 1 1 σσ στστ ϕ (62) ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑       − − = n n ii n n n n iiiii n c 1 2 1 2 1 1 1 1 2 σσ στσστ (63) 2.3.2.ThÝ nghiÖm nÐn 3 trôc : §©y lµ bµi to¸n rÊt hay gÆp trong c¬ häc ®Êt v× vËy ®Ò nghÞ c¸c b¹n ph¶i ®äc thËt kü c¸c s¬ ®å thÝ nghiÖm,n¾m râ b¶n chÊt cña c¸c thÝ nghiÖm th× míi ph©n tÝch chÝnh x¸c ®−îc d÷ liÖu bµi to¸n.

18. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 18 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 0 εi ε c 0 σ31 σ3ι = constant τ τ σ (σ1i−σ3i) σ32 σ33 σ11 σ12 σ13 a) §−êng quan hÖ τ ~ ε b) §−êng søc chèng c¾t τ ~ σ Hình 10 : Biểu đồ kết quả từ thí nghiệm nén 3 trục Tr−íc khi t¨ng øng suÊt chÝnh däc trôc σ1 vµ sau khi cè kÕt, diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña mÉu x¸c ®Þnh theo c”ng thøc: L V FF ε ε − − = 1 1 0 (64) Trong ®ã: 0V V V ∆ =ε vµ 0L L L ∆ =ε (65) F0 – diÖn tÝch tiÕt diÖn ban ®Çu cña mÉu. V0, L0 – thÓ tÝch vµ chiÒu cao ban ®Çu cña mÉu. ∆V, ∆L – ®é gi¶m thÓ tÝch vµ chiÒu cao cña mÉu. Ứng suÊt chÝnh th¼ng ®øng σ1 ®−îc tÝnh to¸n theo biÓu thøc: i i i i F P 31 σσ += (66) Trong ®ã: Pi – Lùc dÝnh ®¬n vÞ t¹o bëi øng suÊt hiÖu qu¶. Fi – TiÕt diÖn biÕn ®æi theo tõng kho¶ng biÕn d¹ng t−¬ng ®èi. σ3i – Ap lùc buång nÐn. Ứng suÊt chÝnh n”m ngang σ3i ®−îc x¸c ®Þnh b”ng ®ång hå ¸p lùc ë buång nÐn. Sö dông vßng trßn Mohr øng suÊt ®Ó biÓu diÔn ba tr¹ng th¸i øng suÊt trªn ®å thÞ. §−êng søc chèng c¾t lµ ®−êng th¼ng tiÕp xóc víi c¶ ba vßng trßn Mohr øng su©t.

19. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 19 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 Trong thùc tÕ Ýt cã ba vßng trßn cã ®−êng th¼ng tiÕp tuyÕn chung. Do vËy sö dông ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng nhá nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh: A A tg 2 1− =ϕ vµ A c 2 0σ = (67) Víi:                    − − =       − − = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n n ii n n n iiiii n n ii n n n iiii n n n n A 1 2 1 3 2 3 1 1 1 3131 2 3 0 1 2 1 3 2 3 1 1 1 3131 σσ σσσσσ σ σσ σσσσ (68) (69) 2.3.2.Điều kiện cân bằng Morh – Rankine 0 c τ σΑ Β C F D E τ = σtgϕ+cτ σ ϕ σctgϕ σ1 3 f H×nh 11: Vßng trßn Mohr-Rankine ë tr¹ng th¸i c©n b”ng giíi h¹n Phương trình cân bằng giới hạn Morh – Rankine : – D¹ng 1 :       ++      += 2 45.2 2 45 002 31 ϕϕ σσ tgctg (70) – D¹ng 2 : ϕσσ σσ ϕ gc cot.2 sin 31 31 ++ − = (71) – D¹ng 3 : 2 22 2 )cot.2( 4)( sin ϕσσ τσσ ϕ gcXZ ZXXZ ++ +− = (72) Nh×n vµo vßng trßng Mohn,dÔ dµng ta suy ra ®−îc c¸c c”ng thøc sau :

20. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 20 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 1 3 . 2 2 Sin σ σ τ α − = (73) 1 3 1 3 .cos2 2 2 σ σ σ σ σ α + − = + (74) Trong ®ã α lµ h−íng ph¸p tuyÕn cña mÆt tr−ît gi¶ ®Þnh so víi ph−¬ng cña 1 σ 2 2 3,1 22 ZX XZXZ τ σσσσ σ +      − ± + = (75) 2.3.3. X¸c ®Þnh ph−¬ng cña mÆt tr−ît NÕu ta nèi ®iÓm B víi D th× theo ph−¬ng ph¸p cña Morh ®©y lµ ph−¬ng cña øng suÊt ph¸p σ t¸c dông th¼ng gãc víi mÆt tr−ît vµ lµm víi ph−¬ng cña øng suÊt chÝnh lín nhÊt σ3 mét gãc 2 450 ϕ += . Do ®ã øng suÊt tiÕp n”m trªn mÆt tr−ît hîp víi ph−¬ng cña øng suÊt chÝnh σ1 mét gãc 2 45 2 4590 00 ϕ −=      ϕ +−= . Do ®èi xøng nªn cã hai mÆt tr−ît hîp víi ph−¬ng øng suÊt chÝnh lín nhÊt c¸c gãc:       ϕ −± 2 450 .

22. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 22 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 XÐt t¸c dông cña lùc tËp trung P, ®Æt vu”ng gãc víi mÆt ®Êt lµ mÆt ph¼ng n”m ngang. T¹i mét ®iÓm M n”m trong ®Êt cã to¹ ®é M(x0, y0, z0) sÏ cã c¸c øng suÊt thµnh phÇn g©y ra bëi lùc P lµ σz , σx , σy , τzy , τzx , τxy, còng nh− c¸c chuyÓn vÞ ωz , ωx , ωy. 2 cos 2 3 R P R β π σ = β σR z . P M (xo,yo,zo) R 0 r z H×nh 12 S¬ ®å t¸c dông cña lùc tËp trung Sau ®ã, kh”ng thay ®æi ph−¬ng cña mÆt, ph©n σ’R theo ba ph−¬ng cña hÖ to¹ dé OXYZ (h×nh 3-6), ta cã: ( ) 5 3 2 3 ;’cos’ R zP ZRRz π σσσ == ( ) 5 2 . 2 3 ;’cos’ R zyP YRRzy π σστ == ( ) 5 2 . 2 3 ;’cos’ R zxP XRRzx π σστ == (80) (81) (82) Tæng c¸c øng suÊt ph¸p θ t¹i mét ®iÓm bÊt kú : ( ) 3321 1. R zP zyx ν π σσσσσσθ +=++=++= (83) §Æt: 2/52 1 1 2 3               + = z r K π vµ chó ý nÕu ®· biÕt tû lÖ r/z th× K lµ mét sè ®· biÕt, v× vËy øng suÊt σz sÏ ®−îc tÝnh theo hÖ sè K nh− sau: 2 z P Kz =σ (84) Trong ®ã : K lµ hÖ sè tra b¶ng (3-1) phô thuéc vµo tû lÖ (r/z).

23. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 23 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 NÕu trªn mÆt ®Êt cã ®Æt mét sè lùc tËp trung P1 , P2 , P3 … (h×nh 3-7) th× øng suÊt nÐn t¹i bÊt kú ®iÓm nµo trong ®Êt cã thÓ t×m ®−îc b”ng phÐp céng øng suÊt, theo c”ng thøc sau: …. 22 3 32 2 22 1 1 ∑=+++= z PK z P K z P K z P K ipi pppzσ (85) z M P1 2P P3 r1 r2 r3 H×nh 13 : S¬ ®å t¸c dông khi cã nhiÒu lùc tËp trung Khi cã t¶i träng tËp trung n”m ngang Q t¸c dông trªn mÆt ®Êt, øng suÊt t¹i mét ®iÓm bÊt kú tÝnh theo c”ng thøc sau: 5 2 . 2 3 R xzQ z π σ = (86) Trong ®ã: X – to¹ ®é, song song víi lùc Q. R – kho¶ng c¸ch ®Õn mét ®iÓm bÊt kú (R2 = x2 + y2 + z2 ). Tæng c¸c øng suÊt chÝnh ®−îc tÝnh theo c”ng thøc: ( ) 3 .1 R xQ ν π θ += (87)

24. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 24 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 B¶ng 6 : HÖ sè K tÝnh øng suÊt do t¶i träng tËp trung r/z K r/z K r/z K r/z K r/z K 0.00 0.47755 0.40 0.32952 0.80 0.13865 1.20 0.05135 1.60 0.01997 0.01 0.47744 0.41 0.32383 0.81 0.13530 1.21 0.05010 1.61 0.01953 0.02 0.47708 0.42 0.31815 0.82 0.13203 1.22 0.04889 1.62 0.01910 0.03 0.47648 0.43 0.31248 0.83 0.12883 1.23 0.04771 1.63 0.01867 0.04 0.47565 0.44 0.30681 0.84 0.12570 1.24 0.04655 1.64 0.01826 0.05 0.47458 0.45 0.30117 0.85 0.12264 1.25 0.04543 1.65 0.01786 0.06 0.47328 0.46 0.29555 0.86 0.11965 1.26 0.04434 1.66 0.01747 0.07 0.47175 0.47 0.28995 0.87 0.11672 1.27 0.04327 1.67 0.01709 0.08 0.47000 0.48 0.28439 0.88 0.11387 1.28 0.04223 1.68 0.01672 0.09 0.46802 0.49 0.27886 0.89 0.11108 1.29 0.04122 1.69 0.01636 0.10 0.46582 0.50 0.27337 0.90 0.10835 1.30 0.04024 1.70 0.01600 0.11 0.46341 0.51 0.26792 0.91 0.10569 1.31 0.03928 1.72 0.01532 0.12 0.46079 0.52 0.26253 0.92 0.10309 1.32 0.03834 1.74 0.01467 0.13 0.45796 0.53 0.25718 0.93 0.10055 1.33 0.03743 1.76 0.01405 0.14 0.45493 0.54 0.25189 0.94 0.09807 1.34 0.03655 1.78 0.01346 0.15 0.45172 0.55 0.24665 0.95 0.09566 1.35 0.03568 1.80 0.01290 0.16 0.44831 0.56 0.24147 0.96 0.09330 1.36 0.03484 1.82 0.01237 0.17 0.44472 0.57 0.23636 0.97 0.09099 1.37 0.03402 1.84 0.01186 0.18 0.44096 0.58 0.23130 0.98 0.08875 1.38 0.03322 1.86 0.01137 0.19 0.43704 0.59 0.22632 0.99 0.08656 1.39 0.03244 1.88 0.01091 0.20 0.43295 0.60 0.22140 1.00 0.08442 1.40 0.03168 1.90 0.01047 0.21 0.42871 0.61 0.21655 1.01 0.08234 1.41 0.03094 1.92 0.01004 0.22 0.42433 0.62 0.21177 1.02 0.08030 1.42 0.03022 1.94 0.00964 0.23 0.41981 0.63 0.20707 1.03 0.07832 1.43 0.02952 1.96 0.00926 0.24 0.41516 0.64 0.20243 1.04 0.07639 1.44 0.02883 1.98 0.00889 0.25 0.41039 0.65 0.19788 1.05 0.07450 1.45 0.02817 2.00 0.00854 0.26 0.40551 0.66 0.19339 1.06 0.07267 1.46 0.02752 2.02 0.00821 0.27 0.40052 0.67 0.18898 1.07 0.07088 1.47 0.02688 2.04 0.00789 0.28 0.39543 0.68 0.18465 1.08 0.06913 1.48 0.02627 2.06 0.00758 0.29 0.39026 0.69 0.18040 1.09 0.06743 1.49 0.02567 2.08 0.00729 0.30 0.38500 0.70 0.17622 1.10 0.06577 1.50 0.02508 2.10 0.00702 0.31 0.37966 0.71 0.17212 1.11 0.06416 1.51 0.02451 2.40 0.00402 0.32 0.37426 0.72 0.16810 1.12 0.06258 1.52 0.02395 2.70 0.00241 0.33 0.36880 0.73 0.16415 1.13 0.06105 1.53 0.02341 3.00 0.00151 0.34 0.36329 0.74 0.16028 1.14 0.05955 1.54 0.02288 3.30 0.00098 0.35 0.35773 0.75 0.15649 1.15 0.05809 1.55 0.02236 3.60 0.00066 0.36 0.35214 0.76 0.15277 1.16 0.05667 1.56 0.02186 4.00 0.00040 0.37 0.34651 0.77 0.14913 1.17 0.05529 1.57 0.02137 4.50 0.00023 0.38 0.34086 0.78 0.14556 1.18 0.05394 1.58 0.02089 5.00 0.00014 0.39 0.33520 0.79 0.14207 1.19 0.05263 1.59 0.02043 10.00 0.00000

25. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 25 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 3.2.2.Tải trọng phân bố đều trên diện tích hình chữ nhật Cã mét diÖn t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn mÆt ®Êt theo h×nh ch÷ nhËt ABCD. Mét ®iÓm M n”m trong ®Êt cã to¹ ®é M(xo , yo , zo) sÏ cã øng suÊt nÐn do t¶i träng d¶i ®Òu trªn g©y ra lµ σz. p p Y Z X M (xo,yo,zo) 0 B CD A Y X -L1 +L1 L +b1-b1 b A B C D O X Y dy dx H×nh 14 : S¬ ®å t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt – §èi víi c¸c ®iÓm n”m d−íi trôc t©m: pkoo =σ – §èi víi c¸c ®iÓm n”m d−íi c¸c trôc gãc: pkgg =σ (88) (89) Trong ®ã: ko vµ kg: lµ c¸c hÖ sè tÝnh øng suÊt, tra b¶ng 7 vµ bảng 8 phô thuéc vµo tû lÖ (l/b vµ z/b). C¸c tr−êng hîp khi M kh”ng thuéc trôc gãc: HF E G M D C BA 3 2 14 ( )pkkkk MFAG g MEDF g MHCE g MGBH gz zzzzz +++= +++= σ σσσσσ 4321 (a) Khi M n”m trong diÖn t¶i träng HCN H M FD B G C A E ( )pkkkk AHMBG g MEAH g MFCG g MFDH gz MEBG z MEAH z MFCG z MFDH zz ª +−−= +−−= σ σσσσσ (b) Khi M n”m ngoµi diÖn t¶i träng HCN H×nh 15 : Ph−¬ng ph¸p ®iÓm gãc ®Ó tÝnh øng suÊt

26. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 26 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 Trong tr−êng hîp nµy, ng−êi ta dïng ph−¬ng ph¸p céng ph©n tè, néi dung nh− sau: chia mÆt chÞu t¶i thµnh nh÷ng mÆt cã kÝch th−íc sao cho cã thÓ xem t¶i träng ®Æt trªn chóng lµ tËp trung t¹i träng t©m. 2 1 z P K i n i iz ∑= =σ (90) B¶ng 7 : B¶ng tra gi¸ trÞ hÖ sè k0. (trôc t©m – t¶i träng ph©n bè h×nh ch÷ nhËt) b z b l 1 1.5 2 3 6 10 20 Bµi to¸n ph¼ng 0.00 0.25 0.5 1 1.5 2 3 5 1.000 0.898 0.696 0.386 0.194 0.114 0.058 0.008 1.000 0.904 0.716 0.428 0.257 0.157 0.076 0.025 1.000 0.908 0.734 0.470 0.288 0.188 0.108 0.040 1.000 0.912 0.762 0.500 0.348 0.240 0.147 0.076 1.000 0.934 0.789 0.518 0.360 0.268 0.180 0.096 1.000 0.940 0.792 0.522 0.373 0.279 0.188 0.106 1.000 0.960 0.820 0.549 0.397 0.308 0.209 0.129 1.00 0.96 0.82 0.55 0.40 0.31 0.21 0.13 B¶ng 8 : HÖ sè Kg ®Ó tÝnh øng suÊt t¹i ®iÓm gãc Z/B L/B 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 5 6 10 0.0 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2 0.2486 0.2489 0.2490 0.2491 0.2491 0.2491 0.2491 0.2492 0.2492 0.2492 0.2492 0.2492 0.2492 0.2492 0.4 0.2401 0.2420 0.0243 0.2434 0.2437 0.2439 0.2441 0.2442 0.2443 0.2443 0.2443 0.2443 0.2443 0.2443 0.6 0.2229 0.2275 0.2300 0.2315 0.2324 0.2476 0.2628 0.2338 0.2340 0.2341 0.2341 0.2342 0.2342 0.2342 0.8 0.1999 0.2075 0.2120 0.2147 0.2165 0.2329 0.2493 0.2194 0.2198 0.2199 0.2200 0.2202 0.2202 0.2202 1.0 0.1752 0.1851 0.1911 0.1955 0.1981 0.1999 0.2017 0.2034 0.2037 0.2040 0.0202 0.2041 0.2045 0.2046

27. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 27 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 Z/B L/B 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 5 6 10 1.2 0.1516 0.1626 0.1705 0.1758 0.1793 0.1818 0.1843 0.1865 0.1873 0.1878 0.1882 0.1885 0.1887 0.1888 1.4 0.1308 0.1423 0.1508 0.1569 0.1613 0.1644 0.1675 0.1705 0.1748 0.1725 0.1730 0.1735 0.1738 0.1710 1.6 0.1123 0.1211 0.1329 0.1396 0.1445 0.1482 0.1519 0.1557 0.1574 0.1584 0.1590 0.1598 0.1601 0.1604 1.8 0.0969 0.1083 0.1172 0.1244 0.1294 0.1334 0.1374 0.1423 0.1443 0.1455 0.1463 0.1471 0.1478 0.1482 2.0 0.0840 0.0947 0.1034 0.1103 0.1158 0.1202 0.1246 0.1300 0.1324 0.1339 0.1350 0.1366 0.1368 0.1371 2.2 0.0732 0.0832 0.0947 0.0984 0.1039 0.1084 0.1129 0.1191 0.1218 0.1235 0.1248 0.1261 0.1271 0.1277 2.4 0.0642 0.0734 0.0843 0.0879 0.0934 0.0979 0.1024 0.1092 0.1122 0.1142 0.1156 0.1175 0.1181 0.1192 2.6 0.0566 0.0651 0.0725 0.0788 0.0812 0.0887 0.0962 0.1003 0.1035 0.1058 0.1073 0.1095 0.1106 0.1148 2.8 0.0502 0.0580 0.0649 0.0709 0.0761 0.0805 0.0849 0.0923 0.0957 0.0982 0.0999 0.1021 0.1036 0.1018 3.0 0.0447 0.0519 0.0583 0.0640 0.0690 0.0732 0.0774 0.0851 0.0887 0.0943 0.0934 0.0959 0.0973 0.0987 3.2 0.0401 0.0467 0.0526 0.0580 0.0627 0.0688 0.0749 0.0786 0.0823 0.0850 0.0870 0.0900 0.0916 0.0933 3.4 0.0361 0.0421 0.0477 0.0527 0.0571 0.0644 0.0717 0.0727 0.0737 0.0793 0.0844 0.0817 0.0861 0.0882 3.6 0.0326 0.0382 0.0433 0.0480 0.0523 0.0561 0.0599 0.0674 0.0741 0.0741 0.0763 0.0799 0.0816 0.0837 3.8 0.0296 0.0348 0.0395 0.0439 0.0479 0.0516 0.0553 0.0626 0.0694 0.0694 0.0747 0.0753 0.0773 0.0796 4.0 0.0270 0.0318 0.0362 0.0403 0.0441 0.0474 0.0507 0.0588 0.0650 0.0650 0.0671 0.0712 0.0733 0.0758 4.2 0.0247 0.0291 0.0333 0.0371 0.0407 0.0439 0.0471 0.0543 0.0610 0.0610 0.0631 0.0674 0.0696 0.0721 4.4 0.0227 0.0268 0.0306 0.0343 0.0376 0.0407 0.0438 0.0507 0.0571 0.0571 0.0597 0.0639 0.0662 0.0692 4.6 0.0209 0.0229 0.0283 0.0317 0.0348 0.0378 0.0408 0.0474 0.0540 0.0540 0.0561 0.0606 0.0630 0.0663 4.8 0.0193 0.0217 0.0262 0.0294 0.0324 0.0352 0.0380 0.0444 0.0509 0.0509 0.0533 0.0576 0.0601 0.0635 5.0 0.0179 0.0212 0.0213 0.0274 0.0302 0.0328 0.0354 0.0417 0.0480 0.0480 0.0501 0.0547 0.0573 0.0610 6.0 0.0127 0.0151 0.0174 0.0196 0.0218 0.0238 0.0258 0.0340 0.0366 0.0366 0.0388 0.0313 0.0460 0.0506 7.0 0.0094 0.0112 0.0130 0.0147 0.0164 0.0180 0.0196 0.0238 0.0286 0.0286 0.0306 0.0316 0.0376 0.0428 8.0 0.0073 0.0087 0.0101 0.0114 0.0127 0.0140 0.0153 0.0187 0.0228 0.0228 0.0216 0.0283 0.0344 0.0367 9.0 0.0058 0.0069 0.0080 0.0091 0.0102 0.0112 0.0122 0.0152 0.0186 0.0186 0.0202 0.0235 0.0262 0.0319 10.0 0.0047 0.0056 0.0065 0.0074 0.0083 0.0092 0.0101 0.0125 0.0154 0.0154 0.0167 0.0198 0.0222 0.0280 3.2.3. T¶i träng ph©n bè tam gi¸c trªn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt Cã mét diÖn t¶i träng ph©n bè tam gi¸c trªn mÆt ®Êt theo h×nh ch÷ nhËt ABCD, cã c−êng ®é lín nhÊt lµ (p). TÝnh øng suÊt t¹i ®iÓm M n”m trong ®Êt cã to¹ ®é M(xo , yo , zo) sÏ cã øng suÊt nÐn σz do t¶i träng trªn g©y ra lµ bao nhiªu (h×nh 16).

28. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 28 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 0 M (xo,yo,zo) X Z Y L b p dx dy Y X O D C BA L b X Y A D C B H×nh 16: S¬ ®å t¶i träng ph©n bè tam gi¸c trªn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt – §èi víi c¸c ®iÓm n”m d−íi trôc cã p=pmax: pkTz =σ – §èi víi c¸c ®iÓm n”m d−íi c¸c trôc cã p=0: pkTz ‘=σ (91) (92) Trong ®ã: kT vµ kT’ – lµ c¸c hÖ sè tÝnh øng suÊt, tra b¶ng 9 vµ bảng 10 phô thuéc vµo tû lÖ (l/b vµ z/b). B¶ng 9: B¶ng tra gi¸ trÞ hÖ sè kT b l b z 0.00 0.25 0.50 1.00 1.50 2.0 3.0 5.0 0.15 0.30 0.60 1.00 1.50 2.00 3.00 6.00 10.00 20.00 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.136 0.186 0.206 0.209 0.210 0.211 0.211 0.211 0.212 0.212 0.101 0.146 0.160 0.170 0.173 0.175 0.175 0.176 0.177 0.177 0.025 0.051 0.085 0.108 0.113 0.117 0.119 0.120 0.121 0.121 0.012 0.026 0.050 0.069 0.080 0.087 0.090 0.092 0.093 0.093 0.008 0.017 0.031 0.045 0.056 0.064 0.071 0.075 0.076 0.076 0.005 0.010 0.016 0.024 0.033 0.041 0.047 0.051 0.052 0.052 0.001 0.004 0.007 0.009 0.014 0.019 0.025 0.029 0.032 0.033

29. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 29 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 B¶ng 10 : B¶ng tra gi¸ trÞ hÖ sè kT’ b l b z 0.00 0.25 0.50 1.00 1.50 2.0 3.0 5.0 0.15 0.30 0.60 1.00 1.50 2.00 3.00 6.00 10.00 20.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 0.031 0.035 0.036 0.037 0.037 0.037 0.037 0.038 0.038 0.021 0.037 0.053 0.060 0.061 0.062 0.063 0.063 0.064 0.064 0.015 0.028 0.051 0.068 0.075 0.078 0.078 0.079 0.080 0.080 0.010 0.020 0.039 0.053 0.063 0.068 0.071 0.071 0.072 0.072 0.007 0.013 0.029 0.039 0.049 0.055 0.059 0.062 0.063 0.063 0.004 0.007 0.015 0.022 0.029 0.035 0.041 0.046 0.047 0.048 0.001 0.003 0.006 0.009 0.012 0.017 0.022 0.026 0.028 0.030 3.2.4. T¶i träng đường Bµi to¸n ®Æt ra lµ cã mét diÖn t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn ®−êng th¼ng (0Y) tõ -∞ →+∞. Mét ®iÓm M n”m trong ®Êt sÏ cã øng suÊt do t¶i träng d¶i ®Òu trªn g©y ra ( )222 3 2 zx zp z + = π σ (93) ( )222 2 2 zx zxp x + = π σ (94) ( )222 2 2 zx xzp zx + = π τ (95) H×nh 17 : T¶i träng ®−êng th¼ng Trong thùc tÕ tÝnh to¸n cã thÓ tÝnh gi¸ trÞ c¸c øng suÊt theo c”ng thøc sau: Lz k z p .=σ (96) (97) p y 0 dy M (xo,0,zo) X Z Y

30. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 30 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 Lx k z x z p .. 2       =σ Lzx k z x z p ..       =τ (99) (98) Trong ®ã: ( ) 2 2 1 1 . 2           + = z x KL π – hÖ sè tÝnh øng suÊt, tra b¶ng 11 phô thuéc tû lÖ z x . z x KL z x KL z x KL 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.637 0.633 0.624 0.609 0.589 0.564 0.536 0.505 0.473 0.440 0.407 0.375 0.344 0.315 0.287 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 0.261 0.237 0.215 0.194 0.176 0.159 0.130 0.107 0.088 0.073 0.060 0.050 0.042 0.035 0.030 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.50 4.00 5.00 6.00 0.025 0.022 0.019 0.016 0.014 0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.004 0.002 0.001 0.000 B¶ng 11 : B¶ng tra hÖ sè KL , t¶i träng ph©n bè trªn ®−êng th¼ng. 3.2.4. T¶i träng hình băng phân bố đều Cã mét diÖn t¶i träng h×nh b¨ng ph©n bè ®Òu trªn bÒ réng b. X¸c ®Þnh øng suÊt ®iÓm M n”m trong ®Êt cã to¹ ®é lµ (xo , 0 , zo) – h×nh 18 A B0 M (xo,0,zo) X Z . dx X Xo Zo b b Z X M (xo,0,zo) 0 BA 1 2 p p β β β H×nh 18 : S¬ ®å t¸c dông cña t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn b¨ng

31. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 31 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 ( ) ( )    −+−= 2121 2sin2sin 2 1 ββββ π σ p Z ( ) ( )    −−−= 2121 2sin2sin 2 1 ββββ π σ p x ( )12 2cos2cos 2 ββ π τττ −=== p zxxz (100) (101) (102) TrÞ sè β2 lÊy dÊu d−¬ng khi ®iÓm M n”m ngoµi ph¹m vi hai ®−êng th¼ng ®øng ®i qua hai mÐp cña t¶i träng. Trong thùc tÕ tÝnh to¸n cã thÓ tÝnh gi¸ trÞ c¸c øng suÊt theo c”ng thøc sau: pkz 1=σ ; pkx 2=σ vµ pk3=τ Trong ®ã: k1 , k2 , k3 – lµ c¸c hÖ sè tÝnh øng suÊt, tra b¶ng (3-6) phô thuéc vµo tû lÖ (x/b vµ z/b). Tr−êng hîp ®¬n gi¶n nhÊt lµ ®èi víi c¸c ®iÓm n”m trªn ®−êng th¼ng ®øng 0Z ®i qua t©m cña t¶i träng, v× tÝnh chÊt ®èi xøng nªn β1 = β2 = β, do ®ã: ( ) 02cos2cos 2 12 =−= ββ π τ p Nh− vËy c¸c ®iÓm n”m trªn 0Z, øng suÊt c¾t τ = 0 vµ c¸c øng suÊt σz ; σx t¸c dông nh− c¸c øng suÊt chÝnh: ( ) ( )[ ]ββ π σσ 2sin21 +== p Z ( ) ( )[ ]ββ π σσ 2sin23 −== p x Tõ ®©y còng cã thÓ thÊy r”ng: ( )β π σσθ 2. 2 31 p =+= (103) (104) (105)

32. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 32 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 B¶ng 12 : B¶ng tra gi¸ trÞ hÖ sè k1, k2, k3 , t¶i träng h×nh b¨ng ph©n bè ®Òu. b z b x 0 0.25 0.5 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 1.00 0.96 0.82 0.67 0.55 0.46 0.40 0.35 0.31 0.21 0.16 0.13 0.11 1.00 0.45 0.18 0.08 0.04 0.02 0.01 – – – – – – 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.90 0.71 0.61 0.51 0.44 0.38 0.34 0.31 0.21 0.16 0.13 0.10 1.00 0.39 0.19 0.10 0.05 0.03 0.02 0.01 – – – – – 0.00 0.13 0.16 0.13 0.10 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 – – 0.5 0.5 0.48 0.45 0.41 0.37 0.33 0.30 0.28 0.20 0.15 0.12 0.10 0.50 0.35 0.23 0.14 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 – – – 0.32 0.30 0.26 0.20 0.16 0.12 0.10 0.08 0.06 0.03 0.02 – – b z b x 1.0 1.5 2 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 0.00 0.02 0.08 0.15 0.19 0.20 0.21 0.20 0.17 0.00 0.17 0.21 0.22 0.15 0.11 0.06 0.05 0.02 0.00 0.05 0.13 0.16 0.15 0.14 0.11 0.10 0.06 0.00 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10 0.13 0.14 0.13 0.00 0.07 0.12 0.14 0.13 0.12 0.09 0.07 0.03 0.00 0.01 0.04 0.07 0.10 0.10 0.10 0.10 0.07 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.04 0.07 0.08 0.10 0.00 0.04 0.07 0.10 0.13 0.11 0.09 0.08 0.04 0.00 0.00 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07

33. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 33 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 3.00 4.00 5.00 6.00 0.14 0.12 0.10 – 0.01 – – – 0.03 – – – 0.12 0.11 0.10 – 0.02 – – – 0.05 – – – 0.10 0.09 – – 0.03 – – – 0.05 – – – 3.2.4. T¶i träng hình băng phân bố hình tam giác Cã mét diÖn t¶i träng h×nh b¨ng ph©n bè theo qui luËt tam gi¸c trªn bÒ réng b. X¸c ®Þnh øng suÊt cña ®iÓm M n”m trong ®Êt cã to¹ ®é lµ (xo , 0 , zo). p p Z X M (xo,0,zo) BA dx X b b A B M (xo,0,zo) X Z . . Xo β α R2 R1 H×nh 19: S¬ ®å t¸c dông cña t¶i träng ph©n bè h×nh b¨ng tam gi¸c ¸p dông kÕt qu¶ bµi to¸n Plamant, tÝnh ®−îc øng suÊt nh− sau:     −= βα π σ 2sin 2 1 b xp Z       +−= βα π σ 2sin 2 1 ln 2 2 2 1 R R b z b xp x       −+= αβ π τ b zp xz 22cos1 2 (106) (107) (108) Trong thùc tÕ tÝnh to¸n cã thÓ tÝnh gi¸ trÞ øng suÊt theo c”ng thøc sau: pk tz .1=σ ; pk tx .2=σ vµ pk t .3=τ (109) Trong ®ã: k1t , k2t , k3t – lµ c¸c hÖ sè tÝnh øng suÊt, tra b¶ng 13 vµ b¶ng 14 phô thuéc vµo tû lÖ (x/b vµ z/b).

34. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 34 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 B¶ng 13: B¶ng gi¸ trÞ hÖ sè k1t dïng cho t¶i träng h×nh b¨ng ph©n bè tam gi¸c b l b z -1.5 -1.0 -0.5 0 0.25 0.50 0.75 1.0 1.5 2.0 2.5 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.5 2 3 4 5 6 0 – 0.002 0.006 0.014 0.020 0.032 0.050 0.051 0.047 0.041 0 – 0.003 0.016 0.025 0.048 0.061 0.064 0.060 0.052 0.041 0 0.001 0.023 0.042 0.061 0.096 0.092 0.080 0.067 0.057 0.050 0 0.075 0.127 0.153 0.159 0.145 0.127 0.096 0.075 0.059 0.051 0.250 0.256 0.263 0.248 0.223 0.178 0.146 0.103 0.078 0.062 0.052 0.500 0.480 0.410 0.335 0.275 0.200 0.155 0.104 0.085 0.063 0.053 0.075 0.643 0.477 0.361 0.279 0.202 0.163 0.108 0.082 0.063 0.053 0.500 0.424 0.353 0.293 0.241 0.185 0.153 0.104 0.075 0.065 0.053 0 0.015 0.056 0.108 0.129 0.124 0.108 0.090 0.073 0.061 0.050 0 0.003 0.017 0.024 0.045 0.062 0.069 0.071 0.060 0.051 0.050 0 0 0.003 0.009 0.013 0.014 0.050 0.050 0.049 0.047 0.045 B¶ng 14 : B¶ng tra gi¸ trÞ hÖ sè k2t vµ k3t dïng cho t¶i träng h×nh b¨ng ph©n bè tam gi¸c b x b z -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 0.00 K2t K3t 0.006 0.000 0.015 -0.001 0.467 -0.313 0.718 0.009 0.487 0.010 0.249 0.010 0.026 0.005 0.005 0.000 0.1 K2t K3t 0.054 -0.008 0.132 -0.034 0.321 -0.272 0.452 0.040 0.37 0.075 0.233 0.078 0.116 0.014 0.049 0.008 0.2 K2t K3t 0.097 -0.028 0.0186 -0.091 0.230 -0.231 0.259 0.016 0.0269 0.108 0.219 0.129 0.146 0.075 0.084 0.025 0.4 K2t K3t 0.128 -0.071 0.160 -0.139 0.127 -0.167 0.099 -0.020 0.130 0.104 0.148 0.138 0.142 0.108 0.114 0.060 0.6 K2t K3t 0.116 -0.093 0.0112 -0.132 0.074 -0.122 0.046 -0.025 0.065 0.077 0.096 0.123 0.114 0.112 0.108 0.080

36. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 36 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 γ – träng l−îng thÓ tÝch cña ®Êt tõ ®¸y mãng trë lªn. hm – chiÒu s©u ch”n mãng.123 b hm HHH c¸t pha sÐt pha sÐt (1) (2) (3) (…) (i) (n-1) (n) ∆σ’izσ’i0 h1h2h…h3hihn-1hn Z p S1 = a01.∆σ’1.h1 S2 = a02.∆σ’2.h2 S3 = a03.∆σ’3.h3 Si = a0i.∆σ’i.hi Sn-1 = a0n-1.∆σ’n-1.hn-1 Sn = a0n.∆σ’n.hn S = ΣSi = Σa0i.∆σ’i.hi H×nh 21 : S¬ ®å tÝnh lón theo ph−¬ng ph¸p céng lón tõng líp Theo ph−¬ng ph¸p nµy ,®é lón ®−îc tÝnh theo c”ng thøc sau : 1 2 1 1 n n i i C Ci i i n i n i e e S S h e= = − = = + ∑ ∑ (113) 1 ‘ 1 n n i C Ci zi i i n i n i a S S h e σ = = = = ∆ + ∑ ∑ (114) Trong ®ã: ∆σ’Zi – sù gia t¨ng øng suÊt cã hiÖu do t¶i träng g©y lón g©y ra (tÝnh t¹i ®iÓm gi÷a líp ®Êt ph©n tè tÝnh lón thø (i) ). e1i – hÖ sè rçng tr−íc khi cã t¶i träng c”ng tr×nh, t−¬ng øng víi thµnh phÇn øng suÊt cã hiÖu do träng l−îng b¶n th©n cña ®Êt (tra theo ®−êng cong e~p, h×nh 4-4). e2i – hÖ sè rçng sau khi cã t¶i träng c”ng tr×nh (gåm øng suÊt cã hiÖu do träng l−îng b¶n th©n cña ®Êt vµ do t¶i träng phô thªm – tra theo ®−êng cong e~p, h×nh 4-4). . hi – chiÒu dÇy cña líp ®Êt ph©n tè thø i. ai – hÖ sè nÐn lón cña líp ®Êt ph©n tè thø i.

38. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 38 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 4.3.Dù tÝnh ®é lón theo thêi gian 4.3.1.§é cè kÕt §é cè kÕt (Qt ,Ut) lµ tû sè gi÷a ®é lón ®¹t ®−îc ë thêi ®iÓm t vµ ®é lón cuèi cïng. C t tt S S UQ == (119) Trong ®ã: St – ®é lón ë thêi ®iÓm t. Sc – ®é lón s¬ cÊp. Do ®ã nÕu biÕt ®−îc ®é cè kÕt Qt ë thêi ®iÓm t th× cã thÓ tÝnh ®−îc ®é lón t¹i thêi ®iÓm t. Ctt SQS = (120) C¸c tr−êng hîp vµ s¬ ®å cè kÕt th−êng gÆp S¬ ®å ” 0 ” Cè kÕt do t¶i träng r¶i ®Òu kÝn kh¾p trªn mÆt ®Êt (biÓu ®å ph©n bè øng suÊt kh”ng thay ®æi theo chiÒu s©u). * Hµm Qt cã d¹ng: N t eQ − −= 20 8 1 π (121) S¬ ®å ” 1 ” Cè kÕt do träng l−îng b¶n th©n cña ®Êt (biÓu ®å øng suÊt t¨ng tuyÕn tÝnh theo chiÒu s©u). * Hµm Qt cã d¹ng: N t eQ − −= 31 32 1 π (122) S¬ ®å ” 2 ” Cè kÕt do t¶i träng ph©n bè côc bé trªn mÆt ®Êt (biÓu ®å øng suÊt gi¶m tuyÕn tÝnh theo chiÒu s©u). * Hµm Qt cã d¹ng: ( ) N t eQ − −−= 2 16 1 32 π π (123) S¬ ®å ” 0-1 ” Khi øng suÊt cã hiÖu thay ®æi d¹ng h×nh thang t¨ngtuyÕn tÝnh theo chiÒu s©u. Hµm Qt cã thÓ tÝnh dùa vµo tra b¶ng khi biÕt c¸c gi¸ trÞ N: ( )JNNNN .01010 −+=− (124) S¬ ®å ” 0-2 ” Khi øng suÊt cã hiÖu thay ®æi d¹ng h×nh thang gi¶m tuyÕn tÝnh theo chiÒu s©u. Hµm Qt cã thÓ tÝnh dùa vµo tra b¶ng khi biÕt c¸c gi¸ trÞ N: ( ) ‘.20220 JNNNN −+=− (125)

39. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 39 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 Trong ®ã: n – sè nguyªn d−¬ng vµ lµ sè ch½n. TV, N – Nh©n tè thêi gian. t d C T V V 2 = t d C TN V V 2 22 44 ππ == (126) (127) d – chiÒu dµi ®−êng thÊm; h – chiÒu dµy líp ®Êt cè kÕt. – Tho¸t n−íc 1 chiÒu (1 mÆt tho¸t n−íc) th× d = h. – Tho¸t n−íc 2 chiÒu (2 mÆt tho¸t n−íc) th× d = h/2. t – thêi gian cÇn x¸c ®Þnh ®é cè kÕt. J; J’ – lµ c¸c hÖ sè néi suy vµ tra b¶ng 15 dùa vµo tû lÖ KT T σ σ α ∆ ∆ = . Tσ∆ – lµ thµnh phÇn øng suÊt gia t¨ng t¹i biªn thÊm. KTσ∆ – lµ thµnh phÇn øng suÊt gia t¨ng t¹i biªn kh”ng thÊm. tÇng cøng kh”ng thÊm tÇng cøng kh”ng thÊm tÇng cøng kh”ng thÊmtÇng cøng kh”ng thÊm h Z 0 p líp tho¸t nuíc ∆σ ∆σ Z s¬ ®å “0” s¬ ®å “1” s¬ ®å “2” Z 0 p líp tho¸t nuíc ∆σ b s¬ ®å “0-1” ∆σ p 0 Z h h Z 0 p ∆σ s¬ ®å “0-2” b H×nh 22 : C¸c s¬ ®å tÝnh lón theo thêi gian

40. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 40 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 B¶ng 15 : B¶ng gi¸ trÞ J vµ J’ Tr−êng hîp 0 – 1 Tr−êng hîp 0 – 2 V J V J’ 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.00 0.84 0.69 0.56 0.46 0.36 0.27 0.19 0.12 0.06 0.00 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 1.00 0.83 0.71 0.55 0.45 0.39 0.30 0.25 0.20 0.17 0.13 Ngoµi ra, víi c¸c s¬ ®å “0-1” vµ “0-2” cã thÓ x¸c ®Þnh ®é cè kÕt theo c”ng thøc sau: ( ) α αα + −+ = 1 12 0 1 0 0 tt t QQ Q (128) NÕu tr−êng hîp tho¸t n−íc 02 mÆt th× bÊt cø s¬ ®å nµo còng cã thÓ ®−a vÒ s¬ ®å “0” ®Ó tÝnh (miÔn lµ ph©n bè øng suÊt d¹ng ®−êng th¼ng). líp tho¸t nuíc h líp tho¸t nuíc A B C D EFH H F E D CBA H×nh 23: S¬ ®å tÝnh lón khi ®−a vÒ d¹ng s¬ ®å “

41. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 41 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 Thùc tÕ trong thi Olympic c¬ häc ®Êt,ng−êi th−êng tÝnh ®é cè kÕt bëi c¸c c”ng thøc sau: 0 0 1 t e e Q e e − = − (130) Trong ®ã : 0e : HÖ sè rçng ban ®Çu 1 e : HÖ sè rçng khi kÕt thóc cè kÕt e : HÖ sè rçng t¹i thêi ®iÓm t trong qu¸ tr×nh cè kÕt 0 0 t u u u Q − = (131) Trong ®ã : 0u : ¸p lùc n−íc lç rçng d− ban ®Çu ( chÝnh lµ ®é t¨ng øng suÊt ) u : ¸p lùc n−íc lç rçng d− sau thêi gian t,®−îc tÝnh bëi c”ng thøc : 4 sin 2 Np z u e d π π −   = ×     (132) 4.3.2.Hệ số cố kết (Cv) ( ) nV V n V n V V m k a k a ek C γγγ == + = 0 1 (133) Trong ®ã : kV – hÖ sè thÊm theo ph−¬ng th¼ng ®øng. a, a0 – hÖ sè nÐn lón vµ hÖ sè nÐn lón t−¬ng ®èi. mV – hÖ sè nÐn thÓ tÝch. e – hÖ sè rçng ban ®Çu. Theo Casagrande : 50 2 4 197.0 t h CV       = (134) Trong ®ã: h – chiÒu dµy mÉu ®Êt (dao vßng), tÝnh b”ng (cm). t50 – thêi gian t−¬ng øng cè kÕt 50%, tÝnh b”ng (s).

42. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 42 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 Theo Taylor : 90 2 60 2 848.0 t h CV       = (135) Trong ®ã: h – chiÒu dµy mÉu ®Êt (dao vßng), tÝnh b”ng (cm). t90 – thêi gian t−¬ng øng cè kÕt 90%, tÝnh b”ng (phót). CV – hÖ sè cè kÕt, tÝnh b”ng (cm2 /s).

45. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 45 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 TrÞ sè γ2 lµ träng l−îng ®¬n vÞ hiÖu qu¶ cña mçi líp ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: – ë trªn mùc n−íc ngÇm γγ =’ . – ë d−íi mùc n−íc ngÇm: * kh”ng cã dßng thÊm: nbh γγγ −=’ * ThÊm th¼ng ®øng ®i lªn: nnbh iγγγγ −−=’ * ThÊm th¼ng ®øng ®i xuèng: nnbh iγγγγ +−=’ B¶ng 18: C¸c tr−êng hîp 1γ vµ 2γ ®Ó tÝnh søc chÞu t¶i khi MNN thay ®æi q0q0 MNN MNN MNN h B B VÞ trÝ MNN γγγγ1 γγγγ2 T¹i mÆt ®Êt nbh γγγ −=1 nbh γγγ −=1 T¹i ®¸y mãng γγ =1 nbh γγγ −=1 D−íi vïng bÞ ®éng γγ =1 γγ =1 – Sức chịu tải giới hạn thực : pgh(th) = pgh – γ.h ( víi h – lµ chiÒu s©u ch”n mãng) – Søc chÞu t¶i cho phÐp (Pa): q F p p S gh a += (145) – HÖ sè an toµn : qp qp F a gh S − − = (146) 5.2.KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh 5.2.1.æn ®Þnh t¹i mét ®iÓm So s¸nh gãc lÖch gi÷a 1 σ , 3 σ vµ ϕ 1 3 max 1 3 sin 2 cotc g σ σ φ σ σ ϕ − = + + (147)

48. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 48 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 ( ) ( )[ ] ( ) ( )’sin ‘sin. ‘180sin ‘sin. ϕε ϕε ϕε ϕε −+Ψ − = −+Ψ− − = WW E (Víi ψ = 90o – α – δ.) (155) Theo ph−¬ng ph¸p gi¶i tÝch,¸p lùc ®Êt chñ ®éng ®−îc tÝnh theo c”ng thøc : 2 2 1 hKE aa γ= (156) Trong ®ã: Ka – lµ hÖ sè ¸p lùc ®Êt chñ ®éng, tÝnh nh− sau: Khi α ≠ 0 ; β ≠ 0 ; δ ≠ 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 coscos ‘sin’sin 1coscos ‘cos       −+ −+ ++ − = αβδα βϕϕδ δαα αϕ aK Khi α ≠ 0 ; β = δ = 0 ( )       + −       − + = + − = 2 ‘ 45cos 2 ‘ 45cos cos 1 )’sin(coscos ‘cos 02 02 2 2 αϕ αϕ αϕαα αϕ aK Khi α = β = δ = 0       −= 2 ‘ 452 ϕo a tgK C−êng ®é ¸p lùc ®Êt, chiÕu theo ph−¬ng ngang, t¹i chiÒu s©u z sÏ lµ: zK dz zKd dz dE p a a a a .. … 2 1 2 γ γ =       == (157) (158) (159) chúng tôi l−ng t−êng lµ ®Êt dÝnh ®ång nhÊt. TrÞ sè ¸p lùc ®Êt t¸c dông lªn t−êng ch¾n : γ γ 2 0 2 . 2 1 c DchChKE aa +−= (160) C−êng ®é ¸p lùc ®Êt, chiÕu theo ph−¬ng ngang, t¹i chiÒu s©u z sÏ lµ: cCzKp aa 0−= γ (161) Tr−êng hîp β = δ =0 ; α ≠ 0

49. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 49 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48       + − = 2 ‘ 45cos cos 02 0 ϕα ϕ C vµ aK C D 2 2 0 = Tr−êng hîp β = δ =0 = α = 0 aKtgC 2 2 ‘ 45.2 0 0 =      −= ϕ vµ 2 2 2 0 == aK C D (162) (163) Lóc nµy gi¸ trÞ Ea ®−îc tÝnh nh− sau: γ γ 2 2 2 2 2 1 c hKchKE aaa +−= (164) ChiÒu s©u (hc) mµ t¹i ®ã pa = 0 ®−îc tÝnh nh− sau: a c K cC h γ 0 = (165) §iÓm ®Æt cña Ea ë chiÒu s©u ngang víi träng t©m diÖn tÝch biÓu ®å pa, c¸ch ch©n t−êng mét ®o¹n: 3 0 chh h − = . (166) h z0=(h-hc)/3 Ea = 1/2.pa(h).(h-hc) pa(h) = γ.Ka.h-C0.c pa(z)=γ.Κa.z − C0.c hc -Co.c z H×nh 25 : BiÓu ®å ph©n bè ¸p lùc ®Êt 6.1.3.§Êt sau l−ng t−êng cã t¶i träng r¶i ®Òu kÝn kh¾p chúng tôi l−ng t−êng lµ ®Êt rêi ®ång nhÊt ( )βα γ tgtg hqK hKE a aa + += 12 1 2 (166)

50. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 50 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 C−êng ®é ph©n bè theo chiÒu s©u: ( ) aa a a K tgtg q zK dz dE p βα γ + +== 1 (167) Tr−êng hîp ®Æc biÖt, khi α = β = δ = 0, ta cã: aaa qKzKp += γ hqKhKE aaa += 2 2 1 γ (168) (169) BiÓu ®å ph©n bè ¸p lùc ®Êt, chiÕu theo ph−¬ng ngang, t¹i chiÒu s©u z nh− sau: pa0=q.Ka z pa(z)=γ.Κa.z +q.Κa pa(h) = γ.Ka.h+q.Ka Ea q h Α Β H×nh 26: BiÓu ®å ¸p lùc ®Êt 6.1.3.b.§Êt sau l−ng t−êng lµ ®Êt dÝnh ®ång nhÊt ( ) chC tgtg hqK hKE a aa 0 2 12 1 − + += βα γ (170) C−êng ®é ¸p lùc ®Êt, chiÕu theo ph−¬ng ngang, t¹i chiÒu s©u z sÏ lµ: ( ) cC tgtg qK zKp a aa 0 12 1 − + += βα γ (171) Tr−êng hîp ®Æc biÖt, khi α = β = δ =0, c¸c biÓu thøc trªn sÏ thµnh:

52. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 52 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 6.3.L−u ý – Khi tÝnh to¸n ¸p lùc ®Êt lªn t−êng ch¾n,®èi víi ®Êt n”m trªn mùc n−íc mao dÉn dïng träng l−îng tù nhiªn,®èi víi tÇng ®Êt chøa n−íc mao dÉn dïng träng l−îng b·o hßa,vµ víi tÇng ®Êt n”m d−íi mùc n−íc ngÇm ta dïng träng l−îng riªng ®Èy næi. – Tr−êng hîp t−êng g·y khóc,hoÆc ®Êt sau l−ng t−êng gåm nhiÒu líp ®ång nhÊt kh¸c nhau th× ta chia t−êng thµnh c¸c ®o¹n t−¬ng øng,coi träng l−îng b¶n th©n cña ®Êt líp trªn lµ t¶i träng r¶i ®Òu kÝn kh¾p trªn bÒ mÆt ®Êt líp d−íi råi tÝnh to¸n nh− b×nh th−êng. 6.4.ThiÕt kÕ kÕt cÊu t−êng ch¾n 6.4.1.ThiÕt kÕ t−êng träng lùc vµ t−êng congson H×nh 28 : S¬ ®å lùc t¸c dông lªn t−êng Khi thiÕt kÕ t−êng ph¶i tháa m·n hai ®iÒu kiÖn sau : §K1 : ¸p lùc ®¸y mãng t¹i ch©n t−êng kh”ng ®−îc v−ît qu¸ søc chÞu t¶i cña ®Êt u S b q q F q q − = − (178) Trong ®ã : . . 2u q C b q N N q N cγ γ= + + (179) v b R q b = (180) ( Víi Rv lµ tæng c¸c lùc th¼ng ®øng,b lµ bÒ réng ®¸y mãng )

54. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 54 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 6.4.2.b.Tường cọc ván có neo D¹ng bµi to¸n nµy ch−a thÊy xuÊt hiÖn trong c¸c ®Ò thi Olympic c¬ häc ®Êt,nªn còng xin phÐp kh”ng tr×nh bµy ë ®©y,c¸c b¹n cã thÓ tham kh¶o thªm t¹i c¸c gi¸o tr×nh kh¸c L−u ý : Trong phÇntÝnh to¸n ¸p lùc lªn t−êng ch¾n cßn cã tr−êng hîp ®Êt sau l−ng t−êng chÞu t¶i träng tËp trung,t¶i träng ®−êng…nh−ng do m×nh ®ang bËn ( do l−êi th× ®óng h¬n ) nªn t¹m thêi ch−a viÕt vµo ®©y ®−îc,C¸c b¹n cã thÓ tham kh¶o trong cuèn C¬ häc ®Êt tËp 1 cña Whitlow ( Trích trong cuốn cơ học đất tập 1 – Whitlow)

56. HÖ thèng c”ng thøc c¬ häc ®Êt chúng tôi 56 NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48 7.2.MÆt tr−ît lµ mÆt ph¼ng T σ W β Z mz 1 MNN Luíi thÊm chúng tôi β2 u H×nh 30 : MÆt tr−ît lµ mÆt ph¼ng TÝnh víi øng suÊt cã hiÖu, c−êng ®é chèng c¾t cña ®Êt däc theo mÆt tr−ît sÏ lµ: ( ) ‘.’ ϕστ tgucf −+= Vµ hÖ sè an toµn sÏ lµ: τ τ f F = Trong ®ã: ( )[ ] βγγσ 2 cos…1 zmm bh+−= ( )[ ] βγ ββγγτ 2 cos… cos.sin…1 n bh zmu zmm = +−= NÕu c’ = 0 vµ m = 0 (®Êt gi÷a mÆt m¸i dèc vµ mÆt tr−ît lµ kh”ng hoµn toµn b·o hoµ): β ϕ tg tg F ‘ = (189) NÕu c’ = 0 vµ m = 1 (Mùc n−íc ngÇm trïng víi mÆt m¸i dèc): β ϕ γ γ tg tg F bh dn ‘ .= (190)

Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Là Gì? Công Thức Tính Giá Đất Chuẩn

Nhằm biết cách định giá và tính chính xác phí sử dụng đất. Vậy hệ số điều chỉnh giá đất là gì?

Khái niệm hệ số điều chỉnh giá đất là gì?

Hệ số điều chỉnh giá đất là gì? Đây là thắc mắc chung của rất nhiều người khi quan tâm tới nhu cầu xác định và định giá đất trong từng khu vực.

Hệ số này còn được gọi là hệ số K, chúng dùng vào mục đích tính giá đất theo khung giá do Nhà nước quy định.

Bên cạnh đó, hệ số điều chỉnh giá đất do Uỷ ban nhân dân các tỉnh tự quy định, không cố định và có sự điều chỉnh, thay đổi định kỳ qua từng năm.

Đặc biệt, UBND cấp tỉnh sẽ đảm nhận vai trò điều chỉnh hệ số giá đất tùy theo tình hình chung của đất ở mỗi khu vực.

Hệ số giá đất có thể điều chỉnh ở mức cao hoặc thấp tuỳ vào tình hình chung. Trong trường hợp không xác định được hệ số K, UBND cấp tỉnh sẽ lấy hệ số điều chỉnh giá đất trước đó để sử dụng.

Cách tính hệ số K của đất

Hệ số điều chỉnh giá đất tại các khu vực được tính theo công thức sau đây:

K = Giá đất chuyển nhượng thực tế / Giá đất do UBND cấp tỉnh quy định.

Hầu hết các địa phương đều áp dụng bảng giá đất chung, tuy nhiên khi đưa vào vận hành, hệ số K sẽ được tính theo tiền sử dụng đất riêng.

Hệ số này có thể tiếp tục tăng dù giá đất không tăng trong các năm. Điều này, dẫn tới tình trạng một số thành phố công bố mức giá đất tăng chóng mặt khi nhân hệ số điều chỉnh giá đất.

Khi hệ số điều chỉnh giá đất tăng mạnh sẽ trở thành gánh nặng cho người dân. Điều này, dẫn tới tình trạng nhiều hộ gia đình có nhà, giấy tờ đầy đủ nhưng chưa làm được sổ đỏ.

Cùng với đó, các chủ đầu tư dự án phải đóng thêm khoản tiền sử dụng đất, nguồn chi phí này sẽ tính trực tiếp vào giá của bất động sản, gây trở ngại cho người mua căn hộ, chung cư,…

Tại khu vực TP. Hà Nội, hệ số K giá đất được áp dụng cho từng hộ gia đình, cá nhân. Toàn bộ diện tích đất được áp dụng theo hệ số K tùy theo vị trí của mỗi khu vực.

Đối với đất có giá trị diện tích vượt hạn mức sử dụng thì khi cấp giấy Quyền sử dụng đất sẽ áp dụng hệ số K = 2.

Đối với ở khu vực ngã tư, ngã ba, vị trí giao cắt với các đường phố và có mặt tiền tiếp giáp với đường, phố thì hệ số điều chỉnh giá đất sẽ tính theo hệ số bằng 1.2 so với giá đất thị trường.

Mức giá sau khi điều chỉnh không được phép vượt quá khung giá đất theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp đất giao cắt một phố, đường có tên trong bảng giá với đường, phố cắt mặt tiền 3.5m trở lên thì hệ số điều chỉnh giá đất tính bằng hệ số 1.1 so với giá chung trên thị trường.

Mức giá đất sau khi điều chỉnh không được phép vượt quá mức quy định trong khung giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các trường hợp nhà đất riêng lẻ, nhà cũ có khả năng sinh lợi cao và có diện tích đất vượt hạn mức sử dụng thì hệ số K sẽ điều chỉnh áp dụng theo giá đất do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội quy định, ban hành và có hiệu lực trước khi tiến hành ký hợp đồng mua bán đất, nhà ở, căn hộ,…

Hệ số K giá đất ở TP. Hồ Chí Minh

Hệ số K giá đất tại chúng tôi cũng áp dụng tuỳ theo từng khu vực. Hệ số K = 2 áp dụng cho vị trí đất có diện tích vượt hạn mức sử dụng.

Đối với các trường hợp đất vượt hạn mức diện tích sử dụng nhưng chuyển mục đích từ đất ở sang đất của cá nhân, hộ gia đình áp dụng hệ số như sau:

Các quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Tân Bình và Phú Nhuận: Hệ số K = 4,5

Các quận 2, 6, 7, 8, 9, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức và Tân Phú: Hệ số K = 4.

Các huyện: Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ và Củ Chi: Hệ số K = 3,5.

Nhìn chung, việc tính toán và điều chỉnh hệ số K cần phù hợp với giá đất chung trên thị trường.

Thông thường, đất ở các khu vực nội thành sẽ có hệ số điều chỉnh giá đất ở mức cao hơn nhiều so với các khu vực ngoại thành.

Cách này kích thích nhu cầu mua đất, nhà ở ở khu vực ngoại ô, giảm bớt gánh nặng cho trung tâm thành phố.

Cách tính giá đất áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

Với các thong tin chia sẻ trong bài, bạn đã nắm rõ hệ số điều chỉnh giá đất là gì rồi chứ. Mỗi địa phương khi tự tính và điều chỉnh giá đất được thực hiện theo từng bước sau đây:

Bước 1: Khảo sát, thu thập thông tin giá đất thực tế

Trước tiên, cần tiến hành khảo sát, thu thập thông tin của giá đất. Thông tin tối thiểu của 3 mảnh đất đã trúng thầu quyền sử dụng đất với thời gian khoảng 2 năm.

Đối với khu vực khảo sát không có đầy đủ thông tin thì lấy thông tin giá đất của các vùng lân cận có cùng điều kiện.

Đối với vị trí đất xác định được chi phí, thu thập chính xác nguồn đất thu về thì không cần phải khảo sát và tổng hợp thông tin của tối thiểu 3 mảnh đất cần xác định hệ số K.

Ngoài ra, cần thu thập toàn bộ thông tin về tình hình xã hội, điều kiện kinh tế của địa phương cần khảo sát giá đất.

Bước 2: Xác định giá đất của từng vị trí cụ thể

Căn cứ vào toàn bộ nguồn thông tin đã thu thập ở bước trên mà tính toán số liệu, đưa ra giá đất thị trường áp dụng cho từng khu vực.

Tùy vào vị trí của nguồn đất mà giá đất áp dụng theo khung giá chung của thị trường. Trong trường hợp giá đất chỉ tập trung vào khoảng giá nhất định thì lấy mức giá bình quân trong khoảng đó.

Dựa vào bảng giá đất đã thu thập và xác định trong hai bước kể trên. Cũng như tình hình giá đất trên thị trường, điều kiện phát triển kinh tế và nhu cầu xã hội tại địa phương mà người ta xác định được chính xác hệ số điều chỉnh giá đất cho khu vực đó.

Đối với trường hợp không có đầy đủ thông tin để tính hệ số điều chỉnh giá đất thì người ta sẽ áp dụng dựa trên điều kiện phát triển kinh tế, tình hình xã hội tại địa phương.

Giá đất được tính theo khung giá và áp dụng giá đất cụ thể được quy định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 4: Tính giá trị đất theo hệ số K

Mỗi mảnh đất khi cần xác định hệ số điều chỉnh giá đất sẽ áp dụng theo công thức sau: Giá đất của mảnh đất = Hệ số điều chỉnh giá đất x Giá đất trong bảng giá đất. Công thức này áp dụng tính giá trị đất theo hệ số điều chỉnh cho từng khu vực.

Hy vọng các thong tin chia sẻ trong bài viết giải đáp thắc mắc hệ số điều chỉnh giá đất là gì, cung cấp cho bạn thêm nhiều kiến thức bổ ích khi cần khảo sát, thu thập và tính giá đất tại khu vực đất mà mình quan tâm.

Học Được Gì Từ Hệ Thống Quản Trị Khách Hàng Của Công Ty Vinamilk

Hệ thống quản trị khách hàng của công ty Vinamilk là một giải pháp kinh doanh thông mình và thành công của thương hiệu này. Tuy hành trình có lắm gian nan nhưng quả ngọt đã đến với Vinamilk.

1. Vinamilk trước khi có hệ thống quản trị khách hàng

Trước khi có hệ thống quản trị khách hàng của công ty Vinamilk, công ty này đã là một thương hiệu sữa lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, bộ máy ngày càng phình to ra đòi hỏi những yêu cầu cao hơn về việc kết nối dữ liệu, chia sẻ thông tin cũng như bắt buộc phải có quy trình làm việc chính xác.

Trước khi đưa vào sử dụng hệ thống CRM của Vinamilk, doanh nghiệp này phân phối sản phẩm theo cách truyền thống mà nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng đó là thông qua nhà phân phối xuống đến các cơ sở bán lẻ rồi mới đến tay người tiêu dùng. Hình thức phân phối này gặp phải muôn vàn khó khăn.

Thứ nhất, bị chi phối nhiều bởi quyền lực của nhà phân phối.

Thứ hai, tốn nhiều thời gian và chi phí để thiết lập được hệ thống phân phối ở thị trường nông thôn bởi đặc điểm của thị trường này là rộng lớn, dân cư phân bố rải rác, điều kiện hạ tầng giao thông kém, mức thu nhập không đều giữa các vùng.

Thứ ba, không thể kiểm soát tất cả thông tin mà nhà phân phối, đại lý bán lẻ trao đổi với khách hàng và ngược lại.

Thứ tư, gián đoạn thông tin giữa các khâu trung gian. Ví dụ tổng công ty không thể nắm bắt được số lượng tồn kho của nhà phân phối để phân bổ hàng hóa kịp thời làm mất cơ hội bán hàng.

2. Hệ thống quản trị khách hàng của công ty Vinamilk

Hiện tại, Vinamilk đang ứng dụng đồng thời 3 giải pháp ERP quốc tế là Orcale, SAP và Microsotf. Trước khi tsử dụng phần mềm SAP, Vinamilk đã triển khai thành công Orcale E Business suite và chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 1 – 2007. Hệ thống này kết nối đến 13 địa điểm gồm các trụ sở, nhà máy, kho hàng trên toàn quốc. Từ năm 2002 đến nay, Vinamilk đã đầu tư hơn 4 triệu đô la Mỹ cho hệ thống công nghệ thông tin.

Hãy xem, hệ thống CRM của Vinamilk giúp ích gì cho doanh nghiệp này?

2.1. Tác dụng của hệ thống CRM của Vinamilk đối với sự phát triển chung

Để phục vụ cho gần 200 nhà phân phối trên toàn quốc, Vinamilk đã thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại của FPT. Dịch vụ này sẽ hỗ trợ nhanh từ việc sửa chữa gấp trong vòng 1 giờ đến việc thay luôn từng chiếc máy tính để bàn của nhà phân phối. Vinamilk cùng đòi hỏi các nhà phân phối phải có hệ thống sao lưu dữ liệu đề phòng trường hợp hệ thống gặp sự cố.

Chức năng phân tích: Hệ thống CRM cho phép Vinamilk tạo lập và phân tích thông tin để quản lý và theo dõi những việc cần làm, chẳng hạn công việc diễn ra với khách hàng nào, trong bao lâu, thuộc dự án hay đề tài nào, do ai chịu trách nhiệm.

Chức năng lập kế hoạch: Hệ thống CRM giúp cấp quản lý bố trí lịch làm việc cho từng cá nhân, cho tập thể, gồm lịch hàng ngày, lịch hàng tuần hay lịch hàng tháng.

Chức năng quản lý liên lạc: Hệ thống CRM cho phép quản lý và theo dõi các cuộc gọi điện thoại trong công ty, giúp bạn đặt được kế hoạch cần gọi điện cho ai vào thời gian nào, trong bao lâu và nhân viên đã thực hiện chưa hay quên mất.

Chức năng lưu trữ và cập nhật: Hệ thống CRM cho phép nhân viên đọc và ghi tài liệu dù là bất cứ dạng văn bản gì, nhờ đó, người sử dụng hệ thống CRM có thể chia sẻ với nhau về các tài liệu dùng chung, những tài liệu cần cho mọi người tham khảo. Đặc biệt khi nhân viên đi công tác xa, anh ta vẫn sử dụng được một cách dễ dàng kho tài liệu dùng chung của công ty, đồng thời có thể gửi vào đó những hồ sơ tài liệu mới cho đồng nghiệp bất chấp khoảng cách địa lý. Có thể nói, chính CRM đã loại bỏ hoàn toàn việc gửi văn bản đính kèm qua thư điện tử.

Chức năng quản lý hợp đồng: Hệ thống CRM cho phép quản lý danh sách các hợp đồng kèm theo, dù đó là những nguyên bản hợp đồng lưu dưới dạng pdf

2.2. Tác dụng của hệ thống CRM của Vinamilk đối với quản trị khách hàng

Khách hàng của Vinamilk được xác định gồm 2 kiểu là người tiêu dùng cuối và khách hàng tổ chức.

Người tiêu dùng cuối: là những người tiêu dùng sản phẩm của công ty, có nhu cầu sử dụng và mong muốn được thỏa mãn nhu cầu đó của mình.

Khách hàng tổ chức: là những nhà phân phối, nhà bán buôn, nhà bán lẻ, đại lý của công ty, sử dụng sản phẩm của công ty để làm chức năng phân phối lại sản phẩm.

Khách hàng cá nhân

Khách hàng tổ chức

Thông tin nhân khẩu học

Thông tin mô tả: tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website…

Thông tin

Thông tin giao dịch doanh thu

Thông tin phản hồi từ những tác động marketing, khó khăn của khách hàng, yêu cầu của khách hàng, mong muốn của khách hàng

Thông tin cơ bản về khả năng tài chính

Thông tin họ tên, chức vụ, ngày sinh

Loại sản phẩm sử dụng và tương tác

Loại sản phẩm sử dụng và tương tác

Bên cạnh đó, hệ thống CRM của Vinamilk còn thu thập những dữ liệu về triển vọng của khách hàng. Đó là dữ liệu về môi trường tồn tại xung quanh khách hàng, triển vọng từng mặt của công ty và vị trí của sản phẩm công ty khác, triển vọng đặc trưng riêng của ngành.

2.3. Tác dụng của hệ thống CRM của Vinamilk đối với từng bộ phận

Vinamilk xem hệ thống quản trị khách hàng hiện tại là một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh dài hạn của công ty. Hệ thống quản lý sản xuất, phân phối trước đây đã không thể đảm bảo cung cấp thông tin chính xác kịp thời để phục vụ cho quy trình sản xuất, quản lý hàng tồn kho và marketing.

Bộ phận bán hàng: có thể rút ngắn chu kỳ bán hàng và nâng cao các định mức quan trọng như doanh số trung bình cho nhân viên, giá trị trung bình đơn hàng và doanh thu trung bình theo khách hàng.

Bộ phận chăm sóc khách hàng: có thể nâng cao năng suất phục vụ khách hàng của từng nhân viên, nâng cao hệ số thỏa mãn, đồng thời giảm thời gian phản hồi và thời gian giải quyết mỗi yêu cầu từ khách hàng.

3. Học được gì từ hệ thống quản trị khách hàng của công ty Vinamilk

Hai năm vừa qua Vinamilk tiếp tục tăng trưởng 2 con số và gia tăng thị phần, khẳng định vị trí số một của Vinamilk trong ngành sữa, nâng cao uy tín và niềm tin về chất lượng với người tiêu dùng. Đó là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả bộ máy và tất nhiên không thể không kể đến công lao của hệ thống quản trị khách hàng của công ty Vinamilk.

Thứ hai, lựa chọn đối tác cung cấp hệ thống CRM phù hợp. Sự phù hợp ở đây thể hiện ở việc nhà cung cấp phần mềm CRM thấu hiểu phương thức kinh doanh của khách hàng, có chung tư tưởng, triết lý kinh doanh. Và quan trọng hơn cả là chi phí hệ thống CRM phù hợp với ngân sách triển khai của khách hàng.

Thứ ba, thay đổi văn hóa làm việc trước khi thay đổi công cụ làm việc. Hơn cả một công cụ làm việc, CRM là một cuộc cách mạng trong kinh doanh. Nhân viên là những người trực tiếp làm việc hàng ngày với công cụ nên nếu không thay đổi tư duy của họ thì việc triển khai hệ thống CRM khó mà thành công được.

Thứ tư, triển khai hệ thống quản trị khách hàng của công ty Vinamilk thành công hay không phụ thuộc vào cả bộ máy, chứ không phó mặc toàn bộ cho phòng công nghệ thông tin. Phòng Công nghệ thông tin chỉ nên là người hỗ trợ các yêu cầu dự án và kiểm soát hệ thống, còn các yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn nào thì sẽ thuộc nhiệm vụ của phòng ban đó.

Thứ năm, có thể kết hợp nhiều hệ thống CRM của nhiều nhà cung cấp khác nhau. Mỗi nhà cung cấp đều có một hoặc một vài thế mạnh nhất định, nếu doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế thì có thể lựa chọn phương án sử dụng điểm mạnh nhất của mỗi nhà cung cấp phần mềm quản trị khách hàng. Tuy nhiên, cần phải giải quyết được bài toán kết hợp giữa các phần mềm với nhau.

Hệ thống quản trị khách hàng của công ty Vinamilk xứng đáng là một bài học lớn về việc áp dụng khoa học – công nghệ vào doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng doanh số, cắt giảm thời gian lãng phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả công việc ngày càng nâng cao.

Công Thức Hóa Học Và Các Công Thức Hóa Học Cần Nhớ

Công thức hóa học được dùng để biểu diễn các chất và có phân loại rõ ràng nên có ý nghĩa rất quan trọng cho các em học môn hóa học sau này. Chúng ta nắm rõ được công thức hóa học là đã học được 35% kiến thức hóa học rồi

1. Định nghĩa công thức Hóa Học

Công thức Hóa Học dùng để biểu diễn thông tin về những nguyên tố Hóa Học tạo nên hợp chất hóa học nào đó. Bên cạnh đó, công thức Hóa Học còn mô tả phản ứng Hóa Học bao gồm các chất tham gia phản ứng và chất tạo thành sau phản ứng gọi là sản phẩm và quá trình phản ứng xảy ra như thế nào.

2. Phân loại công thức Hóa Học

Công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm ký hiệu Hóa Học của một nguyên tố đó.

Với kim loại ký hiệu hóa học cũng chính là công thức Hóa Học do kim loại được tạo thành bởi các liên kết giữa những nguyên tử kim loại và liên kết trong kim loại là những liên kết theo một trật tự nhất định.

Ví dụ công thức hóa học của Natrium là Na, Công thức hóa học của Kalium là K, Công thức hóa học của Canxium là Ca . . .

Với phi kim thì công thức hóa học gồm 1 hoặc một vài nguyên tử liên kết với nhau. Công thức hóa học của phi kim thường do 2 nguyên tử của một nguyên tố hóa học liên kết do vậy chúng ta thường gặp công thức hóa học của Hidro là H2, Công thức hóa học của Oxy là O2, Công thức hóa học của Clo là Cl2 . . .. Một số phi kim được quy ước lấy ký hiệu hóa học là công thức hóa học như Cacbon có công thức trùng với ký hiệu hóa học là C, Lưu huỳnh có công thức hóa học là S, Silic có công thức hóa học là Si . . ..

Công thức hóa học của hợp chất gồm ký hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất đó kèm theo chỉ số hóa học ở dưới chân mỗi nguyên tố đó.

Công thức hóa học tổng quát của hợp chất:

3. Ý nghĩa công thức Hóa Học

Mỗi công thức Hóa Học chỉ biểu thị cho duy nhất một chất nào đó nên khi chúng ta nhìn vào công thức Hóa Học có thể nhận xét được: – Nguyên tố nào tạo nên chất đang tìm hiểu – Biết được số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong chất đó – Phân tử khối của chất được tính dựa trên khối lượng của nguyên tố và chỉ số hóa học đi kèm. Ví dụ công thức Hóa Học

Công thức Hóa Học của CO2

Công thức hóa học của H2SO4

Trong công thức Hóa Học của axit sunfuric chúng ta thấy có 2 nguyên tử Hidro liên kết với gốc axit sunfat và – H2SO4 được tạo nên từ 3 nguyên tố hóa học là Hidro[H], nguyên tố Lưu Huỳnh[S] và nguyên tố Oxy[O] – Số nguyên tử Hidro[H] trong H2SO4 là 2, Số nguyên tử lưu huỳnh có trong axit sunfuric H2SO4 là 1 và số nguyên tử Oxy[O] trong H2SO4 là 4

– Phân tử khối của H2SO4 = 1×2 + 32 + 16×4 = 98 đvC. M H2SO4 = 98 đvc

4. Các công thức hóa học cần nhớ

Công thức hóa học của Kim Loại kiềm : Li, K, Na

Công thức hóa học của Kim Loại kiềm Thổ : Ca, Ba

Công thức hóa học của Base tan : NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

Buổi thứ 2

Công thức phi kim : F2, Cl2, I2, Br2, C, S, P, N2 . . .

Công thức kim loại hóa trị 1 : Na, K

Công thức kim loại hóa trị 2 : Ca, Ba, Mg, Fe, Cu, Zn, Hg

Buổi thứ 3

Công thức của các axit mạnh

Axít brômhiđric có công thức là HBr

Axít clohiđric có công thức hóa học là HCl

Axít iốthiđric có công thức hóa học HI

Axít nitric có công thức hóa học HNO3

Axít sulfuric có công thức hóa học H2SO4

Axít cloric có công thức hóa học HClO3

Axít pecloric có công thức hóa học HClO4

Buổi thứ 4

Công thức hóa học axit yếu hoặc trung bình

Axít boric [H3BO3]

Axít phốtphoric [H3PO4]

Axít cacbonic [H2CO3]

Axít pyrophốtphoric [H4P2O7]

Axít sunfurơ [H2SO3]

Bạn đang xem bài viết Hệ Thống Công Thức Cơ Học Đất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!