Xem Nhiều 2/2023 #️ Làm Việc Theo Tổ Và Làm Việc Theo Nhóm – Sciences &Amp; Technologies In The World # Top 11 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 2/2023 # Làm Việc Theo Tổ Và Làm Việc Theo Nhóm – Sciences &Amp; Technologies In The World # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Làm Việc Theo Tổ Và Làm Việc Theo Nhóm – Sciences &Amp; Technologies In The World mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Có khác biệt giữa “Làm việc theo tổ” và “Làm việc theo nhóm”. Là người quản lí phần mềm, việc của bạn là quản lí mọi người và đảm bảo rằng họ “làm việc với nhau” để làm ra sản phẩm đầy đủ theo thời gian, trong chi phí và có chất lượng cao. Vì hầu hết các dự án phần mềm đều yêu cầu “làm việc theo tổ”, chính việc của bạn là hình dung ra liệu bạn có “nhóm” hay “tổ”, và tạo ra môi trường nơi họ có thể làm việc hiệu quả. Tất nhiên, mọi người nói về tầm quan trọng của “làm việc theo tổ” nhưng làm sao điều đó xảy ra được nếu họ chưa bao giờ làm việc trong một tổ?  Làm sao bạn có thể làm cho mọi người làm việc cùng nhau nếu họ được đào tạo ở trường rằng công việc cá nhân được coi là “tốt” còn làm việc theo tổ được coi là “gian lận”? Làm việc theo tổ giống cái gì? Làm sao bạn biết liệu đó là một tổ hay không? Ta hãy nhìn vào những tình huống sau để hiểu khác biệt giữa “làm việc theo tổ” và “làm việc theo nhóm”:

C và D cả hai đều là kĩ sư phần mềm, tất cả họ đều tốt nghiệp từ cùng một đại học và làm việc cho cùng một công ti nhưng trong các dự án khác nhau. Bởi vì cả hai dự án của họ đang dùng công nghệ mới có tên XYZ, mỗi lần họ gặp nhau họ đều nói về công nghệ này. Họ có là một tổ không? – Không, họ KHÔNG là một tổ bởi vì họ làm việc trong các dự án khác nhau. Họ đang nói với nhau về công nghệ mới trên cơ sở bạn bè riêng, không như được yêu cầu.

E và F làm việc cho cùng công ti, trong cùng nhóm phần mềm. Từng người đều có trách nhiệm phân biệt cho các khu vực chức năng khác nhau. E hội tụ vào hệ phục vụ mạng còn F chịu trách nhiệm về ứng dụng phần mềm. Họ gặp nhau đều đặn trên cơ sở thông tin cho nhau về lịch biểu bảo trì mạng. Họ phối hợp với nhau trên cơ sở sao lưu hàng ngày, cập nhật phần mềm và an ninh. Họ có là một tổ không? – Không, họ KHÔNG là một tổ bởi vì họ có việc làm khác nhau, làm việc ở các khu vực khác nhau và không cần E và F cùng làm việc để đạt tới cái gì chung. Họ chỉ phải “phối hợp” với nhau để đảm bảo mọi sự làm việc tương ứng.

G và H cả hai đều là các kĩ sư phần mềm, họ làm việc trên một dự án rất lớn với hàng trăm kĩ sư. Bởi vì nó quá lớn, người quản lí chia dự án này thành nhiều nhóm nhỏ. Họ không biết nhau vì họ làm việc trong các nhóm khác nhau nhưng họ biết rằng một ngày nào đó, họ sẽ phải phối hợp các chức năng với nhau khi họ tích hợp công việc của mình vào sản phẩm cuối cùng. Họ có phải là một tổ không? – Không, dự án của họ quá lớn và họ thậm chí không biết nhau. Tuy nhiên nhóm của họ bên trong dự án lớn có thể vận hành như “tổ cộng tác”.

X và Y và sáu người khác làm việc trên một dự án phát triển phần mềm. Họ có những kĩ năng khác nhau nhưng tất cả đều cần để xây dựng sản phẩm phần mềm. Họ cam kết cùng nhau với cùng mục đích dự án và làm việc rất chặt chẽ để chuyển giao phần mềm trong việc lặp bốn tuần vì họ dùng Scrum – phương pháp mau lẹ agile. Họ chia sẻ các mục đích, họ đảm nhiệm lẫn nhau, và nếu họ không làm việc cùng nhau, không chia sẻ thông tin với nhau, không giúp đỡ lẫn nhau, và không học lẫn nhau, họ sẽ KHÔNG thành công và dự án có thể thất bại. Họ có là tổ không? – Có, dứt khoát họ là một tổ và làm việc tổ là quan trọng cho họ để thành công cùng nhau.

1)     Bạn phải thiết lập mục đích dự án và đảm bảo rằng mọi người làm việc cho dự án đều cam kết đạt tới mục đích đó, cũng như các thành viên cam kết lẫn với nhau để giúp nhau và chia sẻ việc đảm nhiệm.

2)     Bạn phải kiểm tra các kĩ năng cần để làm công việc và phân công người làm việc tương ứng theo kĩ năng và kinh nghiệm của họ. Mọi người phải hiểu vai trò, trách nhiệm và đảm nhiệm của mình.

3)     Bạn phải phân tích công việc vì một số công việc một người có thể hoàn thành từ đầu tới cuối nhưng một số công việc đòi hỏi nhiều người làm việc cùng nhau và tích hợp để tạo ra sản phẩm tập thể cuối cùng cố kết vì công việc của họ tuỳ thuộc vào công việc của người khác.

5)     Bạn phải thiết lập hệ thống giám sát nơi người cấp cao hay người có kinh nghiệm có thể giúp đào tạo và hỗ trợ người khác.

Xây dựng tổ không xảy ra một cách ngẫu nhiên đâu. Nó phải được lập kế hoạch và được đào tạo và việc của bạn như người quản lí sẽ làm khác biệt giữa người quản “tổ” hay người quản lí “nhóm”. Như nhiều người trong các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa thể thao theo tổ như bóng đá, và thể thao cá nhân như tennis. Không đội bóng nào thắng được gì nếu cầu thủ chỉ muốn đá vào bóng. Là môn thể thao tổ, bóng đá bao giờ cũng cần một huấn luyện viên người cung cấp chiến lược, kế hoạch, và huấn luyện người của họ để phối hợp bởi vì tất cả họ đều chia sẻ một mục đích chung: Thắng trận đấu. Cùng điều đó có thể được áp dụng cho dự án phần mềm.

—-English version—-

Blog185- Teamwork and group work

There is a different between “Team-work” and “Group-work”. As a software manager, your job is to manage people and make sure that they are “working together” to get the product complete on time, within costs and with high quality. As most software projects require “teamwork”, it is your job to figuring out whether you have a “group” or a “team”, and create an environment where they can work effectively. Of course, people talk about the important of “teamwork” but how does it happened if they never work in a team?  How can you make people working together if they are trained in school that individual work is considered “good” and teamwork is considered “cheating”? What does teamwork look like? How do you know whether it is a team or not? Let‘s look at the following situations to understand the differences between “team-work” and “group-work”:

A is a software engineer and B is a hardware engineer, they all graduated from the same university and working for the same company. They meet often to talk about computer games, music, and movies that they both enjoy. Are they a team? – No, they are NOT a team because they work in different group. Their activities in the company are not related to each other and their works do not require that they work together.

C and D are both software engineers, they all graduated from the same university and working for the same company but in different projects. Because both of their projects are using a new technology called XYZ, each time they see each other they talk about this new technology. Are they a team? – No, they are NOT a team because they work in different projects. They are talking with each other about the new technology on their own friendship, not as required.

E and F work for the same company, in a same software group. Each has distinct responsibility for different functional areas. E is focusing on Network server and F is responsible for software applications. They meet on a regular basis to keep each other inform on network maintenance schedules. They coordinate with each other for daily backup, software updates and security. Are they a team? – No, they are NOT a team because they have different jobs, work in different areas and it is not necessary for E and F to work together to achieve anything in common. They only have to “coordinate” with each other to make sure things work accordingly.

G and H are both software engineers, they work on a very large project with hundred engineers. Because it is too large, manager divided the project into several small groups. They do not know each others as they work in different groups but they know that someday, they will have to coordinate their functionalities together as they integrate their works into the final product. Are they a team? – No, their project is too big and they do not even know each other. However their groups within the larger project could function as “collaborative teams”.

X and Y and six other people work on a software development project. They have different skills but all of which are necessary to build the software product. They jointly commit to the same project goal and work very closely to deliver the software in four-week iterations as they are using Scrum – an agile method. They share goals, they are mutually accountable, and if they don’t work together, do not share information with each others, do not help each others, and do not learn from each other, they will NOT succeed and the project may fail. Are they a team? –Yes, definitely they are a team and teamwork is important for them to succeed together.

1)     You must set up project goals and make sure that everybody on the project is committing to achieve that goals, as well as members mutually committing to help each other and sharing accountability.

2)     You must examine the skills needed to do the work and assign people to work according to their skills and experiences. People must understand their roles, responsibilities and accountability.

3)     You must analyze the work as some works that one person can complete from start to end but some works require several people to work together and integrate to create a coherent collective final product as their works depend on others’ work.

4)     You must have regular meeting to discuss project status, review works, and identify issues and risks among team members. They also need to share what have been accomplished and what have not and whether anybody needs help.

5)     You must set up mentoring system where senior or experienced people can help train and support the others.

Building a team doesn’t happen by accident. It must be planned and trained and your job as a manager will be different from the manager “a team” or manager “a group”. As many of you can see the different between a team sport such as soccer, and individual sport such as tennis. No soccer team ever wins anything if member only want to kick the ball. As a team sport, Soccer always need a coach who provides strategy, plan, and train their people to coordinate because they all share a common goal: To win the match. The same can be applied to software project.

Làm Việc Nhóm Và Làm Việc Tổ

Làm việc tổ là cái gì đó nhiều người nói tới nhưng rất khó đạt tới trong dự án phần mềm. Lí do mà mọi người không làm việc tốt trong tổ vì khác biệt trong ý kiến và mục đích. Tôi đã thấy nhiều thành viên tổ đấu tranh chống lại nhau vì họ bảo vệ ý kiến riêng của họ hay tin rằng họ là đúng và mọi người khác là sai.

Mọi người sẽ làm việc cùng nhau như một NHÓM nếu có những vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền được xác định rõ. Chẳng hạn trong dự án phần mềm bạn có các vai trò như người quản lí dự án, người lãnh đạo kĩ thuật, người thiết kế phần mềm, người lập trình, người kiểm thử, chuyên viên đảm bảo chất lượng v.v. Chừng nào mọi người còn tuân theo các qui tắc, hiểu vai trò và trách nhiệm của họ thì nhóm làm việc được. Điều đó nghĩa là mọi người đang làm điều được mong đợi về từng vai trò đó, nhưng không cái gì vượt ra ngoài. Cách tiếp cận này có tác dụng tốt trong nhà máy, trong dây chuyền lắp ráp, trong công việc thủ công khi qui trình được xác định rõ và thấy được cao. Trong phần mềm thỉnh thoảng nó không làm việc tốt. Lí do là vai trò và trách nhiệm tạo ra “biên giới nhân tạo” giữa các thành viên nhóm. Chẳng hạn, người lập trình viết mã và “quẳng” sang cho người kiểm thử kiểm thử chúng. Cách nhìn của họ là “chúng tôi hoàn thành việc của mình như được yêu cầu và để người khác làm việc của họ.” Cách tiếp cận LÀM VIỆC NHÓM này cho phép mọi người duy trì cách nhìn RIÊNG của họ, vị trí RIÊNG của họ mà không có nhiều tương tác. Nó giúp tránh các xung đột giữa các thành viên và cho phép họ ở lại BÊN TRONG kĩ năng giới hạn riêng của họ mà không cần làm cái gì bên ngoài vai trò của họ.

Mọi người sẽ làm việc với nhau như một TỔ khi họ phụ thuộc vào kĩ năng và tri thức của nhau để tạo ra cái gì đó là ngoại lệ và bên ngoài năng lực cá nhân của họ. Điều này bao gồm nhiều học tập, hiểu biết, thương lượng, thách thức và tin cậy vào sức mạnh của mọi người lẫn nhau. Trong loại CÔNG VIỆC TỔ này, mọi người có thể thu được ích lợi lớn. Chẳng hạn: Người lập trình tin cậy vào đảm bảo chất lượng kiểm điểm công việc của họ để xác định vấn đề để cho họ có thể sửa chữa chúng sớm hơn làm nảy sinh sản phẩm chất lượng cao. Không có đào tạo đúng, không có trao đổi đúng, không có quản lí đúng, làm việc tổ sẽ KHÔNG xảy ra. Làm việc tổ là khó bởi vì các thành viên tổ phải giải thích cho người khác điều họ làm và tại sao. Đồng thời, họ phải sẵn lòng nghe các gợi ý và sẵn lòng thay đổi cách họ làm mọi thứ. Điều đó nghĩa là mọi thành viên tổ đều phải có mối quan tâm lớn tới người khác và cách họ làm việc của họ bằng tâm trí cởi mở, thái độ cởi mở, để cho họ có thể cải tiến.

Lúc bắt đầu dự án, các thành viên tổ không biết lẫn nhau. Họ tới từ các nền tảng đa dạng, với các kĩ năng và kinh nghiệm khác nhau và họ cũng có những thiên kiến nào đó. Họ cần thời gian để hiểu lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ và cuối cùng tin cậy lẫn nhau. Đó là lí do tại sao đào tạo làm việc tổ vào lúc bắt đầu dự án là quan trọng thế. Tôi biết nhiều người quản lí thường bỏ qua việc đào tạo này để tiết kiệm tiền. Đó là sai lầm lớn vì họ sẽ phải giải quyết với xung đột cá nhân, vấn đề và tranh đấu giữa các thành viên trong dự án về sau. Làm việc tổ đặc biệt khó cho những người đã từng làm việc trong LÀM VIỆC NHÓM một thời gian lâu, bởi vì có xu hướng quay trở lại cách làm cũ với mọi sự. Chẳng hạn, người lãnh đạo kĩ thuật có xu hướng nói với những người khác điều phải làm thay vì lắng nghe họ. Người lập trình không quan tâm tới cách người kiểm thử kiểm công việc của họ nhưng sẽ nổi giận khi người kiểm thử tìm ra nhiều lỗi.

Khi nhiều người hơn muốn dùng cách tiếp cận Agile, lời báo trước của tôi là cách tiếp cận này yêu cầu mọi người từ những kinh nghiệp khác nhau làm việc cùng nhau như một TỔ. Bằng việc tạo ra tổ “tự tổ chức”, mọi người phải làm việc cùng nhau bởi vì những rào chắn cá nhân như vai trò, trách nhiệm mất đi. Không có đào tạo cách làm việc tổ, cách tiếp cận này sẽ THẤT BẠI. Vì phải mất thời gian cho tổ làm việc cùng nhau, người quản lí cấp cao phải hội tụ vào việc có đào tạo cho mọi dự án Agile. Đào tạo kĩ thuật cho phương pháp Agile là KHÔNG đủ. Đào tạo LÀM VIỆC THEO TỔ phải là ưu tiên thứ nhất nếu bạn muốn thành công.

Các thực hành Agile như lập kế hoạch đưa ra tăng dần, lập kế hoạch chặng nước rút, và họp hàng ngày cung cấp thời gian cho tổ làm việc cùng nhau và xây dựng quan hệ lẫn nhau. Họp hàng ngày giúp các thành viên tổ nhận diện các cơ hội tiềm năng mà họ có thể tương tác lẫn nhau. Chặng nước rút và lập kế hoạch đưa ra cung cấp nhiều cơ hội có cấu trúc cho công việc tổ. Qua “hoạt động nội quan”, các thành viên tổ có thể kiểm điểm về công việc của họ và cung cấp phản hồi cho nhau cho nên cùng nhau tổ có thể liên tục cải tiến. Tổ đánh giá kết quả từ sản phẩm của chặng nước rút để xác định liệu làm việc theo tổ thêm có thể tạo ra kết quả tốt hơn không. Mọi chặng nước rút sẽ cho tổ cảm giác về hoàn thành và động viên tổ về giá trị của làm việc theo tổ. Điều đó bao giờ cũng là điều kì diệu khi người phát triển, người chủ sản phẩm, thầy scrum, người kiểm thử cùng nhau xây dựng để tạo ra cái gì đó có chất lượng cao, đúng thời gian và trong chi phí. Đó là lí do tại sao đào tạo LÀM VIỆC THEO TỔ có lẽ là quan trọng nhất trong phần mềm vì nó xác định thành công hay thất bại của dự án.

–English version–

Groupwork and Teamwork

Teamwork is something many people talk about but very difficult to achieve in software project. The reason that people do not work well in team because of differences in opinions and goals. I have seen many team members fighting against each other as they protect their own opinions or believe that they are right and everybody else is wrong.

People will work together as a GROUP if there are well defined roles, responsibilities and authority. For example in software project you have roles like project manager, technical leaders, software designer, programmers, testers, quality assurance specialist etc. As long as people follow the rules, understand their roles and responsibilities than the group will work. It means people are doing what is expected of each of the roles, but nothing beyond. This approach work well in the factory, in assembly line, in manual works when the process is well defined and highly visible. In software sometime it does not work well. The reason is roles and responsibilities create an “artificial boundary” between group members. For example, programmers write code and “throw over” to testers to test them. Their view is “we complete our jobs as required and let others do their jobs”. This GROUPWORK approach allows people to maintain their OWN view, their OWN place without much interacting. It helps avoid conflicts among members and allow them to stay WITHIN their own limiting skills without the need to do anything beyond their roles.

People will work together as a TEAM when they depend on each other’s skills and knowledge to create something that is exceptional and beyond their individual abilities. This involves a lot of learning, understanding, negotiating, challenging and trusting on each other’s strengths. In this kind of TEAMWORK, everybody can gain significant benefits. For example: Programmers trust Quality assurance to review their works to determine problems so they can fix them earlier resulting in high quality products. Without proper training, without proper communication, without proper managing, teamwork will NOT happen. Teamwork is difficult because team members must explain to others what they do and why. At the same time, they must be willing listen to suggestions and be willing to change the way they do things. That means every team member must have significant interest in others and how they do their work with an open mind, open attitude, so they can improve.

At the beginning of project, team members do not know each other. They come from various backgrounds, with different skills and experiences and they also have certain biases. They need time to understand each other, build relationship and eventually trust each others. That is why teamwork training at the beginning of the project is so important. I know many managers often skip this training to save money. It is a big mistake because they will have to deal with personal conflicts, issues and fighting among members in the project later. Teamwork is especially difficult for people who have been working in GROUPWORK for a long time, because there is a tendency to go back to the old way of doing things. For example, a technical leader has tendency to tell others what to do rather than listen to them. A programmer does not care how tester check his work but will get upset when tester find more defects.

As more people want to use the Agile approach. My caution is this approach requires people from different experiences to work together as a TEAM. By creating “self-organized” team, everybody must work together because personal barriers such as roles, responsibilities go away. Without teamwork training, this approach will FAIL. Since it takes time for the team to work together, senior manager must focus on having trainings for every Agile project. Technical training for Agile method is NOT enough. TEAMWORK training must be the first priority if you want to succeed.

Agile practices such as incremental release planning, sprint planning, and daily meetings provide the time for teams to work together and build relationships with each other. Daily meetings help team members to identify potential opportunities that they can interact with each others. Sprint and release planning provide more structured opportunities for teamwork. Through “retrospectives activity”, team members can review on their works and provide feedback to each other so together the team can continue to improve. The team evaluate results from the sprint product to determine if more teamwork could produce better results. Every sprint will gives the team a sense of accomplishment and motivating the team on the value of teamwork. It is always a wonderful thing when developers, product owners, scrum masters, testers build off each other to create something of high quality, on time and within costs. That is why TEAMWORK training is probably the most important in software as it determines project success or failure.

Cải Thiện Điều Kiện Lao Động Tại Nơi Làm Việc Theo Phương Pháp Wise

WISE viết tắt của Working Improvement in Smal an Medium-sizi Enterprises.

WISE là cách thức để tổ chức và thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

WISE, phương pháp này sẽ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước cải thiện điều kiện lao động theo hướng có lợi nhất bằng cách khai thác triệt để các nguồn lực sẵn có trong doanh nghiệp.

II./ Các nguyên lý cơ bản của PP WISE:

Dựa vào cơ sở vật chất hiện có của Doanh nghiệp, môi trường thuận lợi để thiết kế đơn giản linh hoạt mô hình sản xuất, nhất là chú trọng đến điều kiện cải thiện hạn chế chi phí. Quan tâm đến từng bộ phận phân xưởng phát huy sáng kiến khoa học kỹ thuận, hợp lý hoá sản xuất.

b./ Chú trọng đến kết quả đạt được:

Điều quan trọng là chú trọng đến thành quả có giá trị, nhằm phát huy tính sáng tạo.

– Lưu ý: Nên tránh việc phê phán khi thấy sự thất bại trong giải pháp cải thiện điều kiện làm việc. Mà cần ngồi lại với nhau bàn bàn điều chỉnh biện pháp hiệu quả hơn.

c./ Giải pháp phát huy sáng kiến không đi ngược lại quy định:

Các giải pháp phải đúng quy trình hoạt động của doanh nghiệp và nhất là không vi phạm quy định pháp luật của nhà nước cũng như pháp luật BHLĐ.

Các hoạt động cải thiện phải gắn liền với hoạt động cải thiện, nhất là quan tâm tới những làm vực có thể tiếnhành ngay những hoạt động cải thiện.

– Sử dụng học tập kiến thức và kinh nghiệm của những nhà quản lý khác hoặc đội ngũ tay nghề cao, để thực hiện các hoạt động cải thiện.

Tạo điều kiện trao đổi học tập nhóm, học tập kinh nghiệm đơn vị khác. Kịp thời biểu dương khen thưởng cá nhân có thành tích. Nhằm kích thích người lao động tích cực cho hoạt động cải thiện.

Sự cải thiện phụ thuộc vào trình độ và sự hiểu biết của người lao động, vì vậy cần tạo điều kiện cho họ trao đổi kiến thức lẫn nhau về những hoạt động cải thiện sáng tạo.

III./ Bản kiểm định hành động:

Bản kiểm định hành động là công cụ hết sức thực tiển và thực sự có gia 1trị để khơi dậy thúc đẩy thái độ tích cực của ngừơi LĐ. Trước mỗi hành động hoặc trên mỗi sự việc xảy ra tại nơi sản xuất Bản KĐHĐ làm cơ sở cho người LĐ động não phát huy sáng kiến, để cải thiện điều kiện thích hợp hơn.

Bản kiểm định hành động (BKĐHĐ)

A. Hướng dẫn sử dụng BKĐHĐ:

B. Sử dụng BKĐHĐ như thế nào?

3./ Bạn là người khảo sát, bây giờ mời Bạn hãy đọc kỹ từng hạng mục. Tìm cách để áp dụng biện pháp. Nếu cần thiết hãy hỏi người quản lý hoặc NLĐ vài câu hỏi để Bạn đưa ra ý kiến “Kiểm Định” .

5./ Ghi chú: Ở đây chỉ khảo sát khu vực Kho bãi và khu vực Đội vận hành (ĐVH); Kho bãi tức là kho bãi điện lực và kho Đội Vận hành (nếu có); Khu vực Đội VH bao gồm Phòng trực, khu vực làm việc, phòng họp và nơi chứa các trang cụ dụng cụ, phương tiện cá nhân…

ND 1./ Sắp xếp vận chuyển nguyên vật liệu (lối đi thông thoáng, VL ngăn nắp, loại bỏ VL không sử dụng).

ND 2./ Thiết kế nơi làm việc (hiệu quả, năng suất và AT. Nguyên tắc khủyu tay vừa tầm và đủ chỗ trống để chân)

ND 3./ An toàn thiết bị máy móc (Bảo dưỡng thiết bị VH an toàn liên tục, bảo đảm che chắn, cơ cấu tự động AT cho người LĐ).

ND 4./ Kiểm soát và quản lý phân loại hoá chất độc hại (hoá chất độc hại phải để riêng có tên nhãn, bảo đảm độc hại không xâm nhập cơ thể con người, bảo đảm vệ sinh môi trường).

ND 5./ Chiếu sáng tại nơi làm việc (Đủ độ sáng để chính xác không bị ảnh hưởng mắt, sử dụng ánh sánh tự nhiên, tiết kiệm).

ND 6./ Công tác phúc lợi quan tâm quyền lợi NLĐ và tổ chức lao động (Có nhà ăn, nhà tắm, nhà nghỉ chờ ca, nước uống vệ sinh, trang bị cứu thương và huấn luyện NLĐ biết PP sơ cấp cứu)

Ngoài ra có phương pháp WIND, là PP an toàn vệ sinh trong nông nghiệp : PP này phát huy tình làng nghĩa xóm để cùng tổ chức các giảipháp nhằm cải thiện lao động trong sản xuất Nông nghiệp.

Môi Trường Làm Việc Chuyên Tác Động Đến Công Việc

Môi trường làm việc có ảnh hưởng như thế nào đến công việc?

Môi trường làm việc bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, mỗi yếu tố sẽ có những tác động nhất định đến công việc:

Về cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất là điều kiện cần thiết để nhân viên hoàn thành công việc nhanh chóng, hiệu quả. Khu vực làm việc của từng bộ phận cần được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc. Chẳng hạn, Đầu bếp, Phụ bếp sẽ thao tác dễ dàng, cho ra món ăn nhanh chóng, chất lượng nếu khu bếp nhà hàng được trang bị đầy đủ các thiết bị bếp hiện đại từ bếp Âu, bếp Á, lò nướng, lò vi sóng… Bếp ăn thiết kế khoa học, đảm bảo các tiêu chí từ ánh sáng, hệ thống thông gió…

Về chế độ chính sách:

Mục tiêu đi làm đó là lương, thưởng. Báo cáo của mạng việc làm trực tuyến Anphabe và Nielsen công bố hồi giữa tháng 3 năm 2016 cho thấy, 3 yếu tố quan trọng được người đi làm đề cao trong khảo sát là lương, thưởng, phúc lợi. Do đó, một đơn vị có chính sách lương, thưởng và phúc lợi tốt sẽ dễ dàng thu hút ứng viên, giữ chân nhân tài, tạo động lực để nhân viên làm việc.

Về mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên:

Mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lao động của nhân viên. Người lãnh đạo có tầm nhìn xa, kỹ năng lãnh đạo, quản lý con người, có chính sách thưởng phạt kịp thời sẽ khiến nhân viên cảm thấy đó là môi trường lý tưởng để làm việc. Bên cạnh đó, việc bố trí, phân công khối lượng công việc phải hợp lý với năng lực, trình độ mỗi nhân viên. Sẽ không ai cảm thấy hào hứng khi được giao quá nhiều việc không phù hợp năng lực, chuyên môn của mình. Ngoài ra, kỹ năng lắng nghe cũng rất cần thiết để lãnh đạo xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên.

Về mối quan hệ giữa nhân viên với nhân viên

Bạn chỉ có thể làm việc tốt, hiệu quả khi bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu với môi trường làm việc. Do đó, mỗi nhân viên cần có tinh thần tập thể, gắn bó với nhau, đồng thời, kịp thời xử lý ổn thỏa những mâu thuẫn nội bộ. Sự gắn kết giữa nhân viên sẽ giúp toàn bộ quy trình hoạt động trong đơn vị diễn ra suôn sẻ, hiệu quả.

Tóm lại, môi trường làm việc tốt là yếu tố quan trọng để toàn bộ nhân viên của đơn vị làm việc tốt, phát huy hết khả năng của mình, chung sức hoàn thành nhiệm vụ chung. Vậy nên, từ người lãnh đạo đến nhân viên phải luôn tập trung tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn bó, có như vậy, đơn vị mới có thể phát triển vững mạnh.

Bạn đang xem bài viết Làm Việc Theo Tổ Và Làm Việc Theo Nhóm – Sciences &Amp; Technologies In The World trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!