Xem Nhiều 4/2023 #️ Phần 02 – Sự Khác Biệt Cơ Bản Giữa Ifrs Và Vas # Top 5 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 4/2023 # Phần 02 – Sự Khác Biệt Cơ Bản Giữa Ifrs Và Vas # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Phần 02 – Sự Khác Biệt Cơ Bản Giữa Ifrs Và Vas mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tổng quan sự khác biệt giữa VAS và IFRS

Hiện nay Việt Nam mới ban hành được 26 VAS nên còn thiếu rất nhiều chuẩn mực so với thông lệ quốc tế như các chuẩn mực về nông nghiệp, về thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản, về nhóm công cụ tài chính, về giá trị hợp lý, về tổn thất tài sản,…. nên khi các doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch kinh tế thuộc nhóm các chuẩn mực này thì chưa có cơ sở pháp lý để kế toán, gây khó khăn cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Mặc dù đã có những đóng góp to lớn trong giai đoạn trước đây nhưng VAS hiện đã trở nên lạc hậu, lỗi thời so với mặt bằng chung thế giới do chưa được sửa đổi, bổ sung và cập nhật. Vì vậy, VAS đã bộc lộ nhiều tồn tại và hạn chế trong đó có một số vấn đề lớn sau đây:

Các chuẩn mực VAS còn thiếu so với IFRS

Về ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính theo giá trị hiện tại, giá hiện hành, giá trị phân bổ, chiết khấu dòng tiền theo lãi suất hiệu lực

Về ghi nhận Tài sản cố định (TSCĐ)

Về ghi nhận tổn thất tài sản

Về giao dịch thuê tài sản

Về giao dịch hợp nhất kinh doanh

Về các giao dịch khác chưa có căn cứ để ghi nhận

Về báo cáo tài chính

1. Các chuẩn mực VAS còn thiếu so với IFRS

STT  Số hiệu chuẩn mực Tên Chuẩn mực chưa ban hành tại Việt Nam

1 IAS 19 Lợi ích người lao động

2 IAS 20

3 IAS 26 Kế toán và báo cáo lợi ích hưu trí

4 IAS 29 Lập báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phát

5 IAS 36 Lỗ do suy giảm giá trị tài sản

6 IAS 41 Nông nghiệp

7 IFRS 1 Áp dụng lần đầu IFRS

8 IFRS 2 Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu

9 IFRS 5 Tài sản dài hạn chờ để bán và hoạt động không tiếp tục

10 IFRS 6 Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản

11 IFRS 7 Công cụ tài chính: Trình bày (Thay thế IAS 32)

12 IFRS 8 Bộ phận kinh doanh

13 IFRS 9 Công cụ tài chính: Ghi nhận và xác định giá trị (Thay thế IAS 39)

14 IFRS 11 Thoả thuận liên doanh

15 IFRS 12 Thuyết minh về lợi ích của các đơn vị khác

16 IFRS 13 Xác định giá trị hợp lý

17 IFRS 14 Các khoản hoãn lại theo luật định

Tại ngày báo cáo, VAS yêu cầu hầu hết tài sản và nợ phải trả ghi nhận theo giá gốc, sự thay đổi về giá trị hợp lý chưa được phản ánh ngoại trừ trường hợp đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. 

Có một số quan điểm cho rằng chứng khoán kinh doanh đã được đánh giá lại theo giá trị hợp lý dưới hình thức trích lập dự phòng giảm giá nhưng vấn đề này lại không phải là quy định của VAS mà là quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp và cơ chế tài chính.

Ngoài ra, việc lập dự phòng giảm giá cũng mới chỉ là ghi nhận một chiều sự thay đổi của giá trị hợp lý (chiều giảm) chứ chưa phải là quy định đầy đủ về đánh giá lại theo giá trị hợp lý như IFRS.

Có thể tóm tắt một số tài sản và nợ phải trả chưa được đánh giá theo giá trị hợp lý theo IFRS như sau:

Tài sản/Nợ phải trả Phương pháp ghi nhận

Theo VAS  Theo IFRS

Công cụ tài chính (gồm cả chứng khoán và công cụ phái sinh) nắm giữ vì mục đích kinh doanh Giá gốc Giá trị hợp lý

Công cụ tài chính phái sinh nắm giữ vì mục đích phòng ngừa rủi ro giá trị hợp lý hoặc phòng ngừa rủi ro luồng tiền Giá gốc Giá trị hợp lý

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết nắm giữ bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ tương hỗ Giá gốc Giá trị hợp lý

Bất động sản đầu tư (ngoại trừ trường hợp áp dụng mô hình giá gốc) Giá gốc Giá trị hợp lý

Tài sản sinh học Giá gốc Giá trị hợp lý trừ chi phí bán

Sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến tại thời điểm thu hoạch Giá gốc Giá trị hợp lý trừ chi phí bán

Tài sản dài hạn nắm giữ để bán Giá gốc Giá trị hợp lý trừ chi phí bán

3.  

Về ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính theo giá trị hiện tại, giá hiện hành, giá trị phân bổ, chiết khấu dòng tiền theo lãi suất hiệu lực

IFRS yêu cầu một số tài sản như các khoản phải thu, cho vay… phải được ghi nhận theo giá phí phân bổ trên cơ sở xác định giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai; VAS mặc dù có đề cập đến nhưng chỉ là về mặt lý thuyết (trong VAS 14) còn về mặt thực tế chưa bao giờ được hướng dẫn nên bản chất nội dung này vẫn là một trong những sự khác biệt giữa 2 hệ thống.

4.  

Về ghi nhận một số khoản mục và nội dung cụ thể

STT Khoản mục Nội dung Sự khác biệt

IFRS VAS

1 Tài sản cố định (TSCĐ) Về nguyên giá TSCĐ IFRS cho phép tính vào nguyên giá TSCĐ những chi phí có thể phát sinh trong tương lai như chi phí tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng của TSCĐ VAS không cho phép ghi nhận các chi phí này như một trong các yếu tố cấu thành nguyên giá TSCĐ.

Về đánh giá lại TSCĐ tại thời điểm báo cáo IAS 16 cho phép doanh nghiệp đánh giá lại tài sản theo giá trị có thể thu hồi (là giá trị cao hơn giữa 2 giá trị: Giá trị hợp lý trừ chi phí bán và giá trị sử dụng). Cụ thể IAS 16 cho phép doanh nghiệp được tự đánh giá lại các TSCĐ tại thời điểm báo cáo và ghi nhận tổn thất TSCĐ như sau:

Khi đánh giá tăng TSCĐ, phần đánh giá tăng được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu sau khi đã bù trừ hết số tổn thất tài sản được ghi nhận là chi phí do đã đánh giá giảm trước đây;

Khi đánh giá giảm TSCĐ để ghi nhận tổn thất tài sản, phần đánh giá giảm được ghi nhận vào chi phí sau khi đã bù trừ hết số được ghi nhận trong vốn chủ sở hữu do đã đánh giá tăng trước đây.

VAS chưa cho phép tự đánh giá lại TSCĐ tại thời điểm báo cáo.

VAS 3 chỉ cho phép đánh giá lại TSCĐ trong trường hợp có quyết định của cơ quan Nhà nước, đưa tài sản đi góp vốn liên doanh, liên kết, chia tách, sáp nhập.

Về khấu hao TSCĐ Theo IAS 16, khi TSCĐ được đánh giá tăng, số khấu hao tương ứng với phần được đánh giá tăng sẽ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu để bù trừ với số đã đánh giá tăng. VAS cũng chưa có quy định về khấu hao TSCĐ tương ứng với giá trị được đánh giá lại của TSCĐ

Về thanh lý TSCĐ Theo IAS 16, khi thanh lý TSCĐ, phần đánh giá tăng đang ghi nhận trong vốn chủ sở hữu được ghi nhận vào chi phí. Do chưa có quy định về đánh giá lại TSCĐ nên VAS không có quy định về việc xử lý phần đánh giá tăng TSCĐ được ghi nhận trong vốn chủ sở hữu

STT Khoản mục Nội dung Sự khác biệt

IFRS VAS

2 Tổn thất tài sản Các tài sản như TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết, tài sản sinh học, quyền khai khoáng, các đơn vị tạo tiền, lợi thế thương mại phát sinh trong quá trình hợp nhất kinh doanh… Theo IAS 36, các tài sản này phải được đánh giá và ghi nhận tổn thất (nếu có) vào báo cáo kết quả kinh doanh tại thời điểm báo cáo. Tất cả yêu cầu của IAS 36 đều chưa được VAS đề cập đến hoặc xử lý một cách khác biệt trong Chế độ kế toán doanh nghiệp. Cụ thể

Theo Chế độ kế toán doanh nghiệp và cơ chế tài chính, doanh nghiệp được trích dự phòng đối với các khoản đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết nếu các công ty này bị lỗ. Tuy nhiên, giá trị các khoản đầu tư bị tổn thất có thể cao hơn so với số lỗ trong kỳ của các doanh nghiệp này.

Lợi thế thương mại IFRS yêu cầu xác định số tổn thất hàng năm Được phân bổ 10 năm trên cơ sở phân bổ dần đều

STT Khoản mục Nội dung Sự khác biệt

IFRS VAS

3 Thuê tài sản Giao dịch thuê tài sản IFRS17 đã được ban hành và có hiệu lực từ 1/1/2018. IFRS 17 không phân biệt giao dịch cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động, thay vào đó chỉ phân biệt giao dịch cho thuê và giao dịch cung cấp dịch vụ. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp được ghi nhận cả tài sản thuê hoạt động trên báo cáo tài chính của mình cho dù không có quyền sở hữu. VAS 6 vẫn dựa trên IAS 17 cũ nên tất cả những sự thay đổi gần đây của IASB đều tạo sự khác biệt giữa IFRS và VAS.

STT Khoản mục Nội dung Sự khác biệt

IFRS VAS

4 Hợp nhất kinh doanh Lợi thế thương mại

 IFRS 3 yêu cầu lợi thế thương mại phát sinh khi mua công ty con phải được tính cho cả phần của cổ đông không kiểm soát.

Trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn, IFRS 3 quy định lợi thế thương mại chỉ được xác định 1 lần duy nhất tại ngày kiểm soát, theo đó yêu cầu lợi thế thương mại phải được xác định trên cơ sở tài sản thuần của công ty con tại ngày kiểm soát và đánh giá lại giá phí những khoản đầu tư của công ty mẹ trước đây theo giá trị hợp lý tại ngày kiểm soát.

 VAS 11 chỉ yêu cầu ghi nhận cho phần sở hữu của công ty mẹ

VAS yêu cầu xác định giá trị lợi thế thương mại là tổng giá trị lợi thế thương mại phát sinh tại từng lần trao đổi, tức là tài sản thuần của công ty con được xác định tại từng lần trao đổi và không yêu cầu đánh giá lại giá trị khoản đầu tư của công ty mẹ trong những lần trước đây theo giá trị hợp lý tại ngày kiểm soát.

Lợi ích cổ đông không kiểm soát IFRS 3 yêu cầu lợi ích cổ đông không kiểm soát phải được ghi nhận tương ứng với phần lỗ mà họ gánh chịu kể cả khi phần lỗ này vượt quá phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần của công ty con (nghĩa là phần lợi ích cổ đông không kiểm soát có thể được ghi âm). VAS 11 chỉ cho phép ghi nhận khoản lỗ cổ đông không kiểm soát gánh chịu tối đa bằng giá trị tài sản thuần mà họ sở hữu (không được ghi âm).

STT Khoản mục Nội dung Sự khác biệt

IFRS VAS

6 Báo cáo tài chính (BCTC) Đồng tiền chức năng IAS 21 có quy định rõ về đồng tiền chức năng và phân biệt đồng tiền này với đồng tiền báo cáo. Về bản chất đồng tiền chức năng là đồng tiền ghi sổ kế toán VAS có đề cập đến điều này, tuy nhiên VAS chưa làm rõ được sự khác biệt giữa đồng tiền chức năng và đồng tiền báo cáo.

Mối quan hệ giữa nhà đầu tư và bên được đầu tư Khi xác định mối quan hệ giữa nhà đầu tư và bên được đầu tư, IFRS yêu cầu phải tính đến ảnh hưởng của quyền biểu quyết tiềm năng. VAS chỉ đề cập đến quyền biểu quyết hiện tại mà chưa tính đến quyền biểu quyết tiềm năng

Báo cáo thu nhập toàn diện khác (OCI) IAS 21 yêu cầu doanh nghiệp phải trình bày báo cáo thu nhập toàn diện khác dưới một trong hai hình thức: Là một báo cáo riêng hoặc là một phần của báo cáo kết quả kinh doanh. Về bản chất, có một số khoản mục thỏa mãn định nghĩa của thu nhập hoặc chi phí do làm thay đổi quy mô vốn chủ sở hữu nhưng không được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh, mà được trình bày trong báo cáo thu nhập toàn diện khác như:

Các khoản đánh giá lại TSCĐ khi áp dụng mô hình đánh giá lại;

Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi từ đồng tiền chức năng sang đồng tiền báo cáo;

Lãi và lỗ ghi nhận trong chương trình phúc lợi cho nhân viên với lợi ích được xác định;

Lãi và lỗ từ việc xác định lại giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán;

Phần lãi và lỗ hiệu quả của các công cụ phòng ngừa rủi ro trong phòng ngừa rủi ro dòng tiền.

VAS chưa đề cập đến báo cáo thu nhập toàn diện khác.

Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu IAS 1 quy định hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm cả báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu VAS 21 chỉ yêu cầu trình bày báo cáo này như một mục trong thuyết minh BCTC.

Trình bày tài sản sinh học, sản phẩm nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch chưa qua chế biến, tài sản dài hạn nắm giữ để bán IAS 41 yêu cầu tài sản sinh học, như cây lấy gỗ, súc vật sinh sản… hoặc các sản phẩm nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch phải được trình bày tách biệt với hàng tồn kho và TSCĐ, đồng thời IAS 02 và IAS 16 cũng loại trừ khỏi phạm vi áp dụng đối với các tài sản này Do chưa ban hành Chuẩn mực nông nghiệp nên hiện nay các tài sản sinh học và sản phẩm nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch theo VAS đang được trình bày gộp với hoặc là hàng tồn kho hoặc là TSCĐ.

Báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phát IAS có Chuẩn mực riêng để trình bày BCTC trong nền kinh tế siêu lạm phát. Việt Nam chưa có yêu cầu về vấn đề này. Tuy nhiên sự khác biệt này chưa tạo ra ảnh hưởng trọng yếu trong thực tế vì nền kinh tế Việt Nam không rơi vào tình trạng siêu lạm phát nên việc chưa ban hành Chuẩn mực này về cơ bản không có tác động đến báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

Khác Biệt Giữa Ifrs Và Vas Là Gì

Sự khác biệt giữa IFRS và VAS như thế nào? Đây chắc hẳn là nỗi băn khoăn của hầu hết các nhân sự ngành Kế toán – Tài chính – Kiểm toán hiện nay trước thềm áp dụng IFRS tại Việt Nam năm 2022. Cùng khám phá so sánh tóm tắt chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) trong bài viết này để tìm được câu trả lời.

1. Điểm khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) với chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS)

Điểm khác biệt giữa VAS và IFRS là gì?

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ban hành 26 VAS. Mặc dù Việt Nam đã xây dựng VAS theo hướng tuân thủ IAS/IFRS, tuy nhiên, VAS và IFRS/IAS còn tồn tại một số điểm khác biệt với nhiều thiếu sót của chuẩn mực VAS, khiến VAS có độ hòa hợp với IAS/IFRS chỉ đạt 68%, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 90% đề ra. Cụ thể:

VAS chưa quy định việc đánh giá lại nợ phải trả, tài sản tại thời điểm báo cáo theo giá trị hợp lý, dẫn đến báo cáo tài chính chưa hợp lý, trung thực, chưa phù hợp theo quy định của IFRS/IAS. Thêm nữa, VAS quy định các biểu mẫu báo cáo cứng nhắc, không thể hiện được sự đa dạng, linh hoạt không đưa ra mẫu báo cáo cụ thể như IAS/IFRS.

VAS 21:

Thiếu quy định trình bày riêng biệt báo cáo biến động vốn chủ sở hữu như IAS 1 mà chỉ quy định trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài ra, việc chi phí và doanh thu tài chính như lãi/lỗ bán cổ phiếu vốn … được tính vào lãi/lỗ trong hoạt động kinh doanh trên báo cáo hoạt động kinh doanh chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.

VAS 2:

sử dụng phương pháp LIFO “Nhập sau – Xuất trước” trong khi đó phương pháp này không được áp dụng trong IAS/IFRS, thay vào đó là các phương pháp ước tính giá trị hàng tồn kho. Ví dụ: phương pháp giá bán lẻ, chi phí định mức.

VAS 3:

Việc đánh giá lại tài sản cố định (gồm nhà xưởng, bất động sản, thiết bị) chỉ được phép khi có quyết định của Nhà nước, đưa tài sản đi liên kết, chia tách, góp vốn liên doanh, sáp nhật doanh nghiệp và các tổn thất tái sản hàng năm không được ghi nhận. Trong khi đó, các doanh nghiệp được lựa chọn mô hình đánh giá lại tài sản, xác định phần tổn thất tài sản hàng năm theo giá trị hợp lý nếu theo IAS/IFRS.

VAS 11:

Khi có giao dịch hợp nhất kinh doanh, lợi thế thương mại sẽ được phân bổ dần trong thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày mua. Trong khi đó, theo IFRS, các giá trị lợi thế thương mại tổn thất phải được đánh giá lại.

So sánh VAS và IFRS, VAS bộc lộ nhiều hạn chế

2. Nguyên nhân tồn tại những khác biệt giữa VAS và IAS/IFRS

Như vậy, có thể thấy, VAS và IAS/IFRS khác nhau ở rất nhiều vấn đề. Vậy nguyên nhân do đâu gây ra sự khác nhau giữa VAS và IFRS/IAS như vậy? Đó chính là:

2.1. Nguyên nhân trực tiếp

VAS được xây dựng dựa trên IAS/IFRS trong giai đoạn 2000 – 2005, mà không được cập nhật mới, dẫn tới bị lỗi thời và không còn phù hợp.

VAS hướng tới đo lường theo giá gốc. IAS/IFRS hướng tới đo lường theo giá trị hợp lý.

IAS/IFRS nghiêng về việc ước tính, xét đoán nhiều hơn VAS.

2.2. Nguyên nhân thuộc về môi trường kế toán

So sánh VAS và IFRS, có thể thấy sự khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế còn bắt nguồn từ môi trường kế toán đặc thù của Việt Nam.

Sự rủi ro, thiếu chắc chắn là điều mà văn hóa Việt Nam né tránh. Trong khi đó, IAS/IFRS thường xét đoán, ước tính, tính theo giá trị hợp lý nên báo cáo tài chính dựa theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế này sẽ có độ thiếu chắc chắn cao;

Thị trường vốn Việt Nam “non trẻ”, chưa liên thông được với các thị trường vốn trên thế giới, chưa đáp ứng được định hướng của IFRS/IAS, chỉ đang đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư theo VAS.

Nguyên nhân có sự khác biệt giữa VAS và IFRS là gì?

3. Cần trang bị kiến thức về IFRS như thế nào?

Cần trang bị IFRS như thế nào?

Nhận thấy các điểm hạn chế của các chuẩn mực VAS so với IAS/IFRS và mục tiêu toàn cầu hóa, đem tới các báo cáo tài chính minh bạch, thống nhất và dễ so sánh, Việt Nam đã chính thức phê duyệt đề án áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS tại Việt Nam vào năm 2022, định hướng bắt buộc vào năm 2025. Vậy cần trang bị kiến thức về IFRS như thế nào?

Khóa học CertIFR – Lập báo cáo tài chính chuẩn IFRS Online với 40h học của SAPP Academy – Đối tác đào tạo chính thức chuẩn Vàng ACCA sẽ giúp bạn:

Cùng giảng viên Phạm Cao Kỳ, ACCA, VACPA cập nhật cách thức áp dụng IFRS vào thực tế;

40h học Online và tặng kèm 2h học trực tuyến 1:1 cùng giảng viên, giải đáp 24/7 giúp giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình hợp;

Tỷ lệ đỗ 100% thi chứng chỉ CertIFR danh giá toàn cầu do ACCA và VAC cấp;

+400 kế toán viên tin tưởng và trao trọn niềm tin;

Quizzes và Mock Exam được xây dựng mô phỏng đề thi thật, giúp dễ dàng kiểm tra kiến thức và luyện thi chứng chỉ CertIFR về IFRS;

Kho tài liệu học tập phong phú, khóa học Online học ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào cực kỳ thuận tiện;

Học phí cạnh tranh trên thị trường.

Hỏi: Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (Vas) Và Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (Ifrs) Là Gì?

Trả lời:

Hiện nay Việt Nam còn thiếu rất nhiều chuẩn mực so với thông lệ quốc tế như các chuẩn mực về nông nghiệp, về thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản, về nhóm công cụ tài chính, về giá trị hợp lý, về tổn thất tài sản,…. gây khó khăn cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính, cụ thể, Việt Nam còn chưa ban hành 17 Chuẩn mực kế toán cụ thể như sau:

STT Số hiệu CM Tên Chuẩn mực chưa ban hành tại Việt Nam

1 IAS 19 Lợi ích người lao động

2 IAS 20

3 IAS 26 Kế toán và báo cáo lợi ích hưu trí

4 IAS 29 Lập báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phát

5 IAS 36 Lỗ do suy giảm giá trị tài sản

6 IAS 41 Nông nghiệp

7 IFRS 1 Áp dụng lần đầu IFRS

8 IFRS 2 Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu

9 IFRS 5 Tài sản dài hạn chờ để bán và hoạt động gián đoạn

10 IFRS 6 Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản

11 IFRS 7 Công cụ tài chính: Trình bày (Thay thế IAS 32)

12 IFRS 8 Bộ phận kinh doanh

13 IFRS 9 Công cụ tài chính: Ghi nhận và xác định giá trị  (Thay thế IAS 39)

14 IFRS 11 Thoả thuận liên doanh

15 IFRS 12 Thuyết minh về lợi ích của các đơn vị khác

16 IFRS 13 Xác định giá trị hợp lý

17 IFRS 14 Các khoản hoãn lại theo luật định

Ngoài ra, Tại ngày báo cáo, VAS yêu cầu hầu hết tài sản và nợ phải trả ghi nhận theo giá gốc, sự thay đổi về giá trị hợp lý chưa được phản ánh ngoại trừ trường hợp đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Có thể tóm tắt một số tài sản và nợ phải trả chưa được đánh giá theo giá trị hợp lý theo IFRS như sau:

Tài sản/Nợ phải trả Phương pháp ghi nhận

Theo VAS Theo IFRS

Công cụ tài chính (gồm cả chứng khoán và công cụ phái sinh) nắm giữ vì mục đích kinh doanh Giá gốc Giá trị hợp lý

Công cụ tài chính phái sinh nắm giữ vì mục đích phòng ngừa rủi ro giá trị hợp lý hoặc phòng ngừa rủi ro luồng tiền Giá gốc Giá trị hợp lý

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết nắm giữ bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ tương hỗ Giá gốc Giá trị hợp lý

Bất động sản đầu tư (ngoại trừ trường hợp áp dụng mô hình giá gốc) Giá gốc Giá trị hợp lý

Tài sản sinh học Giá gốc Giá trị hợp lý trừ chi phí bán

Sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến tại thời điểm thu hoạch Giá gốc Giá trị hợp lý trừ chi phí bán

Tài sản dài hạn nắm giữ để bán Giá gốc Giá trị hợp lý trừ chi phí bán

Sự Khác Biệt Cơ Bản Giữa Photoshop Và Illustrator

Phân biệt Photoshop và Illustrator

1. Căn bản: RASTER và VECTOR

JPEG và PNG là các file Raster (còn được gọi là file bitmap) và chúng được tạo thành từ các pixel, là những khối hình vuông nhỏ tạo nên màn hình trên máy tính của bạn. Ảnh cá nhân của bạn và hầu hết nội dung hình ảnh trên web là các file raster, nó cho phép trộn màu, đổ bóng và rất nhiều những hiệu ứng tương tự.

Khi bạn nhận file Raster, những người chỉnh sửa file trước đó có thể đã có những thay đổi trong thiết kế, vì vậy nó có thể là một đống lộn xộn, nó không còn nguyên bản. Các file Vector được dựa trên các LINE, không phải pixel. Điều này có nghĩa là cho dù thiết kế nhỏ hay lớn như thế nào, máy tính cũng sẽ hiển thị chính xác theo cùng một cách.

Adobe Illustrator và Adobe Photoshop được phân loại ngay với các định dạng file làm việc của mỗi phần mềm, Photoshop sử dụng file Raster, Illustrator sử dụng file Vector. Vậy sự khác biệt giữa Raster và Vector là gì?

Ok, hãy thử tưởng tượng một tình huống như thế này.

Các bạn có logo riêng cho thương hiệu của mình, thông thường bạn chỉ sử dụng logo cho các phương tiện truyền thông mạng xã hội và kích thước các bạn phải xài rất nhỏ tầm 900x900px cho profile facebook.

Nhưng bây giờ các bạn phải đem thương hiệu của mình ra một hội thảo lớn, gắn nó lên trên một cái background có bề ngang 30 mét trên một sân khấu rất lớn. Bây giờ, nếu bạn lên facebook download cái hình logo của bạn xuống (thường là định dạng .PNG hoặc .JPEG) đưa cho một bạn designer để gắn lên background đó cho bạn, thì mình biết chắc là bạn designer đó đang rất khó xử!

Vì sao điều này quan trọng?

Giả sử bạn có hai hình ảnh giống hệt nhau và chúng có cùng kích thước. Một là file Vector được làm trong Illustrator, và cái kia được tạo bằng Photoshop với định dạng Raster. Nếu bạn phóng to Vector, mọi thứ vẫn sẽ đẹp như bình thường. Nhưng phóng to file Raster thì khác.

Vì nó dựa trên pixel, việc thay đổi số pixel có trong đối tượng khiến máy tính phải tính toán vị trí cần xóa hoặc thêm pixel vào, và máy tính hiện nay vẫn chưa đủ thông minh để tự hiểu phải thêm hoặc bớt pixel như thế nào cho đẹp?!? (nó giống như việc bạn đưa một nửa tấm hình bị cắt rồi đố người khác tự thêm phần còn lại sao cho giống hình gốc, đẹp mà không được nhìn hình gốc)

2. Sự thật, ưu nhược điểm của file Raster

Nếu bạn đang làm việc với 1 bức ảnh thì nó là file Raster

Ảnh chụp từ máy ảnh có thể là RAW, JPEG, PNG hoặc thậm chí là TIFF đều là các kiểu Raster khác nhau

Raster cho phép nhiều tính năng linh hoạt pha màu, dùng cọ vẽ lên, tạo ra gradient, hiệu ứng làm mờ v..v.. (mặc dù bạn cũng có thể làm được với vector một số thứ, nhưng raster dễ hơn nhiều)

Raster không thể phóng to hay thu nhỏ quá cỡ, nó sẽ bị hỏng

Việc đổ màu theo mảng ở Raster khó khăn hơn Vector vì có quá nhiều tông màu để chọn.

3. Sự thật, ưu nhược điểm của file Vector

Phóng to thu nhỏ vô tư không phụ thuộc vào màn hình hay độ phân giải như thế nào

Thay đổi hoặc đổ màu theo mảng cực kỳ dễ

Khi chúng ta sử dụng Gradient trong Vector, phải thường xuyên xem lại bản nháp vì bản chất hiệu ứng này là của Raster nên có thể khi in ra sẽ không được như ý muốn của bạn, và làm hiệu ứng khá là khó trên Vector

Vấn đề khác với vector và cụ thể là Illustrator, đó là việc học cách sử dụng khó khăn hơn nhiều so với độ trực quan của Photoshop

Vậy chúng ta nên chọn Photoshop hay Illustrator?

Nếu các bạn đang lăn tăn về việc nên chọn học Photoshop hay Illustrator trước, hay đầu tư phần nào nhiều hơn thì điều này phụ thuộc vào định hướng tương lai sự nghiệp của bạn:

UI DESIGNER

30% AI, 70% Photoshop

Bạn sẽ cần sử dụng vector icon và logo được tạo trong AI để import vào trong Photoshop. Khi bạn cần chỉnh sửa icon/logo đó, bạn cần phải làm việc với AI.

PRINT DESIGNER, BRAND IDENTITY DESIGNER

70% AI, 30% Photoshop

Thiết kế in ấn hoặc branding hầu hết được làm bằng Illustrator, vì vậy bạn cần tập trung vào AI nhưng cuối cùng bạn có thể cần sử dụng mockup để trình bày cho khách hàng nên bạn phải biết một ít về sử dụng Photoshop.

WEB DESIGNER

50% AI, 50% Photoshop

Sẽ tuỳ thuộc vào website của bạn sử dụng nhiều Icon là phần chính hay sử dụng hình ảnh sản phẩm là chính. Thường các công ty về các app, công nghệ sẽ sử dụng icon rất nhiều, còn các công ty thương mại lại sử dụng hình ảnh sản phẩm nhiều hơn.

CARTOON CHARACTER DESIGNER

100% AI

Vẽ các nhân vật hoạt hình 2d thì sức mạnh của AI được phát huy hết công hiệu.

PHOTOGRAPHER/PHOTO RETOUCHING

100% Photoshop, Lightroom

Hình ảnh sẽ được chỉnh sửa hoàn toàn trên Photoshop và Lightroom

Cá nhân mình một blogger và online intructor, mình sử dụng 80% Photoshop cho các thiết kế web, sản phẩm của mình và chỉ sử dụng AI cho việc làm logo, vẽ icon khi cần. Sẽ không có một con số chính xác nào đúng cho tất cả trường hợp. Nhưng nếu có ai đó hỏi mình nên bắt đầu với phần mềm nào thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn Photoshop vì độ dễ học và tính ứng dụng của nó trong cuộc sống hàng ngày nhiều hơn.

Bạn đang xem bài viết Phần 02 – Sự Khác Biệt Cơ Bản Giữa Ifrs Và Vas trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!