Xem Nhiều 6/2022 # Phân Biệt Cách Dùng Although, Despite, In Spite Of, Though, Even Though Và Bài Tập # Top Trend

Xem 12,474

Cập nhật thông tin chi tiết về Phân Biệt Cách Dùng Although, Despite, In Spite Of, Though, Even Though Và Bài Tập mới nhất ngày 29/06/2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 12,474 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Phân Biệt Xe Chạy Xăng Hay Dầu Chính Xác Nhất
 • Cách Phân Biệt Xe Ô Tô Chạy Xăng Và Chạy Dầu Cho Những Người Mới
 • Xăng Và Cách Phân Biệt, Lựa Chọn Các Loại Xăng A92, A95, E5 Sao Cho Phù Hợp Với Ô Tô, Xe Máy
 • Ni Và De: Cách Lựa Chọn 2 Loại Trợ Từ Chỉ Vị Trí Trong Tiếng Nhật
 • Phân Biệt Trợ Từ De (で) Và Ni (に) Dùng Để Chỉ Nơi Chốn
 • Vì vậy trong bài viết này chúng ta cùng phân biệt cách dùng Although, Though, Even though và Despite, In spite of một cách chi tiết để tránh nhầm lẫn khi sử dụng trong thực tế, đặc biệt là trong các kỳ thi tiếng anh. – Cấu trúc câu dạng: In spite of/ Despite + Noun/ Noun phrase/ Gerund phrase ° Ví dụ: Despite và In spite được dùng tương đương nhau

  Mary went to the carnival despite the rain; Mary went to the carnival in spite of the rain.

  /* Mary đã đi đến lễ hội bất chấp trời mưa.*/

  – Trong văn viết tiếng anh thì Despite có thể được coi là một sự thay đổi đi một chút của In spite of và được dùng phổ biến hơn.

  ° Ví dụ: Julie loved Tom in spite of his football obsession

  /* Julie đã yêu Tom bất chấp nỗi ám ảnh bóng đá của anh ấy.*/

  Julie loved Tom because of his football obsession

  /* Julie đã yêu Tom vì nỗi ám ảnh bóng đá của anh ta.*/

  Despite và in spite of đứng trước danh từ.

  I woke up feeling refreshed despite Dave calling at midnight.

  I woke up feeling refreshed in spite of Dave calling at midnight.

  /* Tôi đã đánh thức cảm giác được gợi lại dù Dave gọi lúc nửa đêm.*/

  despite và in spite of đứng trước đại từ.

  I want to go for a run despite this rain.

  I want to go for a run in spite of this rain.

  /* Tôi muốn đi như bay mặc cho trời mưa.*/

  despite và in spite of đứng trước V-ing.

  Despite eating McDonalds regularly Mary remained slim.

  In spite of eating McDonalds regularly Mary remained slim.

  /* Mặc dù thường xuyên ăn McDonalds nhưng Mary vẫn thon thả.*/

  – Sử dụng in spite ofdespite với với một mệnh đề bao gồm cả chủ ngữ và vị ngữ nếu như đứng trước “the fact that”.

  ° Ví dụ: Mary bought a new pair of shoes despite the fact that she already had 97 pairs.

  Mary went to the cinema in spite of the fact that she was exhausted.

  /* Mary đã mua một đôi giầy mới mặc dù thực tế rằng cô ấy đã có 97 đôi rồi.*/

  5. Despite và in spite of đều có thể được dùng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề thứ hai đều được.

  ° Ví dụ: She liked ice cream despite having sensitive teeth.

  Despite having sensitive teeth, she went liked ice cream.

  /* Cô ấy thích ăn kem mặc dù răng dễ bị hỏng.*/

  – Sự khác nhau giữa hai câu này là: Câu đầu nhấn mạnh thông tin về việc thích kem, còn câu thứ hai thì nhấn mạnh vào thông tin răng dễ hỏng.

  Although, ThoughEven though có thể dùng để thay thế cho DespiteIn spite of nhưng về mặt cấu trúc ngữ pháp thì có phần khác biệt.

  Cấu trúc câu dạng: Although/ though/ even though + S + V…, S + V…

  ° Ví dụ: Although/Though/Even though her job is hard, her salary is low.

  /* Mặc dù công việc vất vả nhưng lương của cô ấy lại thấp.*/

  2. Dùng Though ở đầu câu thể hiện sự trang trọng hơn Although và Even though

  Although, though, even though đều có cùng nghĩa nhưng though khi đứng ở đầu câu giúp câu nói trang trọng hơn so với khi nó đứng giữa hai mệnh đề. even though mang nghĩa nhấn mạnh hơn.

  ° Ví dụ: Her salary is low, although/though/even though her job is hard

  /* Lương của cô ấy thấpmặc dù công việc vất vả.*/

  ° Ví dụ: We enjoyed our camping holiday although it rained every day.

  /* Chúng tôi vui vẻ cắm trại cho dù ngày nào trời cũng mưa.*/

  Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.

  /* Cho dù học chăm nhưng cậu ấy vẫn không thể qua nổi kỳ thi.*/

  The holiday was great although the hotel wasn’t very nice.

  /* Kỳ nghỉ rất tuyệt cho dù khách sạn không được tốt lắm.*/

  – Even though có sắc thái ý nghĩa mạnh hơn although

  ° Ví dụ: We decided to buy the house even though we didn’t really have enough money.

  /* Chúng tôi vẫn mua nhà cho dù chúng tôi thực sự không có đủ tiền.*/

  You keep making that stupid noise even though I’ve asked you to stop three times.

  /*Cậu vẫn tiếp tục tạo ra những âm thanh ngu ngốc cho dù tôi đã nhắc nhở cậu ba lần rồi.*/

  5. Dùng Though: Though có thể dùng thay cho although, cấu trúc câu vẫn không thay đổi

  ° Ví dụ: I didn’t get a job though I had all the necessary qualifications

  /*Tôi không nhận được công việc đó mặc dù tôi có tất cả những bằng cấp cần thiết.*/

  Trong văn nói tiếng anh, chúng ta thường dùng Though ở cuối câu

  ° Ví dụ: The house isn’t very nice. I like the garden though

  /* Căn nhà không đẹp lắm nhưng thôi thích khu vườn.*/

  III. Chuyển đổi câu giữa Although và Despite

  – Cấu trúc chuyển: Although + The + N + Be + Adj → In spite of/Despite + The + Adj + N

  3. Nếu chủ ngữ là đại từ + be + tính từ thì ta đổi đại từ thành sở hữu, đổi tính từ thành danh từ, bỏ be

  – Cấu trúc chuyển: Although + S + Be + Adj → In spite of/ Despite + His /her/ their + N – Cấu trúc chuyển: Although + There + Be + Noun → In spite of/ Despite + Noun

  ° Ví dụ: Although there was the traffic jam, we went home early. → Despite / in spite of the traffic jam, we went home early.

  A. as B .though C. since D. despite

  A. In spite B. In spite of C. Despite D. Although

  A. Despite being tired B. Although to be tired

  C. In spite being tired D. Despite tired

  A. Because B. Even though C. In spite of D. Despite of

  A. even if B. even though C. in spite of D. despite

  A. although B. despite C. and D. because

  A. despite B. in spite of C. because of D. though

  A. despite B. in spite of C. although D. A and B

  A. though B. although C. even though D. all are correct

  10. In spite of not speaking French, Mike decided to settle in Paris.

  A. Even though Mike didn’t speak French, but he decided to settle in Paris.

  B. Mike decided to settle in Paris despite he didn’t speak French.

  C. Mike decided to settle in Paris though the fact that not speaking French.

  D. Although Mike didn’t speak French; he decided to settle in Paris.

  11. Mr. Ba was late for the meeting though he took a taxi.

  A. Even though taking a taxi, Mr. Ba was late for the meeting.

  B. In spite of taking a taxi, but Mr. Ba was late for the meeting.

  C. Mr. Ba was late for the meeting despite the fact he took a taxi.

  D. Mr. Ba was late for the meeting although having taken a taxi.

  12. We came to the meeting on time though the traffic was heavy.

  A. Despite the traffic was heavy; we came to the meeting on time.

  B. In spite of the heavy traffic, we came to the meeting on time.

  C. Even though the heavy traffic, we came to the meeting on time.

  D. Although the traffic was heavy, but we came to the meeting on time.

  13. Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert.

  A. Bill arrived late for the concert whether he took a taxi or not.

  B. Bill arrived late for the concert because of the taxi.

  C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert.

  D. Bill took a taxi to the concert, but he couldn’t catch it.

  14. Although she is rich, she can’t afford to buy the car.

  A. She doesn’t have enough money to buy the car she likes.

  B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car.

  C. The car is too expensive for her to buy.

  D. She wants to buy the car but it costs a lot.

  15. Although Sue felt tired, she stayed up late talking to Jill.

  A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.

  B. In spite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.

  C. Sue wouldn’t feel tired despite staying up late talking to Jill.

  D. Sue stayed up late talking to Jill. As a result, she was tired.

  16. Even though Trung had a bad cold, he went to the concert.

  A. In spite of his bad cold, Trung went to the concert.

  B. Trung had a bad cold because he went to the concert.

  C. Trung went to the concert despite of having a bad cold.

  D. Trung had a bad cold. However, he went to the concert.

  A. In spite B. In spite of C. However D. Although

  A. Although B. However C. Therefore D. Still

  A. despite B. in spite of C. even though D. Whereas

  A. For B. Although C. So D. When

  A. because B. although C. so D. but

  A. even though B. in spite C. despite D. in spite the fact that

  A. the rain B. of the rain C. it was raining D. there was a rain

  A. In spite B. In spite of C. Despite D. Although

  A. Despite being tired B. Although to be tired C. In spite being tired D. Despite tired

  A. it was noise B. the noise C. of the noise D. noisy

  A. even if B. even though C. in spite of D. despite

  A. In spite B. Even though C. in spite of D. despite of

  A. Although B. Even C. Despite D. In spite of

  Bài tập 2: Kết hợp các câu sử dụng: though, although, even though

  1. Lion dancing is very popular in Viet Nam. My friend Anny does not enjoy it.

  2. Bob always walks to work. He is living in the city.

  3. My house is near the beach. I rarely go swimming.

  4. My brother is working in Ha Noi. He comes home on every public holiday.

  5. Paul is an Australian, he enjoys Vietnamese New year.

  6. Most children go to see the firework show, Linh and Mai stay home watching TV.

  7. Nick used to smoke. He seems to be in good health.

  8. I couldn’t sleep. I was tired.

  9. Henry’s friend is a millionaire. He hates spending money.

  10. We couldn’t get tickets. We queued for an hour.

  Bài tập 3: Viết lại câu, bắt đầu với các từ gợi ý trong ngoặc * Rewrite the sentences, beginning with the words in parentheses:

  1. She has plenty of money, but she is very mean. (although)

  2. They have a car, but they rarely use it. (though)

  3. He was innocent, but he was sent to prison. (although)

  4. He has a number of relatives living nearby, but he never visits them (even though)

  5. She never takes any kind of exercise, but she is quite fit and healthy. (even though)

  6. The keyboard wasn’t working well. She tried to finish the letter (although)

  7. The forecast said it would rain. It turned out to be a beautiful day. (although)

  8. I’m no better. I’ve taken the bill. (even though)

  9. The traffic was bad. I arrived at the airport on time. (though)

  10. I didn’t get the job. I had all necessary qualifications. (though)

  11. We enjoyed the vacation. It rained a lot. (although)

  12. She felt sick. She went to work. (though)

  13. I was really tired. I couldn’t sleep. (even though)

  14. He is very rich. He isn’t happy. (although)

  15. She couldn’t answer the question. She is very intelligent. (though)

  Bài tập 4: Viết lại các câu với các từ đã cho * Rewrite the sentences with the word given.

  1. Although he has a very important job, he isn’t particularly well-paid.

  2. Although I had never seen her before, I recognized her from a photograph.

  3. She wasn’t wearing the coat although it was quite cold.

  4. We thought we’d better invite them to the party although we don’t like them very much.

  5. Although I didn’t speak the language, I managed to make myself understand.

  6. Although the heat was on, the room wasn’t warm.

  7. I didn’t recognize her although I’d met her twice before.

  8. We’re not very good friends although we’ve known each other a long time.

  9. Although Minh was ill, he still came to the meeting.

  10. Although he promised that he wouldn’t be late, he didn’t arrive until 9 o’clock.

  11. Although the salary was low, he accepted the job.

  12. In spite of their quarrel, they remain the best of friends.

  13. In spite of the bad weather, they went out for dinner.

  15. In spite of his hard work, Ba he failed his exam.

  16. In spite of the heavy rain, we decided to go to see the match.

  17. Although they lost, the home team played very well.

  18. Even though it was raining, I still went to school on time.

  19. Although she isn’t brilliant, she studies quite well.

  20. She isn’t brilliant but she studies quite well.

  Bài tập 1: Chọn đáp án đúng hoàn thành câu.

  * Choose the best answer to complete these sentences.

  * Combine these sentences using: though, although, even though

  1. Although Lion dancing is very popular in Viet Nam, my friend Anny does not enjoy it.

  2. Bob always walks to work although he is living in the city.

  3. Although My house is near the beach, I rarely go swimming.

  4. Although My brother is working in Ha Noi, he comes home on every public holiday.

  5. Although Paul is an Australian, he enjoys Vietnamese New year.

  6 Although most children go to see the firework show, Linh and Mai stay home watching TV.

  7. Although Nick used to smoke, he seems to be in good health.

  8. I couldn’t sleep although I was tired.

  9. Although Henry’s friend is a millionaire, he hates spending money.

  10. We couldn’t get tickets although he queued for an hour.

  Bài tập 3: Viết lại câu bắt đầu với các từ trong ngoặc

  * Rewrite the sentences, beginning with the words in parentheses:

  1. Although she has plenty of money, she is very mean.

  2. Though they have a car, they rarely use it.

  3. Although he was innocent, he was sent to prison.

  4. Even though he has a number of relatives living nearby, he never visits them

  5. Even though she never takes any kind of exercise, she is quite fit and healthy.

  6. Although the keyboard wasn’t working well, she tried to finish the letter

  7. The forecast said it would rain although it turned out to be a beautiful day.

  8. I’m no better even though I’ve taken the bill.

  9. The traffic was bad though I arrived at the airport on time.

  10. I didn’t get the job though I had all necessary qualifications.

  11. We enjoyed the vacation although it rained a lot.

  12. Though she felt sick, she went to work.

  13. Even though I was really tired, I couldn’t sleep.

  14. Although he is very rich, He isn’t happy.

  15. She couldn’t answer the question though she is very intelligent.

  Bài tập 4: Viết lại câu với các từ đã cho * Rewrite the sentences with the word given.

  1. In spite of having a very important job, he isn’t particularly well-paid.

  2. Despite having never seen her before, I recognized her from a photograph.

  3. In spite of the cold weather, she wasn’t wearing the coat.

  4. Despite not liking them very much, we thought we’d better invite them to the party.

  5. In spite of not speaking the language, I managed to make myself understand.

  6. Despite the heat, the room wasn’t warm.

  7. In spite of having met her twice before, I didn’t recognize her.

  8. Despite having known each other a long time, we’re not very good friends.

  9. In spite of Minh’s illness, he still came to the meeting.

  10. Despite promising that he wouldn’t be late, he didn’t arrive until 9 o’clock.

  11. Despite the low salary, he accepted the job.

  12. Though they often quarrel, they remain the best of friends.

  13. Although the weather was bad, they went out for dinner.

  15. Though Ba worked hard, he failed the exam.

  16. Although it rained heavily, we decided to go to see the match.

  17. Despite their losing, the home team played very well.

  18. In spite of the rain, I still went to school on time.

  19. Despite being brilliant, she studies quite well.

  20. Although not being brilliant, she studies quite well.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiện Tượng Từ Vựng Tiếng Việt Âm Đầu ‘d
 • Cua Đinh Khác Ba Ba Chỗ Nào? Cách Phân Biệt Cua Đinh Và Ba Ba
 • Cách Phân Biệt Cua Đinh Và Baba. Cua Đinh Khác Ba Ba Chỗ Nào?
 • Làm Sao Biết Ghi Nợ Tài Khoản Nào Và Ghi Có Tài Khoản Nào?
 • Cách Nhận Biết Và Phân Biệt So2 Và Co2 Như Thế Nào?
 • Bạn đang xem bài viết Phân Biệt Cách Dùng Although, Despite, In Spite Of, Though, Even Though Và Bài Tập trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×