Xem Nhiều 2/2023 #️ So Sánh Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Kế Toán Tài Chính Và Kế Toán Quản Trị # Top 7 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 2/2023 # So Sánh Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Kế Toán Tài Chính Và Kế Toán Quản Trị # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về So Sánh Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Kế Toán Tài Chính Và Kế Toán Quản Trị mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều đề cập đến các sự kiện kinh tế trong doanh nghiệp và đều quan tâm đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động, quá trình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Một bên phản ảnh tổng quát còn một bên phản ảnh cụ thể và chi tiết của sự tổng quát đó.

Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều dựa trên nền tảng những ghi chép ban đầu của kế toán.

Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều biểu hiện trách nhiệm của người quản lý và đều là công cụ quản lý doanh nghiệp.

Tóm lại, kế toán quản trị hay kế toán tài chính đều là kế toán nên chúng mang trong mình những chức năng của bộ phận kế toán nói chung. Do đối tượng sử dụng và mục đích cung cấp thông tin khác nhau nên chúng có những điểm khác nhau đáng kể.

Sự khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Về đối tượng sử dụng thông tin: Đối tượng của kế toán quản trị là các thành viên trong doanh nghiệp bao gồm: Ban giám đốc, Chủ sở hữu, Trưởng bộ phận,… Trong khi đối tượng của kế toán tài chính chủ yếu là ngoài doanh nghiệp bao gồm: Các cổ đông, Cơ quan thuế, Cơ quan quản lý tài chính,…

Về nguyên tắc trình bày và cung cấp thông tin: kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán theo quy định pháp luật. Trái lại, do yêu cầu phải nắm bắt nhanh các cơ hội kinh doanh đa dạng nên kế toán quản trị cần phải linh hoạt, nhanh chóng và phù hợp với từng quyết định của người quản trị, không buộc phải tuân thủ các nguyên tắc hay chuẩn mực kế toán chung.

Về tính pháp lý của kế toán: Đối với kế toán tài chính hệ thống sổ sách, ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân theo các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận. Ngược lại, kế toán quản trị lại mang tính nội bộ, thuộc thẩm quyền của từng doanh nghiệp phù hợp với đặc thù quản lý, yêu cầu quản lý, điều kiện và khả năng quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp.

Về đặc điểm của thông tin: Thông tin của kế toán tài chính là thông tin thực hiện về những nghiệp vụ đã phát sinh, được thu thập từ các chứng từ ban đầu về kế toán. Trong khi đó, thông tin của kế toán quản trị chủ yếu đặt trọng tâm cho tương lai vì phần lớn nhiệm vụ của nhà quản trị là lựa chọn phương án cho một sự kiện hoặc một quá trình chưa xảy ra.

Về hình thức báo cáo sử dụng: Báo cáo được sử dụng trong kế toán tài chính là các Báo cáo tài chính phản ánh tổng quát về sản nghiệp, kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Còn báo cáo của kế toán quản trị đi sâu vào từng bộ phận, từng khâu công việc của doanh nghiệp như báo cáo chi phí sản xuất và giá thành, báo cáo nợ phải trả, báo cáo nhập xuất và tồn kho của hàng tồn kho…

Sự Khác Nhau Giữa Kế Toán Quản Trị Và Kế Toán Tài Chính

Kết quả

Sự khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính:

Do có đối tượng sử dụng thông tin khác nhau, mục đích sử dụng thông tin khác nhau nên giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính có nhiều khác biệt về cơ bản:

1. Về đối tượng sử dụng thông tin:

Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán quản trị là các thành viên bên trong doanh nghiệp: Các chủ sở hữu, Ban giám đốc, quản lý viên, giám sát viên, các quản đốc… Trong khi đó, thông tin của kế toán tài chính chủ yếu lại cung cấp cho các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp như các cổ đông, người cho vay, khách hàng, nhà cung cấp và chính phủ (cơ quan thuế, cơ quan quản lý tài chính…).

2. Về nguyên tắc trình bày và cung cấp thông tin:

Thông tin kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành n về kế toán của từng quốc gia, kể cả các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán được các quốc gia công nhận. Trái lại, trong nền kinh tế thị trường, do yêu cầu phải nhạy bén và nắm bắt nhanh các cơ hội kinh doanh đa dạng nên thông tin kế toán quản trị cần linh hoạt, nhanh chóng và thích hợp với từng quyết định cụ thể của người quản lý, không buộc phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán chung. Các quy định của Nhà nước về kế toán quản trị (nếu có) cũng chỉ mang tính chất hướng dẫn.

3. Về tính pháp lý của kế toán:

Kế toán tài chính có tính pháp lệnh, nghĩa là hệ thống sổ, ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân theo các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận. Ngược lại, tổ chức công tác quản trị lại mang tính nội bộ, thuộc thẩm quyền của từng doanh nghiệp phù hợp với đặc thù quản lý, yêu cầu quản lý, điều kiện và khả năng quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp.

4. Về đặc điểm của thông tin.

– Thông tin của kế toán tài chính chủ yếu dưới hình thức giá trị. Còn thông tin của kế toán quản trị được biểu hiện cả hình thái hiện vật và hình thái giá trị.

– Thông tin của kế toán tài chính là thông tin thực hiện về những nghiệp vụ đã phát sinh, đã xảy ra. Trong khi đó, thông tin của kế toán quản trị chủ yếu đặt trọng tâm cho tương lai vì phần lớn nhiệm vụ của nhà quản trị là lựa chọn phương án, đề án cho một sự kiện hoặc một quá trình chưa xảy ra.

– Thông tin kế toán tài chính chủ yếu là các thông tin kế toán thuần tuý, được thu thập từ các chứng từ ban đầu về kế toán. Trong kế toán – quản trị, thông tin được thu thập nhằm phục vụ cho chức năng ra quyết định của nhà quản lý và thường không có sẵn, nên ngoài việc dựa vào hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán, kế toán quản trị còn phải kết hợp với nhiều ngành khoa học khác như thống kê, hoạch toán nghiệp vụ, kinh tế học, quản lý để tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin thành dạng có thể sử dụng được.

5. Về hình thức báo cáo sử dụng:

– Báo cáo được sử dụng trong kế toán tài chính là các báo cáo kế toán tổng hợp (gọi là các Báo cáo tài chính) phản ánh tổng quát về sản nghiệp, kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ (gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính).

– Báo cáo của kế toán quản trị đi sâu vào từng bộ phận, từng khâu công việc của doanh nghiệp (như báo cáo chi phí sản xuất và giá thành, báo cáo nợ phải trả, báo cáo nhập xuất và tồn kho của hàng tồn kho…).

6. Về kỳ báo cáo:

Kỳ báo cáo của kế toán quản trị thường xuyên hơn và ngắn hơn kỳ báo cáo của kế toán tài chính. Báo cáo của kế toán tài chính được soạn thảo theo định kỳ, thường là hàng năm, còn báo cáo của kế toán quản trị được soạn thảo thường xuyên theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Nguồn: Ths. Đinh Xuân Dũng và các tác giả khác (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

Những Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Kế Toán Quản Trị Và Kế Toán Tài Chính

Hầu như 2 vị trí kế toán này là 2 bộ phận rất quan trọng trong kế toán doanh nghiệp. Chúng cung cấp thông tin về hoạt động tài chính cho cả người quản lý bên. Kể cả bên trong doanh nghiệp lẫn bên ngoài doanh nghiệp.

Kế toán tài chính

+ Là bắt buộc theo quy định của pháp luật và thông tin của kế toán tài chính. Ngoài việc được sử dụng cho ban lãnh đạo doanh nghiệp. Thì còn được sử dụng để cung cấp cho các đối tượng bên ngoài. Chẳng hạn như các nhà đầu từ, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê.

+ Là kế toán phản ánh hiện trạng và sự biến động về vốn, tài sản của doanh nghiệp. Dưới dạng tổng quát hay nói cách khác là phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ. Trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài. Điển hình sản phẩm của kế toán tài chính là các báo cáo tài chính.

+ Là cung cấp thông tin trong nội bộ doanh nghiệp, không bắt buộc theo quy định của pháp luật. Đưa ra tất cả các thông tin kinh tế đã được đo lường, xử lý. Và cung cấp cho ban lãnh đạo doanh nghiệp để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp cân nhắc và quyết định lựa chọn phương pháp có hiệu quả.

Điểm giống nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Hai loại kế toán này là hai bộ phận không thể tách rời của một doanh nghiệp. Chúng mang những điểm chung như sau:

+ Chúng đều đề cập đến các sự kiện kinh tế trong doanh nghiệp. Đều quan tâm đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí. Và chi phí kết quả hoạt động, quá trình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Một bên phản ánh tổng quát còn một bên phản ánh cụ thể, chi tiết của sự tổng quát đó.

+ Chúng đều dựa trên những ghi chép ban đầu của kế toán.

+ Chúng đều biểu hiện trách nhiệm của người quản lý và đều là công cụ quản lý doanh nghiệp.

Điểm khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

+ Kế toán quản trị: Cung cấp thông tin phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Kế toán tài chính: Cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính.

Đối tượng sử dụng thông tin

+ Kế toán quản trị: Gồm các nhà quản lý doanh nghiệp. Cụ thể là chủ doanh nghiệp, hội đồng quản trị, ban giám đốc, trưởng bộ phận,…

+ Kế toán tài chính: Gồm các nhà quản lý doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Cụ thể là nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê,…

Đặc điểm thông tin

+ Kế toán quản trị: Chủ yếu đặt trọng tâm cho tương lai. Phần lớn nhiệm vụ của nhà quản trị là lựa chọn phương án, đề án cho 1 sự kiện chưa xảy ra. Thông tin ít chú trọng đến sự chính xác mà mang tính chất phản ánh xu hướng biến động. Có tính dự báo vì vậy thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc đánh giá.

+ Kế toán tài chính: Là thông tin thực hiện về những nghiệp vụ đã phát sinh, đã xảy ra. Được thu thập từ các chứng cứ ban đầu về kế toán, đòi hỏi có tính khách quan và có thể kiểm tra được. Thông tin chỉ được theo dõi dưới hình thái giá trị.

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 01 – Presentation of Financial Statements (Trình bày Báo cáo tài chính) Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất cho kế toán viên Vi phạm báo cáo tài chính và những mức xử phạt kế toán cần biết

Kế Toán Quản Trị Và Kế Toán Tài Chính Khác Nhau Thế Nào?

1. Sự giống nhau

Đều là công việc kế toán nên về cơ bản hai hệ thống kế toán này giống nhau là đều dựa vào dữ liệu thu thập được từ hệ thống kế toán cơ bản của tổ chức.

Hệ thống kế toán chung bao gồm: thủ tục, nhân sự, và hệ thông máy tính để thu thập và lưu trữ các dự liệu tài chính của tổ chức. Một phần trong hệ thống chung đó là hệ thống kế toán chi phí (cost accounting), có nhiệm vụ thu thập thông tin chi phí được sử dụng trong cả hệ thống kế toán quản trị và kế toán tài chính.

Ví dụ, nếu kế toán quản trị sử dụng số liệu về giá thành sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp để định giá sản phẩm thì kế toán tài chính lại sử dụng số liệu về giá thành sản phẩm để xác định giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán. Như vậy cùng một thông tin dữ liệu nhưng được hai hệ thống kế toán sử dụng với những mục đích khác nhau.

Kế toán quản trị có mục đích: Cung cấp thông tin phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kế toán tài chính: Cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính.

2.2. Đối tượng phục vụ

Đối với hệ thống kế toán quản trị: Đối tượng phục vụ là các nhà quản lý doanh nghiệp (Hội đồng quản trị, ban giám đốc).

Đối với hệ thống kế toán tài chính: Đối tượng phục vụ là các nhà quản lý doanh nghiệp, đối tượng bên ngoài doanh nghiệp (nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê).

2.3. Nguyên tắc cung cấp thông tin

Kế toán quản trị không có tính bắt buộc, các nhà quản lý được toàn quyền quyết định và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và khả năng quản lý của doanh nghiệp.

Kế toán tài chính phải tôn trọng các nguyên tắc kế toán được thừa nhận và được sử dụng phổ biến, nói cách khác kế toán tài chính phải đảm bảo tính thống nhất theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán nhất định để mọi người có cách hiểu giống nhau về thông tin kế toán đặc biệt là báo cáo tài chính và kế toán tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu quản lý tài chính và các yêu cầu của xã hội thông qua việc công bố những số liệu mang tính bắt buộc.

2.4. Kỳ báo cáo

Thông thường kế toán quản trị có số kỳ lập báo cáo nhiều hơn: Quý, năm, tháng, tuần, ngày.

Kế toán tài chính có các kỳ lập kế toán là: Quý, năm.

2.5. Đặc điểm thông tin

Thông tin trong kế toán quản trị được nhấn mạnh đến sự thích hợp và tính linh hoạt và được tổng hợp theo nhiều góc độ khác nhau. Thông tin cũng ít chú trọng đến sự chính xác mà tập trung vào những biến động có tính dự báo. Bởi kế toán quản trị dựa vào thông tin để đánh giá và xây dựng các kế hoạch kinh doanh, theo dõi thông tin dưới hình thái giá trị và hiện vật.

Trong khi đó, kế toán tài chính phản ánh thông tin xảy ra trong quá khứ có tính khách quan và kiểm tra được. Thông tin được theo dõi dưới hình thái giá trị.

2.6. Tính bắt buộc theo luật định

Kế toán quản trị không có tính bắt buộc.

Kế toán tài chính có tính bắt buộc theo luật định: chứng từ, sổ sách báo cáo tài chính ở mọi doanh nghiệp bắt buộc phải thống nhất. Nếu có sự chênh lệch, không đúng về số liệu hoặc hạch toán không đúng cách thì báo cáo đó cũng sẽ không được chấp nhận.

2.7. Phạm vi thông tin

2.8. Mối quan hệ với các môn khoa học khác

Kế toán quản trị có mối quan hệ với nhiều môn khoa học khác như: Kinh tế học, thống kê kinh tế, tổ chức quản lý doanh nghiệp, quản trị đầu tư để tổng hợp phân tích và xử lý thông tin.

Kế toàn tài chính ít có mối quan hệ với các môn khoa học khác.

Kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp khác nhau thế nào? Chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời trong kế toán là gì? Thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi và thuế suất đặc biệt khác nhau thế nào?

Bạn đang xem bài viết So Sánh Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Kế Toán Tài Chính Và Kế Toán Quản Trị trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!