Top 8 # Cách Phân Biệt Neither Và Either Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Phân Biệt Cách Dùng Both/ Both Of, Neither/ Neither Of, Either/ Either Of

Both, Neither, Either đều được dùng khi muốn nói đến 2 thứ gì đó, tuy nhiên, nhiều bạn thường sử dụng sai trong văn nói cũng như văn viết.

1. Ý nghĩa của Both, neither, either là gì

‘Both’ có nghĩa là cả hai, cái này và cái kia. Chúng ta sử dụng “both” khi muốn nói đến hai thứ đã được đề cập trước đó.

‘Neither’ có nghĩa là không cái này cũng không cái kia. Đây là thể phủ định của ‘both’ như đã nói ở trên và thường đi với một động từ số ít ở thể khẳng định

‘Either’ có nghĩa là hoặc là cái này hoặc là cái kia. “Either” thường được sử dụng kết hợp với động từ ở dạng số ít khẳng định nhưng chủ yếu là dùng trong câu hỏi và câu phủ định

2. Both/ neither/ either thường được dùng khi muốn nói đến 2 thứ gì đó

Có thể sử dụng những từ này đi kèm với một danh từ như ‘both books’, ‘neither book’, …

Ví dụ bạn đang có ý định ra ngoài ăn và có 2 nhà hàng để lựa chọn. Bạn có thể nói:

Both restaurants are very good. (không dùng ‘the both restaurants’)

Neither restaurant is expensive.

We can go to either restaurant. I don’t mind. (either = one/ the other).

Bạn cũng có thể dùng Both/ Neither/ Either một mình, không có danh từ đi kèm.

I couldn’t decide which of the two shirts to buy. I liked both. (hoặc I liked both of them).

‘Is your friend British or American?’. ‘Neither. She’s Australian.’

‘Do you want tea or coffee?’ ‘Either. I don’t mind’.

3. Both of … / neither of … / either of …

Both of / neither of / either of + the/ these / my / Tom’s … + Noun

Có thể nói ‘both of the restaurants’, ‘both of those restaurants’, … nhưng không được dùng ‘both of restaurants’.

Both of these restaurants are very good.

Neither of these restaurants we went to was (or were) expensive.

I haven’t been to either of those restaurants. (= I haven’t been to one or the other).

Khi dùng, bạn có thể bỏ ‘of’ sau ‘both’.

Ví dụ: Both my parents are from Egypt = Both of my parents…

Bạn cũng có thể sử dụng both of / neither of / either of + us/ you/ them

Can either of you speak Russian?

I asked people the way to the station, but neither of them could help me.

Bắt buộc phải dùng ‘both of’ trước us/ you/ them, không dùng ‘both’

Ví dụ: Both of us were very tired. (không dùng Both us were …).

Sau ‘neither of …’ có thể dùng một động từ số ít hoặc số nhiều.

Ví dụ: Neither of the children wants/want to go to bed.

3. Both … and … / neither … nor … / Either … or …

Both … and …: Cấu trúc này tương đương với “not chúng tôi also…” (không những…mà còn…Dấu “…” đó có thể là tính từ (adjective) hoặc danh từ (noun)

Both Chris and Paul were late.

I was both tired and hungry when I arrived home.

Cấu trúc: BOTH OF + OBJECT PRONOUN:

“Object Pronoun” là đại từ tân ngữ: me, you, her, him, it, them, you, us nhưng dĩ nhiên ở đây ta chỉ sử dụng những đại từ tân ngữ mà chủ ngữ của nó ở số nhiều, nói cách khác đó là các đại từ you, them, us.

Đặc biệt trong cấu trúc này chúng ta không thể lược bỏ “if” được mà bắt buộc phải sử dụng giới từ này sau “both”

Ví dụ: He invited both of us to his wedding (Anh ấy mời cả hai chúng tôi đến dự đám cưới).

Chicken soup and spaghetti are really good. I like both of them (Súp gà và mì Ý thực sự rất ngon. Tôi thích cả hai món.)

Both of you follow me to the principal’s office now (Cả hai cậu theo tôi đến phòng hiệu trưởng ngay bây giờ.)

Neither … nor …: “Neither…nor” được sử dụng như một từ nối(conjunction) và trái nghĩa của nó là cấu trúc “both…and…”.

Nếu có một động từ theo sau thì động từ đó sẽ ở dạng số ít nhưng đôi khi bạn vẫn nghe người ta sử dụng động từ đó ở dạng số nhiều, mặt dù về mặt ngữ pháp thì nó không đúng.

Neither Chris and Paul came to the party.

There was an accident in the street where we live, but we neither saw nor heard anything.

Either … or …: Cũng giống như đối với cấu trúc “neither…nor…”, “either…or…” cũng được sử dụng như một từ nối (conjunction), nó dùng để diễn tả sự thay thế hoặc sự chọn lựa giữa hai thứ (đôi khi có thể nhiều hơn). Và động từ đi theo phải ở dạng số ít, nhưng đôi khi người ta cũng sử dụng nó ở dạng số nhiều dù không đúng ngữ pháp.

I’m not sure where Mary’s from. She’s either Spanish or Italian.

Either you apologize, or I’ll never speak to you again.

4. So sánh either/ neither / both (2 thứ) và any/ none/ all (nhiều hơn 2).

There are two good hotels in the town. You can stay at either of them.(Có hai khách sạn tốt trong thị trấn. Anh có thể ở cái nào cũng được.)

We tried two hotels. Neither of them had any rooms. / Both of them were full.(Chúng tôi đã tới hai khách sạn. Không cái nào trong hai cái còn phòng cả.) (Cả hai đều đã kín người.)

There are many good hotels in the town. You can stay at any of them. (Có nhiều khách sạn tốt trong thị trấn. Anh có thể ở bất cứ cái nào trong số chúng.)

We tried a lot of hotels. None of them had any rooms. / All of them were full.(Chúng tôi đã đến nhiều khách sạn. Không cái nào trong số chúng còn phòng cả. Tất cả đã kín người.)

5. Bài tập vận dụng

Bài 1: Complete the sentences with both/neither/either.

“Do you want tea or coffee?” “Either. I don’t mind.”

“What day is it today – the 18th or the 19th ?” ” ….. It is the 20th.”

A: Where did you go for your holidays – Scotland or Ireland.

B: We went to ….. A week in Scotland and a week in Ireland.

“Where shall I phone, in the morning or afternoon?” ” ….. I’ll be in all day.”

“Where is Liz? Is she at work or home?” ” ….. She’s away on holiday.”

Bài 2: Complete the sentences with both/neither/either. Use of where necessary.

Both my parents are from London.

To get to the town center, you can go along the footpath by the river or you can go along the road. You can go …. way.

I tried twice to phone George but …. times he was out.

…. Tom’s parents are English. His father is Polish and his mother is Italian.

I saw an accident this morning. One car drove into the break of another. Fortunately …. the driver was injured but …. cars were badly damaged.

I’ve got two sisters and a brother. My brother is working but …. my sisters are still at school.

Bài 3: Complete the sentences with both/either/neither + of us/them

I asked two people the way to the station, but neither of them could help me.

I was invited to two parties last week, but I couldn’t go to…

There were two windows in the room. It was very warm, so I opened…

Sarah and I play tennis together regularly, but …. can play very well.

I tried two bookshops for the book I wanted, but …. had it.

Bài 4: Write sentences with both … and …/neither … nor … /either … or …

Chris was late. So was Pat. Both Chris and Pat were late.

He didn’t write and he didn’t phone. He neither wrote nor phoned.

Joe is on holiday and so is Sam. …………………………………

Joe hasn’t got a car. Sam hasn’t got one either. …………………………………

Brian doesn’t watch TV and he doesn’t read the newspaper………………………………….

It was a boring film. It was long too. The film …………………………

Is that man’s name Richard? Or is it Robert? It’s one of the two. That man’s name …………………..

I haven’t got time to go on holiday. And I haven’t got the money. I’ve got………………………..

We can leave today or we can leave tomorrow – whichever you prefer. We ………………………………

Bài 5: Complete the sentences with either/neither/none/any.

We tried a lot of hotels but none of them had any rooms.

I took two books with me on holiday, but I didn’t read …. of them.

I took five books with me on holiday but I didn’t read …. of them.

There are a few shops at the end of the street, but …. of them sells newspapers.

You can phone me on…. time during the evening. I’m always at home.

I can meet you next Monday or Friday. Would …. of those days be convenient for you.

John and I couldn’t get into the house because …. of us had a key.

Đáp án bài tập vận dụng

Đáp án Bài 1:

2. Neither

3. both

4. Either

5. Neither

Đáp án Bài 2:

2. either

3. both

4. Neither of

5. neither driver.both./both the……./both of the cars

6. both /both of

Đáp án Bài 3:

2. either of them

3. both of them

4. neither of us

5. neither of them

Đáp án Bài 4:

3. Both Joe and Sam are on holiday.

4. Neither Joe nor Sam has got a car.

6. The film was both boring and long.

7. That man’s name is either Richard or Robert.

8. I’ve got neither the time nor the money to go on holiday.

9. We can leave either today or tomorrow.

Đáp án Bài 5:

2. either

3. any

4. none

5. any

6. either

7. neither

Tổng hợp: https://tienganhduhoc.vn

Mẹo Phân Biệt Cấu Trúc, Cách Dùng Either Or Và Neither Nor

1. Either or

1.1. Nghĩa của Either or

Cấu trúc Either… nor được dùng như câu khẳng định trong tiếng Anh có nghĩa “hoặc…hoặc”. Nó ám chỉ khả năng có thể xảy ra hoặc sự lựa chọn của một trong hai đối tượng/sự vật/sự việc được người nói nhắc đến.

Cấu trúc: Either N1 or N2: hoặc … hoặc

Ví dụ:

My little brother wants two buy either a dog or a catt.

(Em trai của tôi muốn mua hoặc con chó hoặc con mèo.)

Either black bags or white ones will be stopped to sell next month.

(Mẫu balo đen hoặc mẫu balo trắng sẽ được chọn để ngừng bán vào tháng sau.)

1.2. Vị trí của Either or trong câu

Either … or thường được đứng ở đầu câu.

Cấu trúc: Either N1 or N2 + V (được chia theo N2)…: Hoặc … hoặc …

Ví dụ:

Either Linh or her little sister is invited to the party tonight.

(Hoặc Linh hoặc em gái cô ấy sẽ được mời tới bữa tiệc tối nay.)

Either … or có thể ở giữa câu để nối 2 danh từ hoặc 2 đại từ. Cấu trúc: Either+ Danh từ/Đại từ + or + Danh từ/Đại từ

Ví dụ:

Mrs.Brown usually eats bread or rice for breakfast.

(Bà Brown thường ăn bánh mì hoặc cơm cho bữa sáng.)

2. Neither nor

2.1. Nghĩa của Neither nor

Trái ngược với chúng tôi thì chúng tôi lại có nghĩa là “không … cũng không” được sử dụng để diễn tả khả năng không xảy ra hoặc không được chọn với hai đối tượng/sự vật/sự việc được người nói đề cập tới (không cái này cũng không cái kia).

Cấu trúc : Neither N1 nor N2: không … cũng không …

Ví dụ:

My mother likes neither black nor white. (Mẹ tôi không thích màu đen cũng không thích màu trắng)

Neither my sister nor my brother knows to use this high-tech machine. (Cả chị tôi và anh tôi đều không biết cách sử dụng máy công nghệ cao này.)

2.2. Vị trí của Neither nor trong câu

chúng tôi đứng ở vị trí đầu câu.

Dù chúng tôi đêu có nghĩa “không … cũng không” dù đứng ở vị trí nào, nhưng nếu Neither nor đứng ở đầu câu thì chúng ta phải chú ý về cách chia động từ theo đối tượng/sự vật/sự việc thứ 2.

Neither N1 nor N2 + V (được chia theo N2) …: Không … cũng không

Ví dụ:

Neither Hung or his friends are going to the party tonight.

(Cả Hùng và các bạn của anh ta đều không đi tới buổi tiệc tối nay.)

chúng tôi thường được đứng vị trí giữa câu để nối hai danh từ hoặc hai đại từ.

Được sử dụng dễ dàng hơn so với vị trí đứng đầu, Neither nor khi ở giữa câu để nối 2 danh từ hoặc 2 đại từ sẽ được sử dụng với cấu trúc như sau: Neither + Danh từ/Đại từ + nor + Danh từ/Đại từ

Ví dụ:

I eat food including neither onion nor garlic. (Tôi không ăn thực phẩm chứa hành cũng như tỏi.)

3. Chú ý khi dùng Neither nor và Either or

3.1. Động từ theo sau Neither nor và Either or

Khi chúng tôi và chúng tôi đứng ở vị trí đầu câu thì động từ theo sẽ được chia theo chủ ngữ thứ 2 (S2) đứng sau “nor” hoặc “or”.

Ví dụ:

Neither Tom nor his best friends like cooking. (Cả Tôm và những người bạn thân của anh ấy đều không thích nấu ăn.)Động từ “like” trong câu được chia theo chủ ngữ thứ 2 số nhiều chính là “his best friends”

Either I or Luna gets the highest mark in this contest. (Tôi hoặc Luna đạt điểm cao nhất trong kì thi này.)Động từ “get” sẽ được chia theo chủ ngữ thứ 2 số ít chính là “Luna”.

3.2. Cấu trúc chuyển đổi Either or và Neither nor

Neither … nor vốn đã mang nghĩa phủ định sẵn, cho nên các bạn nhớ không thêm “not” vào câu. Tuy nhiên, chúng ta có thể chuyển đổi neither nor sang either or theo cấu trúc sau: Neither…nor = Not either…or

Ví dụ:

Linda likes neither white dress nor red dress = Linda doesn’t like either white dress or red one.

(Linda không thích cái váy trắng cũng không thích cái váy đỏ.)

3.3. Đảo ngữ của Neither nor và Either or

Neither

S­1 + V ­(phủ định) … Neither/Nor + Trợ động từ(khẳng định) + S2.

Neither + Trợ động từ + S + V (khẳng định) + nor + V2 (khẳng định).

Ví dụ:

Mary didn’t go to the cinema yesterday. Neither did his brother. (Mary không tới rạp chiếu phim vào tối qua. Anh trai cô ấy cũng không.)

Neither did she clean the house nor washes her clothes. (Cô ấy không lau nhà mà cũng không giặt quần áo.)

Either

S1 + V(phủ định) …. S2 + Trợ động từ (phủ định), either.

Ví dụ:

Lan didn’t go to school. Her friend didn’t, either. (Lan đã không đi học. Bạn cô ấy cũng vậy).

3.4. Khi Either hoặc Neither đứng một mình

Neither

Neither vẫn mang tính phủ định trong câu khi đứng một mình nhằm diễn đạt ý không đối tượng nào, không ai được nhắc đến. Khi neither đứng một mình, danh từ (hoặc đại từ) sau neither phải ở dạng số ít, và động từ trong câu được chia theo chủ ngữ.

Ví dụ:

Neither my sister could come to pick me up after school. (Cả 2 chị gái đều không thể tới đón tôi sau giờ học.)

Neither dress fits me. (Có 2 chiếc váy và cả 2 đều không vừa với tôi.)

Either

Either mang nghĩa khẳng định khi đứng một mình nhằm ám chỉ một người hoặc vật trong số những người, vật được nhắc đến. Danh từ (hoặc đại từ) ở sau either sử dụng ở dạng số ít và động từ phía sau sẽ chia theo chủ ngữ.

Ví dụ:

Either hat is yours. (Một trong số những chiếc mũ là của bạn.)

Either person in this group is her son. (Một trong số những người ở nhóm kia là con trai cô ấy.)

4. Bài tập áp dụng

4.1. Bài 1

1. Neither Linda nor her sister … going to the cinema yesterday

A. is

B. are

C. were

2. … his mother or his father is a doctor.

A. Neither

B. Either

C. Not

3. He doesn’t go on a picnic this weekend and we don’t, …

A. too

B. neither

C. either

4. Linda should prepare for the upcoming exams and … should you

A. either

B. neither

C. so

5. I don’t like watching TV, …

A. either

B. too

C. neither

6. A: “They don’t think he told the truth.” B: “…”

A. Neither do I.

B. So do I

C. Me, to

7. A: “My brother likes listening to music so much.” – B: “…”

A. So am I.

B. I do, too.

C. Neither do I.

8. A: “I can’t go to the park tomorrow.” – B: “…”

A. So can I.

B. Neither can I.

C. I don’t, either.

9. A: “She’s good at drawing.” – B: “…”

A. So am I.

B. So do I.

C. Neither am I.

10. A: “You don’t do your housework.” – B: “…”

A. You do, either.

B. You don’t, either.

C. Neither don’t you.

Đáp án

4.2. Bài 2

June doesn’t like bananas. I don’t like bananas either. (Neither)

We could have dinner at home. We could also go out to eat. (either)

She doesn’t like cats or dogs. (neither)

I’m going to buy one of these dresses. One is red, the other is white. (either)

Linda hasn’t got a laptop. Joe hasn’t got one, either. (Neither)

Đáp án

Neither June nor I like bananas.

We could either have dinner at home or go out to eat.

She likes neither cats nor dogs.

I’m going to buy either the red dress or the white one.

Neither Linda nor Joe has got a laptop.

Phân Biệt Cách Sử Dụng Của “Either” Và “Neither”

Gần đây, Tiếng Anh Thật Dễ nhận được rất nhiều yêu cầu hướng dẫn phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”. Cả 2 từ có cách sử dụng giống như “so” và “too”, đều có nghĩa là “cũng”. Tuy nhiên “either” và “neither” dùng để nói về “cũng” trong DẠNG PHỦ ĐỊNH (ngầm hiểu là “cũng không”).

Phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”

Rất đơn giản, bạn hãy nhớ: “either” đi với trợ động tự dạng phủ định (do not/does not/did not). Còn “neither” đi với động từ dạng khẳng định (do/does/did).

I didn’t go to the party, and you didn’t either. I didn’t go to the party, and neither did you.

Mẹo nhớ đơn giản, vì “neither” đã có “n” đứng trước (n là viết tắt của not) nên sẽ đi với trợ động từ dạng khẳng định.

He’s not very good at painting walls, and she isn’t either. He’s not very good at painting walls, and neither is she. She can’t wait until the baby is born, and he can’t either. She can’t wait unitl the baby is born, and neither can he.

“Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

“Neither” cũng thường được sử dụng để rút gọn câu trả lời với ý nghĩa “cũng không”

A: I don’t speak French. (Tôi không nói tiếng Pháp) B: Neither do I.(Tôi cũng không). Trong thực tế, có thể trả lời bằng cụm “Me neither” C: He isn’t ready to go.(Anh ta chưa sẵn sàng để đi) D: Neither are we.(Chúng ta cũng chưa sẵn sàng để đi)

Phân biệt cách sử dụng của “either – or” và “neither – nor”

Cách sử dụng “either – or”

“Either…or” được sử dụng để đưa ra sự lựa chọn giữa 2 khả năng. Hiểu đơn giản là “Hoặc cái này… hoặc cái kia”

Either Mike or Lisa will be there. (Hoặc Mike hoặc Lisa sẽ ở đó) Either you leave me alone or I will call the police. (Hoặc bạn để tôi yên hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát) He doesn’t speak either English or French. (Anh ta không nói tiếng Anh cũng không nói tiếng Pháp) You can either help us or go to your room. (Bạn có thể giúp chúng tôi hoặc đi vào phòng của bạn)

Cách sử dụng “neither – nor”

“Neither…nor” được sử dụng để phủ định 2 khả năng. Hiểu đơn giản là “Đều không…”

Neither Mike nor Lisa will be there. (Cả Mike và Lisa đều sẽ không ở đó) He speaks neither English nor French. (Anh ta không nói tiếng Anh cũng như tiếng Pháp) We brought neither coffee nor tea. (Chúng ta cũng không mang cà phê và cũng không mang trà) I will neither help you nor go to my room. (Tôi sẽ không giúp bạn cũng không đi vào phòng tôi)

Phân Biệt Cách Sử Dụng Của “Either” Và “Neither”

Mẹo tìm Google: từ khóa cần tìm + chúng tôi

Gần đây, Tiếng Anh Thật Dễ nhận được rất nhiều yêu cầu hướng dẫn phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”. Cả 2 từ có cách sử dụng giống như “so” và “too”, đều có nghĩa là “cũng”. Tuy nhiên “either” và “neither” dùng để nói về “cũng” trong DẠNG PHỦ ĐỊNH (ngầm hiểu là “cũng không”).

Phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”

Rất đơn giản, bạn hãy nhớ: “either” đi với trợ động tự dạng phủ định (do not/does not/did not). Còn “neither” đi với động từ dạng khẳng định (do/does/did).

I didn't go to the party, and you didn't either. I didn't go to the party, and neither did you.

Mẹo nhớ đơn giản, vì “neither” đã có “n” đứng trước (n là viết tắt của not) nên sẽ đi với trợ động từ dạng khẳng định.

He's not very good at painting walls, and she isn't either. He's not very good at painting walls, and neither is she. She can't wait until the baby is born, and he can't either. She can't wait unitl the baby is born, and neither can he.

“Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

“Neither” cũng thường được sử dụng để rút gọn câu trả lời với ý nghĩa “cũng không”

A: I don't speak French. (Tôi không nói tiếng Pháp) B: Neither do I.(Tôi cũng không). Trong thực tế, có thể trả lời bằng cụm "Me neither" C: He isn't ready to go.(Anh ta chưa sẵn sàng để đi) D: Neither are we.(Chúng ta cũng chưa sẵn sàng để đi)

Phân biệt cách sử dụng của “either – or” và “neither – nor”

Cách sử dụng “either – or”

“Either…or” được sử dụng để đưa ra sự lựa chọn giữa 2 khả năng. Hiểu đơn giản là “Hoặc cái này… hoặc cái kia”

Either Mike or Lisa will be there. (Hoặc Mike hoặc Lisa sẽ ở đó) Either you leave me alone or I will call the police. (Hoặc bạn để tôi yên hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát) He doesn't speak either English or French. (Anh ta không nói tiếng Anh cũng không nói tiếng Pháp) You can either help us or go to your room. (Bạn có thể giúp chúng tôi hoặc đi vào phòng của bạn)

Cách sử dụng “neither – nor”

“Neither…nor” được sử dụng để phủ định 2 khả năng. Hiểu đơn giản là “Đều không…”

Neither Mike nor Lisa will be there. (Cả Mike và Lisa đều sẽ không ở đó) He speaks neither English nor French. (Anh ta không nói tiếng Anh cũng như tiếng Pháp) We brought neither coffee nor tea. (Chúng ta cũng không mang cà phê và cũng không mang trà) I will neither help you nor go to my room. (Tôi sẽ không giúp bạn cũng không đi vào phòng tôi)