Top #10 ❤️ Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Thủ Tục Hành Chính 2022

Lai Châu Tổ Chức Hội Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Nhà Nước

Bài Dự Thi Cải Cách Thủ Tục Hành Chính

Bài Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Bai Du Thi Tim Hieu Doc

Trao Giải Cuộc Thi Viết Tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp Về Cải Cách Hành Chính Của Ủy Ban Dân Tộc

Thủ Tục Nhập Hộ Khẩu Cho Con Mới Sinh

Thi trực tuyến tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Hướng dẫn làm bài dự thi tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Câu hỏi và đáp án Thi trực tuyến tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

BỘ 1 TÌM HIỂU VỀ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÁC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

C.Cả 2 phương án trên.

Câu 2. Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định nào sau đây của UBND tỉnh Nghệ An?

Đáp án: A. Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018.

Câu 3. Chỉ thị nào sau đây của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính?

Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016.

B.Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015.

Cả 2 phương án trên.

Đáp án: B. Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015

Câu 4. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thông qua Chỉ thị nào sau đây?

Đáp án: A. Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

Câu 5. Theo quy định hiện hành, cơ quan nào tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An?

Đáp án: B. Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Câu 14Câu 15. Theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008, nội dung nào sau đây không thuộc phạm vi được phản ánh, kiến nghị? . Theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ, các phương án nào sau đây quy định nội dung phản ánh, kiến nghị?

Đáp án: A. Theo khoản 3 mục I Điều 1 Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đáp án: B. Theo Điều 1 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ

Đáp án: B. Theo Điều 1 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Đáp án: C. Theo Điều 2 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Đáp án: C. Theo Điều 6 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Đáp án: B. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Đáp án: C. Theo Điều 4 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Đáp án: C. Theo khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Đáp án: B. Theo Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Đáp án: A. Theo khoản 1 Điều 5 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

Câu 17. Trong các phương án sau, phương án nào quy định về yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ?

Sử dụng ngôn ngữbằng Tiếng Việt, thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

B.Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

Cả 2 phương án trên.

Đáp án: C. Theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Đáp án: C. Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Đáp án: A. Theo khoản 3 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

Đáp án: A. Theo điểm a khoản 2 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

Đáp án: B. Theo điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

Câu 23. Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định việc công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính như thế nào?

Đáp án: A. Theo khoản 1 Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

Đáp án: C. Theo Điều 11 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Đáp án: C. Theo khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Đáp án: C. Theo khoản 3, khoản 4 Điều 12 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Đáp án: C. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.

Đáp án: C. Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ.

Đáp án: A. Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Đáp án: C. Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Đáp án: C. Theo Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh.

………………………………………………….

Bộ câu hỏi cuộc thi tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm 401 câu hỏi có đáp án chi tiết. Mời các bạn sử dụng file tải về để xem đầy đủ nội dung.

Cải Cách Hành Chính Tại Tây Ninh: Bước Đầu Mang Lại Hiệu Quả

Bài Soạn Ngữ Văn Lớp 9

Soạn Bài Lớp 8: Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh

Soạn Văn Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh Lớp 8

Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh Văn Lớp 8

Tổ Chức Cuộc Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Năm 2022

Chi Đoàn Vksnd Tỉnh Kiên Giang Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Bệnh Covid

Tìm Hiểu Hội Dòng Mến Thánh Giá

Tìm Hiểu Các Đặc Ngữ Của Dòng Mến Thánh Giá Xưa

Hội Dòng Mến Thánh Giá

Tìm Hiểu Các Đặc Ngữ Của Dòng Mến Thánh Giá Xưa: Bà Mụ, Câu Rút, Cu Rút, Chị Ả, Dòng

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trong thời gian tới, UBND huyện Triệu Phong tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2022”.

Theo đó, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 192 bài thi của cán bộ, công chức, viên chức các xã, thị trấn trên địa bàn. Trong đó có 19 bài chất lượng cao. Các thí sinh trả lời bộ đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và phần thi tự luận. Nội dung tập trung vào các văn bản, tài liệu về cải cách hành chính của trung ương, của tỉnh và huyện như: Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Những mục tiêu chung của Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2022-2020; Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2022, đối với nhiệm vụ duy trì và củng cố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND huyện Triệu Phong và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn trong kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công huyện Triệu Phong năm 2022 v.v. Liên hệ thực tế cơ quan đơn vị, địa phương; Đề xuất ý tưởng, giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Thông qua cuộc thi, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai và hiệu quả. Ban tổ chức sẽ trao 8 giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba giành cho các tập thể; 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho cá nhân./.

Soạn Bài : Tìm Hiểu Chung Về Văn Tự Sự

Tìm Hiểu Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife Hà Nội

Cùng Tìm Hiểu Bản Thân Với Hướng Nghiệp Ở Lớp 10

Hướng Nghiệp Lớp 12 Cùng Các Bạn Tìm Hiểu Bản Thân Mình

Chương Trình Hướng Nghiệp Lớp 11 Cùng Bạn Tìm Hiểu Bản Thân

Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Lịch Sử Nghệ An

7 Tựa Sách Hay Và Bán Rất Chạy Nhất Hiện Nay Về Lịch Sử Và Địa Lý

Sử Địa Phương An Giang Bài 3

14 Vị Anh Hùng Tiêu Biểu Nhất Trong Lịch Sử Việt Nam Mà Bạn Nên Biết

Tiểu Sử Các Anh Hùng Nhỏ Tuổi

Tailieu.vn: Sách Tim Hieu Dat Hau Giang Va Lich Su Dat An Giang

tracnghiem 990nam nghean gov vn

Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển” khuyến khích phong trào học tập, tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử của tỉnh sẽ tạo động lực tinh thần cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên phát huy các giá trị truyền thống, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

1. Đáp án cuộc thi tìm hiểu Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển

1. Ai là người lãnh đạo cuộc đấu tranh ngày 1/5/1930 tại Vinh – Bến Thủy?

A. Đồng chí Lê Viết Thuật

B. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc

D. Đồng chí Nguyễn Tiềm

2. Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII diễn ra vào tháng 9/2010 xác định mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2010 – 2022 là?

A. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất;

B. Đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2022; tạo cơ sở để đến năm 2022 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp;

C. Phấn đấu xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ.

3. Nghệ An có bao nhiêu đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh?

A. Có 01 thành phố, 4 thị xã và 16 huyện

B. Có 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện

C. Có 1 thành phố, 2 thị xã và 18 huyện

4. “Nghệ An núi cao sông sâu, phong tục trọng hậu, cảnh tượng tươi sáng, gọi là đất có danh tiếng hơn cả ở Nam Châu. Người thì thuận hòa mà chăm học… được khí tốt của sông núi, nên sinh ra nhiều bậc danh hiền” là câu nói của ai?

B. Phan Huy Ích

C. Nguyễn Huy Oánh

D. Nguyễn Chích

5. Ngọn núi nào được triều Tự Đức công nhận là danh sơn của Nghệ An?

B. Thiên Nhẫn

C. Hùng Sơn

D. Đại Huệ

6. Di tích Kênh Nhà Lê ở Nghệ An được khởi đào từ thời vua nào?

B. Lê Thái Tổ

C. Lê Thánh Tông

D. Lê Nhân Tông

7. Trung tâm đô thị Vinh được thành lập bởi Sắc dụ của vua nào sau đây?

A. Tự Đức

C. Minh Mạng

D. Bảo Đại

8. Nhà thờ Công giáo nào sau đây ở Nghệ An được xây dựng cơ bản bằng đá?

A. Nhà thờ giáo xứ Thuận Nghĩa tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu

B. Nhà thờ giáo xứ Quan Lãng tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn

C. Nhà thờ giáo xứ Lập Thạch tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc

D. Nhà thờ giáo xứ Bảo Nham tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành

9. Địa danh nào của Nghệ An được khắc trên Cửu đỉnh vào năm Minh Mạng thứ 17 (1836)?

A. Núi Quyết

B. Lèn Hai Vai

C. Cửa Cờn

10. Tính đến thời điểm hiện nay Nghệ An có bao nhiêu huyện có điểm du lịch cộng đồng?

A. 3 huyện (Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong)

B. 5 huyện (Con Cuông, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Tương Dương, Quế Phong).

C. 7 huyện (Con Cuông, Quỳ Châu,Tân Kỳ, Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp).

D. 6 huyện (Con Cuông, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Hợp).

2. Cách dự thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An:

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://tracnghiem990nam.nghean.gov.vn/

Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi, điền các thông tin bắt buộc (Mỗi tài khoản dự thi sử dụng được nhiều lần).

Bước 3: Làm bài thi

Sau khi đăng ký thành công, thí sinh bấm vào nút “làm bài thi” để bắt đầu làm bài thi. Thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án đúng và bấm nút “lưu đáp án”. Trường hợp muốn sửa lại đáp án thì thí sinh quay lại câu hỏi đó để chọn lại.

Bước 4: Dự đoán kết quả

Sau khi kết thúc phần trả lời câu hỏi, thí sinh trả lời câu hỏi phụ là dự đoán số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi đó tại mục “theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi này?”.

Bước 5: Kết thúc bài thi

Sau khi hoàn tất 4 bước trên, thí sinh bấm vào nút “kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi. Kết quả làm bài và số dự đoán của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

Tóm Lược Lịch Sử Việt Nam

Một Hướng Dẫn Công Giáo Về Kinh Thánh

1. Giới Thiệu Về Kinh Thánh

Kinh Thánh Cựu Ước Công Giáo

Top 10 Điều Thú Vị Về Kim Tự Tháp Ở Ai Cập

Tổ Chức Cuộc Thi Viết “Tìm Hiểu Về Công Tác Cải Cách Hành Chính” Năm 2022

Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’

Cải Cách Hành Chính: Những Sáng Kiến, Cách Làm Mới

Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An

Nghệ An: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cchc Tỉnh Năm 2022

Cổng Giao Tiếp Điện Tử Thành Phố Hà Nội

CHUYÊN MỤC

Lịch công tác

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Chính sách ưu đãi

Quy hoạch phát triển

Tin về CCHC

Hỏi đáp về CCHC

Điều tra xã hội học

ĐT, BD CBCCVC cấp tỉnh huyện

ĐT, BDCBCC cấp xã

Đào tạo trình độ cao

Tuyển dụng, nâng ngạch

Đào tạo, bồi dưỡng

Đề bạt, bổ nhiệm

Điều động, luân chuyển

Khen thưởng, kỷ luật

BMCQ địa phương

Địa giới HC

Quản lý CBCC cấp xã

Hành chính

Sự nghiệp

Cơ quan hành chính

Đơn vị sự nghiệp

Hội, Quỹ

Các Tổ chức tư vấn

Biên chế

CT, KH thanh tra

Tiếp nhận, giải quyết đơn thư

Cải cách hành chính

Công chức, Viên chức

Xây dựng chính quyền

Tổ chức biên chế

Công tác Thanh niên

Công tác Thanh tra

Công tác Văn phòng

Cải cách hành chính

Công chức, viên chức

Công tác Thanh tra

Công tác Văn phòng

Thi đua – khen thưởng

Tôn giáo

Văn thư – lưu trữ

Xây dựng chính quyền

Tổ chức biên chế

Cải cách hành chính

Công chức, viên chức

Xây dựng chính quyền

Tổ chức biên chế

Công tác Thanh tra

Công tác Văn phòng

Thi đua khen thưởng

Tôn giáo

Văn thư – lưu trữ

Văn bản pháp quy

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Văn bản Trung ương

Văn bản cấp tỉnh

Cải cách hành chính

Công chức, viên chức

Xây dựng chính quyền

Tổ chức biên chế

Công tác Thanh tra

Công tác Văn phòng

Tin tức hoạt động

Văn bản – tài liệu

Tin tức hoạt động

Văn bản – tài liệu

Hỏi đáp về Luật Lưu trữ

Tin tức hoạt động

Văn bản – tài liệu

Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án đang triển khai

Dự án đã hoàn tất

Dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh

Kế hoạch dự án

Báo cáo định kỳ

Báo cáo kinh tế xã hội của tỉnh

Hỏi đáp trực tuyến

Tin tức hoạt động

Văn bản – tài liệu

Lấy ý kiến dự thảo VBQPPL

Lấy ý kiến việc thực hiện VBQPPL

Chỉ đạo, điều hành

Quy hoạch, chiến lược dài hạn

Công khai ngân sách

Tin tức chuyên môn

Văn bản cấp trên

Văn bản đã ban hành

Công tác tôn giáo

Thi đua – Khen thưởng

Văn thư – Lưu trữ

Tiếp cận thông tin

Dự án, hạng mục đầu tư

Thống kê, báo cáo

Dịch vụ công trực tuyến

Phổ biến giáo dục pháp luật

Lấy ý kiến đối với việc thực hiện các VBQPPL do Sở Nội vụ tham mưu

Hỏi đáp trực tuyến

Phản ánh kiến nghị

Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” năm 2022, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 275-KH/TĐTN-BPT ngày 18/8/2020 tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” năm 2022.

       1. Đối tượng dự thi là đoàn viên thanh niên các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban Chấm thi và Tổ Thư ký).

       2. Hình thức tham gia: Thi viết, người dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra (câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website Tỉnh đoàn:

       – Bài dự thi được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14 (trường hợp viết tay thì chữ viết phải rõ ràng, sạch sẽ); đánh số trang theo thứ tự.

       – Trang bìa dự thi phải ghi rõ họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

       3. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 28/8/2020 đến ngày 28/9/2020

       4. Địa điểm nhận bài thi: Ban Phong trào Tỉnh đoàn Gia Lai (Số 06, Phan Đình Phùng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Nếu có vướng mắc cần được hướng dẫn đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Chí Cẩn – UVBTV, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi (SĐT: 0967.582.285)./.

là đoàn viên thanh niên các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban Chấm thi và Tổ Thư ký).Thi viết, người dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra (câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website Tỉnh đoàn:

http://tinhdoan.gialai.org.vn/tin-tuc-su-kien/TTH/Cong-bo-cau-hoi-cuoc-thi-viet-Tim-hieu-ve-cong-tac

– Bài dự thi được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14 (trường hợp viết tay thì chữ viết phải rõ ràng, sạch sẽ); đánh số trang theo thứ tự.- Trang bìa dự thi phải ghi rõ họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.Từ 28/8/2020 đến ngày 28/9/2020Ban Phong trào Tỉnh đoàn Gia Lai (Số 06, Phan Đình Phùng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Nếu có vướng mắc cần được hướng dẫn đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Chí Cẩn – UVBTV, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi (SĐT: 0967.582.285)./.

Lượt xem: 1124

Bài Dự Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Huyện Triệu Phong Năm 2022

Tổng Kết Cuộc Thi “Tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Dịch Vụ Công Trực Tuyến Tỉnh Bắc Giang Năm 2022” Trên Địa Bàn Huyện Việt Yên

Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh (2021) ▶️ Wiki 1 Phút ◀️

Giáo Án Ngữ Văn Lớp 8 Tiết 44: Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh

Gợi Ý Chọn Sách Đầu Tư Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu

🌟 Home
🌟 Top