Để Phân Biệt Phenol Và Anilin Có Thể Dùng(1) Dung Dịch Naoh (2) Dung Dịch Hcl (3) Dung Dịch Nacl

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Kiểm Tra Airpod Chính Hãng Và Phân Biệt Airpods Fake
 • So Sánh Bộ Nhớ Trong Và Bộ Nhớ Ngoài, Về Dung Lượng Và Tốc Độ Xử Lý ?
 • Phân Biệt Be Going To Với Will Và Be V
 • Will/shall, Be Going To Và Hiện Tại Tiếp Diễn Nói Về Tương Lai
 • Bài Tập Về Will Và Be Going To Có Đáp Án ” Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Thông Dụng
  • Câu hỏi:

   Để phân biệt phenol và anilin có thể dùng

   (1) Dung dịch NaOH (2) Dung dịch HCl

   (3) Dung dịch NaCl (4) giấy quì tím

   (dd, NaOHrightarrow C_{6}H_{5}ONa, (tan))

   (dd, HClrightarrow C_{6}H_{5}NH_{3}Cl,)

   Video hướng dẫn giải chi tiết:

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.
  • Để phân biệt phenol và anilin có thể dùng(1) Dung dịch NaOH (2) Dung dịch HCl (3) Dung dịch NaCl
  • Benzen không làm mất màu nước brom, nhưng anilin làm mất màu dễ dàng nước brom và tạo kết tủa trắng
  • Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?
  • Trong số các chất : C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào có nhiều đồng phân cấu tạo nhất ?
  • Cho các chất sau : etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluene, anilin.
  • Cho 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 lọ trên là
  • Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N
  • Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dd HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y.
  • Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY).
  • Đốt cháy amin đơn chức no A bằng oxi vừa đủ được hỗn hợp X gồm CO2, hơi nước và N2. Biết (d_{x/H_{2}}=12,875).
  • Cho 26,55 gam một amin no đơn chức tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 16,05 gam kết tủa .
  • Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ
  • Trung hòa 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối.
  • Cho 1,52 gam hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dd HCl dư
  • Đốt cháy 0,1 mol amin bậc một A bằng oxi vừa đủ.
  • Đốt cháy hoàn toàn 5,35 gam amin A là đồng đẳng của anilin cần dùng 10,36 lít O2 (đkc). A có CTPT là:
  • Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dd NaOH
  • Phần trăm khối lượng N trong phân tử anilin bằng
  • Đi từ 300 gam benzen có thể điều chế được bao nhiêu gam anilin? Cho hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 78%.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dây Cao Su Cao Cấp Cho Apple Watch Giá Rẻ
 • Apple Watch Hàng Dựng Tràn Về Việt Nam
 • Apple Watch Series 6 Hay Apple Watch Se Đâu Sẽ Là Lựa Chọn Hợp Lý?
 • Phân Biệt Apple Watch Series 6 Và Apple Watch Se
 • Apple Watch Series 5 Rep 1:1 Giá Rẻ Nhấ Lỗi 1 Đổi 1
 • Để Phân Biệt Glucozơ Và Fructozơ Ta Có Thể Dùng Hóa Chất Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt The Number Of Và A Number Of Dễ Như Trở Bàn Tay
 • Phân Biệt Most, Most Of, The Most, Almost, Và Mostly (Chi Tiết)
 • Để Phân Biệt Dung Dịch Alcl3 Và Dung Dịch Kcl Ta Dùng
 • Cách Phân Biệt Chó Alaska Và Husky. Chó Alaska Khác Husky Chỗ Nào?
 • 5 Thủ Thuật Phân Biệt Chó Alaska Và Husky Bằng Mắt Thường
 • Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là?
  • Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca, K, Rb. Số kim loại kiềm trong dãy là?
  • Sự tăng nồng độ chất nào sau đây trong không khí gây ra hiệu ứng nhà kính?
  • Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được sản phẩm là?
  • Ở điều kiện thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
  • Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit (X),ngoài các α-aminoaxit còn thu được các đipeptit: Gly-Ala;Phe-Val; Ala-Phe, cấu tạo nào sau đây là đúng của X?
  • Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì được kết tủa?
  • Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về benzen?
  • Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành tơ olon?
  • Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng điện phân nóng chảy?
  • Để phân biệt glucozơ và fructozơ ta có thể dùng hóa chất nào?
  • Nước cứng là nước có chứa ion nào?
  • Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là?
  • Cần bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3?
  • Cho các chất sau:etyl amin, alanin,anilin,natriphenolat ,phenol.Số chất phản ứng được với dung dịch HCl là?
  • Tính V biết lên men 18 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, giả sử hiệu suất phản ứng 100%, thu được V lít khí CO2 (đktc)?
  • Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,2 mol HCl. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam?
  • Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X:Hình vẽ trên minh họa điều chế khí Y nào sau đây?
  • Chất điện li mạnh là chất nào?
  • Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?
  • Xác định phát biểu đúng trong số các phát biểu sau?
  • Chất E và F là những chất nào?
  • Xác định kim loại R dựa vào sơ đồ phản ứng?
  • Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?
  • Xác định a biết a mol chất béo tác dụng tối đa 600ml Br2 1M?
  • Este X có các đặc điểm sau: – Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau; – Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là??
  • Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic, số chất phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là?
  • Tính m kết tủa thu được sau phản ứng?
  • Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen., có bao nhiều chất khi phản ứng hoàn toàn với H2 dư tạo butan?
  • Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và Al2O3 trong 200 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X, hãy tìm giá trị của a?
  • Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về gluxxit?
  • Xác định thời gian điện phân của dung dịch?
  • Xác định công thức của X biết X là axit cacboxylic và đốt X cần 4,032 lít O2?
  • Hòa tan hết hỗn hợp Mg, Al và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3 kết thúc phản ứng thu được dung dịch X, tính V thu được sau phản ứng?
  • Hỗn hợp X gồm hai este, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este Y (CnHmO2) và este Z (CnH2n-4O4).Tìm trị số của m?
  • Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn, tìm giá trị của m?
  • Tỉ lệ gần nhất của a : b là?
  • Tính % của Al có trong hỗn hợp X?
  • Tính giá trị m thu được sau khi đốt cháy peptit X?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Arn
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Adn Và Gen
 • Câu Điều Kiện, Mệnh Đề If 1,2,3
 • Câu Điều Kiện Loại 0, 1, 2, 3 Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Các Loại Chất Liệu Vải Để May Rèm Cửa Đẹp
 • Tại Sao Ớt Có Vị Cay, Nóng Và Có Thể Dùng Ớt Để Giảm Đau?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tại Sao Ăn Ớt Lại Cay?
 • Sửa Lỗi Full Disk 100% Trên Windows Với 14 Thủ Thuật Sau
 • Cách Khắc Phục Tình Trạng Ổ Cứng Hoạt Động 100% Trên Windows
 • Bộ Công Thương Nêu Lý Do Khiến Ôtô Ở Việt Nam Đắt Đỏ
 • Vì Sao Công Nghiệp Ôtô Việt Nam Chưa Lớn Mạnh?
 • Ớt là một loại quả được dùng làm gia vị để chế biến các món ăn tại nhiều nơi trên thế giới. Với đặc tính cay nóng độc đáo, ớt thường được dùng nhằm kích thích vị giác giúp các món ăn trở nên ngon miệng và hấp dẫn hơn. Và mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra thêm một đặc tính khá thú vị của quả ớt: giúp giảm đ au. Bài viết này sẽ giải thích nguyên nhân của tác dụng cay nóng của ớt, các ứng dụng của ớt và từ đó, lý giải cơ chế nào khiến ớt có thể giúp giảm đau cho con người?

  Trong một thực nghiệm lâm sàn được thực hiện mới đây, các nhà nghiên cứu đã dùng miếng dán siêu nóng chứa thành phần chính được chiết xuất từ ớt dán lên bàn chân của một bệnh nhân. Kết quả cho thấy chẳng những liệu pháp này không gây đau mà ngược lại, còn có thể giúp bàn chân của bệnh nhân giảm đau một cách nhanh chóng. Vậy điều gì đã giúp ớt có tác dụng như vậy?

  Mức độ cay của ớt được đo lường ra sao?

  Wilbur Lincoln Scoville (1865-1942) người đã nghiên cứu và đưa ra hệ thống đánh giá cường độ cay của ớt​

  Trong một nghiên cứu vào những năm 1910 nhằm tìm hiểu các đặc tính cực kỳ đa dạng và phong phú của ớt, dược sĩ người Mỹ Wilbur Lincoln Scoville đã tìm cách hệ thống hóa và đo lường mức độ cay của nhiều loại ớt khác nhau. Hệ thống này được xây dựng với mục tiêu đo lường một cách phổ quát mức độ cay nóng của mỗi loại ớt thay vì chỉ dùng biện pháp đánh giá cảm tính vẫn được sử dụng trước đó. Cuối cùng vào năm 1912, Scoville đã nghĩ ra một hệ thống đo lường cường độ cay của ớt.

  Cho tới hiện nay, người ta vẫn còn sử dụng hệ thống của Scoville để đánh giá và phân loại các giống ớt khác nhau dựa vào cường độ cay. Theo thang độ cay Scoville, ớt chuông hoặc ớt ngọt có độ cay bằng 0. Giống ớt Jalapeños có độ cay vào khoảng từ 2500 đến 8000 SHU (đơn vị đo độ cay Scoville) trong khi loại ớt Scotch Bonnet có độ cay vào khoảng 100.000 đến 350.000 SHU.

  Ớt Carolina Reaper cay nhất thế giới với độ cay 1,5 triệu SHU​

  Một trong những loại ớt cay nhất chính là ớt bhut jolokia hay còn được gọi là ớt ma với độ cay vào khoảng 900.000 SHU. Đây là loại ớt được quân đội Ấn Độ sử dụng để chế tạo lựu đạn cay hỗ trợ giải tán đám đông. Tuy nhiên, kỷ lục cay nhất thuộc về loại ớt Carolina Reaper với độ cay 1,5 triệu SHU. Con số này thật sự là một thách thức đối với những người biết ăn cay tại nhiều nơi trên thế giới.

  Điều gì đã làm nên cảm giác cay nóng khi ăn ớt?

  Trên thực tế, thứ quy định đặc tính cay trong mỗi mẫu ớt trên là một loại chất hóa học không màu và không mùi mang tên capsaicin. Chính nồng độ của capsaicin trong từng loại ớt khác nhau sẽ tương ứng với các cường độ cay khác nhau của từng loại ớt. Ở mức độ tinh khiết, capsaicin là một chất độc, tương ứng với độ cay 15 triệu SHU và có thể giết chết người nào nuốt phải.

  Trên thực tế, capsaicin có thể hòa tan trong cồn và mỡ nhưng không thể tan trong nước, do đó, uống sữa khi ăn phải ớt cay là giải pháp tốt hơn uống nước rất nhiều lần. Ngoài ra, khi ăn ớt cơ thể người sẽ tiết ra chất Endorphine có tác dụng gần giống như thuốc phiện. Điều này giải thích vì sao một số người luôn phải có ớt trong các bữa ăn của họ để thỏa mãn cảm giác ngon miệng.

  Trong tự nhiên, chỉ các loài chim mới có thể phát hiện và ăn được ớt. Đây là một đặc tính giúp ớt có thể phát tán hạt giống đi xa. Ngược lại, cảm giác nóng mà ớt gây ra giúp hạn chế bị các loài động vật có vú ăn được do bộ răng chắc khỏe có thể nghiền nát hạt ớt. Đối với các loài động vật có vú trong đó có con người, chất capsaicin hoạt động như một loại “ảo ảnh”. Đó là một mẹo dùng hóa chất để đánh lừa não bộ nhằm tạo ra cảm giác nóng và cay.

  Cơ chế hoạt động của capsaicin

  Cơ chế hoạt động của capsaicin và TRPV1​

  Điều trên xảy ra khi capsaicin tham gia vào hoạt động của một kênh protein đặc biệt (một dạng cổng sinh học của tế bào) trên bề mặt tế bào thần kinh quy định cảm giác đau và nóng. Thông thường, các protein này được gọi là thụ thể TRPV1 và ở trong trạng thái nghỉ ngoại trừ bị đánh thức bởi nhiệt độ trên 42 độ C. Khi bị kích thích, các tế bào này sẽ phát tín hiệu về cảm giác nóng và đau. Đây là một dạng cảnh báo nhằm giúp não đưa ra phản xạ tránh xa khỏi nguồn nhiệt có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Cấu trúc của TRPV1 trong cơ thể chim và động vật có vú khác nhau. Ở chim, capsaicin hoàn toàn không có khả năng xâm nhập và kích hoạt protein này hoạt động.

  Trên cơ thể người, loại protein nhiệt thụ thể trên có mặt ở khắp mọi nơi trong toàn bộ hệ thống thần kinh, bao gồm cả tế bào thần kinh trong da cũng như trong hệ thống tiêu hóa. Điều đó có nghĩa là ớt sẽ có tác động đến cơ thể người ở cả bên trong lẫn bên ngoài. Điều này lý giải vì sao khi ăn ớt, cơ thể người thường kích hoạt các cơ chế làm mát như đổ mồ hôi hoặc thậm chí là đi tiểu để hạ nhiệt cho cơ thể.

  Dùng ớt để giảm đau ngoài da

  Một loại gel bôi giảm đau có nguồn gốc từ ớt​

  Khi ớt tiếp xúc trực tiếp với da sẽ gây ra cảm giác nóng rát như bị phỏng do chất capsaicin đã kích hoạt các TRPV1 trong dây thần kinh ở da hoạt động. Tuy nhiên, nếu việc tiếp xúc diễn ra trong thời gian đủ lâu, các tế bào thần kinh gửi tín hiệu đau về não sẽ bị “kiệt sức” và hệ thống hóa chất bên trong tế bào bị cạn kiệt. Khi đó, các tế bào thần kinh đã không còn có khả năng đối phó với capsaicin. Không chỉ riêng capsaicin mà khi ấy tế bào cũng không còn khả cảm nhận được các cơn đau khác.

  Đây chính là lý do vì sao các tiếp xúc với capsaicin chứa trong ớt trong thời gian dài có thể hoạt động như một loại thuốc giảm đau. Với phương pháp trị liệu này, người bệnh sẽ cố gắng chịu đựng cơn nóng rát do ớt để lại trên da và chờ tới khi tế bào “mệt”, khi đó người bệnh sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa. Trong thử nghiệm thực tế, các nhà nghiên cứu đã dùng các miếng dáng tương ứng với độ nóng của ớt 10 triệu SHU.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khắc Phục Hiện Tượng Cây Ớt Chỉ Thiên Bị Rụng Lá Non, Lá Đọt Bị Xoăn Lại
 • Hạn Chế Rụng Trái Non Trên Cây Ăn Trái
 • Nguyên Nhân Gây Rụng Hoa, Rụng Quả Non Trên Cây Ăn Quả Và Biện Pháp Khắc Phục
 • Lý Do Các Cán Bộ Bị Bắt Trong Vụ Nhật Cường Mobile
 • Một Tháng 5 Nước Đòi Sáp Nhập, Nga Có Thêm Nhiều Kaliningrad?
 • Làm Sao Để Phân Biệt Da Đà Điểu Thật Nhanh Nhất Có Thể ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chất Liệu Giả Da Simili
 • Phân Biệt Da Pu Và Da Simili
 • Simili Là Gì? Da Tổng Hợp Là Gì? Phân Biệt Các Loại Vải Giả Da Hiện Nay
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Các Chất Liệu: Da, Simili, Da Pu?
 • Da Simili Là Gì? Phân Biệt Da Thật Và Da Simili
 • Tại sao chúng ta cần biết về phân biệt da đà điểu thật

  Do da đà điểu có nhiều ưu điểm: Độ thoáng khí cao, cách nhiệt tốt, không tĩnh điện. Cùng với bề mặt da mềm mịn, hoa văn độc đáo không lẫn với bất kỳ loại da nào khác. Bên cạnh đó, độ bền của da đà điểu gấp 5 lần da bò. Đi đôi với chất lượng tốt như vậy nên đương nhiên giá thành sẽ không hề rẻ. Chính vì vậy chúng bị làm giả khá nhiều, rất nhiều cô nàng do không có kinh nghiệm nên đã mua phải da đà điểu giả. Điều này rất đáng tiếc.

  Tuy nhiên, lý do da đà điểu bị làm giả còn vì nguyên nhân các nhà sản xuất “chiều” theo tâm lý người tiêu dùng. Một số người tiêu dùng thích hoa văn của da đà điểu nhưng không thích chất liệu hoặc không đủ điều kiện mua da thật. Bởi thế sản phẩm làm giả da đà điểu đã ra đời.

  Dù vì lý do nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn nên trang bị cho mình những kiến thức phân biệt da đà điểu thật đúng không?

  Cách phân biệt da đà điểu thật và giả nhanh nhất của Sowon

  Phần da này có đặc trưng là nốt chấm tròn của chân lông. Chúng nghiêng một góc đúng bằng 42 độ so với bề mặt đồng thời có một lỗ thủng xuyên qua tấm da giữa nốt chân lông. Các nốt chân lông rất đẹp, phân bố đều nhìn đẹp mắt. Đặc biệt trong quá trình nhuộm, các nốt bắt màu sậm hơn một chút so với phần da phẳng.

  Khi dùng tay tiếp xúc sẽ cảm nhận rõ ràng sự sùi lên của lỗ chân lông. Tuy nhiên, độ sùi vẫn mang lại cho tay cảm giác mềm mại, không hề khó chịu.

  Da thân đà điểu giả cũng có những chấm tròn nhưng chúng được ép vuông góc với bề mặt.Da thân đà điểu giả cũng không có lỗ thủng xuyên qua da, các nốt phân bố dày dặc hơn, thiếu thẩm mỹ. Các nốt da thường có sự khác nhau về màu sắc với phần da phẳng, không có sự đồng bộ về màu sắc.

  Lớp da này có đặc trưng là cấu trúc vẩy xếp lớn. Phần vảy được cấu tạo bằng chất sừng độ sáng bóng và cứng cao. Giữa các vảy có khoảng hở, chúng xếp song song thành một đường thẳng trông rất đẹp mắt. Quan sát bằng mắt thường chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điều này, nếu muốn chắc chắn hơn nàng có thể dùng tay để kiểm tra độ cứng và sự xếp lớp của vảy chân.

  Đối với da chân đà điểu giả thì có tới hai đường vảy to. Chúng không có cấu trúc xếp vảy thành lớp, cũng như không sáng bóng hay cứng như da chân thật. Quan sát kỹ sẽ thấy giữa các vảy không có khoảng hở như da thật, cũng không có sự linh hoạt và dẻo dai như da thật.

  Sowon vừa “mách” nàng cách nhận biết da đà điểu chỉ trong một nốt nhạc. Hi vọng các cô nàng yêu thích các phụ kiện thời trang làm từ da đà điểu sẽ luôn mua được sản phẩm khiến bản thân mình hài lòng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Phân Biệt Dây Đồng Hồ Da Cá Sấu, Da Đà Điểu Thật Giả
 • Da Đà Điểu Là Gì
 • Phân Biệt Da Đà Điểu Thật
 • Mách Bạn Cách Phân Biệt Ví Nam Đẹp Da Đà Điểu Thật
 • Phân Biệt Da Đà Điểu Thật Giả Siêu Đơn Giản Chỉ Với 5 Phút
 • Phân Biệt Cách Dùng Các Từ Để Hỏi Which, What Và Who

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt ‘salary’, ‘wage’ Và ‘income’
 • Difference Between Salary And Wages (With Comparison Chart)
 • The Difference Between Salary And Wages
 • Phân Biệt Hai Biển Báo Cấm Vượt P.125 Và P.126
 • Phân Biệt Bằng Lái Xe A1 Và A2
 • Chúng ta đều có thể dùng which what với nghĩa hơi khác nhau chút.

  Ví dụ:

  Which/What is the hottest city in the world?

  (Đâu là thành phố nóng nhất trên thế giới?)

  Which/What train did you come on?

  (Cậu lên con chuyến tàu nào?)

  Which/What people have influenced you most in your life?

  (Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời bạn?)

  Chúng ta hay dùng which khi chỉ có một số lựa chọn giới hạn.

  Ví dụ:

  We’ve got white or brown bread. Which will you have?

  ( Tự nhiên hơn … What will you have?)

  (Chúng tôi có bánh mì thường và bánh mỳ nâu. Anh muốn dùng loại nào?)

  Which size do you want – small, medium or large?

  (Chị muốn cỡ nào – nhỏ, vừa hay lớn?)

  Khi không có giới hạn sự lựa chọn, ta dùng what.

  Ví dụ:

  What language do they speak in Greenland?

  ( Tự nhiên hơn Which language …)

  (Người ta nói ngôn ngữ gì ở Greenland?)

  What‘s your phone number?

  (Số điện thoại của anh là gì?)

  KHÔNG DÙNG: Which is your phone number?

  2. Từ hạn định

  Trước danh từ, chúng ta có thể dùng cả what which để hỏi về người và vật.

  Ví dụ:

  Which teacher do you like best?

  (Cậu thích nhất giáo viên nào?)

  Which colour do you want – green, red, yellow or brown?

  (Cậu muốn màu nào – xanh, đỏ, vàng, hay nâu?)

  What writers do you like?

  (Cậu thích nhà văn nào?)

  4. Không có danh từ

  Khi những từ này không có danh từ hoặc đại từ theo sau, chúng ta thường dùng who, chứ không dùng which, để chỉ người.

  Ví dụ:

  Who won – Smith or Fitzgibbon?

  (Ai thắng – Smith hay Fitzgibbon?)

  KHÔNG DÙNG: Which won…?

  Who are you going out with – Lesley or Maria?

  (Cậu sẽ đi chơi với ai – Lesley hay Maria?)

  Tuy nhiên, which có thể dùng để xác định ai đó và what được dùng để hỏi về nghề nghiệp và nhiệm vụ của họ.

  Ví dụ:

  Which is your husband? ~ The one in jeans.

  (Ai là chồng cậu? ~ Người mặc quần jeans.)

  So Janet’s the Managing Director. What’s Peter?

  (Vậy Janet là Giám đốc quản lý. Thế còn Peter là gì?)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Customer Và Client: Có Giống Như “lời Đồn”?
 • Sự Khác Biệt Giữa Whilst Và While Ejoy English
 • Whereas Là Gì? Các Từ Đồng Nghĩa Whereas
 • Whereas Là Gì ? Giải Nghĩa Từ “whereas” Và Các Từ Gợi Ý Liên Quan
 • Phân Biệt “while/meanwhile/meantime” (Kèm Bài Tập & Vd; Đáp Án)
 • Phân Biệt Cách Dùng So… That Và Such… That

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Most Almost Và Almost All – Doisong24H.vn
 • Phân Biệt “Made Of” & “Made From”
 • Bar Là Gì? Phân Biệt Giống, Khác Nhau Của Bar, Club, Lounge
 • Thẻ Debit Và Credit Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Phân Biệt Thẻ Ghi Nợ Và Thẻ Tín Dụng
 • Phân biệt cách dùng so… that và such… that

  I.  Cấu trúc SUCH……..THAT: (sau such là một danh từ hoặc cụm danh từ)

  – S + V + such + (a/an) + (adj) + noun + that +…….

  Ví dụ:

  • It was such a hot day that we decided to stay at home.

  Thật là một ngày quá nóng đến nỗi chúng tôi quyết định ở nhà.

  • This is such difficult homework that I will never finish it.

  Đây quả thật là bài tập về nhà khó đến nỗi tôi sẽ không thể nào hoàn thành nó.

  II. Cấu trúc SO……THAT: quá …….đến nỗi (sau SO là một tính từ/trạng từ)

  1. S + các linking Verb + so + adj + that + …..

  • Linking Verb bao gồm:

   • Các động từ TO BE: am, is, are, was…

   • Các động từ chỉ giác quan: feel, taste, smell, sound,…

   • Các động từ chỉ trạng thái: keep, become, get…

  • Ví dụ:

   • The soup tastes so good that everyone will ask for more.

  Món súp ngon đến mức mọi người đều yêu cần thêm.

  • It was so dark that I couldn’t see anything.

  Trời tối đến mức tôi không thấy gì cả.

  • The student had behaved so badly that he was dismissed from the class.

  Sinh viên đó hành xử quá tệ đến mức anh ta bị đuổi ra khỏi lớp.

  3. Nếu sau “so” có much, many, few, little thì ta có cấu trúc:

  • S + V + so + many/few + noun (đếm được số nhiều) + that +…..

  Ví dụ:

  There are so many people in the room that I feel tired.

  Có quá nhiều người trong phòng đến nỗi tôi cảm thấy mệt.

  • S + V + so + much/little + noun (không đếm được) + that + ….

  He has invested so much money in the project that he can’t abandon (từ bỏ) it now.

  Anh ta đầu tư quá nhiều tiền cho dự án đó đến nỗi bây giờ anh ta không thể từ bỏ nó.

  4.  Một cấu trúc khác của so…….that

  • S + V + so + adj + a + noun (đếm được số ít) + that +…….

  • Ví dụ:

   • It was so hot a day that we decided to stay indoors.

  Quả thật là một ngày nóng đến nỗi chúng tôi quyết định chỉ ở trong nhà.

   

   

  CHUẨN HÓA TIẾNG ANH EMAS

  Tiên phong tại Việt Nam về chuẩn giọng tiếng Anh

  • Học MIỄN PHÍ phương pháp tự học tiếng Anh: https://freeweek.emas.edu.vn/
  • Sách tự học tiếng Anh giao tiếp giọng Mỹ: https://22cd.emas.edu.vn/
  • Hotline: 0933.6966.37

  • Facebook: https://www.facebook.com/ChuanHoaTiengAnh/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Ask, Request, Require, Order Trong Tiếng Anh
 • Sự Khác Biệt Giữa “Beside” Và “Besides”
 • Beside Trong Tiếng Anh – Sự Khác Biệt Giữa Beside Và Besides
 • Máy In Phun Và Máy In Laser: Loại Nào Phù Hợp Với Bạn?
 • 289 – Join Vs Enter Vs Attend & Go To
 • Phân Biệt Cách Dùng Will Và Shall

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng Will Và Shall
 • Phân Biệt Giữa Will, Would Và Shall, Should
 • Cách Phân Hạng Xe Ôtô Theo Từng Phân Khúc (Chuẩn Eu) – Vw Sài Gòn – Đại Lý Phân Phối Độc Quyền Xe Volkswagen Tại Sài Gòn
 • 10 Cách Phân Biệt Yến Sào Thật Giả Đánh Bay Nỗi Lo “Tiền Mất Tật Mang”
 • Cách Đơn Giản Để Phân Biệt Yến Sào Thật Và Giả
 • Cách dùng will và shall

  I- Cách sử dụng will

  1- Will đi với tất cả các ngôi diễn tả sự quả quyết, sự cố chấp

  VD:

  I will go there thought it rains

  (Tôi nhất định tới đó dù cho trời mưa)

  If you will do that, I will punish you

  (Nếu bạn cứ làm điều đó tôi nhất định sẽ phạt bạn)

  2- Will đi với tất cả các ngôi diễn tả sự vui lòng thỏa thuận

  VD: If you really need me, I will help you

  (Nếu bạn thực sự cần tôi, tôi sẽ giúp bạn)

  3- Will đi với tất cả các ngôi, diễn tả thói quen ở thì hiện tại

  VD: He will go to movie, every Saturday

  (Thứ Bảy nào nó cũng sẽ đi xem phim)

  Chú ý: Thường có trạng từ chỉ thời gian hiện tại đi theo. Tuy nhiên trong trường hợp này người ta thường dùng thì hiện tại đơn hơn.

  4- Will đi với ngôi thứ 2 và thứ 3 diễn tả sự phỏng đoán

  VD: She took the sleeping pills an hour ago. She will be asleep now

  (Cô ta uống thuốc ngủ được một giờ rồi. Bây giờ có lẽ cô ta đang ngủ)

  Chú ý: Trong trường hợp phỏng đoán sự việc đã xảy ra ta đặt động từ hoàn thành sau will

  VD: It is midnight now. They will have gone to bed

  (Bây giờ là nửa đêm. Có lẽ họ đã đi ngủ rồi)

  5- Will đặt đầu câu diễn tả sự thỉnh cầu

  Lưu ý: Thêm “please” để không nhầm với thể nghi vấn ở tương lai

  VD: Will you open the door, please!

  (Cảm phiền bạn làm ơn mở cửa!)

  Chú ý: Có thể dùng “would you” thay thế trong trường hợp này

  VD: Would you open the door, please

  Will you và would you có thể đặt sau một câu mệnh lệnh nhưng không được lịch sự, chỉ nên dùng giữa các bạn thân.

  6- “Will you” đặt đầu câu trong câu diễn tả sự mời mọc

  VD: Will you have a cup of tea?

  (Mời ông uống một tách trà)

  7- Will trong câu xác định diễn tả một mệnh lệnh

  VD:You will stay here till I come back

  (Anh ở lại đây cho tới tôi về)

  8- “Will not” đi với tất cả các ngôi diễn tả sự từ chối

  VD: He will not accept what I have given him

  (Anh ta từ chối không nhận những thứ từ tôi)

  II. Cách sử dụng Shall

  1. Shall đi với ngôi thứ hai và thứ ba để diễn tả sự hứa hẹn

  VD:

  Don’t worry! My wife shall bring you the money tomorrow morning

  (Đừng lo. Sáng mai vợ tôi sẽ đem tiền trả cho bạn)

  If you pass your examination, you shall have bicycle

  (Nếu con thi đỗ, con sẽ có một chiếc xe đạp mới)

  2. Shall diễn tả sự đe dọa

  VD: You shall be punished if you disobey me

  (Nếu không tuôn lệnh tôi, anh sẽ bị phạt)

  3. Shall đi với tất cả các ngôi diễn tả sự bắt buộc

  VD:

  Which one shall I buy?

  (Tôi phải mua cái nào đây?)

  Each competitor shall wear a number

  (Mỗi người dự thi phải mang một số báo danh)

  You shall not have it, it is mine

  (Anh không được lấy cái đó. Đó là của tôi)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt As, When, While
 • Cấu Trúc When. Hướng Dẫn Phân Biệt When Và While
 • Bí Kíp Phân Biệt Whose Và Who, Whom, Who’S Trong Tiếng Anh
 • Vape Và Pod Nên Mua Loại Nào ?
 • Vận Tốc Là Gì, Công Thức Tính Vận Tốc, Quãng Đường Và Thời Gian
 • Liệu Bạn Có Thể Phân Biệt Và Gọi Tên Các Loại Giày Thể Thao?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phân Biệt Các Loại Cao Hồng Sâm Thật Với Cao Hồng Sâm Giả
 • “cẩm Nang” Phân Biệt Các Loại Nước Hoa Hồng Cho Từng Loại Da
 • Tìm Hiểu Về Các Giống Hoa Hồng
 • Tên Các Loại Hoa Hồng Ở Việt Nam Và Thế Thế Giới ( Kiến Thức Hoa )
 • Phân Biệt Các Loại Nho Thân Gỗ Tại Việt Nam
 • Giày chạy bộ được thiết kế lớp đệm dày hơn ở phần đế giày nhằm hấp thụ các chấn động và giảm bớt mệt mỏi cho đôi chân khi vận động. Giá của những đôi giày chạy bộ hàng hiệu thường khá cao nên khi quyết định đầu tư một đôi giày chạy bộ chất lượng để phục vụ nhu cầu luyện tập thì đừng tiếc tiền đầu tư một đôi giày tốt và thoải mái nhất.

  Thoạt nhìn, nhiều người có thể lầm tưởng giày chạy bộ và giày đi bộ không có sự khác biệt. Tuy nhiên, khác với giày chạy bộ, giày đi bộ được thiết kế tập trung chủ yếu ở phần thân giày, giúp bạn thoải mái và không gây áp lực quá lớn cho lòng và mu bàn chân khi di chuyển. Đặc biệt, giày đi bộ chỉ thích hợp ở những con đường đi bộ bằng phẳng hoặc địa hình không quá khó khăn và thường được dùng như một item trong bộ outfit hằng ngày.

  3. Giày chạy đường mòn (Trail Shoes)

  Giày chạy đường mòn được sử dụng chủ yếu cho những chuyến đi dài ngày tại những vùng có địa hình khó khăn. Loại giày này có thiết kế rất đặc biệt, phần đế giày có các nhú cao su để bảo vệ bạn tránh khỏi bị bụi bẩn hay sỏi đá bên ngoài tràn vào. Ngoài ra, giày chạy đường mòn còn được trang bị một lớp bảo vệ ở đế giữa nhằm ngăn cách mảnh vỡ sắc nhọn không cắm vào chân và giúp bạn không bị trượt trên những đoạn đường trơn.

  4. Giày tập luyện đa năng (Training)

  Những đôi giày tập luyện rất cần thiết cho những môn tập luyện đa năng với những bài tập khác nhau như Zumba, Body Pump, Gym,… Để giúp giày bám tốt hơn trong những động tác di chuyển ngang dọc một cách linh hoạt, phần đế giày tập luyện được trang bị các miếng cao su ở hai bên. So với giày chạy bộ, giày tập luyện có phần thân được gia cố chắc chắn hơn bằng vật liệu cứng để bảo đảm phần bàn chân và cổ chân được giữ chắc trong những vận động di chuyển theo bốn phía của những bài tập.

  Theo Annie Le/L’Officiel Việt Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giày Lười Nam Là Gì? Phân Biệt Các Loại Giày Lười
 • Bạn Đã Biết Phân Biệt Các Loại Giày Của Nam Giới?
 • Phân Biệt Các Loại Giày Nam Công Sở Có Dây Buộc.
 • Điểm Danh Các Loại Giày Nam Thông Dụng Nhất Hiện Nay
 • Nhận Biết Các Loại Giày Tây: Giày Công Sở Blucher
 • Để Phân Biệt Dung Dịch Alcl3 Và Dung Dịch Kcl Ta Dùng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phân Biệt Chó Alaska Và Husky. Chó Alaska Khác Husky Chỗ Nào?
 • 5 Thủ Thuật Phân Biệt Chó Alaska Và Husky Bằng Mắt Thường
 • Phân Biệt Công An Và Cảnh Sát
 • Sẽ Không Còn Phân Biệt Công An Và Cảnh Sát
 • 6 Cách Phát Âm A Chuẩn Nhất Trong Tiếng Anh /ɑ:/ Vs /ʌ/
 • Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+, … Để xử lí sơ bộ nước thải trên, là
  • Hỗn hợp X gồm Mg ( 0,10 mol); Al ( 0,04 mol) và Zn ( 0,15 mol).
  • Xét sơ đồ phản ứng ( trong dung dịch) giữa các hợp chất hữu cơ:Công thức của Z là
  • Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là
  • Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệmPhát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?
  • Cho phản ứng: aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2OCác hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất.
  • Thủy phân 342 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được
  • Thủy phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100ml dung dịch NaOH 0,2M.
  • Cho 4,4 gam một anđehit no, đơn chức, mạch hở X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng th
  • Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư
  • Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng
  • Có các nhận xét sau:(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.
  • Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là
  • Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm
  • Thủy phân este X trong môi trường kiền, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là
  • Tơ được sản xuất từ xenlulozo là
  • Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
  • Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?
  • Đốt cháy hoàn toàn amin X ( nơ, đơn chức, mạch hở) bằng O2, thu được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít N2 ( các thể tích khí
  • Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.
  • Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 ( ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH, thu được dung dịch X.
  • Cho các phát biểu sau:(a) Điện phân dung dịch NaCl ( điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot.
  • Alinin ( C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với
  • Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là
  • Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4.
  • Đun nóng 48,2 g hỗn hợp KMnO4, KClO3, sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y.
  • Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3.
  • Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dun
  • Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng cho Kểt tủa Ag trắng bạc
  • Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn
  • Hỗn hợp E gồm 2 este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen.
  • Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O.
  • Cho sơ đồ chuyển hóa sau:Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là các chất hữu cơ chứa nitơ.
  • Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X và Y (MX
  • Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung dịch Y.
  • Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.
  • Cho các phát biểu sau:(a) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
  • Có 3 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).
  • Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX
  • Cho m gam hỗn hợp M gồm đi peptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z, pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Most, Most Of, The Most, Almost, Và Mostly (Chi Tiết)
 • Phân Biệt The Number Of Và A Number Of Dễ Như Trở Bàn Tay
 • Để Phân Biệt Glucozơ Và Fructozơ Ta Có Thể Dùng Hóa Chất Nào?
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Arn
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Adn Và Gen
 • Làm Cách Nào Có Thể Phân Biệt Rượu Whisky Và Vodka?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cider Là Gì ? Điểm Khác Nhau Giữa Cider Và Bia.
 • Sự Khác Nhau Giữa Bia Đen Và Bia Vàng Kiến Thức Cho Người Sành Bia
 • 【Quán Rượu】Bia Của Nhật Nhiều Bọt? Sự Khác Nhau Giữa Bia Của Nước Ngoài Và Bia Nhật
 • Rượu Và Bia Có Điểm Gì Giống Và Khác Nhau? Nó Mang Tới Lợi Ích Gì ?
 • Sự Khác Biệt Giữa Rượu Vang Và Rượu Mạnh
 • Ở nước Nga cũng như nhiều nước trên thế giới, đồ uống có cồn nồng độ mạnh được tiêu thụ nhiều nhất. Chiếm từ 70% tới 75% tổng sản lượng rượu được tiêu thụ.

  Nhưng nếu vodka trước đây là nhân vật chính trong thế giới rượu mạnh. Thì trong những năm qua, thị phần của nó đã giảm đáng kể. Và nhường chỗ cho rượu cognac, rượu rum, rượu tequila và nhất là rượu whisky.

  Tìm hiểu về rượu Vodka

  Các nguyên liệu chưng cất: những loại ngũ cốc (lúa mạch đen, ngô, lúa mì, v.v.) hoặc khoai tây. Một số loại vodka được chưng cất từ ​​củ cải, nho và các nguyên liệu khác.

  Các quốc gia sản xuất: Trên toàn thế giới.

  • Vodka không mùi thường được phân biệt bởi các nguyên liệu mà nó được chưng cất từ ​​và / hoặc khu vực nó được sản xuất.
  • Vodka mùi là loại khá phổ biến, được dùng để pha cocktail.

  Quy định: Thường không có những quy định riêng biệt về việc chưng cất.

  Khái quát về rượu Whisky

  Chưng cất từ: Mạch nha đa dạng về phong cách. Có thể bao gồm hỗn hợp ngô, lúa mạch đen, lúa mì, lúa mạch, v.v.

  có mùi khói rang, mạch nha với mùi gỗ sồi. Có những đặc điểm riêng biệt trong từng phong cách.

  Điển hình là được ủ trong gỗ sồi cháy. Một số phong cách, chẳng hạn như bourbon, yêu cầu sử dụng thùng gỗ sồi hoàn toàn mới chưa qua sử dụng. Trong khi những loại khác có thể sử dụng cả thùng gỗ mới và thùng gỗ sồi đã qua sử dụng.

  Một số loại whisky được pha trộn trong khi những loại khác là single malt.

  Các sự khác nhau giữa vodka và whisky

  Các thuộc tính về màu sắc và mùi vị

  Hương và mùi vị cả vodka và whisky cũng khá khác biệt.

  Whisky

  Tùy thuộc vào thời gian trưởng thành trong thùng gỗ sồi, màu rượu whisky thay đổi từ vàng nhạt sang nâu. Hương vị thay đổi từ đậm đà kéo dài cho tới nhẹ nhàng và có mùi hương hoa. Điều này là do sự khác nhau về các nguyên liệu sử dụng chưng cất.

  Một trong những loại rượu whisky được coi là nặng đô nhất đến từ quần đảo Scotland. Hay nó còn được gọi là Scotch.

  Vodka

  Một loại vodka tốt là phải đủ độ đậm đà, độ trong suốt và không có mùi vị. Còn các yêu cầu khác về hương và mùi vị của nó không được chỉ định.

  Văn hóa thưởng thức

  Về việc thưởng thức, rượu vodka và whisky này cũng hoàn toàn trái ngược với nhau. Và đây cũng là tiêu chí để phân biệt rượu whisky và vodka .

  Vodka

  Rượu vodka thường được uống tại bàn nhậu với liều lượng lớn. Hương vị của nó không quan trọng. Điều quan trọng là những món khai vị đi kèm, và những người bạn nhậu thú vị.

  Vodka sẽ hợp hơn cho một nhóm lớn những người bạn quen biết, những người không phải là chuyên gia về rượu.

  Đối với một nhóm nhỏ những người bạn đam mê rượu, một chai rượu whisky sẽ giúp làm thù vị hơn buổi họp mặt. Bằng cách tạo nên những ấn tượng mới sau khi thử rượu.

  Whisky

  Rượu Whisky phù hợp hơn cho những người có niềm đam mê với thế giới rượu. Những người thích tụ tập riêng tư ở một nơi yên tĩnh để có một cuộc nói chuyện hay ho. Hay tham gia vào các hoạt động thú vị khác (ví dụ: chơi bài).

  Whisky được uống từ những dạng ly đặc biệt bằng những ngụm nhỏ. Chủ đích là để người uống có thể cảm nhận được các tính năng của mùi thơm và hương vị.

  Theo các nhà khoa học, tất cả các loại thức uống có cồn nếu dùng liều lượng quá cao đều gây hại. Có nhiều ý kiến cho rằng rằng rượu whisky có hại hơn vodka. Vì nó chứa nhiều phụ gia hơn (ví dụ, tinh dầu, không được loại bỏ sau khi chưng cất). Trong khi đó, rượu vodka chỉ có chứa nước và cồn.

  Tuy nhiên, có nhiều nhà khoa học lại chứng minh điều ngược lại. Họ cho rằng vấn đề nằm ở chỗ rượu vodka là nguyên chất mà không hề chứa chất phụ gia. Do đó, các bộ phận trong cơ thể không kịp nhận ra mối nguy hiểm ngay lập tức. Và do đó các phản ứng chống lại sẽ diễn ra chậm trễ. Chính vì thế sẽ dẫn đến những ảnh hưởng nguy hiểm cho sự vận hành của các cơ quan trong cơ thể.

  Nhưng cho dù ý kiến nào có là đúng. Thì việc uống rượu một cách thông minh và có kiểm soát cũng là điều bạn nên làm để giữ cho sức khỏe của mình.

  Mức độ gây say

  Về mặt lý thuyết, với lượng rượu bằng nhau, mức độ say được xác định bởi nồng độ các chất phụ gia trong đồ uống. Trong trường hợp này, vodka tốt có thể được lấy làm cơ sở, bởi vì nó không chứa các phụ gia.

  Nhưng chúng ta biết rằng mức độ nguy hại của rượu tùy thuộc vào các chất phụ gia được dùng trong quá trình chưng cất. Điều này có nghĩa là mức độ say từ rượu whisky tốt sẽ ít hơn so với rượu vodka. Bởi vì các chất phụ gia có trong whisky sẽ giúp ngăn chặn sự ảnh hưởng tiêu cực của cồn tinh khiết. Trong trường hợp rượu whisky tệ, mọi chuyện sẽ ngược lại. Cảm giác khó chịu sẽ đeo bám bạn dai dẳng vào ngày hôm sau.

  Lưu ý dành cho bạn đọc:

  Mọi người đều có quyền tự quyết định nên uống vodka hay whisky. Ở một phạm vi vĩ mô, sự lựa chọn này còn phụ thuộc vào tài chính, bản chất của một bữa tiệc và những người bạn muốn được uống cùng. Mục tiêu chính của bài viết này là thể hiện sự khác biệt giữa chúng để từ đó bạn dễ dàng phân biệt rượu whisky và vodka và lựa chọn đúng hoàn cảnh hay mục đích. Chứ không đưa ra ý kiến về loại này là thứ tốt nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ly Dùng Để Uống Rượu Cognac 02/2021
 • Cách Phân Biệt Rượu Cognac Và Whisky
 • Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Cognac Và Scotch Whisky? 2022
 • Qa Là Gì? Qc Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Qa Và Ac Như Thế Nào?
 • Khác Biệt Giữa Marketing Online Và Marketing Truyền Thống
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×