Chuyên Đề: Peptit & Các Phương Pháp Tiếp Cận Giới Thiệu Về Phương Pháp Đồng Đẳng Hóa

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Học Mới Ở Tiểu Học
 • 9 Phương Pháp Giảng Dạy Học Mới Năm 2022
 • Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Trung Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Người Học
 • Phương Pháp Dạy Môn Tin Học Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Của Học Sinh Trường Thpt Võ Văn Kiệt
 • Phương Pháp Dạy Tin Học (Dựa Theo Ths Tạ Thị Lê Bình _ Thấy Hiện Tại Rất Ít Loại Tài Liệu Này Nên Share)
 • chúng tôi 1 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi chúng tôi 2 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi Giới thiệu tài liệu: ¦Đây là tập tài liệu mình muốn gửi đến các bạn học sinh đang học và ôn tập về BÀI TOÁN PEPTIT. Không dấu gì các bạn, khi trƣớc mình là một học sinh "trung bình" với môn Hóa, rất sợ giải dạng BT này, thời gian trôi dần, tích lũy đƣợc một số kinh nghiệm và những phƣơng pháp hay và hiệu quả nên mình đã không còn ngại với nó nữa. Dƣới đây mình đã soạn ra chuỗi 3 Phƣơng Pháp mình tâm đắc cùng một số kinh nghiệm trong các bài tập vận dụng để truyền tải đến các bạn nội dung về các bài toán PEPTIT. ¦Riêng với Đồng Đẳng Hóa(Đ-Đ-H) là một phƣơng pháp xử lí peptit khá là mới, mình đã nghĩ ra trong lúc làm một bài toán hidrocacbon PEPTIT, nó cũng có thể xem là một điểm mạnh trong việc xử lí dạng bài tập này. ¦Các bạn hãy chú ý và theo dõi kĩ càng và nắm bắt thật tốt kiến thức chúng tôi 3 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi ¦Đây là tập peptit bản I-2015, đƣợc sự góp ý của các thầy cô, anh chị , mình sẽ tái bản 1* với những chỉnh sửa lỗi và nội dung phù hợp với xu hƣớng hiện tại . Nội dung sẽ đƣợc giữ nguyên lại. ¦Trùng ngƣng hóa: Khắc phục lỗi "biện luận" và góp thêm những dạng bài mới giúp bạn mở rộng tƣ duy hơn về nó ! ¦Đồng đẳng hóa: Nhận đƣợc nhiều phản hồi tốt từ mọi ngƣời nên mình sẽ giữ nguyên cấu trúc và thêm vào đó là phần phân tích thêm các câu hỏi bài tập về hay và khó ! Và hứa hẹn với các bạn 1 điều rằng ! Nếu bạn nào Đang Lo Ngại về dạng ESTE- PEPTIT ; Dạng bài peptit có chứa Glutamic hay Lysin thì hãy đừng lo ! Bản Đồng Đẳng Hóa 2.0 sẽ đƣợc phát hành ngay sau khi mình hoàn thiện nó thật hoàn hảo để gửi đến các bạn ! G00DLUCK ! ╢Phần I: Giới thiệu chung về PEPTIT ╢Phần II: Đôi nét chung về các Phƣơng Pháp TiếpCận "Trùng ngƣng hóa "Tạo lập ĐIPEPTIT "Đồng ĐẳngHóa (Đ-Đ-H) ╢Phần III: Mở rộng ý tƣởng sử dụng Đ-Đ-H Hữu Cơ cùng Bài Tập Nâng cao ╢PhầnIV: Bài tập tự luyện chúng tôi 4 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi    ╣PHẦN MỘT : Giới thiệu chung về PEPTIT I) Khái niệm và phân loại 1. Khái niệm. - Liên kết của nhóm CO và nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit, đƣợc gọi là liên kết peptit. Ví dụ: Gly - Gly : 2 2 2 LKpeptit NH - H C - CO - NH - CH - COOH -Peptit là những hợp chất hữu cơ có chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng liên kết peptit. *Học về peptit, các định nghĩa cơ bản trên chắc hẳn các bạn đều rõ cả, nhƣng mình vẫn sẽ nêu rõ và có các điểm lƣu ý về các định nghĩa trên: +Thứ nhất: α-aminoaxit là các aminoaxit có nhóm -NH2 liên kết với C ở vị trí α. Nhắc lại thứ tự vị trí C trong aminoaxit: ...C - C - C - C - C - C - COOH       +Thứ hai: Có 5 α-amino axit thƣờng gặp và bắt buộc phải nhớ , đó là: Tên gọi Công thức phân tử Tên gọi tắt KLPT Glyxin C2H5O2N Gly 75 Alanin C3H7O2N Ala 89 CHUYÊN ĐỀ: PEPTIT & CÁC PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN- GIỚI THIỆU VỀ PHƢƠNG PHÁP ĐỒNG ĐẲNG HÓA chúng tôi 5 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi Valin C5H11O2N Val 117 Lysin C6H14O2N2 Lys 146 Axit Glutamic C5H9O4N Glu 147 + Thứ ba: Các dạng bài tập trong đề Đại Học và các đề thi thử đều chủ yếu khai thác về 3 chất tiêu biểu đó là: Gly, Ala và Val. Các bạn phải đặc biệt lƣu ý điểm này ! 2. Phân loại - Dựa vào số liên kết và số mắt xích ngƣời ta chia peptit ra làm 2 loại: + Oligopeptit: Gồm các peptit có từ 2 đến10 gốc α-amino axit. + Polipeptit: Gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α-amino axit. II: Tính chất vật lý và tính chất hóa học cơ bản. 1. Tính chất vật lý: Các peptit thƣờng ở trạng thái rắn, có nhiệt độ nóng cháy cao và dễ tan trong nƣớc. ( Do liên kết -CO-NH là liên kết ion) 2. Tính chất hóa học: - Tính chất đặc trƣng của Peptit là thủy phân đƣợc trong môi trƣờng kiềm và môi trƣờng axit. Có thể nói hai tính chất này đã tạo nên khá nhiều tình huống bài tập thú vị và hay cho dạng bài Thủy Phân PEPTIT ( sẽ có ở phần sau ). ""Thủy phân hoàn toàn: **Trong môi trƣờng axit Ví dụ: Gly-Gly-Gly + 2H2O    to,H 3Gly *Tổng quát: Xn + (n-1) H2O    to,H nX ** Trong môi trƣờng axit vô cơ đun nóng Ví dụ: NH2 -CH2 - CO - NH -CH(CH3) - COOH + H2O + 2HCl to Cl-NH3 + - CH2 - COOH + CH3 - CH(NH3 + Cl - ) - COOH chúng tôi 6 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi *Tổng quát: Xn + (n-1)H2O + nHCl  to nR-CH(NH3 + Cl - ) - COOH (!) Chú ý: Thực chất, phản ửng thủy phân peptit trong môi trƣờng axit vô cơ đun nóng xảy ra theo trình tự : * Xn + (n-1) H2O    to,H n R-CH(NH2)- COOH nR-CH(NH2)-COOH + nHCl → nR-CH(NH3 + Cl - )-COOH **Trong môi trƣờng kiềm →Trong môi trƣờng kiềm (Ví dụ NaOH, KOH,...) sau khi thủy phân ra các mắt xích, chức -COOH trong các α-amino axit tác dụng với kiềm tạo thành sản phẩm là muối, chứ không còn là bản chất α-amino axit nhƣ ban đầu. Ví dụ: Gly-Ala + 2NaOH → Muối(của Gly và Ala) + H2O NH2 -CH2 - CO - NH -CH(CH3) - COOH + 2NaOH to NH2 - CH2 - COONa + CH3 - CH(NH2) - COONa + H2O *Tổng quát: Xn + nNaOH  to nR-CH(NH2)-COONa + H2O ""Thủy phân không hoàn toàn: Ví dụ: Gly-Ala-Ala-Gly + 3H2O    to,H Gly-Ala + Ala-Gly *Tổng quát:An-Bm. + (n+m-1)H2O    to,H An + Bm - Ngoài ra đối với các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên có thể tham gia phản ứng màu Biure( Phản ửng tạo màu tím đặc trƣng với Cu(OH)2/OH - . chúng tôi 7 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi ╣PHẦN HAI: Giới thiệu về dạng bài tập PEPTIT - Các phƣơng pháp đặc biệt giải các dạng bài tập hay và khó ! Nhƣ chúng ta đã biết, PEPTIT đã và đang làm mƣa làm gió trong các đề thi Đại Học cập, ta có 2 mảng bài tập chính: + Mức độ vận dụng lý thuyết, xử lý linh hoạt + Mức độ vận dụng cao về lý thuyết, kỹ năng và xử lý các dạng bài phức tạp về giá trị Ở phần này, mình sẽ dẫn ra cho các bạn về dạng thứ 2, cũng là dạng hay và khó nhất , riêng dạng 1, các bạn có thể tham khảo kỹ hơn trong sách giáo khoa hoặc các sách bài tập cơ bản. Trong năm 2022, mình đã tham khảo đƣợc một số Phƣơng pháp hay và khá đặc biệt để tiếp cận dạng bài tập Peptit này, mình sẽ trình bày ngắn gọn và xúc tích nhất có thể để các bạn có thể hiểu và nắm bắt đƣợc và cùng tìm ra ƣu-nhƣợc điểm riêng của chúng  Trong từng phƣơng pháp mình sẽ phân tích và đƣa ra các ví dụ minh họa, song song với một ví dụ sẽ là một bài tập tự luyện nâng cao tƣơng tự đi kèm (BTNC), mình muốn các bạn tự mở rộng tƣ duy hơn, cần suy nghĩ và bắt tay thực hiện thật tốt ! chúng tôi 8 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi PHƢƠNG PHÁP 1:GỘP CHUỖI PEPTIT BẰNG CÁCH TRÙNG NGƢNG HÓA *****  Phƣơng pháp này đƣợc mở rộng và biết đến trong đề ĐH-kB2014, năm đó nó đƣợc xem là câu khó nhất của bộ đề. Thực sự nhƣ vậy nhƣng khi ngƣời ta biết đến PP gộp chuỗi thì mọi chuyện dƣờng nhƣ khá dễ dàng. Điều gì khiến nó đặc biệt đến vậy? Liệu Phƣơng pháp này có rõ ràng và chuẩn xác không? Mình sẽ trình bày và giải thích cơ sở của phƣơng pháp này cho mọi ngƣời cùng tham khảo. + Ở phần định nghĩa ở tr.1 mình đã nêu, Liên kết peptit đƣợc tạo thành khi cắt 1- H trong NH2 và 1-OH trong -COOH →liên kết -CO - NH - (liên kết peptit), đồng thời giải phóng 1-H2O H - NH- + -CO - OH → -NH - CO - + H2O (Cứ 1 liên kết peptit đƣợc hình thành sẽ giải phóng 1 phân tử H2O) + Điểm đặc biệt là trong phân tử peptit ở đầu và đuôi của mỗi chuỗi vẫn còn tồn tại 1 gốc -NH2 và 1 gốc - COOH , nên với nhiều chuỗi peptit khác nhau, ta có thể trùng ngƣng hóa chúng ( trên sự giả định) để tạo thành một chuỗi Peptit hoàn chỉnh Hƣớng dẫn giải + Tỉ lệ mol 1 : 1 Trùng ngƣng: OHYXYX 23232  Ví dụ 1: Cho hai chuỗi peptit: đipeptit X2 : Gly-Ala và tripeptit Y3: Ala-Val-Ala , hãy trùng ngƣng hóa chúng theo các tỉ lệ mol sau: chúng tôi 9 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi PTTN : OHAla-Val-Ala- Ala-Gly Ala-Val-Ala Ala-Gly 2  +Tỉ lệ mol 2 : 1 Trùng ngƣng: OH2YXXYX2 232232  PT: O2H Ala-Val-Ala-Ala-Gly-Ala-Gly Ala-Val-Ala Ala-2Gly 2 Hƣớng dẫn giải Theo phƣơng pháp đã nêu, ta có quá trình gộp chuỗi peptit sau: Giả sử trong X là 3 peptit A,B,C có tỉ lệ mol 1:1:3 A + B + 3C      E C]-C-C-B- Với k=1. Ta có ngay 4 2X1 mol mol mol 0, O2 3 0,24 H2O 1 H2O 0,06          +Trong X có Số H = 0,3*2 0,12 5 →X1 là Gly →m=0,12*75 = 9 gam → A Ví dụ 1: X là 1α-amino axit , với m gam X ngƣời ta điều chế ra m1 gam đipeptit X2. Từ 2m gam X lại điều chế đƣợc m2 gam tripeptit X3.Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m1 gam X2 thu đƣợc 0,24 mol H2O, đốt cháy hoàn toàn m2 gam X3 thì thu đƣợc 0,44 mol H2O. Giá trị của m gần nhất với : A.9,01 gam B.8,05 gam C.10,00 gam D.9,65 gam Đáp án A chúng tôi 17 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi Hƣớng dẫn giải Theo lối xử lí đipeptit, quy cả hai quá trình đều là m gam X. PT: m (gam) 2X1 − 1H2O → X2  2O 0,24 mol H2O m (gam) 3X1 − 2H2O → X3  2O 0,22 mol H2O * 2X3 + ( 3 - 2 = 1 ) H2O  3X2 (0,24-0,22=0,02 mol ) 0,06 mol → nX1=0,12 mol * ; -COOgam C H N O : 0,16 CH : x      2 mol) 2O (mol) ( 69,31t gam 2 [ ] 0CO : H O : 0,2 ,32k+x 4k x 0,16           (t là hệ số tỉ lệ) *Ta có PT tỉ lệ:   2 2 E CO H O m 30,73 m 44.(0,32k x) 18.(0,24k x 0,16) 69 0,16. 57k ,31 18 14x          +Với k=5,625 (*); Sử dụng Casio ta dễ dàng tìm đƣợc: Alax 0,52 n  Ví dụ 1(Đề minh họa BGD-2015): Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X ( CxHyOzN6) và Y(CnHmO6Nt) cần dùng 600ml dung dịch NaOH1,5M chỉ thu đƣợc dung dịch chƣa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy 30,73 gam E trong O2 vừa đủ thu đƣợc CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lƣợng của CO2 và nƣớc là 69,31 gam. Giá trị a:b gần nhất với: A.0,730 B.0,810 C.0,756 D.0,962 chúng tôi 26 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi + Bảo toàn Na: Glyn 0,9 0,52 0,38   → a 0,38 0, 73 A b 0, 5 2    Hƣớng dẫn giải: Các chất là:     mol mol mol 2 gam mol 5,0 44 18.1,032.15,019 n 2 1,0 2 15,0:O 19 2 1,0 2 22 222 22 22 2 COOH CO CO H CO.CO.HCOOHOHC )CO.(HCOOHHOOC )CO.(HCHOOHC CO.HHCOOH CO.HHCHO                      A50m gam   Ví dụ 2(Trích NT-YDS): Đốt cháy hoàn toàn 17 gam hỗn hợp X gồm 5 chất hữu co no, mạch hở (các chất có số C 2 chỉ chứa các nhóm chức -CHO và -COOH), và có tổng số mol là 0,1 mol, trong 3,36 lít khí O2 lấy vừa đủ. Sau phản ứng thu đƣợc hỗn hợp khí và hơi, dẫn toàn bộ hỗn hợp này qua nƣớc vôi trong dƣ, sau phản ứng thu đƣợc bao nhiêu gam kết tủa ? A. 50gam B.60gam C.70gam D.80gam ►Chú ý: Đây là dạng bài "Cắt nhóm chức" mà mình có lƣu ý phía trên, và Đ-Đ-H cũng bắt nguồn từ phƣơng pháp này. Phía trên là một bài toán cơ bản. Ta xử lý nhanh: Ví dụ 3: Đun nóng 45,54 gam hỗn hợp E gồm hai peptit X ( CxHyOzN6) và Y(CnHmO6Nt) cần dùng 580ml dung dịch NaOH 1M chỉ thu đƣợc dung dịch chứa muối natri của glyxin và valin. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn cùng lƣợng E trên trong O2 vừa đủ thu đƣợc hỗn hợp CO2 ,H2O và N2, trong đó tổng khối lƣợng của CO2 và H2O là 115,18 gam. Công thức phân tử của peptit X là: (Đề thi thử chúng tôi A. 17 30 6 7C H N O B. 21 38 6 7C H N O C. 24 44 6 7C H N O D. 18 32 6 7C H N O chúng tôi 27 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi Hƣớng dẫn Hƣớng 1: Quy đổi thành gốc Axyl và H2O E là :  )1(54,45x18)29n14(58,0m OH NOHC gam E x 2 58,0 1n2n mol mol   E + O2 tƣơng đƣơng:                       11,0x 58:191n )1(Cùng )2(18,11522,5x18n96,35m OHCO OH NOHC gam OHCO 29,0xn58,0 2 n58,0 2 O x 2 58,0 1n2n 22 molmol 2 mol mol  HPT:  763821 2 ONHC 33 YX mol Val YX mol Gly ValGly( ValGly NaOHValGly mol Y mol X NaOH OHYX )Val()Gly(:X n2n325,0n n3n333,0n 58 191 n )n n5n2 nnn 08,0n 03,0n ny5x6 11,0nnn                               Hƣớng 2: Đồng Đẳng Hóa  )1(54,45x14 k 58,0.1857.58,0m CH OH.)ONHC(:E gamE x 2 k 58,0 2k32 mol mol     E + O2 tƣơng đƣơng: chúng tôi 28 Biên Soạn: MOD Bookgol Nhật Trƣờng - chúng tôi         )2( OHCO x k 58,087,0

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiết Dạy Minh Họa Ứng Dụng Phương Pháp Stem Trong Bộ Môn Hóa Học
 • Chương Trình Giáo Dục Stem: Bước Phát Triển Mới Của Phương Pháp Dạy Học Tích Cực
 • Học Sinh Tiểu Học Làm Quen Với Stem
 • Dạy Con Gái Tránh Bị Xâm Hại, Cha Mẹ Nhất Định Phải Biết Để Bảo Vệ Bé Yêu
 • Cách Dạy Con Tự Bảo Vệ Mình Trước Xâm Hại Tình Dục Bố Mẹ Cần Biết
 • Văn Hóa Hầu Đồng Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài: Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Ngữ Văn 9 Tập 1
 • Học Đầu Tư Chứng Khoán Nên Bắt Đầu Từ Đâu? ·
 • Đầu Tư Chứng Khoán Bắt Đầu Từ Đâu? (Cụ Thể Từng Bước) – Cophieux
 • Hướng Soạn Bài Lão Hạc Ngắn Gọn Và Đầy Đủ
 • Tìm Hiểu Văn Bản: Lặng Lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long
 • Khi nhắc đến những nét văn hóa đặc sắc và tạo được sự khác biệt cho văn hóa Việt Nam thì mọi người sẽ ngay lập tức nghĩ đến những tín ngưỡng tôn giáo phổ biến như đạo Thiên Chúa giáo, Phật giáo.

  1. Hầu đồng là gì?

  Hầu đồng có thể xem là một nghi lễ không thể nào bỏ qua được trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng Đức Thánh Trần. Hầu đồng còn hay được mọi người gọi với cái tên khác là hầu bóng hoặc lên đồng. Xét về bản chất, đây là một nghi lễ giao tiếp với thần linh thông qua các ông đồng, bà đồng.

  Người ta tin rằng sự tái hiện hình ảnh các vị thần linh thông qua thân xác của các ông đồng, bà đồng trong trạng thái tâm linh thăng hoa, ngây có thể phán truyền, diệt trừ yêu ma, chữa bệnh, ban phúc, ban lộc cho các con nhang, đệ tử. Hiện nay, một số nước trên thế giới đã ghi nhận văn hóa hầu đồng là một di sản văn hóa phi vật thể.

  2. Các thành phần tham gia hầu đồng

  Theo văn hóa hầu đồng, những người có thể tham gia vào nghi lễ lên đồng là Thanh Đồng và các cử tọa. Thanh Đồng là người đứng giá hầu đồng, nam giới sẽ được gọi là ‘cậu’ còn Thanh Đồng là nữ giới thì được gọi là “cô” hoặc “bà đồng”. Trong các nghi lễ lên đồng thì thường có hai hoặc bốn phụ đồng hay còn được gọi là nhị trụ hoặc tứ trụ hầu dâng đi theo người đứng giá hầu đồng để chuẩn bị trang phục lễ lạt.

  Bên cạnh đó, các cử tọa là những thành phần ngồi xem buổi hầu, họ thường là con nhang đệ tử thể hiện lòng tôn kính các vị thánh mỗi khi giáng ngự và hòa theo điệu múa hát, được Thánh ban lộc. Ngoài ra, để phục vụ cho những nghi lễ hầu đồng, người ta đã sáng tạo ra một hình thức lễ nhạc gọi là Hát văn trong quá trình nhập đồng hiến thánh. Những người hát chầu văn tấu nhạc phục vụ buổi lễ được gọi là cung văn chính.

  3. Trình tự một giá hầu

  Lên khăn áo:  Sau khi thực hiện những nghi thức như hát chầu văn, hát khăn phủ thì ông bà đồng phải thay một bộ trang phục xống áo, khăn chầu, cờ quạt, đồ hầu dâng. Theo văn hóa hầu đồng, những bà đồng thì thường ăn mặc chỉnh tề theo lối phụ nữ nhà giàu, sặc sỡ và nhiều trang sức, vấn khăn củ ấu hoặc khăn xếp. Còn những cô đồng thì ăn mặc trẻ trung, rực rỡ hơn, cậu đồng thì mặc theo lối thanh niên trẻ và có khăn quấn.

  Múa lễ: Sau khi thay trang phục chỉnh tề thì những vị thánh thường đứng dậy làm lễ. Đầu tiên là vị ấy phải cầm hương qua một lớp bọc vải đỏ để dâng lên bàn thờ Thánh Mẫu và quỳ làm lễ. Tiếp theo, họ sẽ quay ra các cử tọa và thực hiện những nghi thức khác nhưng chủ yếu là múa các điệu múa của các hàng Quan, hàng Châu, hàng Hoàng, hàng Cô, hàng Cậu như múa cờ, múa kiếm, long đao, múa quạt, múa Lân.

  Phán truyền và thăng: Theo văn hóa hầu đồng, sau giai đoạn múa lễ, các vị thánh trong xác ông bà đồng ngồi xuống, nghe hát văn, kính và uống rượu,  còn các phụ đồng phải lấy quạt che xung quanh mặt lúc vị ấy uống rượu như một sự cách ngăn giữa trần tục và thánh thần.

  Âm nhạc: Nhạc hát để phục vụ cho nghi lễ hầu đồng thông thường là chầu văn với nội dung ca ngợi sự linh thiêng của thánh thần và vẻ đẹp tiên giới. Các giá ông Hoàng thì Cung văn sẽ có cả ngâm thơ cổ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài: Hịch Tướng Sĩ – Ngữ Văn 8 Tập 2
 • Tìm Hiểu Chi Tiết Văn Bản: Hịch Tướng Sĩ – Trần Quốc Tuấn
 • Tìm Hiểu Chi Tiết Văn Bản: Hai Đứa Trẻ – Thạch Lam
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Hai Đứa Trẻ Ngắn Gọn
 • Hướng Dẫn Cách Đọc Và Hiểu Bảng Giá Chứng Khoán
 • Biện Pháp Giáo Dục Nhân Cách Văn Hóa Cho Sinh Viên Sư Phạm

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Dục Nhân Cách Cho Trẻ Em
 • Giáo Dục Sớm Cho Trẻ: Vì Con Hay Vì Cha Mẹ?
 • Hiểu Đúng Về Giáo Dục Sớm Để Có Phương Pháp Nuôi Dạy Con Phù Hợp
 • Góc Tham Khảo: Cách Người Mỹ Dạy Học Sinh Tiểu Học
 • Phương Pháp Giáo Dục Tiên Tiến Của Mỹ Dành Cho Trẻ
 • Nguyễn Thanh Bình

  Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Tóm tắt. Sống theo và thể hiện được các giá trị “Yêu thương”; “Tin tưởng”; “Công dân tích cực”; “Tận tụy/Tận tâm”; “Hợp tác”; “Sáng tạo” được xem là nội dung nhân cách văn hóa của sinh viên sư phạm. Bài viết đề cập đến các biện pháp giáo dục nhân cách văn hóa nói chung, giáo dục giá trị nghề nghiệp nói riêng cho sinh viên sư phạm để họ có thể tạo ra giá trị, năng lực thực hiện hiệu quả hoạt động nghề nghiệp sau này.

  Từ khóa: Nhân cách văn hóa, giá trị nghề nghiệp, sinh viên sư phạm, biện pháp giáo dục.

   

  Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lí luận, cơ sở pháp lí ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về giáo dục nhân cách văn hóa trong nhà trường, tác giả Đào Thị Oanh đã đề xuất hệ giá trị và khung tiêu chí nhân cách văn hóa cho sinh viên đại học sư phạm của Việt Nam hiện nay như sau:

  Giá trị (1) – Yêu thương;

  Giá trị (2) – Tin tưởng/Tin cậy; Giá trị (3) – Công dân tích cực;

  Giá trị (4) – Tận tụy/Tận tâm (với nghề); Giá trị (5) – Hợp tác;

  Giá trị (6) – Sáng tạo.

                       

  Bảng 1. Đánh giá về mức độ quan trọng của những giá trị nhân cách ở một người sinh viên sư phạm

   

  TT

  Giá trị nhân cách

  ĐTB

  ĐLC

  Không quan trọng

  Phân vân

  Quan trọng

  Rất quan trọng

  1

  Yêu thương

  3,92

  0,34

  0

  2,4

  2,4

  95,2

  2

  Tin tưởng/Tin cậy

  3,88

  0,32

  0

  0

  11,9

  88,1

  3

  Công dân tích cực

  3,78

  0,41

  0

  0

  22,0

  78,0

  4

  Tận tụy/Tận tâm (với nghề dạy học)

  3,97

  0,154

  0

  0

  2,4

  97,6

  5

  Hợp tác

  3,76

  0,43

  0

  0

  23,8

  76,2

  6

  Sáng tạo

  3,88

  0,32

  0

  0

  11,9

  88,1

  7

  Trách nhiệm

  3,87

  0,33

  0

  0

  12,5

  87,5

  Chung

  3,82

  0,29

  0

  0,4

  12,4

  87,2

                              (Nguồn: Kết quả khảo sát của nhiệm vụ tại ĐHSP Đà Nẵng, Hà Nội tháng 9/2017)

   

         

  Nguyên tắc đề xuất biện

  pháp

          

  Đảm bảo sự thống nhất giữa nhận thức

  về

  tầm quan trong của giáo dục nhân cách văn hóa và nhận thức

  về

  cách làm phù hợp đảm bảo hiệu

  quả.

  Giáo dục nhân cách văn hóa cho sinh viên sư phạm là một vấn đề khá mới đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường và sinh viên sư phạm. Do đó cần phải nâng cao nhận thức cho họ về sự cần thiết, tầm quan trọng của vấn đề đối với sự thành công trong hoạt động nghề nghiệp sau này của sinh viên. Đồng thời, ngay từ đầu rất cần để đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường sư phạm nhận thức được cách làm đúng bản chất của giáo dục giá trị và năng lực thể hiện các giá trị phản ánh nhân cách văn hóa của sinh viên sư phạm theo cơ chế chuyển giá trị khách quan thành giá trị chủ quan của sinh viên sư phạm thông qua các hoạt đông trải nghiệm.

           

  Đảm

  bảo

  giáo

  dục

  nhân

  cách

  văn

  hóa

  được

  tiếp

  cận

  đồng

  bộ

  trong

  các

  hoạt

  động

  đào tạo, hoạt động phong trào của sinh viên sư

  phạm.

  Hoạt động đào tạo sinh viên sư phạm bao gồm các hoạt động dạy học: các học phần chung; Các học phần đào tạo nghiệp vụ sư phạm; Các học phần đào tạo chuyên ngành, kiến tập, thực tập sư phạm và các hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; của Hội sinh viên… Các nội dung giáo dục nhân cách văn hóa cần được tích hợp, lồng ghép trong toàn bộ các hoạt động đào tạo và hoạt động phong trào sinh viên để nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và củng cố niềm tin, phát triển năng lực thực hành gía trị cho sinh viên qua các hoạt động thực hành, trải nghiệm.

          

  Đảm

  bảo

  sự

  quản

  nhất

  quán

  đối

  với

  quá

  trình

  giáo

  dục

  nhân

  cách

  văn

  hóa

  cho

  sinh viên sư

  phạm.

  Để đảm bảo quá trình giáo dục nhân cách văn hóa được thực hiện có hiệu quả thì cần phải có sự chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời từ công tác quản lí: Từ khâu chỉ đạo đưa các yêu cầu về

  nhân cách văn hóa của sinh viên sư phạm vào chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo, đến chỉ đạo xây dựng môi trường nhà trường chứa đựng các chất liệu giáo dục nhân cách văn hóa, đến kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục và rèn luyện nhân cách văn hóa của sinh viên sư phạm; cũng như điều chỉnh cải tiến quá trình giáo dục nhân cách văn hóa sao cho ngày càng hiệu quả.

        

  Đảm

  bảo

  sự

  thống

  nhất

  giữa

  quá

  trình

  giáo

  dục

  nhân

  cách

  văn

  hóa

  của

  nhà

  trường

  với

  quá trình tự giáo dục,tự rèn luyện của sinh viên sư

  phạm

  Quá trình giáo dục nhân cách văn hóa của nhà trường chỉ là tác động bên ngoài để tạo động cơ, nhu cầu tự giáo dục, tự rèn luyện nhân cách văn hóa của sinh viên sư phạm thì mới thành công. Tác động giáo dục nhân cách văn hóa của nhà trường phải được chuyển hóa thành nhu cầu tự thân rèn luyện nhân cách văn hóa của từng sinh viên.

         

  Biện pháp giáo dục nhân cách văn hóa cho sinh

  viên

          

  Biện pháp 1

  . Đội ngũ cán bộ trong trường sư phạm cần

  thay

  đổi nhận thức

  về

  tầm quan trọng của giáo dục giá trị nghề nghiệp trong việc phát triển năng lực và nhân cách văn hóa cho sinh viên sư

  phạm

  Như trên đã trình bày giáo dục nhân cách văn hóa cho sinh viên sư phạm là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch từ phía nhà trường, do đó đội ngũ cán bộ trong trường sư phạm phải chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này. Về vai trò của Giá trị nghề nghiệp GV phải đề cập đến quan điểm của Singapore. Theo định hướng năng lực đào tạo GV thế kỉ XXI của Singapore bao gồm các yếu tố cấu thành: giá trị, kĩ năng và kiến thức, trong đó giá trị là yếu tố lõi, định hướng cho việc tích lũy kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp của GV, thể hiện sự thống nhất hữu cơ giữa giá trị, kiến thức và kĩ năng trong những đặc điểm của nghề GV trong xã hội hiện đại (6). Như vậy giáo dục giá trị nghề nghiệp cho GV ở Singapore là yếu tố cần được quan tâm hàng đầu ngay từ khâu đào tạo ban đầu đến giai đoạn bồi dưỡng phát triển chuyên môn liên tục. Đây là một kinh nghiệm quý đáng học tập để đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng GV ở Việt Nam. Để tạo ra sự thay đổi này, BGH nhà trường, Ban chủ nhiệm các khoa cần chỉ đạo toàn bộ đội ngũ cán bộ nhà trường từ những giảng viên trực tiếp giảng dạy đến đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội sinh viên. . . không chỉ thay đổi nhận thức mà cần thể hiện bằng hành động đưa cách tiếp cận giá trị vào toàn bộ hoạt động đào tạo, tích hợp kế hoạch giáo dục giá trị nghề nghiệp trong kế hoạch đào tạo của khoa và trường, hình thành và phát triển nhân cách văn hóa người sinh viên sư phạm.

  Biện pháp 2.

  Đội ngũ cán bộ trong trường sư phạm cần hiểu rõ mục tiêu và cơ chế chuyển giá trị khách quan thành giá trị chủ quan của sinh

  viên

  Trong giáo dục giá trị, sinh viên không chỉ cần “hiểu được những gì là điều tốt” mà còn phải “mong muốn làm điều tốt” (Hill, 2004). “Mong muốn làm điều tốt” được hiểu là sự sẵn sàng hành động theo chuẩn mực khi gặp cơ hội. Mặt cảm xúc hay tình cảm này của nhân cách là “cây cầu nối nối giữa lí trí và hành động” (Lickona, 1993). Vì vậy giáo dục những giá trị là giáo dục sinh viên “biết điều tốt, yêu điều tốt và làm điều tốt”. Tóm lại, giáo dục những giá trị cuối cùng chính là để cải thiện hành vi hay thay đổi hành vi để tốt đẹp hơn. Vì hành vi này là một sự chuyển hóa từ suy nghĩ và cảm xúc về những giá trị quý báu, nên hành vi tốt đẹp là hành vi tự giác và vị tha có lí trí (5). Theo Makiguchi nhiệm vụ của giáo dục là dẫn dắt con người tới đích tiềm tàng khả năng tạo giá trị (7). Vì vậy giáo dục giá trị cho sinh viên không chỉ nhằm cho sinh viên chuyển hóa các giá trị khách quan của xã hội thành niềm tin chủ quan của bản thân, mà còn để sinh viên sư phạm có năng lực tạo giá trị. Để đạt được mục tiêu đó, cần tuân thủ cơ chế hình thành giá trị với các bước cơ bản ở các cấp độ sau:

  a. Cấp độ nhận thức: ở cấp độ này, nhận thức thể hiện ở 2 mức độ:

  –  Mức độ biết: thể hiện ở mức độ giới hạn về các khái niệm, các sự kiện và thuật ngữ về giá trị cần giáo dục. Nên cần phải chuyển sang mức độ hiểu sâu hơn về bản chất bên trong của các khái niệm, sự kiện cũng như ý nghĩa của việc nắm được các khái niệm, các chuẩn mực, quy tắc. . . thể hiện các giá trị đó.

  –  Mức độ hiểu: Mức độ này thể hiện sự hiểu sâu bản chất của giá trị để có thể thể hiện bằng hành vi phù hợp.

  Đối với giai đoạn nhận thức, cần cho người học tiếp thu các giá trị và các chuẩn mực giá trị xã hội thông qua phân tích, tổng hợp, khái quát các sự kiện làm sáng tỏ giá trị của nó. Đây là bước chuẩn bị cho sinh viên đánh giá giá trị đúng – sai, tốt – xấu, thiện – ác. . . Theo Phạm Minh Hạc gọi là phương pháp tiếp cận, tiếp thu sâu sắc (3).

  c. Cấp độ hành động:

  Các giá trị được nội tâm hóa phát huy vai trò định hướng cho hành vi, qua đó giá trị được thể hiện qua hành vi của cá nhân. Đây chính là bước ứng dụng giá trị vào thực tế. ở cấp độ này GV cần khuyến khích người học tự giác chuyển hoá từ nhận thức, thái độ đến hành động theo hệ giá trị hoặc những chuẩn mực.

  Các bước như vậy đã giúp chuyển những hiểu biết của con người (qua cấp độ nhận thức) đến Thái độ, giá trị (qua trải nghiệm, đánh giá, lựa chọn giá trị) và định hướng hành động thực tiễn (cần làm gì) chu trình chuyển giá trị xã hội thành giá trị cá nhân. Các cấp độ theo cách tiếp cận giá trị có thể tuân theo logic trên, nhưng cũng có thể thay đổi trật tự và đan xen nhau một cách biện chứng. So với hoạt động nhận thức thì quá trình chuyển hóa các gía trị xã hội thành giá trị cá nhân có điểm khác biệt– mang tính đặc trưng sau: Quá trình nhận thức chỉ qua bước nhận thức và thực hành, vận dụng; còn quá trình chuyển hóa các gía trị xã hội thành giá trị cá nhân đặc biệt cần có bước trải nghiệm, đánh giá, lựa chọn các giá trị để tác động đến cảm xúc hình thành thái độ, tin vào giá trị thì mới có thể chi phối hành vi theo định hướng giá trị (1). Suy nghĩ nếu không chuyển thành những hành động thì những suy nghĩ đó chỉ là những lời nói suông, hành vi không có suy nghĩ thì nó chỉ là sư tuân theo mù quáng. Không có xúc cảm thì cả suy nghĩ và hành động có thể là vô cảm, còn xúc cảm thiếu suy nghĩ và không được thể hiện bằng các hành động thì sẽ không hợp lí (7).

     

  Biện pháp 3.

  Tổ

  chức giáo dục các giá trị nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm thông qua sinh hoạt câu lạc bộ của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, hoặc

  Tuần

  sinh hoạt công dân đầu khóa

  học

  Hoạt động 1. Khám phá giá trị;

  Hoạt động 2. Tìm hiểu ý nghĩa của giá trị;

  Hoạt động 3. Những rào cản thể hiện các giá trị trong cuộc sống;

  Hoạt động 4. Các biện pháp rèn luyện và ứng dụng giá trị trong thực tiễn.

     

  Biện pháp 4.

  Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm có thể thông qua tích hợp

  trong

  dạy

  học

  các

  môn

  học

  trong

  chương

  trình

  đào

  tạo

  giáo

  viên

  Trong chương trình đào tạo giáo viên tương lai chắc chắn có những môn học có tiềm năng giáo dục các giá trị “Yêu thương”; “Tin tưởng”; “Công dân tích cực”; “Tận tụy/Tận tâm”; “Hợp tác”; “Sáng tạo “ở các phương diện khác nhau như nhận thức về giá trị, tình cảm đối với giá trị và hành động theo giá trị. Đặc biệt các môn khoa học xã hội như Ngữ Văn, Lịch sử, Giáo dục chính trị, các môn nghiệp vụ sư phạm có ưu thế nhiều hơn trong việc tích hợp nội dung giáo dục các giá trị trên; các môn học khác cũng đều có tiềm năng giáo dục các giá trị “hợp tác”, “sáng tạo”qua việc giảng viên vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

     

  Biện pháp 5.

  Giáo dục nhân cách văn hóa cho sinh viên sư phạm qua rèn luyện nghiệp vụ sư

  phạm

  Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là một hoạt động quan trọng gắn với đào tạo nghề nghiệp và giáo dục nhân cách văn hóa cho sinh viên sư phạm. Vì đây là một trong những con đường quan trọng để hình thành giá trị nghề nghiệp, bồi dưỡng lòng yêu nghề cho sinh viên sư phạm. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường được tiến hành dưới dạng các hoạt động như: rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, kiến tập, thực hành sư phạm. Thông qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm sinh viên được thực hành, trải nghiệm ban đầu về những nhiệm vụ, tình huống dạy học và giáo dục của người giáo viên ở nhà trường phổ thông tập làm chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức quá trình dạy học, thể hiện những yêu cầu đối với người giáo viên về phẩm chất, đạo đức. Họ vừa có cơ hội vận dụng những điều đã học được vào các tình huống thực tiễn gắn với nghề dạy học, qua trải nghiệm sinh viên có cơ hội đánh giá, xác định giá trị quan trọng, củng cố những niềm tin vào những giá trị văn hóa nhân cách sư phạm , bồi dưỡng tình cảm và nhận thức về nghề nghiệp sâu sắc hơn. Khi những giá trị này đã trở thành niềm tin vững chắc thì sinh viên sư phạm sẽ cảm thấy họ cần hành động và sống theo những giá trị này. Để thực hiện biện pháp này cần có sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường và sự phối hợp thực hiện của đội ngũ giảng viên phụ trách hoạt động nghiệp vụ sư phạm của các Khoa và Nhà trường.

   

  Biện pháp 6

  . Giáo dục nhân cách văn hóa cho sinh viên sư phạm qua thực tập sư phạm

  Thực tập sư phạm là hoạt động thực tiễn đòi hỏi SV sư phạm vận dụng kiến thức, kĩ năng, giá trị đã học được để đóng vai trò của người GV thực thụ, do đó đây là khoảng thời gian và cơ hội quý báu để mỗi sinh viên sư phạm vượt qua mọi thách thức, rào cản để thể hiện nhân cách văn hóa và tạo ra giá trị cho mình. Trong các mối quan hệ với BGH nhà trường, với đội ngũ GV, với HS, PHHS và bạn bè, trong thực tập dạy học và giáo dục… Các em phải thể hiện sự nhạy cảm, thấu hiểu nhu cầu của trẻ, gần gũi, nhân từ với trẻ, bảo vệ lợi ích của trẻ; khoan dung, thân thiện với mọi người xung quanh (biểu hiện của giá trị yêu thương); sự tự tin, lễ phép và tôn trọng người khác; phải trung thực, khách quan, công bằng trong các mối quan hệ; Tự giác, tự chịu trách nhiệm; Kiểm soát bản than ( các biểu hiện của giá trị Tin tưởng/Tin cậy); ham học hỏi, Kỉ luật, coi trọng hiệu quả; Phục vụ cộng đồng (các biểu hiện của giá trị Công dân tích cực); Nhiệt thành, truyền cảm hứng cho trẻ; Tận tình, bền bỉ; kiên trì, kiên nhẫn, linh hoạt, thích ứng với từng đứa trẻ; Chấp nhận thay đổi, dấn thân(các biểu hiện của giá trị Tận tụy/Tận tâm với nghề); Hợp tác với bạn bè, với GV và với HS; Sáng tạo trong xử lí các tình huống và giải quyết các vấn đề gặp phải trong thực tiễn dạy học, giáo dục…

   

  Biện

  pháp

  7.

  Xây

  dựng

  môi

  trường

  văn

  hóa

  để

  giáo

  dục

  nhân

  cách

  văn

  hóa

  cho

  sinh viên sư

  phạm

  Ngoài môi trường cảnh quan từ lớp học, thư viện, ký túc xá khang trang, sạch đẹp, quan trọng là các trường sư phạm cần xây dựng được môi trường văn hóa chứa đựng các mối quan hệ công việc và quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường: quan hệ giữa cán bộ quản lí nhà trường, các khoa với giảng viên và sinh viên, giữa giảng viên và sinh viên, giữa sinh viên với sinh viên, bầu không khí tâm lí của nhà trường đặc biệt là sự làm gương của giáo viên cần thấm đượm các giá trị “Yêu thương”; “Tin tưởng”;” Công dân tích cực”; “Tận tụy/Tận tâm”; “Hợp tác”; “Sáng tạo “. Các giá trị này cần được thể hiện trong nội quy ứng xử và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ nhà trường. Đồng thời, sự làm gương của đội ngũ giảng viên và cán bộ trong trường sẽ có tác động giáo dục rất tốt cho sinh viên. Khi sinh viên sư phạm được sống và học tập trong môi trường như vậy sẽ được “tập nhiễm” các hành vi thể hiện nhân cách văn hóa một cách tự nhiên.

   

  Biện pháp 8.

  Giáo dục nhân cách văn hóa cho sinh viên sư phạm qua các hoạt

  động xã

  hội

  Hoạt động xã hội gắn với các sự kiện xã hội của đất nước, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như hiến máu nhân đạo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chiến dịch mùa hè xanh… do Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hoặc Hội Sinh viên tổ chức. Bản thân việc tham gia các hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng đã là một biểu hiện của giá trị công dân tích cực trong nhân cách văn hóa. Quan trọng hơn, tham gia các hoạt động này SVSP có cơ hội thể hiện thái độ và các hành vi, hành động theo định hướng của giá trị đã lựa chọn – biểu hiện các giá trị của nhân cách văn hóa. Trong quá trình hoạt động SV được trải nghiệm những cảm xúc tích cực do thể hiện các giá trị của nhân cách văn hóa, do cảm nhận được ý nghĩa của những việc làm, hành động của mình, những cảm xúc tích cực đó lại giúp củng cố, phát triển giá trị của nhân cách văn hóa.

   

  Biện

  pháp

  9.

  Giáo

  dục

  nhân

  cách

  văn

  hóa

  qua

  việc

  tự

  giáo

  dục

  của

  sinh

  viên

  Việc hình thành nhân cách văn hóa cho SV sư phạm đòi hỏi tính tích cực và chủ động rất cao ở người học trong quá trình tự giáo dục. Tự giáo dục biểu hiện ở tính chủ động, tích cực, sự nỗ lực của sinh viên là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của giáo dục nhân cách văn hóa. Trên cơ sở những tác động giáo dục nhân cách văn hóa từ đội ngũ giảng viên, được nhúng trong môi trường văn hóa của nhà trường. . . SV sư phạm nảy sinh nhu cầu, động cơ tự giáo dục trên cơ sở nhận thấy sự cần thiết, ý nghĩa của nhân cách văn hóa trong cuộc sống cũng như trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân sau này. Từ đó SV sư phạm cần phải lập kế hoạch, đặt ra những mục tiêu, yêu cầu, mức độ thực hiện từng nội dung, khía cạnh của nhân cách văn hóa, lường trước những khó khăn, rào cản bản thân thể hiện các giá trị của nhân cách văn hóa để có kế hoạch rèn luyện với lộ trình và các biện pháp khả thi nhằm đạt được những kết quả mong đợi.

   

  Biện

  pháp

  10.

  Đánh

  giá

  kết

  quả

  rèn

  luyện

  nhân

  cách

  văn

  hóa

  của

  sinh

  viên

  phạm

  Tổ chức giáo dục nhân cách văn hóa cho sinh viên cuối cùng cần phải đánh giá kết quả thực hiện.Việc đánh giá hướng tới phân tích tác động của hoạt động giáo dục các giá trị nghề nghiệp và nhân cách văn hóa cho sinh viên sư phạm như thế nào? có đạt được các mục tiêu đề ra không, SV sư phạm đã thể hiện thái độ và hành vi phản ánh các biểu hiện ở các khía cạnh khác nhau của giá trị “Yêu thương”; “Tin tưởng”; “Công dân tích cực”; “Tận tụy/ Tận tâm”; “Hợp tác”; “Sáng tạo” ở mức độ nào? Việc đánh giá này cần được cụ thể hoá bằng các phép đo và công cụ đo, hoặc mô tả được. Do đó, ngay từ khi triển khai kế hoạch giáo dục nhân cách văn hóa, cần phải thiết lập các chỉ số đo hành vi để đo được các kết quả khi các hành vi được biểu thị ra. Ngoài ra, cũng cần khuyến khích SV sư phạm tự đánh giá bản thân. Khi các em tự nhận thức bản thân cũng là cơ hội để họ tự điều chỉnh và làm chủ bản thân.

  JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE                                                                                                                            

  Social Science, 2022, Vol. 63, Iss. 2A, pp. 3-10

  DOI: 10.18173/2354-1075.2018-0022

  This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), 2022. Phát triển năng lực cốt lõi cho học sinh phổ thông dựa trên tiếp cận giá trị và kĩ năng sống. Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

  2. Nguyễn Hoàng Hải, 2012. Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

  3. Phạm Minh Hạc, 2010. Giá trị học. Cơ sở lí luận góp phần đúc kết, xây dựng giá trị chung của người Việt Nam thời nay. Nxb Giáo dục Việt Nam.

  4. Trần Thị Cẩm Tú, 2022. “Tích hợp giáo dục giá trị sống và giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”, Hội thảo khoa học quốc tế: Tâm lí học và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam. NXB Đại học Sư phạm, tr.811- tr.814.

  5.  Abdul Rahman bin Md Aroff, 2014. Values Education and the Malaysia Education Blueprint. Journal of Interdisciplinary Research Education (JIRE) Vol.4. Issue I, trang 59-73.

  6. NIE, 2010. A Teacher Education Model for the 21st Century (TE21) – A Report by the National Institute of Education, Singapore.

  7. Tsunesaburo Makiguchi, 1994. Giáo dục vì cuộc sống sáng tạo. Nxb Trẻ, Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mục Tiêu Và Nội Dung Giáo Dục Nhà Trẻ Năm Học 2022
 • Tham Khảo Một Số Phương Pháp Dạy Học Tiên Tiến Ở Nước Ngoài
 • Các Phương Pháp Học Tập Ở Nước Ngoài Hay Hiệu Quả
 • 9 Quy Tắc Vàng Để Phát Triển Hiệu Quả Não Phải Cho Trẻ
 • 6 Quy Tắc Vàng Phát Triển Não Phải Cho Trẻ
 • Lên Đồng Dưới Góc Nhìn Khoa Học, Văn Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Đáp Ý Nghĩa Của Hầu Đồng Là Gì
 • Hầu Đồng Là Gì? Lễ Vật Và Trình Tự Một Buổi Hầu Đồng Gồm Những Gì?
 • Bạn Có Tìm Hiểu Về Chứng Chỉ Ielts Quốc Tế Chưa ?
 • Tìm Hiểu Chứng Chỉ Ielts Là Gì? Chứng Chỉ Ielts Có Giá Trị Bao Lâu?
 • Chứng Chỉ Quốc Tế Ielts Và Những Lợi Ích Cho Sinh Viên Khi Du Học
 • Lên đồng hầu bóng đã được tìm hiểu dưới nhiều góc độ với những cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, chưa có công trình nào đặc biệt quan tâm đến quá trình vận động của nghi lễ lên đồng, cũng như chỉ ra được bản chất đích thực của nghi lễ với những biến đổi về tầng ý nghĩa và cách thức biểu hiện của nó từ khi xuất hiện tới nay. Nhưng phải công nhận rằng lên đồng là nghi lễ quan trọng của Tín ngưỡng thờ Mẫu và cũng là hình thức diễn xướng tâm linh trong sinh hoạt cộng đồng nên cần gắn bó với môi trường cộng đồng. Cho nên cần phải tuyên truyền cũng như quảng bá rộng rãi những giá trị văn hóa của tín ngưỡng và cần đưa Hầu đồng tiếp cận đông đảo mọi người.

  Lên đồng từ góc nhìn khoa học

  Cho đến nay, chưa có nhà khoa học nào thực sự khẳng định có hay không”sự tồn tại của một thế lực siêu nhiên trong việc xuất nhập hồn. Nhưng có lẽ điều đó xuất phát một phần từ lòng tin, sự tự ám thị, nhu cầu chữa bệnh và cả tâm lý phấn chấn, bí hiểm do chính các buổi lên đồng tạo ra. Theo như một số nhà khoa học thì lên đồng không phải là một trạng thái giả tạo, một trạng thái thôi miên hay một rối loạn phân ly mà nó chỉ là trạng thái biến đổi ý thức với đặc trưng ý thức bị thu hẹp và các đặc tính cá nhân được thay thế đặc tính thần linh đã được mô phỏng định hình trong các lễ hội. Không có người hầu đồng nào thấy hình ảnh thần thánh xuất hiện trước mắt và nhập vào mình.

  Lên đồng là một di sản văn hóa đặc sắc

  Lên đồng là một di sản văn hóa đặc sắc bởi ở sân khấu này tái hiện sống động các vị thần linh cũng như các nhân vật lịch sử. Lên đồng vừa là một hoạt động văn hóa, vừa là tín ngưỡng. Một điều đặc biệt là đạo Mẫu có thờ nhiều vị thần của các dân tộc thiểu số. Lên đồng đã tích hợp văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số, đồng nghĩa với việc tái hiện lại âm nhạc hay điệu múa của các dân tộc này. Điều đó thể hiện sự bình đẳng, kết nối cộng đồng của người Việt.

  Nghi lễ lên đồng những giá trị cơ bản

  Trong nhiều hoạt động thực hành tôn giáo của người Việt thì lên đồng là một thực hành tôn giáo hết sức đặc biệt. Nó đặc biệt không chỉ bởi đó là thực hành thờ thánh Mẫu với những trang phục, hóa trang hết sức sinh động mà còn ở những khả năng có thể nâng đỡ con người tạo ra cho người thực hành một thứ quyền. Điều này tạo ra giá trị của nghi lễ và giải thích sự tồn tại bền bỉ quả nó qua bao năm tháng thăng trầm. Hơn nữa trong thực hành nghi lễ lên đồng đã tạo ra những cảm xúc mang tính thẩm mỹ cao. Sự xuất hiện dù là thật hay không thật của thánh thần trong nghi lễ thì trong tâm thế những người xung quanh dự lễ vẫn phải là quy tắc bất di bất dịch. Bên cạnh đó thực hành nghi lễ giống như một bảo tàng sống nó không chỉ bảo lưu lại quá khứ vàng son của lịch sử những ông hoàng bà chúa ở Việt Nam mà còn có tác dụng bảo tồn các di sản văn hóa dân gian người Việt.

  Nghi thức lên đồng trong sinh hoạt tín ngưỡng đạo Mẫu là một hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh của một số không nhỏ phụ nữ Việt Nam đương đại. Nghi thức lên đồng chính là sự huyền thoại hóa, bí ẩn hóa và tâm linh hóa thế giới xã hội thực tại. Trong khoảng thời gian sinh hoạt nghi thức này,thì tín đồ đạo Mẫu thể hiện niềm tin vào thế giới tâm linh thông qua việc thực hiện nghĩa vụ ngồi đồng hay còn gọi là hầu thánh. Họ tin là được thánh ban sức mạnh và niềm tin thông qua nghi thức này để họ có thể vượt qua những khó khăn thường nhật và vui sống. Như vây có thể thấy nghi thức lên đồng giúp đỡ người phụ nữ trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống thay vì coi họ như những người ở tầng lớp thứ hai, thứ yếu trong xã hội. Lên đồng trong quan niệm của những người theo đạo Mẫu đã giúp họ ý thức về bản thân mình, khiến họ thấy tự tin hơn và có thể giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề trong cuộc sống và có khả năng thay đổi mình và thay đổi người khác.

  Lên đồng là phần không thể thiếu của một tín ngưỡng tâm linh thuộc về dân tộc Việt Nam, mà chan hòa trong đó là những giá trị văn hóa, đạo đức, tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc. Trong khi những khía cạnh khác nhau trong văn hóa Việt Nam đang dần mai một thì những người lên đồng chính là những người quản lý bảo tàng văn hóa Việt. Nhiệm vụ của mỗi chúng ta là phải tìm cách ngăn chặn những động cơ không tốt để thanh sạch hiện thực văn hóa này giúp Đạo Mẫu và lên đồng quay về đúng với giá trị, bản chất lành mạnh vốn có của nó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Tồn Tại Của Vong Linh Thánh Thần Với Lên Đồng
 • Cùng Chuyên Gia ‘đọc Vị’ Đặc Điểm Của Người Có Căn Hầu Đồng
 • Hệ Thống Kiến Thức Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
 • Tìm Hiểu Văn Bản: Hai Cây Phong
 • Cách Đọc Bảng Giá Chứng Khoán Trực Tuyến Đúng Chuẩn
 • Phương Pháp Học Tập Siêu Đẳng

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Bí Quyết Giúp Học Sinh Thpt Học Tốt Các Môn Tự Nhiên
 • Kinh Nghiệm Để Học Giỏi Môn Vật Lý Nhanh Nhất
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Giúp Học Sinh Học Tốt Bài Thể Dục Phát Triển Chung Lớp 4 Trường Tiểu Học Phương Trung I
 • Phương Pháp Dạy Con Học Lớp 9 Hiệu Quả
 • Cách Học Tốt Toán 12 Hiệu Quả Nhất Hiện Nay
 • How To Use Your Head

  How To Use Your Head

   

  Tìm kiếm

  Display results as : Số bài Chủ đề

  Advanced Search

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Giúp Bạn Trở Thành Học Sinh Siêu Đẳng
 • Áp Dụng Phương Pháp Sq3R Vào Việc Chuẩn Bị Bài Học Theo Sgk
 • 6 Cách Phát Huy Trí Sáng Tạo Hiệu Quả Theo Các Phương Pháp Khoa Học
 • 5 Phương Pháp Tư Duy Đánh Thức Khả Năng Sáng Tạo
 • Kỹ Năng Tự Học Suốt Đời
 • Những Nét Tương Đồng Giữa Hai Nền Văn Hóa Nhật

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Trong Văn Hóa Giao Tiếp Giữa Người Việt Và Người Mỹ
 • Phép Quy Chiếu Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh
 • 4 Điểm Khác Nhau Cơ Bản Giữa Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 • Tiếng Anh Và Tiếng Pháp Có Giống Nhau Không? Nên Chọn Ngôn Ngữ Nào?
 • Học Tiếng Pháp Một Trong Những Ngôn Ngữ Dễ Học Nhất
 • Mỗi một đất nước đều có cho mình một nền văn hóa riêng biệt, đó là trang phục, nghệ thuật ẩm thực, nơi sinh sống và vô số đặc trung khác nhau. Nhưng có thể nói rằng bên cạnh phong tục tập quán riêng, thì chúng ta vẫn đôi khi bắt gặp những điểm tương đồng trong văn hóa truyền thống giữa các nước với nhau của hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

  Trang phục

  Ít ai biết được rằng trang phục truyền thống của người Việt và Nhật cơ bản giống nhau ở chất liệu và cách thức dệt vải. Chất liệu chủ yếu được sử dụng trong trang phục truyền thống của 2 quốc gia này là lụa, gấm, bông, sợi, lanh, với các màu sắc quen thuộc như xanh, đỏ, hồng, tím, nâu, đen…

  Quan niệm màu sắc trang phục của Việt Nam và Nhật Bản đều chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa, điều này thể hiện rõ nét nhất trong việc phận biệt ý nghĩa của các màu sắc ví dụ như màu trắng của sự thánh thiện, màu đen dùng cho các nghi thức, màu đỏ tượng trưng cho hạnh phúc…

  Ẩm thực

  Ẩm thực chính là yếu tố thứ 2 mà bài viết này muốn nhắc đến khi nói về những nét tương đồng giữa hai nền văn hóa Nhật – Việt. Ngày nay, những bữa ăn kiểu truyền thống vẫn còn tồn tại trong khoảng 95% gia đình người Việt, gia đình người Nhật.

  Tuy nhiên ở một số ít đô thị lớn, sự du nhập của yếu tố văn hóa ẩm thực phương Tây ở 2 nước này đã bắt đầu xuất hiện trong bữa ăn gia đình. Đây là minh chứng cụ thể về sự du nhập văn minh phương Tây ở cả hai nước.

  Thờ cúng

  Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt cũng như người Nhật đã có lịch sử rất lâu đời và nó được tuân theo tư tưởng đạo Khổng của đất nước Trung Hoa. Người ta thờ cúng ông bà tổ tiên và tổ chức ngày giỗ theo ngày mất. Người đã khuất được thờ trên bàn thờ tổ tiên, đặt ở vị trí trang trọng nhất nhà, thông thường người con trai trưởng là người được trao trọng trách thờ cúng tổ tiên.

  Ngày nay, tập tục này tuy có thay đổi ít nhiều, nhưng việc duy trì thờ cúng tổ tiên vẫn được tiếp tục. Đó chính là hành động tưởng nhớ hiếu kính của con cái, người sống đối với người đã khuất.

  Lễ hội

  Lễ hội gắn liền với phong tục tập quán tín ngưỡng ở 2 nước, mặc dù có nhiều điểm khác nhau, nhưng nhìn chung lễ hội của 2 nước được tổ chức theo mùa. Những nghi lễ dân gian được diễn ra với mục đích nhằm tưởng niệm một sự kiện nào đó. Loại hình lễ hội thường gắn liền với phong tục tập quán của từng nước nhưng do ảnh hưởng lớn từ văn hóa Trung Hoa nên tại hai nước đều có những ngày lễ được tổ chức giống nhau như ngày tết thiếu nhi, ngày tết Hàn thực, ngày Ngưu Lang Chức Nữ, ngày lễ lao động quốc tế, ngày lễ đón mừng năm mới với nhiều phong tục tập quán riêng.

  Giáo dục

  Hệ thống giáo dục truyền thống của 2 nước trước đây đều theo mô hình của giáo dục Trung Hoa. Nếu như Việt Nam trong lịch sử có một thời gian dài bị đô hộ bởi nhà nước phong kiến Trung Quốc nên chịu ảnh hưởng mạnh từ Trung Quốc. Thì tại Nhật ngay từ thời kỳ Nara, nhà nước phong kiến đã cử đoàn lưu học sinh đầu tiên ra nước ngoài học tập để trở về phát triển và xây dựng đất nước với điểm đến Trung Hoa. Vậy nên cả Nhật Bản và Việt Nam, nên giáo dục đều bị ảnh hưởng từ đất nước Trung Hoa.

  Nghề nghiệp truyền thống

  Có thể kể tên một vài nghề nghiệp truyền thống như làm gốm sứ, sơn mài, lụa, mây tre có mặt ở rất nhiều nước. Do người dân cả hai nước đều là những dân tộc cần cù chịu khó, khéo léo nên sản phẩm thủ công truyền thống của hai nước hết sức tinh xảo, đẹp mắt.

  Nếu như ở Việt Nam là làng gốm Bát Tràng, gốm Chăm. Ở Nhật Bản, Kyoto là nơi có những làng sản xuất gốm đã đi vào huyền thoại.

  Trong những năm gần đây khi quan hệ kinh tế văn hóa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng trở nên mật thiết. Để mối quan hệ đó ngày càng tốt đẹp thì chúng ta cần hiểu được những nét tương đồng về văn hóa của 2 quốc gia này. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết sau đây, bạn đọc sẽ biết được sự giống nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản trong văn hóa ở bối cảnh hiện nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Apple Watch Bản Thép Và Nhôm: Phiên Bản Nào Đáng Lựa Chọn Hơn?
 • Apple Watch S4 40Mm Vs 44Mm: Lựa Chọn Nào Là Hợp Lý?
 • Aw S5 White Ceramic Case With Leather Loop
 • Aw S5 Space Black Titanium Case With Leather Loop
 • So Sánh Cụ Thể Nhất Về Sự Khác Biệt Giữa Hai Thế Hệ Galaxy Tab S3 Và S4
 • Văn Hóa Của Đồng Nai Được Nhà Nước Xếp Hạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nguồn Lực Để Phát Triển
 • Những Điểm Đến Thú Vị Tại Biên Hòa
 • Những Chặng Đường Lịch Sử”
 • Lịch Sử Thế Giới 3 – Những Nền Văn Minh Châu Á Cổ Đại Và Sự Hình Thành Khu Vực Đông Á
 • Lịch Sử Thế Giới 1
 • 01. Các di tích lịch sử – văn hóa của Đồng Nai được nhà nước xếp hạng

  Cho đến thời

  điểm tháng 10 năm 2010, tỉnh Đồng Nai có 40 di tích lịch sử văn hoá được xếp

  hạng quốc gia và cấp tỉnh. Di tích căn cứ Tỉnh uỷ Biên Hoà có 2 địa điểm cấu

  thành  một ở huyện Trảng Bom và một ở

  huyện Long Thành. Các loại hình di tích khá phong phú như: Di tích khảo cổ, di

  tích lịch sử, di tích kiến trúc và di tích truyền thống đấu tranh cách mạng.

  Di tích được xếp

  hạng cấp quốc gia có  24 di tích (xếp

  theo thứ tự thời gian xếp hạng), gồm: Mộ cự thạch Hàng Gòn (1982), Địa điểm

  chiến thắng La Ngà (1986), Nhà Xanh (1986), Đài Chiến sĩ/Đài Kỷ Niệm (1988),

  Danh thắng Đá chồng Định Quán (1988), Toà Hành chánh Long Khánh (1988), Đình An

  Hoà (1989), Danh thắng Bửu Long (1990), Chùa Đại Gíac (1990), Lăng mộ Trịnh

  Hoài Đức (1990), Đình Tân Lân (1991), Đền thờ và  Mộ Nguyễn Hữu Cảnh (1991), Chùa Long Thiền

  (1991), Nhà hội Bình Trước (1991), Quảng trường Sông Phố (1991), Đền thờ Nguyễn

  Tri Phương (1992), Nhà lao Tân Hiệp (1994), Mộ Nguyễn Đức Ứng và 26 nghỉa binh

  (1994), Căn cứ Khu uỷ miền Đông Nam Bộ (1997), Mộ – đền thờ Đoàn Văn Cự và 16

  nghĩa binh (1998), Địa đạo Suối Linh (1999), Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

  (2001), Chùa Ông/Thất phủ cổ miếu (2001), Địa đạo Nhơn Trạch (2001)

  Di tích được xếp

  hạng cấp tỉnh có 16 di tích ((xếp theo thứ tự thời gian xếp hạng), gồm: Bửu

  Hưng tự/chùa Cô hồn (1979), Toà bố Biên Hoà (1979), Địa điểm Ngã ba Giồng Sắn

  (2001), Đình Bình Quan (2004), Đình Phú Mỹ (2005), Nhà cổ Trần Ngọc Du (2005),

  Địa điểm Căn cứ Tỉnh uỷ Biên Hoà (2005), Địa điểm thành lập chi bộ Đảng cộng

  sản Bình Phước Tân Triều và Tỉnh uỷ Lâm thời Biên Hoà (2007), Đình Phước Lộc

  (2007), Thành Biên Hoà (2008), Đình Xuân Lộc – chùa Xuân Hoà (2008), Miếu Tổ

  sư/Thiên hậu cổ miếu (2008), Đình Hưng Lộc (2008), Đình Phước Thiền (2009), Núi

  Chứa Chan (2009), Vườn Cao su đầu tiên, sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây

  (2009).

  Di tích phân bố

  trên các địa bàn hành chánh như sau:

  Biên Hoà có 21

  di tích, gồm: Bửu Hưng tự/chùa Cô hồn (phường

  Quang Vinh), Toà bố Biên Hoà, Nhà hội Bình Trước, Quảng trường Sông Phố (phường Thanh Bình), Nhà Xanh (phường Thống Nhất), Đài Chiến sĩ, Lăng

  mộ Trịnh Hoài Đức (phường Trung Dũng),

  Danh thắng Bửu Long, Miếu Tổ sư/Thiên hậu cổ miếu (phường Bửu Long), Chùa Đại Giác, Đền thờ – mộ Nguyễn Hữu Cảnh, Chùa

  Ông/Thất phủ cổ miếu, Đình Bình Quan (

  Hiệp Hoà), đình Tân Lân (phường Hoà

  Bình), Chùa Long Thiền, Đền thờ Nguyễn Tri Phương (phường Bửu Hoà), Nhà lao Tân Hiệp (phường Tân Tiến), Mộ – đền thờ Đoàn Văn Cự và 16 nghĩa binh (phường Long Bình và phường Tam Hiệp),

  Nhà cổ Trần Ngọc Du (phường Tân Vạn),

  Thành Biên Hoà (phường Quang Vinh),

  Đình An Hoà (xã An Hoà)

  Thị xã Long

  Khánh có 03 di tích, gồm: Mộ Cự thách Hàng Gòn (xã Hàng Gòn), Toà hành chánh Long Khánh, Đình Xuân Lộc – chùa Xuân

  Hoà (phường Xuân An).

  Huyện Định Quán

  có 02 di tích: Địa điểm chiến thắng La Ngà (

  Phú Ngọc), Danh thắng Đá chồng (thị

  trấn Định Quán)

  Huyện Long Thành

  có 03 di tích, gồm: Mộ Nguyễn Đức Ứng và 26 nghĩa binh (xã Long Phước), Đình Phước Lộc (thị

  trấn Long Thành), Căn cứ Tỉnh uỷ Biên Hoà (xã Bình Sơn)

  Huyện Vĩnh Cửu

  có 04 di tích, gồm: Căn cứ khu uỷ miền Đông Nam Bộ, Địa đạo Suối Linh (xã Hiếu Liêm), Căn cứ Trung ương Cục

  miền Nam

  (xã Phú Lý), Địa điểm thành lập chi

  bộ Bình Phước – Tân Triều và Tình uỷ lâm thời Biên Hoà (xã Tân Bình).

  Huyện Nhơn Trạch

  có 04 di tích, gồm: Địa điểm Ngã ba Giồng Sắn (xã Phú Đông), Địa đạo Nhơn Trạch (xã Long Thọ), Đình Phú Mỹ (

  Phú Hội), Đình Phước Thiền (xã Phước

  Thiền).

  Huyện Thống Nhất

  có 02 di tích, gồm: Đình Hưng Lộc (

  Hưng Lộc), Vườn cao su đầu tiên, sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây (xã Bàu Hàm 2).

  Huyện Xuân Lộc

  có 01 di tích, gồm: Núi Chứa Chan trên địa bàn các xã Xuân Trường, Xuân Thọ,

  Suối Cát, Xuân Hiệp và thị trấn Gia Ray.

  Huyện Trảng Bom

  có 01 di tích, gồm: Căn cứ tỉnh uỷ Biên Hoà (xã Thanh Bình).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Đồng Nai: Bí Ẩn Của Mộ Cự Thạch Hàng Gòn
 • Bài Dự Thi Lịch Sử Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương
 • Phần Ii Đảng Bộ Tỉnh Thủ Dầu Một Thành Lập Và Lãnh Đạo Cuộc Đấu Tranh Giành Chính Quyền (1930
 • Lịch Sử & Ý Nghĩa Ngày Thành Lập Quân Đội Nhân Việt Nam 22
 • Lịch Sử Và Ý Nghĩa Ngày Thành Lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22
 • So Sánh Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Và Văn Bản Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Nhận Biết Vàng 10K, 14K, 18K, 24K Thật Và Giả Tại Nhà 99%
 • 2 Cách Nhận Biết Vàng Thật Hay Giả Đơn Giản 2022
 • Vàng Trắng Là Gì? Phân Biệt Vàng Trắng Và Bạch Kim?
 • Bạch Kim Là Gì? Phân Biệt Bạch Kim Và Vàng Trắng
 • Cách Phân Biệt Bạch Kim Với Vàng Trắng
 • Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính là hai loại văn bản thường gặp hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa phân biệt được hai loại văn bản này. Do đó, Hi Luật gửi đến bạn đọc bài viết so sánh văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính để chỉ ra sự giống và khác nhau cơ bản giữa 02 loại văn bản này.

  1. Điểm giống nhau giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính

  – Đều được xác lập bằng ngôn ngữ viết nhằm đảm bảo trình bày đầy đủ, mạch lạc toàn bộ ý chí của các chủ thể ban hành về các vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước, giúp cho đối tượng thi hành biết, hiểu và thực hiện, đồng thời còn giúp chuyển tải, lưu trữ, khai thác thông tin phục vụ quản lý nhà nước nhanh chóng tiện lợi.

  – Đều được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền;

  – Đều có nội dung là ý chí của chủ thể ban hành nhằm đạt được mục tiêu quản lý;

  – Đều có hình thức do pháp luật qui định;

  – Đều được ban hành theo thủ tục do pháp luật qui định;

  – Đều là những văn bản được Nhà nước đảm bảo thực hiện.

  2. Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính

  Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền,hình thức, trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật.

  (Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2022).

  Văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tính chất thông tin điều hành nhằm thực thi các văn bản quy phạm pháp luật hoặc dùng để giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc của cơ quan.

  Văn bản quy phạm pháp luật được trình bày theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2022 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

  Văn bản hành chính thông thường được trình bày theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Văn Bản Quy Phạm Với Văn Bản Áp Dụng Pháp Luật
 • Khối U Lành Tính Và Khối U Ác Tính
 • Cách Phân Biệt Ống Nhựa Upvc Thật Và Giả
 • Phân Biệt Sữa Meiji Thật Giả Như Thế Nào?
 • 4 Cách Phân Biệt Sữa Ong Chúa Thật Và Giả
 • Trắc Nghiệm Hóa Học 11 Bài 35 Benzen Và Đồng Đẳng. Một Số Hidrocacbon Thơm Khác

  --- Bài mới hơn ---

 • Tính Chất Hoá Học Của Benzen, Đồng Đẳng Toluen Và Hidrocacbon Thơm
 • Phân Biệt Giá Đỗ Sạch Và Giá Đỗ Ngâm Hóa Chất
 • 3 Cách Phân Biệt Sách Dành Cho Thiếu Nhi Ai Cũng Nên Biết
 • Làm Cách Nào Để Phân Biệt Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mãn Tính (Copd) Và Viêm Phế Quản Mãn Tính?
 • Sự Khác Biệt Giữa Hộ Kinh Doanh Và Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • Câu 1: Benzen có tính chất:

  • A. Dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng và bền với các chất oxi hóa
  • B. Khó tham gia phản ứng thế, dễ tham gia phản ứng cộng
  • C. Khó thế, khó cộng và bền với các chất oxi hóa
  • D. Dễ thế, dễ cộng và bền với các chất oxi hóa

  Câu 2: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:

  Câu 3: Benzen tác dụng với Cl$_{2}$ có ánh sáng, thu được hexancloran. Công thức của hexancloran là

  Câu 4: Chất nào sau đây có khả năng tham gia trùng hợp tạo polime?

  Câu 5: Toluen có phản ứng thế ở nhân thơm tương tự benzen nhưng khác với benzen ở chỗ:

  • A. Phản ứng của toluen xảy ra chậm hơn và chỉ có một sản phẩm duy nhất
  • B. Phản ứng của toluen xảy ra chậm hơn và thường có hai sản phẩm
  • C. Phản ứng của toluen xảy ra dễ dàng hơn và thường có hai sản phẩm thế vào vị trí ortho và para
  • D. Phản ứng của toluen xảy ra nhanh hơn và chỉ có một sản phẩm duy nhất

  Câu 6: Hãy chọn một dãy các chất trong số các dãy chất sau để điều chế hợp chất nitrobenzen?

  Câu 7: Hỗn hợp C$_{6}$H$_{6}$ và Cl$_{2}$ có tỉ lệ mol 1: 1,5. Trong điều kiện có xúc tác Fe, nhiệt độ, hiệu suất 100%. Sau đó thu được những chất gì? Bao nhiêu mol?

  C$_{6}$H$_{6}$ + R-Cl $overset{AlCl_{3}, t^{circ}}{rightarrow}$ ?

  Câu 9: Khi đốt cháy 1 mol ankyl benzen thì:

  Câu 10: Benzen, strizen, naphtalen, chất nào bị oxi hóa với thuốc tím?

  Câu 11: Cho hỗn hợp A gồm các hơi và khí: 0,3 mol benzen, 0,2 mol striren va 1,4 mol hidro vào một bình kín, có chất xúc tác Ni. Đun nóng bình kín một thời gian, thu được hỗn hợp B gồm các chất: xiclohexan, etyl xclohexan, benzen, etylbenzen, strizen và hidro. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp B trên, rồi cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi có dư, để hấp thụ hết sản phẩm cháy. Độ tăng khối lượng bình đựng nước vôi là:

  Câu 12: Dãy đồng đẳng của striren có công thức tổng quát là:

  Câu 13: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ benzen có tính chất của hidrocacbon không no?

  • A. Phản ứng với dung dịch KMnO$_{4}$
  • B. Phản ứng với brom khan có mặt bột Fe
  • C. Phản ứng với clo chiếu sáng
  • D. Phản ứng nitro hóa

  Câu 14: Chọn dãy hóa chất phù hợp để điều chế toluen?

  Câu 15: Hóa chất để phân biệt: benzen, axetilen, striren là:

  Câu 16: Cho sơ đồ sau:

  Các nhóm X, Y phù hợp với sơ đồ trên là:

  Câu 17: Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol benzen và 0,2 mol striren là ( đo ở đktc):

  Câu 18: Trong quy trình sản xuất benzen từ hexan, hiệu suất 50%. Để sản xuất 19,5kg benzen cần lượng hexan là:

  Câu 20: Benzen có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, nó là một hóa chất rất quan trọng trong hóa học, tuy nhiên benzen cũng là một chất khí rất độc. Khí benzen đi vào cơ thể, nhân thơm có thể bị oxi hóa theo những cơ chế phức tạp, và có thể gây nên ung thư. Trước đây, trong các phòng thí nghiệm hữu cơ, vẫn hay dùng benzen làm dung môi, nay để hạn chế những ảnh hưởng do dung môi, người ta tahy benzen bằng toluen vì toluen:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Và Phân Biệt Specially Và Especially Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
 • Mảng Và Danh Sách Liên Kết
 • “giành” Hay “dành” Đúng Chính Tả? Dành Cho Hay Giành Cho, Dành Dụm Hay Giành Dụm
 • Sự Khác Nhau Công Ty Tnhh Một Thành Viên Và Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • Cô Phạm Thị Thúy Ngọc: Phương Pháp Học Tốt Hóa Học Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Phương Pháp Học Giỏi Toán Lớp 8
 • Mẹo Học Tốt Môn Toán Lớp 8 Hiệu Quả Nhất
 • Bí Kíp Làm Bài Tập Kinh Tế Lượng Siêu Nhanh
 • 6 Lời Khuyên Về Phương Pháp Giúp Bạn Học Tốt Kanji Hơn
 • Phương Pháp Học Tốt Nguyên Lý Kế Toán
 • Cô Phạm Thị Thúy Ngọc hướng dẫn học sinh Phương pháp học môn Hóa học lớp 8 hiệu quả Kiến thức nền tảng hóa học 8

  Để có thể nắm rõ những kiến thức trọng tâm của hóa lớp 8, cô Ngọc hướng dẫn học sinh nhớ theo 3 ý chính sau:

  + Khái niệm cơ bản: Chất, nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất, mol, các loại phản ứng hóa học, định luật bảo toàn khối lượng, công thức hóa học, phản ứng hóa học, axit, bazo…

  + Các công thức tính toán hóa học: m, n, V, C%, CM, d A/B…

  + Chất cụ thể: tìm hiểu tính chất vật lý, tính chất hóa học, phương pháp điều chế, cách nhận biết và ứng dụng của các chất Oxi, hidro, nước.

  Phương pháp học hóa hiệu quả

  Sau khi nắm rõ kiến thức trọng tâm của môn hóa, để học hóa hiệu quả, học sinh có thể vận dụng 4 bước ngắn gọn, súc tích cụ thể sau đây:

  Bước 1: Phải đọc kỹ nội dung bài học trong sách giáo khoa trước khi đến lớp

  Học sinh cần đọc qua kiến thức có trong sách giáo khoa trước khi đến lớp để tìm hiểu xem bài học đó đề cập tới nội dung gì và nội dung chính cần ghi nhớ là gì?

  Đây là bước vô cùng quan trọng bởi nhờ nó mà học sinh có thể phân biệt được những đoạn trọng tâm trong bài cần phải được chú ý hơn khi học trên lớp, từ đó học sinh sẽ tự đặt ra được các câu hỏi về những gì mình chưa hiểu cho giáo viên và nhận được câu trả lời cho những gì bản thân chưa hiểu trong lần đọc bài ở nhà.

  Bước 2: Học và ghi nhớ có chọn lọc về chất đó với những tính chất cụ thể.

  Bước 3: Tìm hiểu các chất có trong thực tế

  Ngoài học trên lớp, học sinh cũng nên áp dụng kiến thức mà mình đã học vào trong thực tiễn bằng việc tìm hiểu các chất có trong đời sống. Việc này giúp học sinh nhớ kỹ về đặc điểm của từng chất mà bản thân đã quan sát được và hiểu rõ hơn sự biến đổi cũng như những ứng dụng của nó.

  Qua đó, học sinh sẽ rèn luyện cho bản thân nhuần nhuyễn kỹ năng áp dụng lý thuyết vào thực tế.

  Bước 4: Dùng sơ đồ tư duy để ghi nhớ nội dung đã học

  Sau khi hoàn thành 3 bước trên, để làm bài tập tốt và đạt điểm cao, học sinh nên tóm tắt lại kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.

  Ngoài 4 bước đơn giản, ngắn gọn để học hóa hiệu quả, cô Ngọc khuyên học sinh cần chuẩn bị thật tốt cho năm học mới để đạt được kết quả học tập như mong muốn

  Chuẩn bị cho năm học mới

  Đón năm học mới với nhiều niềm vui, học sinh cần chuẩn bị thật hoàn hảo một số yêu cầu sau đây:

  + Chuẩn bị sách giáo khoa hóa học lớp 8 để có thể xem trước bài học trước khi đến lớp.

  + Chuẩn bị tâm thế tốt với một tâm trạng vui vẻ, hào hứng, phấn khởi và tràn đầy năng lượng.

  + Lên kế hoạch học tập thật chi tiết cho nội dung của môn hóa lớp 8 để có đủ kiến thức học tiếp lớp 9.

  Ngoài ra, để chuẩn bị tốt cho năm học 2022 – 2022 sắp tới, quý phụ huynh và học sinh hãy tham khảo ngay Chương trình Học tốt của HOCMAI. Khóa học gồm đầy đủ các kiến thức bám sát sách giáo khoa, hệ thống bài tập tự luyện, bài kiểm tra định kì và phương pháp học tập phù hợp cho mỗi môn học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Sinh 2K7 Cần Làm Gì Để Học Tốt Môn Toán Lớp 8?
 • Cách Học Tốt Hình Học Lớp 8
 • Làm Thế Nào Để Giúp Trẻ Học Tốt Tiếng Anh Tại Nhà
 • Các Phương Pháp Giúp Con Tự Học Hè Tại Nhà Hiệu Quả
 • Phương Pháp Giúp Học Tốt Môn Toán Học Lớp 3
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×