Top 9 # Phương Pháp Hủy Hóa Đơn Điện Tử Khi Giải Thể Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Khi Nào Được Phép Hủy Hóa Đơn Điện Tử?

Người bán, người mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán.

Trong quá trình khai báo thủ tục kể toán có những trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải hủy hóa đơn như hóa đơn lập sai, hóa đơn in trùng hoặc in thừa hóa đơn. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp và kế toán nào cũng nắm rõ quy định của pháp luật về vấn đề này, nhất là trong giai đoạn chuyển bước từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử như hiện nay.

1. CẦN PHÂN BIỆT GIỮA HỦY HÓA ĐƠN VÀ TIÊU HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Có rất nhiều khái niệm nghe qua tưởng chừng giống nhau nhưng phân tích rõ mới thấy sự khác biệt hoàn toàn chẳng hạn như “Hủy hóa đơn điện tử” và “Tiêu hủy hóa đơn điện tử”:

➣ HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng. Mọi dữ liệu hóa đơn sẽ được xoá bỏ trên các thiết bị điện tử hay sao lưu trực tuyến, để người dùng không thể truy xem hoá đơn theo mọi hình thức.

➣ TIÊU HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó. Có nhiều kế toán thắc mắc rằng, khi nào thì được hủy bỏ hóa đơn điện tử lưu trữ? Câu trả lời đó là khi hóa đơn điện tử của doanh nghiệp đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán và không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì doanh nghiệp được phép tiêu hủy (theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định 119/2018/NĐ-CP). Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin. Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP HỦY HÓA ĐƠN

2.1 Trường hợp hủy hóa đơn giấy để chuyển sang hóa đơn điện tử

Thực hiện theo quy định của Chính phủ tại nghị định 119/2018/NĐ-CP:

– Từ ngày 01/11/2018, doanh nghiệp muốn chuyển hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thế phải hủy toàn bộ hóa đơn giấy còn tồn.

– Sau ngày 31/10/2020, các doanh nghiệp còn tồn hóa đơn giấy cũng phải hủy toàn bộ để sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế.

– Thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhưng không sử dụng: Nếu đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhưng không tiếp tục sử dụng số hóa đơn đó thì doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy hóa đơn chậm nhất trong 30 ngày, kể từ thời điểm không còn sử dụng (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 51/2010/NĐ-CP)

– Trong quá trình lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, người bán đã gửi hóa đơn cho người mua nhưng phát hiện có sai sót thì 2 bên lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Đồng thời, người bán thông báo tới cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập và tạo hóa đơn mới thay thế.

– Với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nếu phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót chưa được gửi cho người mua thì người bán cũng thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế. Sau đó người mua lập hóa đơn mới, ký số và gửi cơ quan thuế để được cấp mã và thay thế hóa đơn điện tử đã bị hủy.

Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Khi Giải Thể Doanh Nghiệp

– Căn cứ vào điểm a, khoản 1 điều 21 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/03/2014

Điều 21. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hóa đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.

– Căn cứ vào điểm b, khoản 2 điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/03/2014

b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Trình tự thủ tục hủy hóa đơn:

Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy( từ số …đến số…hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hó đơn cần hủy không liên tục);

Biên bản hủy hóa đơn;

Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số…đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

Hố sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

Riêng thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành 2 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Email: dkdn.luatachau@gmail.com

Sđt: 0968.565.479

Trân trọng!

Quy Định Lưu Trữ, Hủy Và Tiêu Hủy Hóa Đơn Điện Tử

Đối với những đối tượng tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 /2011/TT-BTC về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử thì xử lý như thế nào?. Đại lý thuế Công Minh xin trình bày Quy định như sau:

Người bán, người mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên.

Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.

Lưu trữ hóa đơn

Hóa đơn điện tử đã lập được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu và phải thoả mãn các điều kiện sau:

a) Nội dung của hoá đơn điện tử có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;

b) Nội dung của hoá đơn điện tử được lưu trữ trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung hoá đơn điện tử đó;

c) Hoá đơn điện tử được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hoá đơn điện tử.

Tiêu hủy hóa đơn điện tử

Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó.

Hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin. Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử được thực hiện như thủ tục hủy hóa đơn quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Hủy Hóa Đơn Khi Giải Thể Công Ty Như Thế Nào Cho Đúng?

Nhiều bạn thắc mắc vì sao phải hủy hóa đơn khi giải thể cũng như phân vân về thủ tục hủy hóa đơn khi giải thể sẽ cần làm những gì đến những đâu và làm ra làm sao…? Hiểu được những thắc mắc này của các bạn, chúng tôi tư vấn cho các bạn về thủ tục hủy hóa đơn khi giải thể công ty trong bài viết này. Với những nội dung bổ ích trong bài viết, sẽ giúp các bạn có thể hoàn thiện bước hủy hóa đơn nhanh chóng đúng quy định trong việc giải thể công ty.

I/ Thủ tục hủy hóa đơn khi giải thể công ty

Theo luật hiện hành có nội dung quy định về hóa đơn chứng từ trong trường hợp doanh nghiệp giải thể thì doanh nghiệp đó trước khi giải thể phải hủy toàn bộ hóa đơn của công ty, sau đó mới làm công văn để gửi lên cơ quan chức năng (cơ quan quản lý thuế của công ty bạn) xin đóng mã số thuế và giải thể. Việc hủy hóa đơn khi giải thể công ty là điều bắt buộc mà bất cứ công ty nào muốn giải thể cũng đều phải thực hiện đúng và nghiêm.

Hiện nay, cũng có một số công ty, sau khi giải thể mới giải quyết những tài sản tồn tại, lúc này công ty không còn hóa đơn để chứng minh và xuất bán các tài sản của công ty mình. Trong trường hợp này, công ty đã vi phạm vào quy định hủy hóa đơn và sẽ phải chịu những hình phạt tương xứng.

II/ Xử lý hóa đơn đối với công ty giải thể đúng quy định

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC Doanh nghiệp phải tiến hành hủy hóa đơn khi ngừng hoạt động ở Điều 21 khoản 1. Nội dung này quy định về việc doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp mình về việc dừng sử dụng các loại hóa đơn. Hủy hóa đơn khi giải thể công ty là điều mà các doanh nghiệp nên chủ động và thực hiện đúng theo quy định. Nếu không thực hiện tốt thủ tục này, công việc giải thể của công ty sẽ gặp những khó khăn không đáng có, vì thế kéo dài thời gian, làm cho bạn bị tốn công sức, chi phí và cả quỹ thời gian cho việc giải thể công ty của mình.

Trong khi đó, tâm lý chung của hầu hết các doanh nghiệp là muốn giải thể công ty nhanh nhất có thể, tránh phát sinh những vướng mắc khó khăn không cần thiết. Vì vậy, cần phải thực hiện nghiêm việc hủy hóa đơn khi công ty không hoạt động nữa để được chấp thuận việc đóng mã số thuế, bổ sung thủ tục cho hồ sơ giải thể công ty được đầy đủ.

III/ Hồ sơ hủy hóa đơn cho công ty khi giải thể

Thành phần hồ sơ hủy hóa đơn công ty khi giải thể bao gồm:

– Biên bản hủy hóa đơn

– Bảng kiểm tra những hóa đơn cần hủy, tên, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn sẽ hủy

– Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng bao gồm lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

IV/ Lắng nghe tư vấn của chuyên gia về việc hủy hóa đơn nếu giải thể công ty

V/ Giải pháp giải thể công ty và hủy hóa đơn nhanh chóng, đơn giản nhất

Để hoàn thành việc giải thể công ty, hủy hóa đơn một cách chính xác và hiệu quả, rút ngắn thời gian, tiết kiệm công sức và tiền bạc, chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn dịch vụ giải thể công ty trọn gói uy tín của Nam Việt Luật. Đây là giải pháp tối ưu đang được rất nhiều chủ doanh nghiệp sử dụng hiện nay. Không chỉ giúp các bạn giải quyết nhanh vấn đề giải thể, mà còn giúp bạn tiết kiệm công sức tiền bạc và cả giải quyết vấn đề tâm lý khi công ty gặp khó khăn.

– Mọi thủ tục giải thể công ty từ khó đến dễ đều được công ty Nam Việt Luật đứng ra hậu thuẫn lo cho bạn. Đảm bảo chính xác về mặt pháp lý, gửi đúng nơi cần gửi, gặp đúng người cần gặp…. Vì vậy mà việc giải thể công ty cũng sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn. Không chỉ là những thủ tục cần có khi giải thể công ty, mà còn rất nhiều giấy tờ, thủ tục phát sinh khác trong quá trình giải thể bạn cần có cũng được công ty tư vấn luật đứng ra đồng hành cùng bạn giải quyết mọi vướng mắc.