Top 6 # So Sánh Hơn Có Số Lượng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Tính Từ So Sánh Hơn Và So Sánh Hơn Nhất

Tính từ so sánh hơn so sánh hai vật với nhau. Tính từ so sánh nhất so sánh nhiều hơn hai vật. Thông thường, những tính từ chỉ chứa một âm tiết hoặc có tận cùng bằng ‘y’ dùng đuôi ‘er’ để tạo thành so sánh hơn và ‘est’ để tạo thành so sánh nhất. Đối với những tính từ có tận cùng bằng y, đổi ‘y’ thành ‘i’ trước khi thêm ‘er’ hay ‘est’. • old – older – oldest (già – già hơn – già nhất) • young – younger – youngest (trẻ – trẻ hơn – trẻ nhất) • pretty – prettier – prettiest (xinh – xinh hơn – xinh nhất) • long – longer – longest (dài – dài hơn – dài nhất) • short – shorter – shortest (ngắn – ngắn hơn – ngắn nhất) • bright – brighter – brightest (sáng – sáng hơn – sáng nhất) • close – closer – closest (gần – gần hơn – gần nhất) • happy – happier – happiest (hạnh phúc – hạnh phúc hơn – hạnh phúc nhất) Tính từ chứa từ hai âm tiết trở lên không thay đổi, mà thay vào đó ta phải thêm more để tạo thành so sánh hơn và most để tạo thành so sánh nhất. • respectable – more respectable – most respectable (đáng kính – đáng kính hơn – đáng kính nhất) • beautiful – more beautiful – most beautiful (đẹp – đẹp hơn – đẹp nhất) • preferable – more preferable – most preferable (được ưa thích – được ưa thích hơn – được ưa thích nhất) • hardworking – more hardworking – most hardworking (chăm chỉ – chăm chỉ hơn – chăm chỉ nhất) Một số tính từ có dạng so sánh hơn và so sánh nhất không theo quy tắc. • good – better – best (tốt – tốt hơn – tốt nhất) • bad – worse – worst (xấu – xấu hơn – xấu nhất) • little – less – least (ít – ít hơn – ít nhất) • much (many) – more – most (nhiều – nhiều hơn – nhiều nhất) • far – further – furthest (xa – xa hơn – xa nhất) Từ than thường xuất hiện trong các câu so sánh hơn. • Amy is smarter than Betty. – Amy thông minh hơn Betty. • Chad is stronger than Dan. – Chad khỏe hơn Dan. • Greg is more diligent than his brother. – Greg siêng năng hơn anh trai anh ấy. • I have more apples than he. – Tôi có nhiều táo hơn anh ấy. • She likes him more than me. – Cô ấy thích anh ấy nhiều hơn tôi. Tính từ so sánh nhất thường đi cùng từ the. • Tom is the oldest man in town. – Tom là người đàn ông già nhất trong thị trấn. • Paul is the tallest boy in the neighborhood. – Paul là cậu bé cao nhất trong khu dân cư. • That shade of blue is the most beautiful color. – Sắc xanh da trời đó là màu sắc đẹp nhất. • This is the longest song that I have ever heard. – Đây là bài hát dài nhất tôi từng nghe.

[Bài tập 8.1] Viết dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất của từ cold vào từng chỗ trống. [Bài tập 8.2] 1)Mary is shorter than Jane. 2)The moon is more closer to the earth than the sun. 3)I have the best score on the exam. [Bài tập 8.3] Điền vào chỗ trống. [8.1] colder, coldest [8.2] 2 [8.3] prettier, best, more

So Sánh Hơn Và So Sánh Hơn Nhất Của Tính Từ

Thông thường các tính từ một âm tiết đều có dạng thức so sánh hơn và so sánh hơn nhất tận cùng bằng -er, -est. Một số tính từ hai âm tiết cũng có dạng thức tương tự. Các tính từ 2 âm tiết còn lại và các tính từ có từ 3 âm tiết trở lên thì thêm more và most.

1. Dạng so sánh có quy tắc của tính từ một âm tiết Đa số các tính từ một âm tiết đều có dạng so sánh hơn tận cùng là Ví dụ: old – old er – old est tall – tall er – tall est cheap – cheap er – cheap est

Đối với các tính từ 1 âm tiết mà kết thúc bởi 1 nguyên âm + 1 phụ âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm -er, -est. Ví dụ: fat – fa tter – fa ttest big – bi gger – bi ggest thin – thi nner – thi nnest

Lưu ý cách phát âm của các từ sau: younger /ˈjʌŋɡə(r)) – youngest /ˈjʌŋɡɪst/ longer /ˈlɒŋɡə(r)/ – longest /ˈlɒŋɡɪst/ stronger /ˈstrɒŋɡə(r)/ – strongest /ˈstrɒŋɡɪst/

2. Các trường hợp bất quy tắc Một số tính từ 1 âm tiết khi chuyển sang dạng thức so sánh hơn và so sánh hơn nhất không tuân theo quy tắc là thêm-er, -est. Ví dụ: good – better – best bad – worse – worst ill – worse far – farther/further – farthest/ furthest old – older/elder – oldest/eldest

Các từ hạn định little, many và much cũng có dạng thức so sánh hơn và so sánh hơn nhất bất quy tắc. little – less – least much/many – more – most

Few có 2 hình thức so sánh hơn và so sánh hơn nhất là fewer/less và fewest/least.

3. Dạng so sánh của tính từ 2 âm tiết Các tính từ 2 âm tiết tận cùng bằng y thì có dạng thức so sánh là bỏ y thêm -ier, -iest. Ví dụ: happy – happ ier – happ iest easy – eas ier – eas iest

Một số tính từ 2 âm tiết cũng có dạng thức so sánh là thêm -er, -est, đặc biệt là các từ tận cùng bằng một nguyên âm không được nhấn trọng âm, /l/ hoặc /ə(r)/. Ví dụ: narrow – narrow er – narrow est simple – simpl er – simpl est clever – clever er – clever est quiet – quiet er – quiet est

Với một số tính từ 2 âm tiết (chẳng hạn như polite, common) ta có thể dùng cả 2 dạng thức so sánh là thêm -er, -est hoặc thêm more, most. Với các tính từ khác (đặc biệt là các tính từ kết thúc bởi -ing, -ed, -ful, -less) ta chỉ dùng dạng thức thêm more, most.

4. Dạng thức so sánh của các tính từ từ 3 âm tiết trở lên Với những tính từ có từ 3 âm tiết trở lên, chúng ta dùng thêm more và most. Ví dụ: intelligent – more intelligent – most intelligent practical – more practical – most practical beautiful – more beautiful – most beautiful

Các từ như unhappy (từ trái nghĩa của tính từ 2 âm tiết kết thúc bằng y) thì có dạng thức so sánh là thêm -er, -est. Ví dụ: unhappy – unhapp ier – unhapp iest untidy – untid ier – untid iest

Các tính từ ghép như good-looking, well-known có thể có 2 dạng thức so sánh. good-looking – better-looking/ more good-looking – best-looking/ most good-looking well-known – better-known/ more well-known – best-known/ most well-known

5. Các trường hợp dùng more, most với tính từ ngắn Đôi khi ta có thể dùng more, most với các tính từ ngắn (mà thông thường sẽ phải thêm -er, -est). Trường hợp này xảy ra khi tính từ dạng so sánh hơn không đứng trước than, tuy nhiên cũng có thể thêm -er. Ví dụ: The road’s getting more and more steep. (Con đường này càng ngày càng dốc.) Hoặc cũng có thể dùng : The road’s getting steep er and steep er. (Con đường này càng ngày càng dốc.)

Khi so sánh 2 tính từ miêu tả (ý nói điều này đúng hơn/phù hợp hơn điều kia) thì ta dùng more, không thêm -er. Ví dụ: He’s more lazy than stupid. (Cậu ta lười thì đúng hơn là ngu ngốc.)KHÔNG DÙNG: He’s lazier than stupid.

Trong văn phong trang trọng, ta có thể dùng most trước các tính từ chỉ sự tán thành hoặc phản đối (gồm cả tính từ 1 âm tiết), khi đó most mang nghĩa như very (rất). Ví dụ: Thank you very much indeed. That’s most kind of you. (Thực sự cám ơn cậu nhiều lắm. Cậu thật là tốt.)KHÔNG DÙNG: That’s kindest of you.

Các tính từ real, right, wrong, like thì luôn thêm more, most. Ví dụ: She’s more like her mother than her father. (Cô ấy giống mẹ nhiều hơn là giống bố.)

So Sánh Hơn ( The Comparative)

Quy tắc cơ bản

*)Đối với adj ngắn ( 1 âm tiết) thì sử dụng:

adj + er

Ví dụ : short – shorter cold – colder

*)Đối với adj dài ( 2 âm tiết trở lên) thì sử dụng:

more +adj

Ví dụ: beautiful – more beautiful

1/Note 1

Tận cùng /-e/ thêm r

Ví dụ: noble – nobler –

Có 1 âm tiết ngắn kết thúc 1 ng/âm trước là 1 p/âm

Ví dụ: Hot – hotter –

strong , young, long là 3 adj đặc biệt chỉ thêm “er” không dùng “more”

2/ Note 2

Trong t/hợp bất quy tắc

good -better bad / ill -worse far – farther / further old – older / elder little – less many – more

3/ Note 3

adj tận cung /-y/ thực hiện phép so sánh như 1 âm tiết

happy – happier tidy – tidier

nhưng

: unhappy – unhappier untidy – untidier –

tính từ co 2 âm tiết kết thúc là nguyên âm không mang trọng âm, kết thúc là phụ âm “l” hoặc âm tiết thứ 2 mang âm /

ə/ không trọng âm thì so sánh như adj 1âm tiết

narrow – narower noble – nobler quiet(*) – quieter pleasant(*)- pleasanter often(*) – oftener nhưng: polite – more polite common – more common good – looking – better -looking /more good – looking

(*) nhưng nếu bạn nhìn thấy có nơi dùng theo cách sử dụng của adj dài thì đó là theo lối văn cũ

4/ Note4

Những từ có tính chất hoàn chỉnh thì không sử dụng phép so sánh này:

complete, favorite , perfect, extrem,….

5/ Note5

So sánh hơn dùng để so sánh người với người, vạt với vật, nhóm người nhóm vạt này với nhóm người nhóm vật khác.

Trong cùng 1 nhóm có 3 trở lên thì dùng ss hơn nhất

nếu nhóm chỉ có 2 người , dùng diễn đạt như sau

The + comparative

Ví dụ : they are twins. Laza is the more beautiful.

6/ Note6

Để bổ nghĩa cho ss ta thường dùng

:

a lot,lots, very much, no, any, rather, bit, even,…

He has a lot more money than more –

“quiet”

không tham gia bổ nghĩa cho ss hơn nhưng

“quite better”

vẫn đk sử dụng mang nghĩa tốt hơn sau khi ốm

7/ Note 7

có thể dùng “more” trước adj khi mệnh đề không có “than”

Ví dụ :The road is more and more steep . –

Khi ss về 2 sự miêu tả mang nghĩa điều này phù hợp với hoặc đúng dắn hơn so với điều khác dùng “more” cho adj ngắn, dặc biệt là khi miêu tả cùng chủ ngữ

Ví dụ He is more lazy and stupid. She is more tall and thin. – “

more

” đ

ứng trước các tính từ trong mệnh đề ss

:like, wrong, real,…

Ví dụ : She more like her mother than her father.

Ví dụ : short – shortercold – colderVí dụ: beautiful – more beautifulVí dụ: noble – noblerVí dụ: Hot – hotterTrong t/hợp bất quy tắchappy – happiertidy – tidier: unhappy – unhappieruntidy – untidier(*) nhưng nếu bạn nhìn thấy có nơi dùng theo cách sử dụng của adj dài thì đó là theo lối văn cũVí dụ : they are twins. Laza is the more chúng tôi has a lot more money than moreVí dụ :The road is more and more steep .Ví dụ He is more lazy and chúng tôi is more tall and thin.- “” đVí dụ : She more like her mother than her father.

Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất

Dùng MORE (không thêm -er) với các tính từ dài (2 vần trở lên).

Sau cấp độ so sánh hơn, ta dùng THAN.

Thêm -est đối với tính từ ngắn ( 1 vần).

Dùng THE MOST (không thêm -est) với các tính từ dài (2 vần trở lên).

2) You chúng tôi you lost weight?

3) He’s not so keen on his studies. He’s……………in having a good time.

4) You will find your way around the chúng tôi you have a map.

5) You’re making too much noise. Can you be a bit………………?

6) There were a lot of people on the bus. It chúng tôi usual.

7) You’re late. I expected you to be here…………………..

8) You hardly ever write to me. Why don’t you write a bit………………?

9) The hotel was surprisingly cheap. I expected it to be much…………………

10) It’s a pity you live so far away. I wish you lived………………..

2) Sorry, I’m late. It took me (long)……………to get there than I expected.

3) My toothache is (paintful)……………..it was yesterday.

4) She looks about 20, but in fact she’s much (old)……………she looks.

5) The problem is not so complicated. It’s (simple)…………….you think.

6) Your English has improved. You speak a lot (fluently)……………you did when we last met.

7) Health and happiness are (important)………………..than money.

8) We always go camping when we go on holiday. It’s much (cheap)……………..staying in a hotel.

9) I like the countryside. It’s (healthy)………….and (peaceful)…………….living in a town.

10) The examination was (easy)……………..we expected.

Complete these sentences. Use the comparative of the words in brackets.

1) It’s (a little / warm) …………….. today than it was yesterday.

2) You’re driving too fast. Can you drive (a bit / slowly)……………..?

3) A: Did you enjoy your visit to the museum?

B: Yes, I found it (far / interesting)……………..I expected.

4) I prefer this armchair. It’s (much / comfortable)……………..the other one.

5) You looked depressed this morning but you look (a bit / happy)………………now.

6) The flat is too small for me. I need something (much / big)……………….

7) It’s (a lot / easy)………………to learn a foreign language in the country where it is spoken.

8) Her illness was (far / serious)………………we at first thought.

9) Ann works (much / hard)……………most of her friends.

10) Don’t go by train. It’s (a lot / expensive)………………..

Exercise 1:

1) larger 2) thinner 3) more interested 4) more easily 5) quieter / more quiet

6) more crowded 7) earlier 8) more often 9) more expensive 10) nearer

Exercise 2:

1) more serious than 2) longer 3) more paintful than 4) older than

5) simpler / more simple than 6) more fluently than 7) more important than

8) cheaper than 9) healthier / more healthy – more peaceful than 10) easier than

Exercise 3:

1) a little warmer 2) a bit more slowly 3) far more interesting than

4) much more comfortable than 5) a bit happier 6) much bigger 7) a lot easier

8) far more serious than 9) much harder than 10) a lot more expensive

Write a new sentence with the same meaning. Use a superlative each time and begin each sentence as shown.

1) I’ve never seen such a boring film.

It’s………………………………..

2) I’ve never heard such a funny story.

That’s………………………………

3) He has never made such a bad mistake.

It’s………………………………..

4) I haven’t tasted such good coffee for a long time.

That’s…………………………….

5) I’ve never slept in such an uncomfortable bed.

This is……………………………

6) I’ve never had such a big meal.

It’s……………………………….

7) I’ve never met such a generous person as Ann.

Ann…………………………….

8) I’ve never had such a good friend as you.

You………………………………

9) I haven’t had to make such a difficult decision for years.

This is……………………………..

10) I haven’t had such a delicious meal for a long time.

That is…………………………..

Choose the correct answer.

1) What is the superlative of “fat”?

A. fattiest B. the fattest C. fattest

2) What is the superlative of “interesting”?

A. the more interesting B. the most interesting C. most interesting

3) Which word is NOT spelled correctly?

A. shortest B. youngest C. happyest

4) Which is the…………planet form the sun?

A. far B. furthest C. farrest

5) Which sentence is NOT correct?

A. That was the most hardest exam ever!

B. This is the best bar in the city.

C. She’s the worst volleyball player in the school.

6) Question 6 is…………….question in the test.

A. most difficult B. difficultest C. the most difficult

7) The fish is…………thing on the menu.

A. the best B. the goodest C. best

8) That chúng tôi I’ve ever watched.

A. most boring B. the most boring C. boring

9) Karen is………….student in class.

A. healthy B. healthier C. the healthiest

10) Yesterday chúng tôi of the year.

A. hottest B. hotest C. the hottest

2) The (interesting)………………Uranian moon is Miranda. It has ice canyons and terraces.

3) Uranus hits the (cold)……………..temperatures of any planet.

4) Karl Henize was the (old)………………..man in space. He was 58 years old.

5) Mercury is the (small)……………….planet in our solar system.

6) Elvis Presley is the (good)………………singer.

7) Marylin Monroe is the (beautiful)……………….actress.

8) Will Smith is the (rich)……………….actor.

9) Borat is the (bad)……………….journalist.

10) Julia Roberts is the (pretty)…………….woman.

Exercise 4:

1) It’s the most bring film I’ve ever seen.

2) That’s the funniest story I’ever heard.

3) It’s the worst mistake he’s ever made.

4) That’s the best wine I’ve tasted for a long time.

5) This is the most uncomfortable bed I’ve ever slept in.

6) It’s the biggest meal I’ve ever had.

7) Ann is the most generous person I’ve ever met.

8) You’re the best friend I’ve ever had.

9) This is the most difficult decision I’ve had to make for years.

10) That is the most delicious meal I’ve had for a long time.

Exercise 5:

1) B 2) B 3) C 4) B 5) A

6) C 7) A 8) A 9) C 10) C

Exercise 6:

1) strongest 2) most interesting 3) coldest 4) oldest 5) smallest

6) best 7) most beautilful 8) richest 9) worst 10) prettiest

Với các bài tập so sánh hơn, so sánh nhất chúng tôi mong rằng sẽ giúp học sinh thực hành và vận dụng lý thuyết hiệu quả.

Chúc em học tốt!