Ôn Tập 2: Nhiễm Sắc Thể, Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể, Thể Lệch Bội, Thể Tự Đa Bội, Thể Dị Đa Bội

--- Bài mới hơn ---

 • Những Thành Tựu Đường Lối Đối Ngoại Của Việt Nam Sau 30 Năm Đổi Mới Đất Nước
 • Phân Biệt Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Dây Dẫn Điện Và Dây Cáp Điện
 • So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Dây Dẫn Điện Và Dây Cáp Điện?
 • Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Dây Cáp Điện Và Dây Dẫn Điện
 • Cách Bón Phân Dừa Và So Sánh Giữa Dừa Xiêm Dây Và Dừa Xiêm Lùn
 • ÔN TẬP 2. NHIỄM SẮC THỂ , ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ, THỂ LỆCH BỘI, THỂ TỰ ĐA BỘI, THỂ DỊ ĐA BỘI

  Câu 1: Các thể đa bội lệch có ý nghĩa trong

  A. chọn giống, nghiên cứu di truyền. B. chọn giống, tiến hoá.

  C. chọn giống, tiến hoá, nghiên cứu di truyền. D. tiến hoá, nghiên cứu di truyền.

  Câu 2: Sự trao đổi chéo không cân trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì đầu giảm phân I có thể gây ra dạng đột biến

  A. lặp đoạn. B. chuyển đoạn. C. mất đoạn. D. A,C đúng

  Câu 3: Ở người, các triệu chứng: cổ ngắn, mắt một mí, khe mắt xếch, lưỡi dày và dài, ngón tay ngắn, chậm phát triển, si đần và thường vô sinh là hậu quả của đột biến

  A. chuyển đoạn nhỏ ở nhiễm sắc thể số 21 B. lệch bội ở cặp nhiễm sắc thể số 21.

  C. mất đoạn nhiễm sắc thể số 21. D. dị bội thể ở cặp nhiễm săc thể giới tính.

  TRƯỜNG THPT KIM THÀNH II *** GV. TRỊNH VĂN TUẤN ĐT. 01697850118 ÔN TẬP 2. NHIỄM SẮC THỂ , ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ, THỂ LỆCH BỘI, THỂ TỰ ĐA BỘI, THỂ DỊ ĐA BỘI Câu 1: Các thể đa bội lệch có ý nghĩa trong A. chọn giống, nghiên cứu di truyền. B. chọn giống, tiến hoá. C. chọn giống, tiến hoá, nghiên cứu di truyền. D. tiến hoá, nghiên cứu di truyền. Câu 2: Sự trao đổi chéo không cân trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì đầu giảm phân I có thể gây ra dạng đột biến A. lặp đoạn. B. chuyển đoạn. C. mất đoạn. D. A,C đúng Câu 3: Ở người, các triệu chứng: cổ ngắn, mắt một mí, khe mắt xếch, lưỡi dày và dài, ngón tay ngắn, chậm phát triển, si đần và thường vô sinh là hậu quả của đột biến A. chuyển đoạn nhỏ ở nhiễm sắc thể số 21 B. lệch bội ở cặp nhiễm sắc thể số 21. C. mất đoạn nhiễm sắc thể số 21. D. dị bội thể ở cặp nhiễm săc thể giới tính. Câu 4: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi nhóm gen liên kết thuộc đột biến A. chuyển đoạn B. đảo đoạn. C. lặp đoạn. D. mất đoạn. Câu 5: Sự không phân ly của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ A. dẫn tới trong cơ thể có hai dòng tế bào bình thường và dòng mang đột biến. B. chỉ các tế bào sinh dưỡng mang đột biến. C. dẫn tới tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến. D. chỉ có cơ quan sinh dục mang đột biến Câu 6: Sự khác nhau cơ bản của thể dị đa bội so với thể tự đa bội là A. khả năng tổng hợp chất hữu cơ kém hơn. B. tế bào mang cả hai bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau. C. khả năng phát triển và sức chống chịu bình thường D. tổ hợp được các tính trạng của cả hai loài khác nhau. Câu 7: Nhiễm sắc thể có chức năng A. điều khiển tế bào phân chia đều vật chất di truyền và các bào quan vào các tế bào con ở pha phân bào B. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền, điều hoà hoạt động của các gen giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha phân bào. C. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền D. điều hoà hoạt động của các gen thông qua các mức xoắn cuộn của nhiễm sắc thể. Câu 8: Sự không phân li của bộ nhiễm sắc thể 2n ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây có thể tạo nên A. cành đa bội lệch. B. cành tứ bội trên cây lưỡng bội C. thể tứ bội. D. thể bốn nhiễm Câu 9: Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của loài thứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB thể song nhị bội là A. AA + BB B. BBBB C. AAAA D. A + B Câu 10: Xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng Aa trong một tế bào sinh tinh. Nếu cặp nhiễm sắc thể này không phân li ở kì sau của giảm phân II thì có thể sẽ tạo ra các loại giao tử là: A. AA, 0, a B. Aa, aa C. AA, Aa, aa D. Aa, 0, A, a Câu 11: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trên nhiễm sắc thể là A. lặp đoạn, chuyển đoạn. B. đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể. C. chuyển đoạn D. mất đoạn, chuyển đoạn. Câu 12: Mỗi nuclêôxôm gồm: A. 6 phân tử histon được 1 đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh vòng B. 8 phân tử histon được 1 đoạn ADN chứa 164 cặp nuclêôtit quấn quanh vòng C. 8 phân tử histon được 1 đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh vòng D. 6 phân tử histon được 1 đoạn ADN chứa 148 cặp nuclêôtit quấn quanh vòng Câu 13: Trong chọn giống người ta có thể xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể nhờ sử dụng đột biến A. đa bội. B. dị đa bội. C. tự đa bội D. lệch bội. Câu 14: Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO, người đó thuộc thể A. đơn bội lệch B. một nhiễm. C. đa bội lẻ. D. tam bội. Câu 15: Trong tự nhiên đa bội thể thường gặp phổ biến ở A. vi khuẩn. B. ở thực vật. C. nấm D. các loài sinh sản hữu tính. Câu 16: Đối với thể đa bội đặc điểm không đúng là A. không có khả năng sinh sản B. tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt. C. sinh tổng hợp các chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ. D. tế bào có số lượng ADN tăng gấp đôi. Câu 17: Hình thái của nhiễm sắc thể nhìn rõ nhất trong nguyên phân ở kỳ A. giữa. B. trung gian. C. sau D. trước. Câu 18: Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 18. Số loại thể một có khả năng được tạo ra của loài này là: A. 18 B. 36 C. 9 D. 18 Câu 19: Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là A. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi ADN. B. làm đứt gãy nhiễm sắc thể dẫn đến rối loạn trao đổi chéo C. tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít. D. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, đứt gãy rồi kết hợp trở lại bất thường ,trao đổi chéo không cân giữa các crômatít. Câu 20: Trường hợp cơ thể sinh vật bị mất hẳn một cặp nhiễm sắc thể là thể A. đơn nhiễm B. một nhiễm. C. không nhiễm. D. đa bội lệch Câu 21: Sự không phân ly của bộ nhiễm sắc thể 2n trong quá trình giảm phân có thể tạo nên A. tế bào 2n B. giao tử n. C. giao tử 2n. D. tế bào 4n. Câu 22: Sự thụ tinh giữa 2 giao tử (n+1) sẽ tạo nên A. thể ba nhiễm. B. thể 4 nhiễm hoặc thể ba nhiễm kép. C. thể khuyết nhiễm D. thể 1 nhiễm. Câu 23: Loại đột biến có vai trò rất quan trọng trong quá trình tiến hóa hình thành loài mới ở thực vật là A. đột biến gen. B. đột biến lệch bội C. mất đoạn D. dị đa bội. Câu 24: Cản trở sự hình thành thoi dây tơ vô sắc là cơ chế gây đột biến của hoá chất A. NMU B. EMS C. 5BU D. Consixin Câu 25: Thể đa bội được hình thành do trong phân bào A. một nửa số cặp nhiễm sắc thể không phân ly B. một cặp nhiễm sắc thể không phân ly. C. tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly. D. một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly. Câu 26: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật là A. đảo đoạn. B. mất đoạn. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn Câu 27: Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn quả vàng. Cho cây có kiểu gen AAaa giao phấn với cây có kiểu gen AAaa, kết quả phân tính đời lai là A. 35đỏ: 1 vàng. B. 27đỏ: 9 vàng.. C. 33đỏ: 3 vàng. D. 11đỏ: 1 vàng Câu 28: Trường hợp cơ thể sinh vật trong bộ nhiễm sắc thể gồm có hai bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau là A. thể dị đa bội. B. đa bội thể chẵn. C. thể lưỡng bội D. thể lệch bội. Câu 29: Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn quả vàng. Cho cây có kiểu gen AAaa giao phấn với cây có kiểu gen Aa, kết quả phân tính đời lai là A. 11đỏ: 1 vàng B. 33đỏ: 3 vàng. C. 35đỏ: 1 vàng. D. 27đỏ: 9 vàng.. Câu 30: Sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của một loài là hiện tượng A. tam bội. B. dị đa bội C. tự đa bội. D. tứ bội. A. một, một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể B. hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. C. số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. D. số cặp nhiễm sắc thể. Câu 32: Cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể là A. quá trình tự nhân đôi của nhiễm sắc thể bị rối loạn. B. quá trình tiếp hợp và trao đổi chéo của nhiễm sắc thể bị rối loạn. C. sự phân ly bất thường của một hay nhiều cặp nhiễm sắc thể tại kỳ sau của quá trình phân bào. D. thoi vô sắc không hình thành trong quá trình phân bào Câu 33: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể thuộc đột biến A. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. B. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. C. chuyển đoạn, đảo đoạn D. đảo đoạn mất đoạn, lặp đoạn , chuyển đoạn. Câu 34: Sự kết hợp giữa giao tử 2n của loài A với giao tử 2n của loài B tạo thể A. bốn nhiễm kép B. song nhị bội thể. C. bốn nhiễm. D. tứ bội. Câu 35: Tổng số nhiễm sắc thể của bộ lưỡng bội bình thường ở một loài có số lượng 22, trong tế bào cá thể A ở cặp thứ 5 và cặp thứ 6 đều có 4 chiếc, cá thể đó là thể A. thể bốn kép . B. đa bội chẵn. C. tứ bội. D. thể tam nhiễm kép Câu 36: Đột biến nhiễm sắc thể là những biến đổi về A. một phần của cơ thể. B. một hay một số cặp nuclêôtit. C. một số tính trạng D. cấu trúc hoặc số lượng nhiễm sắc thể. Câu 37: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc giảm sức sống của sinh vật thuộc đột biến A. mất đoạn. B. chuyển đoạn C. lặp đoạn. D. đảo đoạn,. Câu 38: Chất cônsixin thường được dùng để gây đột biến thể đa bội, bởi vì nó có khả năng A. tăng cường sự trao đổi chất ở tế bào, tăng sức chịu đựng ở sinh vật. B. tăng cường quá trình sinh tổng hợp chất hữu cơ. C. cản trở sự hình thành thoi vô sắc làm cho nhiễm sắc thể không phân ly D. kích thích cơ quan sinh dưỡng phát triển nên các bộ phận này thường có kích thước lớn. Câu 39: Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi A. số lượng , hình thái nhiễm sắc thể. B. số lượng, hình dạng, cấu trúc nhiễm sắc thể C. số lượng không đổi D. số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể. Câu 40: Trường hợp cơ thể sinh vật có một cặp nhiễm sắc thể tăng thêm một chiếc là thể A. đa bội lẻ B. tam bội C. ba D. tam nhiễm kép Câu 41: Một tế bào sinh giao tử có kiểu gen giao tử tạo ra do đột biến chuyển đoạn trong giảm phân là: A. Giao tử mang abcd và EFGH B. Giao tử mang ABcd và efGH C. Giao tử mang ABCD và EFGH D. Giao tử mang abcH và EFGd Câu 42: Các giống hoa quả không có hạt thường có bộ NST thuộc dạng: A. dị đa bội B. đa bội chẵn C. lệch bội 2n- 1 D. đa bội lẻ Câu 43: Trong chọn giống người ta có thể loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn do áp dụng hiện tượng A. mất đoạn nhỏ. B. chuyển đoạn lớn C. lặp đoạn. D. đảo đoạn. Câu 44: Ở người, mất đoạn nhiễm sắc thể số 21 sẽ gây nên A. ung thư máu. B. hồng cầu hình lưỡi liềm C. máu khó đông. D. bạch Đao. Câu 45: Một phụ nữ có có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể X. Người đó thuộc thể A. tam bội. B. đa bội lẻ. C. ba. D. đơn bội lệch Câu 46: Trong chọn giống người ta có thể chuyển gen từ loài này sang loài khác nhờ áp dụng hiện tượng A. mất đoạn nhỏ. B. lặp đoạn. C. đảo đoạn. D. chuyển đoạn nhỏ Câu 47: Đột biến cấu trúc dễ dàng phát hiện bằng phương pháp: A. nghiên cứu phả hệ B. quan sát tế bào. C. di truyền học phân tử. D. nghiên cứu trẻ đồng sinh. Câu 48: Đột biến lệch bội hình thành thể khảm có thể xảy ra trong A. thụ tinh giữa các giao tử. B. nguyên phân của hợp tử C. nguyên phân của tế bào sinh dưỡng. D. giảm phân của tế bào sinh dục. Câu 49: Một biểu hiện do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở người là A. hội chứng Tơcnơ (OX) B. bệnh hồng cầu hình liềm C. bệnh Đao (3 NST 21) D. bệnh ung thư máu Câu 50: Cần cho cônsixin tác động ở giai đoạn nào của chu kì tế bào để tạo thể đa bội A. Pha M B. Pha S C. Pha G1 D. Pha G2 -----------------------------------------------

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sẽ Phân Biệt Bằng Kỹ Sư Và Cử Nhân Kỹ Thuật
 • Sự Khác Biệt Giữa Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Và Bằng Cử Nhân Là Gì?
 • Sự Khác Nhau Giữa Bếp Từ Và Bếp Điện Từ
 • Sự Khác Nhau Giữa Bếp Điện Từ Và Bếp Hồng Ngoại
 • ⑩ So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Bếp Từ Và Bếp Hồng Ngoại ?
 • Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Thẻ Thiết Lập Chatbot Zalo Và Chatbot Messenger
 • Sự Khác Nhau Giữa Video Viral Và Video Viral Marketing
 • , So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Cáp Quang Và Cáp Đồng
 • Sự Khác Nhau Giữa Cáp Cat. 5, Cat. 5E, Cat. 6 Và Cat. 6A
 • Sự Khác Nhau Giữa Bọc Răng Sứ Và Cầu Răng Sứ
 • Sự khác nhau cơ bản giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ A/ CÁCH DÙNG TỪ TRONG VĂN NÓI 1. Cách dùng ‘just’, ‘already’ hay ‘yet’: – Người Mỹ dùng từ ‘just’, ‘already’ hay ‘yet’ trong thì quá khứ đơn giản- the simple past tense, trong khi tại người Anh thường dùng những từ đó ở thì hiện tại hoàn thành – the psent perfect. Ví dụ: Người Mỹ nói: I already had lunch. hay She didn’t arrive yet. Còn người Anh nói: I’ve already had lunch. hay…: She hasn’t arrived yet. 2. Cách nói giờ. – Nếu muốn nói 2:45 – 2h45 tại Anh, chúng ta có thể nói: Quarter to three, hay 3:15 – 3h15 có thể nói Quarter

  Sự khác nhau cơ bản giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ

  A/ CÁCH DÙNG TỪ TRONG VĂN NÓI

  1. Cách dùng ‘just’, ‘already’ hay ‘yet’:

  – Người Mỹ dùng từ ‘just’, ‘already’ hay ‘yet’ trong thì quá khứ đơn giản- the simple past tense, trong khi tại người Anh thường dùng những từ đó ở thì hiện tại hoàn thành – the psent perfect.

  Ví dụ:

  Người Mỹ nói: “I already had lunch.” hay “She didn’t arrive yet.”

  Còn người Anh nói: “I’ve already had lunch.” hay…: “She hasn’t arrived yet.”

  2. Cách nói giờ.

  – Nếu muốn nói 2:45 – 2h45 tại Anh, chúng ta có thể nói:

  “Quarter to three”, hay 3:15 – 3h15 có thể nói “Quarter past three”.

  – Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau:

  “Quarter of three” để chỉ 2:45, hay “Quarter after three” để chỉ 3:15.

  3. Người Anh và người Mỹ cũng khác nhau trong cách nói:

  – GOOD: người Mỹ dùng good thay cho well, VD: I feel good (M) = I feel weel (A)

  – Người Anh dùng ‘have got’ hay ‘has got’ khi nói về sở hữu, trong khi người Mỹ thì thường hay dùng ‘have’ hay ‘has’.

  Ví dụ, tiếng Anh Mỹ, chúng ta có thể nói: “I have a new car.”

  Còn trong tiếng Anh Anh thì thường là: “I’ve got a new car.”

  (Về mặt nghĩa, hai câu trên không khác nhau)

  – Dạng Past Participle của GET, người Mỹ dùng là GOT, còn người Anh dùng là GOTTEN.

  – Với động từ AIM, người Mỹ dùng cấu trúc “to aim to + V”, còn người anh dùng cấu trúc “to aim at + V ing”.

  Ví dụ: We aim to do something nice = We aim at doing something nice.

  B/ MỘT SỐ TỪ THÔNG DỤNG

  Luật sư: Attorney (M) – Barrister, Solicitor (A)

  Hiệu sách: Bookstore (M) – Bookshop (A)

  Ô tô: Automobile (M) – Motor car (A)

  Bản mẫu có chỗ trống để điền vào: Blank (M) – Form (A)

  Danh thiếp: Calling card (M) – Visiting card (A)

  Kẹo: Candy (M) – Sweets (A)

  Cửa hàng kẹo: Candy store (M) – Sweet shop (A)

  Toa xe lửa: car (M) – coach, carriage (A)

  Ngô: Corn (M) – Maize, Indian corn (A)

  Lúa mì: grain, wheat (M) – corn (A)

  Thị sảnh: City Hall (M) – Town Hall (A)

  Bánh quy: Cracker (M) – Biscuit (A)

  Đạo diễn điện ảnh: Director (M) – Producer (A). Chú ý: ở Mỹ, producer là giám đốc, chủ rạp hát (ở Anh thì dùng manager, proprietor)

  Trung tâm doanh nghiệp thành phố: downtown (M) – city (A)

  Hiệu thuốc: Drugstore (M) – Chemist’s. Chemist’s shop (A)

  Thang máy: Elevator (M) – Lift (A)

  Xăng: Gas hay gasonline (M) – Petrol (A)

  Dầu hỏa: Kerosene (M) – Paraffin (A)

  Mùa thu: Fall (M) – Autumn (A)

  Tên (người): First name hay given name (M) – Christian name (A)

  Vỉa hè: Sidewalk (M) – Pavement (A)

  Đường sắt: Railroad (M) – Railway (A)

  Cửa hàng tự phục vụ: Supermarket (M) – Self-service shop (A).

  Sinh viên năm thứ nhất: Freshman (M) – First year student (A)

  Sinh viên năm thứ hai: Sophomore (M) – Second year student (A)

  Sinh viên năm thứ ba: Junior (M) – Third year student (A)

  Sinh viên năm cuối: Senior (M) – Last year student (A)

  Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: Thiên Nga (Lopngoaingu.com)

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Sự Khác Nhau Của Bút Chì Hb Và 2B
 • Phân Tích Sự Khác Nhau Giữa 2 Trường Phái Bodybuilder Và Fitness Model
 • Sự Khác Nhau Giữa Thích Và Yêu
 • Sự Khác Biệt Giữa Html Và Xml Và Json Là Gì?
 • Cách Định Dạng Xml Trong Notepad ++
 • Sự Khác Nhau Cơ Bản Của Bếp Từ Và Bếp Hồng Ngoại

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Bếp Từ Và Bếp Điện Hồng Ngoại
 • Sự Khác Biệt Giữa Bếp Từ Và Bếp Điện Từ
 • Sự Khác Biệt Giữa Bếp Từ Và Bếp Điện Từ Hiện Đại
 • Khác Nhau Giữa Bếp Từ Và Bếp Hồng Ngoại
 • Sự Khác Biệt Giữa Gmail Và Email Là Gì?
 • Bếp hồng ngoại và bếp từ có những điểm khác biệt như thế nào?

  Sự khác nhau giữa bếp từ và bếp hồng ngoại uy tín chủ yếu là cơ chế truyền nhiệt. Bếp hồng ngoại có nguồn nhiệt từ bức xạ hoặc đèn halogen có thể chuyển giao nhiệt độ bằng bức xạ và nguồn dẫn điện. Trong khi bếp từ lấy nguồn nhiệt từ trường, hay còn gọi là phần cảm điện, được đặt dưới bề mặt bếp để biến đổi lực từ thành nhiệt. Bởi vậy, khi đun nấu, mặt bếp hồng ngoại nóng, bạn không nên chạm vào vì nó sẽ gây bỏng. Còn mặt bếp từ thì luôn mát lạnh trong toàn bộ thời gian nấu nướng, bạn có thể vừa lau chùi vừa nấu.

  hay còn gọi là bếp halogen sử dụng năng lượng ánh sáng để tạo thành nhiệt. Cũng như bóng sợi đốt nhưng trong đó có bơm khí halogen, để tạo ra bức xạ nhiệt làm nóng mặt bếp thủy tinh gốm sứ. Thực phẩm được nấu chín là do sự dẫn nhiệt giữa bếp và dụng cụ nấu cùng với bức xạ nhiệt trực tiếp từ chính bóng đèn.

  Khác với bếp hồng ngoại bếp từ là loại bếp thông minh và an toàn. Hiện nay bếp từ còn có loại cảm ứng. Với bếp cảm ứng từ, bạn chỉ mất 2 phút để đun sôi một lít nước, trong khi với bếp hồng ngoại, bạn sẽ mất gấp đôi thời gian. Hiệu quả của nó lên đến 99% tùy thuộc vào hình thức nấu nướng, vì chỉ có nồi được làm nóng và nhiệt độ của bề mặt bếp không bao giờ cao hơn nhiệt độ của nồi.

  Bếp hồng ngoại chất lượng tỏa nhiệt vuông góc theo diện tích phát sáng của bóng đèn nên cho dù diện tích nồi của bạn là bao nhiêu bếp vẫn tỏa nhiệt với một diện tích nhất định. Bếp hồng ngoại giúp chị em nội trợ có thể làm rất nhiều món ăn ngon. Thức ăn sẽ nóng đều hơn, chín nhanh hơn và tất nhiên là ngon hơn. Bếp hồng ngoại áp dụng thêm chức năng khóa an toàn trẻ em trong trường hợp bạn phải rời bếp trong giây lát.

  Các bạn có thể tham khảo máy tập cơ bụng giá tốt nhất, chất lượng tốt nhất, bảo hành 1 đổi 1 nếu sản phẩm gặp lỗi trong vòng 1 năm tại chúng tôi

  Sản phẩm máy tập cơ bụng hot 2014:

  1, Máy tập cơ bụng AD Rocket

  2, Máy tập cơ bụng AB Rocket Twister

  3, Máy tập cơ bụng Six Pack Care

  4, Máy tập cơ bụng Black Power

  5, Máy tập bụng Fitness

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mv ‘cần Một Lý Do’ Bị Dislike Gấp 10 Lần Like, K
 • Tính Năng Apple Watch Series 5 Và Watchos 6 Sẽ Chăm Sóc Sức Khỏe Bạn
 • Sinh Học 12 Bài 45: Dòng Năng Lượng Trong Hệ Sinh Thái Và Hiệu Suất Sinh Thái
 • Các Loại Nhựa Đường Và Ứng Dụng Của Nhựa Đường Trong Xây Dựng
 • Các Loại Nhựa Nhũ Tương Nhựa Đường
 • Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Yoga Và Kickfit

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Hai Bộ Môn Thể Dục Yoga Và Gym 2022
 • Sự Khác Nhau Giữa Kimono Và Yukata… Tại Nơi Đất Khách Nhật Bản
 • Sự Thật Bất Ngờ Yukata Và Kimono Khác Nhau Chỗ Nào?
 • Nên Mua Laptop Nào : Asus Zenbook Ux433 Hay Zenbook Ux533 ?
 • Asus Giới Thiệu Dòng Sản Phẩm Zenbook Và Vivobook Mới, Dự Án Concept Pc Tương Lai Tại Computex 2022 * Mmosite.vn
 • 1. Ưu và nhược điểm của Yoga

  Ưu điểm

  • Nhẹ nhàng, uyển chuyển
  • Tăng cường quá trình trao đổi chất
  • Làm cơ bắp săn chắc
  • Các bài tập Thiền giúp trí não của con người được khai sáng
  • Giữ điềm tĩnh
  • Những người tập yoga có sức chịu đựng với khó khăn trong cuộc sống tốt hơn, ít bị trầm cảm và stress trong công việc hơn.

  Nhược điểm

   Bạn có thể làm tổn thương chính mình

  Yoga đòi hỏi sự uyển chuyển, nhẹ nhàng, đôi khi có một vài động tác khó nếu bạn ép buộc mình vào tư thế khớp chịu lực nặng, bạn có nguy cơ rách dây chằng.

  • Yoga đơn giản nhưng bạn phải tập luyện đều đặn và kiên trì
  • Nên chọn những bài tập vừa sức
  • Tránh tập trong thời gian phục hồi sau chấn thương, kỳ kinh nguyệt, những người bị bệnh tim mạch, tổn thương cột sống.
  • Nên tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, vì có nhiều động tác phù hợp với người này nhưng không phù hợp với người khác.

  2. Ưu và nhược điểm của Kickfit

  Ưu điểm

   Giúp rèn luyện phản xạ tự vệ

  Với nền tảng Kickboxing – một hình thức thi đấu võ thuật đối kháng nên Kickfit còn được xem là một hình thức rèn luyện phản xạ tự vệ trong các tình huống nguy hiểm. Tứ chi sẽ đưuọc đào tạo để thực hiện các động tác tấn công đơn giản nhằm bảo vệ bản thân, bảo vệ các bộ phận quan trọng trên cơ thể và ứng phó nhanh trong các trường hợp bị tấn công. Đây là lợi ích rất đặc biệt của Kickfit bởi cuộc sống ngày càng nhiều những rủi ro không báo trước và biết cách bảo vệ bản thân và những người xung quanh là điều quan trọng và cần thiết.

   Cải thiện suy giảm testosteron

  Testosteron giảm ảnh hưởng rất nhiều đến sinh lý: giảm ham muốn, trầm cảm, tính khí thay đổi, thiếu năng lượng, khó ngủ, giảm sút “sức mạnh”, giảm xuất tinh, giảm và rối loạn cương dương, rụng tóc, tính khí thay đổi, …

  Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông và phụ nữ càng ít bị stress sẽ trông càng quyến rũ hơn. Luyện tập thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày, đặc biệt là Kickfit giúp giảm stress cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra khi tập Kickfit, cơ thể cũng tiết ra 1 loại hoocmon là endophin giúp bạn thấy tự tin và cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều.

   Tập Kickfit tăng chiều cao

  Kickfit cho trẻ em giúp trẻ em phát triển cân đối về ngoại hình, nhất là cải thiện chiều cao cực kỳ hiệu quả.

  • Kiểm soát các bệnh mãn tính
  • Tăng cường hệ miễn dịch
  • Giảm nguy cơ loãng xương

  Luyện tập Kickfit đều đặn giúp bạn giảm nguy cơ loãng xương và tăng mật độ cho xương. Các động tác trong từng buổi tập tác động mạnh mẽ lên các hệ xương khớp của bạn. Nó rất có lợi cho hệ vận động.

   Kickfit phù hợp cho cả nam và nữ

  Nhiều người cho răng bộ môn này thích hợp cho nam vì sự mạnh mẽ và quyết liệt của Boxing nhưng trên thực tế phụ nữ tìm đến Kickfit rất nhiều so do sự hào hứng, sôi nổi của bộ môn này mang lại. Hình ảnh một gái đep găng, thân hình quyến rũ và khỏe khoắn luôn là niềm mơ ước của nhiều người.

  • HLV tại Duckickfit chuyên nghiệp và luôn tạo cho các học viên sự thoải mái, truyền động lực giúp bạn tập luyện hiệu quả.
  • Động tác đơn giản, dễ tập luyện vì thế bạn có thể tập luyện tại nhà vào thời gian rảnh rỗi.

  Nhược điểm

  Tập Kickfit hay bất kỳ một bộ môn thể thao nào cũng đòi hỏi sự kiên trì của người tập vì thế bạn nên dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để tập sẽ giúp bạn cải thiện được tình hình sức khỏe và bạn sẽ sở hữu thân hình chuẩn như mong ước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Có Gì Khác Nhau Giữa Utf
 • Truyện: Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
 • 【Giải Mã】Phun Xăm Khác Phun Môi Như Thế Nào?
 • Sự Khác Nhau Giữa Xăm Môi Và Phun Môi Vi Chạm
 • Đổ Lẫn Xăng A95 Và A92 Có Ảnh Hưởng Gì Không?
 • Serum Là Gì? Essence Là Gì? Sự Khác Nhau Cơ Bản Của 2 Loại

  --- Bài mới hơn ---

 • Galaxy Watch Active 2 Lte Và Galaxy Watch Active 2 Gps Có Gì Khác Nhau?
 • Tầu Bay Hay Tàu Bay
 • Đi Tìm Sự Khác Biệt Giữa Xe Fortuner Máy Dầu Và Máy Xăng
 • Sự Khác Nhau Giữa Điều Hòa Thường Và Điều Hòa Âm Trần
 • Sự Khác Biệt Giữa Desktop Và Server
 • Serum là gì? Essence là sao?

  Trước hết ta cùng tìm hiểu khái niệm của serum và essence.

  Serum là một tinh chất dưỡng da dưới dạng chất lỏng, chứa các phân tử siêu nhỏ có thể thẩm thấu sâu vào bên trong da, sửa chữa các khuyết điểm của da một cách hiệu quả. Nó nặng hơn nước nhưng nhẹ hơn lotion/kem dưỡng, có kết cấu tương tự gel – trong suốt, khi tiếp xúc với da có thể hoá lỏng ngay sau vài giây và thấm rất nhanh vào da sau khi được tán ra. Serum là loại “thuốc đặc trị” cho từng vấn đề da.

  Beauty Review chọn: Top 3 Serum chống lão hoá Hàn Quốc

  Serum chống lão hoá Huxley Oil Essence; Essence-Like, Oil Like

  Rất lành tính cả với da nhạy cảm. Sau 2 tuần, da săn chắc, mịn, giảm dầu và sáng lên.

  Serum chống lão hóa Bergamo 24K Brilliant Essence

  Serum dưỡng da Hàn Quốc Missha Time Revolution Night Repair giúp tái tạo hồi phục của da. Là dòng trung cấp, tăng năng lượng cho da, giúp da căng mịn, sáng khoẻ.

  Serum chống lão hoá dạng tế bào gốc Eldas EG Tox Program

  Rất nổi tiếng, dạng ống nhỏ, giúp cải thiện nếp nhăn, chống chảy sệ, da sáng và khoẻ

  Essence là một sản phẩm dưỡng da bắt nguồn từ các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc. Essence được ví như “nước thần”, làm nhiệm vụ như chất bán dẫn trong quy trình dưỡng da. Essence rất giàu ẩm, lỏng nên thấm nhanh, giúp toàn bộ quy trình dưỡng da trở nên hiệu quả hơn nhiều lần. Kết cấu của essence thường là dạng sữa. Essence cung cấp nước để tạo độ ẩm trên da, hay còn gọi là hydrat hóa làn da.

  Sau này các hãng mỹ phẩm Nhật và phương Tây cũng ra mắt loại essence trong bộ sản phẩm dưỡng da của họ. Ở một vài hãng, bạn sẽ bắt gặp loại essence trong suốt và lỏng như serum, công dụng tương tự serum. Có nhiều nhiều người lầm tưởng và dùng nó như toner, số khác lại dùng essence như lotion dưỡng da.

  Sự khác nhau cơ bản giữa serum và essence

  Về tác dụng

  Serum giàu thành phần dinh dưỡng cho da, giúp điều trị các vấn đề cụ thể về da như xỉn màu, lão hóa da, các đốm nâu, đen… Trong khi đó, với tác dụng hydrat hóa, essence làm dịu da, tạo ẩm, đồng thời giúp da dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất có trong sản phẩm mà bạn đưa vào sau đó như serum, kem dưỡng.

  Như vậy, có thể ví essence như một “người hỗ trợ” đắc lực, làm tăng cường hiệu quả của các sản phẩm dưỡng da dùng ngay sau bước essence. Còn serum như một bác sĩ chuyên trị các vấn đề cụ thể về da như chống lão hóa, giảm vết nhăn, làm mờ các vết thâm, đốm đen…

  Vì vậy, bạn nên chọn loại essence có chất lượng tốt và không dùng nó để thay thế cho bất kỳ bước dưỡng da nào bắt buộc như serum hay kem dưỡng.

  Về cách dùng

  Vì essence có tác dụng hydrat hóa làn da nên nó sẽ được dùng sau bước toner. Serum chứa một lượng lớn dưỡng chất giúp chỉnh sửa khiếm khuyết trên da nên nó sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ sau bước essence và trước khi thoa kem dưỡng ẩm.

  Bài viết này đã chỉ ra sự khác nhau cơ bản giữa serum và essence. Đến đây thì sẽ nảy sinh thêm một câu hỏi là: có cần thiết phải làm đủ các bước dưỡng da bao gồm essence, serum không? Câu trả lời là không cần thiết. Bạn có thể bỏ serum hoặc essence ra khỏi quy trình dưỡng da của mình. Điều này tùy thuộc vào tình trạng da và nhu cầu chăm sóc da của bạn.

  Ví dụ: Nếu da bạn khô, thiếu ẩm và không có nhiều khuyết điểm nghiêm trọng thì bạn chỉ cần dùng essence rồi sau đó thì thoa cream/lotion/emulsion là ổn. Nhưng nếu bạn muốn tập trung cải thiện các vết đốm nâu, nếp nhăn li ti… trên da thì trong quy trình hàng ngày không thể thiếu serum đặc trị.

  Như vậy, việc của bạn là tìm hiểu kĩ làn da và tìm hiểu kiến thức chăm sóc da để chọn một sản phẩm có thành phần phù hợp với nhu cầu của mình.

  Chào bạn, tôi là Vân Anh. Sau 16 năm làm việc trong ngành truyền thông lĩnh vực làm đẹp và sức khoẻ, tôi mong muốn mang tới cho bạn những bí quyết làm đẹp và mua sắm mỹ phẩm hữu ích nhất. Hy vọng bạn sẽ yêu thích website này!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhận Biết Sự Khác Nhau Giữa Dây Cáp Mạng Chính Hãng Và Hàng Nhái, Sự Khác Nhau Giữa Cáp Mạng Chính Hãng Và Hàng Nhái Kém Chất Lượng
 • Nhận Biết Sự Khác Nhau Giữa Cáp Mạng Chính Hãng Và Hàng Nhái Kém Chất Lượng
 • Quan Hệ Giữa Sự Biến Đổi Về Lượng Và Sự Biến Đổi Về Chất Của Sự Vật Hiện Tượng
 • Giải Bài Tập Sinh Học 9
 • Sự Khác Nhau Giữa Hằng Và Biến
 • Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Domain, Workgroup Và Homegroup

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Về Các Mô Hình Quản Lí Mạng
 • Phân Biệt Beside Và Besides Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Giữa “Require” Và “Request”
 • Jsp — Requestdispatcher.forward () So Với Httpservletresponse.sendredirect ()
 • Jsp] Lập Trình Java Servlet Cơ Bản P5: Forward (Chuyển Tiếp) Và Redirect (Chuyển Hướng) Servlet
 • Domain, Workgroup và Homegroup là các cách tổ chức khác nhau củamáy tính trong cùng 1 hệ thống mạng. Điểm khác biệt chính giữa Domain, Workgroup và Homegroup là các máy tính và các nguồn tài nguyên được quản lý như thế nào trong 1 hệ thống mạng?

  Những máy tính sử dụng hệ điều hành Windows trong 1 network phải là thành viên của 1 workgroup hoặc domain, các máy này cũng có thể là thành viên của 1 homegroup, nhưng điều này không bắt buộc.

  Workgroup và Homegroup thường được sử dụng trong các mạng gia đình (home network), hay các công ty nhỏ với số lượng máy ít và không yêu cầu cao về tính bảo mật. Domain thường được sử dụng ở các công ty có số lượng máy nhiều hay yêu cầu bảo mật cao.

  Workgroup:

  – Tất cả các máy trong 1 workgroup là ngang hàng với nhau, không có máy nào có thể kiểm soát máy khác.

  – Mỗi máy tính đều được tạo riêng 1 user account. Và để đưng nhập vào bất kỳ máy nào trong 1 workgroup bạn phải có account của máy đó.

  – Một Workgroup không có passwork để bảo vệ.

  – Tất cả các máy tính phải ở trong cùng 1 local network hoặc cùng subnet

  Homegroup:

  – Một máy tính trong 1 home network phải thuộc 1 Workgroup, nhưng chúng cũng có thể thuộc Homegroup. Trong 1 homegroup, chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ nhạc, hình, phim, tài liệu và máy in với mọi người trong home network.

  – Homegroup luôn có passwork bảo vệ, nhưng bạn chỉ cần đánh passwork 1 lần, khi tham gia vào homegoup.

  Domain:

  – Khi dùng Domain, 1 hay nhiều máy tính có thể là máy chủ (server – a computer that provides share resources, such as files, printers to network user). Người quản trị mạng sẽ dùng servers để kiểm soát các vấn đề về bảo mật và phân quyền (security and permissions) cho tất cả các máy trong domain. Và sẽ dễ dàng thay đổi các chính sách bảo mật, bởi vì sự thay đổi sẽ tự động được tạo ra trên tất cả các máy. Các user trong 1 Domain phải cung cấp passwork hoặc 1 chứng thực (credential) mỗi khi họ tham gia vào domain.

  – Nếu bạn có 1 user trên domain, bạn có thể đăng nhậpvào bất kỳ máy nào trong domain mà không cần có user account của máy đó.

  – Bạn sẽ có những giới hạn trong việc thiết lậpvà  cài đặt trên các máy, bởi các nhà quản trị mạng muốn sự duy trì các vấn đề bảo mật trong các máy.

  – Có thể có hang ngàn máy trong 1 Domain.

  – Các máy có thể được sử dụng trong các local network khác nhau.

  Share this:

  Like this:

  Like

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Much, Many, A Lot Of Và Lots Of – Trong Một Số Trường Hợp Khác
 • Ý Nghĩa Các Dòng Smartphone Của Samsung
 • Tổng Hợp Dòng Galaxy A Series Mới Của Samsung: Đâu Là Sự Khác Biệt?
 • D/a Versus D/p At Xxx Days Sight
 • England, Great Britain Và United Kingdom Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Seo Và Google Adwords

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Seo Và Google Adwords Là Gì?
 • Sự Khác Nhau Giữa Bột Giấy Làm Từ Cây Gỗ Cứng Và Cây Gỗ Mềm
 • Phân Biệt Sàn Gỗ Công Nghiệp Châu Á Và Châu Âu
 • Phân Biệt Become, Get, Go, Grow… Khi Nói Đến Sự Thay Đổi
 • Sự Khác Nhau Giữa “get Up” Và “wake Up”
 • Search engine marketing

  Tổng quát về SEO và Google Adwords

  SEO là tập hợp các phương thức hỗ trợ xây dựng thiết kế website chuẩn và phát triển nội dung trang web sao cho chất lượng, phù hợp được các yêu cầu của công cụ tìm kiếm. Công việc SEO sẽ giúp bạn có vị trí cao hơn trong bảng kết quả của quá trình tìm kiếm tự nhiên (SERP). Chúng ta cần tối ưu hóa hết những yếu tố cần thiết và bài viết trên website, xây dựng những liên kết (backlink) an toàn, tin cậy. Nếu làm tốt việc này, công cụ tìm kiếm sẽ nhận biết được website của bạn, ưu tiên nó hơn và đặt nó vào những vị trí cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

  Trang web cũng sẽ không được tối ưu hóa, về lâu dài không có lợi cho doanh nghiệp.

  Phù hợp với các doanh nghiệp lớn, chịu đầu tư và chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn.

  SEO keyword Ưu điểm:

  Theo thống kê số lượng người truy cập sẽ nhấn vào khu vực này chiếm khoảng 68% tổng số người truy cập tìm kiếm trên google (Thống kê theo tập tính tìm kiếm của người dùng).

  Phí sẽ không tính trên mỗi lượt nhấn chuột, khách hàng có thể nhấn vào website một cách thoải mái trong khi đơn vị có website được SEO sẽ không sợ các lượt nhấn “ma” từ phía đối thủ cạnh tranh cũng như từ Google.

  Website được SEO sẽ xuất hiện liên tục 24/24 trên trang tìm kiếm Google.

  Website sẽ được tối ưu hóa và được đầu tư về chất lượng (tối ưu hóa link, hình ảnh, bài viết, …), về lâu dài có có lợi cho doanh nghiệp

  Website được SEO sẽ tốn một khoảng thời gian để Google cập nhật dữ liệu và đánh giá chất lượng liên kết. Thông thường, thời gian SEO khoảng 1 đến 2 tháng kể từ khi bắt đầu tiến hành SEO, có thể ngắn hơn hoặc dài hơn tùy thuộc vào mức độ cạnh tranh của từ khóa.

  Phổ biến hơn Adwords vì đỡ tốn kém chi phí hơn và hiệu quả kinh tế cao hơn. Phù hợp với các doanh nghiệp, các cửa hàng, các chủ thể kinh doanh có chiến lược về lâu dài.

  Về tổng thể, các bạn đã rõ vì sao SEO và Google Adwords không những không loại trừ nhau mà thậm chí nó còn là 2 công cụ tuyệt vời để thực hiện mục đích chung: tăng doanh thu. Bạn luôn phải có càng nhiều kênh marketing càng tối ưu và vì thế bạn phải biết được phương pháp nào là phù hợp với chúng. Ngoài ra, đừng quên rằng trang web của bạn cũng là một nơi để bạn giao tiếp với khách hàng tiềm năng, vì thế bạn cần phải biên tập nội dung cho nó thật chất lượng. Vậy nên, bạn cần phải quản trị website tốt, phát triển nhiều nội dung đa đạng và hữu ích để có thể chuyển đổi lượng nhấn chuột thành lợi nhuận và người xem trở thành khách hàng thật sự.

  MAROTA – HỌC THẬT LÀM THẬT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Seo Và Quảng Cáo Google Adwords
 • Sự Khác Nhau Giữa Seo Và Quảng Cáo Google Adwords
 • Làm Việc Nhóm Và Làm Việc Tổ
 • Giả Thuyết Và Giả Thiết Trong Nghiên Cứu Khoa Học
 • Phân Biệt Cấu Trúc Đề Thi Ielts Giữa Academic Và General Training
 • Tìm Hiểu Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Động Cơ Xăng Và Động Cơ Dầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Khác Nhau Giữa Máy Phát Điện Chạy Xăng Và Máy Phát Điện Chạy Dầu
 • Sự Khác Nhau Giữa Động Cơ Dầu Và Xăng Xe Nâng ” Forklift.vn
 • Động Cơ Dohc Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Dohc Và Sohc
 • Sự Khác Biệt Giữa Màn Hình Fullhd Quat Hd Và 4K
 • Tất Tần Tật Về Độ Phân Giải Màn Hình Hd, Hd+, Fullhd, 2K, 4K
 • Khi quyết định mua xe, chúng ta có quá nhiều lựa chọn cũng như các yếu tố cần cân nhắc để mua một chiếc xe phù hợp. Một trong số đó là việc mua xe sử dụng nhiên liệu xăng hay động cơ sử dụng dầu dieselhai loại động cơ phổ biến tại Việt Nam.

  Vậy các loại động cơ này khác nhau như thế nào? Ưu nhược điểm của động cơ xăng và Diesel thế nào? Máy xăng và máy dầu cái nào tốt hơn? Tại sao xe này dùng động cơ Diesel mà không dùng xăng, … Vấn đề này luôn được nhiều người sử dụng thắc mắc và tranh luận. Hôm nay Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao sẽ giúp nêu ra sự khác biệt, ưu và nhược điểm của hai loại động cơ này giúp khách hàng có cái nhìn tổng quát hơn về hai loại động cơ.

  Vậy động cơ xăng và Diesel khác nhau như thế nào?

  Đầu tiên cả hai loại động cơ này đều giống nhau ở việc sử dụng nhiên liệu hóa lỏng (khác biệt một vài loại động cơ sử dụng khí ga, hoặc dùng pin). Động cơ thực hiện 4 hành trình (động cơ 4 kỳ – 4 thì) bao gồm hút – nén – nổ – xả tương ứng với 2 chu kì quay của trục khủy động cơ.

  Trên cùng một dòng xe của một nhà sản xuất nào đó, nếu có hai lựa chọn động cơ là xăng và diesel với dung tích xy-lanh tương đương, thì mỗi loại đều có những ưu thế của riêng mình. Động cơ xăng thường đạt số vòng tua cao nhanh hơn và có công suất lớn hơn, nên gia tốc tốt hơn. Trong khi đó, động cơ diesel thường có số vòng quay cực đại thấp, gia tốc thấp hơn động cơ xăng nhưng có mô-men xoắn cao hơn nên sức kéo lớn hơn ở số vòng tua máy thấp hơn.

  So sánh nguyên lý hoạt động của động cơ Diesel và động cơ xăng.

  Nén không khí đạt áp suất và nhiệt độ cao:

  P = (30 – 35) Kg/cm 2

  T = (500 – 600) o C

  Cuối quá trình nén, dầu được phun sớm vào buồng đốt

  Ép hòa khí với áp suất và nhiệt độ thấp hơn:

  P = (8 – 10) Kg/cm 2

  T = (200 – 300) o C

  Cuối quá trình nén, bugi phát tia lửa điện đốt cháy hòa khí

  Nhiên liệu phun vào buồng đốt hòa trộn với không khí được nén ở áp suất và nhiệt độ cao tự bốc cháy. Hỗn hợp cháy giãn nở sinh công cho động cơ.

  Bugi phát tia lửa điện đốt cháy hòa khí trong xy-lanh. Hòa khí cháy giãn nở sinh công cho động cơ.

  Sự khác biệt cơ bản nhất của 2 loại động cơ này ở 3 yếu tố: Loại nhiên liệu sử dụng, cơ cấu buồng đốthiệu năng sử dụng

  – Động cơ Diesel sử dụng nhiên liệu là dầu Diesel, không có bugi đánh lửa, động cơ sinh công nhờ quá trình nén hỗn hợp nhiên liệu và không khí trong xi lanh. Động cơ xăng sử dụng nhiên liệu là xăng, sinh công bằng quá trình đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu không khí trong xi lanh nhờ tia lửa điện ở bugi.

  – Đối với động cơ xăng dùng chế hòa khí hoặc phun xăng điện tử đơn thuần thì hỗn hợp xăng/không khí được hòa trộn trước khi đi vào buồng cháy. Còn ở động cơ Diesel, hỗn hợp cháy được hòa trộn trực tiếp bên trong buồng cháy.

  – Hiệu suất của động cơ diesel lớn hơn khoảng 1,5 lần so với động cơ xăng. Nhiên liệu diesel thường rẻ hơn xăng, 1 lít diesel khi cháy hoàn toàn nhận được khoảng 8.755 calo trong khi 1 lít xăng cháy hoàn toàn cho khoảng 8.140 calo. Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ diesel là 200-285g/kWh nhỏ hơn của động cơ xăng là 260-380g/kWh.

  Động cơ Diesel cháy do nén còn động cơ xăng cháy do đốt

  Tuy nhiên, ngoài những ưu điểm trên thì động cơ diesel còn tồn tại một số hạn chế hơn so với động cơ xăng: nếu so sánh hai loại động cơ xăng và diesel có cùng công suất thì trọng lượng động cơ diesel lớn hơn động cơ xăng; tỷ số nén của động cơ diesel lớn, vật liệu và công nghệ chế tạo hệ thống cung cấp nhiên liệu (bơm cao áp) đòi hỏi cao hơn, do đó động cơ diesel đắt tiền hơn động cơ xăng; tốc độ động cơ diesel thấp hơn động cơ xăng; độ ồn lớn và khí thải của động cơ diesel cũng chứa nhiều muội than hơn của động cơ xăng.

  Động cơ xăng được sử dụng rộng rãi trên thị trường xe ngày nay

  Hiện tại, trên các dòng xe sang, việc sử dụng động cơ xăng vẫn là chủ yếu do tính ưu việt bởi động cơ làm việc êm hơn, gia tốc lớn. Các nghiên cứu nhằm cải thiện công suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu trên động cơ xăng vẫn đang ngày càng được hoàn thiện như hệ thống phun xăng trực tiếp (GDI), hệ thống đánh lửa nhiều lần, cơ cấu phối khí thông minh.

  Khách quan mà nói, động cơ Diesel và động cơ xăng đều có những ưu nhược điểm riêng. Tuy nhiên nhà sản xuất đã áp dụng hai loại động cơ này trên xe để phù hợp với mục đích sử dụng của từng dòng xe riêng biệt. Để cảm nhận và yêu thích một chiếc xe êm ái mượt mà như động cơ xăng hay mạnh mẽ và tiết kiệm như động cơ Diesel còn tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của mỗi người dùng. Qua bài viết này Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao mong mọi người sẽ có thêm kiến thức về hai loại động cơ này và dễ dàng lựa chọn hơn cho mục đích sử dụng xe của mình.

  Showroom: 510 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Rgb Là Gì? Khác Nhau Giữa Hệ Màu Rgb Và Cmyk Là Gì? ⋆ Vietadv.vn™
 • Sự Khác Nhau Giữa Hai Hệ Màu Cmyk Và Rgb Trong Thiết Kế
 • Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa 2 Mã Màu Rgb Và Cmyk 2022
 • Credit Card Là Gì? Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Của Credit Card Và Debit Card
 • Thẻ Tín Dụng Credit Card Là Gì? Thẻ Ghi Nợ Debit Card Là Gì?
 • Làm Rõ Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Serum Và Essence

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Sự Khác Nhau Giữa
 • Sự Khác Nhau Giữa “parfum” Và “perfume”
 • Vitamin D2 Khác Vitamin D3 Như Thế Nào?
 • Sự Khác Nhau Giữa Vitamin D Và Vitamin D3
 • The Difference Between Perfume, Cologne And Other Fragrances (Published 2022)
 • Quy trình dưỡng da ngày càng cầu kì với nhiều bước như Toner, Lotion, Essence, Serum, kem dưỡng, sữa dưỡng… Đặc biệt là Essence và Serum luôn khiến nhiều người bối rối. Đó là lý do Muagiasoc sưu tầm bài viết này, nhằm giúp bạn tháo gỡ khúc mắc và biết cách chăm sóc da tốt hơn.

  Trước hết ta cùng tìm hiểu khái niệm của SerumEssence.

  Serum là một tinh chất dưỡng da dưới dạng chất lỏng, chứa các phân tử siêu nhỏ có thể thẩm thấu sâu vào bên trong da, sửa chữa các khuyết điểm của da một cách hiệu quả. Nó nặng hơn nước nhưng nhẹ hơn lotion/kem dưỡng, có kết cấu tương tự gel – trong suốt, khi tiếp xúc với da có thể hoá lỏng ngay sau vài giây và thấm rất nhanh vào da sau khi được tán ra.

  Essence là một sản phẩm dưỡng da bắt nguồn từ các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc. Nó được ví như chất bán dẫn trong quy trình dưỡng da. Kết cấu của essence thường là dạng sữa. Essence cung cấp nước để tạo độ ẩm trên da, hay còn gọi là hydrat hóa làn da. Sau này các hãng mỹ phẩm Nhật và phương Tây cũng ra mắt loại essence trong bộ sản phẩm dưỡng da của họ. Ở một vài hãng, bạn sẽ bắt gặp loại essence trong suốt và lỏng như nước. Rất nhiều người lầm tưởng và dùng nó như toner.

  Sự khác nhau cơ bản giữa serum và essence

  Serum giàu thành phần dinh dưỡng cho da, giúp điều trị các vấn đề cụ thể về da như xỉn màu, lão hóa da, các đốm nâu, đen… Trong khi đó, với tác dụng hydrat hóa, essence làm dịu da, tạo ẩm, đồng thời giúp da dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất có trong sản phẩm mà bạn đưa vào sau đó như serum, kem dưỡng.

  Như vậy, có thể ví essence như một “người hỗ trợ” đắc lực, làm tăng cường hiệu quả của các sản phẩm dưỡng da dùng ngay sau bước essence. Còn serum như một bác sĩ chuyên trị các vấn đề cụ thể về da như chống lão hóa, giảm vết nhăn, làm mờ các vết thâm, đốm đen…

  Vì essence có tác dụng hydrat hóa làn da nên nó sẽ được dùng sau bước toner. Serum chứa một lượng lớn dưỡng chất giúp chỉnh sửa khiếm khuyết trên da nên nó sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ sau bước essence và trước khi thoa kem dưỡng ẩm.

  Bài viết này đã chỉ ra sự khác nhau cơ bản giữa serum và essence. Đến đây thì sẽ nảy sinh thêm một câu hỏi là: có cần thiết phải làm đủ các bước dưỡng da bao gồm essence, serum không? Câu trả lời là không cần thiết. Bạn có thể bỏ serum hoặc essence ra khỏi quy trình dưỡng da của mình. Điều này tùy thuộc vào tình trạng da và nhu cầu chăm sóc da của bạn.

  Ví dụ: Nếu da bạn khô, thiếu ẩm và không có nhiều khuyết điểm nghiêm trọng thì bạn chỉ cần dùng essence rồi sau đó thì thoa cream/lotion/emulsion là ổn. Nhưng nếu bạn muốn tập trung cải thiện các vết đốm nâu, nếp nhăn li ti… trên da thì trong quy trình hàng ngày không thể thiếu serum đặc trị. Như vậy, việc của bạn là tìm hiểu kĩ làn da và tìm hiểu kiến thức chăm sóc da để chọn một sản phẩm có thành phần phù hợp với nhu cầu của mình.

  Kim Ngân/Beauty Review

  Nguồn: beautyreview

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Chi Tiết Giữa Máy Đặp Mặt Nạ Ufo Và Ufo 2
 • Sự Khác Biệt Giữa Giấy W
 • Sự Khác Nhau Giữa Mẫu Tờ Khai Thuế W
 • Sự Khác Biệt Giữa Jungle Và Rainforest
 • Mở, Chèn, Chuyển Đổi Và Lưu Dwg Và Dxf (Autocad) Bản Vẽ
 • Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Các Loại Mỡ Bôi Trơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Dầu Và Mỡ
 • Sự Khác Biệt Giữa Dầu Mct Và Dầu Dừa Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Dầu Thường Và Dầu Ăn Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Chất Béo, Dầu Và Lipid Là Gì?
 • Sự Khác Nhau Của Almost/most Và Another/other
 • Mỡ bôi trơn gốc xà phòng thường đươc sản xuất từ 3 thành phần chính. Đầu tiên là các axit béo (thường chiếm 4 đến 15%), Thành phần tiếp theo là kiềm hay còn gọi là ba-zơ, đối nghịch với axit. Các loại kiềm thường được sử dụng có thể là Canxi, Nhôm, Natri, Bari hay Lithium (chiếm 1 đến 3%). Thành phần cuối cùng chính là phần lỏng, nó có thể chọn lọc từ dầu gốc khoáng, dầu gốc tổng hợp, polyglycols hoặc sự kết hợp giữa các loại này với nhau.

  Bên cạnh đó, người ta có thể sử dụng những muối phức hợp để hình thành những cấu trúc phức tạp hơn. Đó chính là những loại chất làm đặc dạng phức xà phòng, giúp nâng cao hiệu suất làm việc của mỡ bôi trơn. Mỡ phức hợp cho khả năng chịu được nhiệt độ cao hơn khoảng 38 độ C so với mỡ đơn.

  Mỡ phức được phát triền nhằm cải thiện khả năng chịu nhiệt cho mỡ xà phòng, trong đó phổ biến nhất là mỡ lithium, nhôm, canxi và bari. Các sản phẩm này thường có điểm chảy cao hơn (khoảng 260 độ C hoặc 500 độ F), ngoại trừ bari khoảng 218 độ C.

  Điểm chảy là nhiệt độ mà tại đó sản phẩm chuyển từ dạng bán rắn sang thể lỏng. Nói cách khác, đó là điểm mà chất bôi trơn có thể bắt đầu tách ra khỏi chất làm đặc.

  Mỡ phức hợp thường có nhiệt độ làm việc cao hơn các loại mỡ xà phòng thông thường và cung cấp khả năng chống oxy hoá vượt trội, mặc dù điều này không đúng trong mọi trường hợp. Chúng ngày càng trở nên phổ biến với sự dẫn đầu của mỡ lithium và nhôm.

  Đối với chất làm đặc vô cơ như đất sét và silica gel có cấu trúc phân tử dạng hình cầu, có tiết diện bề mặt lớn. Các chất này tạo ra sản phẩm mỡ rất mịn, khó nóng chảy và cho hiệu suất làm việc tuyệt vời nếu áp dụng đúng vào trong những lĩnh vực nhất định.

  Polyurea là một loại chất làm đặc không chứa xà phòng được tạo thành từ các dẫn xuất của ure. Thực chất nó không phải là polymer, mà là một chất hoá học có cấu trúc tương tự như xà phòng. Mỡ polyuria rất ổn định, có điểm chảy cao và tuổi thọ vượt trội.

  Trên thực tế, cho đến nay mỡ bôi trơn lithium 1,2 – hydroxystearate vẫn là loại mỡ được sử dụng phổ biến nhất trong những ứng dụng cơ bản. Nó được sản xuất từ axit 1,2 – hydroxystearic (là một loại axit béo) cho ra những loại mỡ Lithium đơn và Lithium phức hợp chất lượng tốt nhất.

  GB OIL chuyên cung cấp các sản phẩm dầu, mỡ bôi trơn nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan, Singapore.

  Sản phẩm mỡ bôi trơn của GB OIL lithium 1,2 – hydroxystearate và lithium complex cho độ ổn định oxy hoá cao, chịu cực áp tốt với phụ gia EP, nhiệt độ làm việc lên tới 180 độ C.

  • GB Lithium EP Grease 2/3
  • GB High Temperature Grease EP250 3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Mỡ Bôi Trơn Công Nghiệp Và Mỡ Bôi Trơn Ô Tô
 • Mỡ Bôi Trơn (Grease) Ưu Nhược Điểm So Với Dầu Bôi Trơn
 • Sự Khác Nhau Giữa Dầu Động Cơ Và Dầu Thủy Lực
 • Những Ưu Và Nhược Điểm Của Dell Xps So Với Dell Inspiron Là Gì?
 • Tìm Hiểu Data Lake Và Data Warehouse Là Gì Và Đâu Là Sự Khác Nhau
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×