Top 19 # Sự Khác Nhau Giữa Jungle Và Forest / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

The Differences In Woods, Forests &Amp; Jungles / 2023

Woods, forests and jungles are three distinct ecosystems that are often confused by children and adults alike. While all involve trees and wildlife, there are differences between the three – especially between the deciduous, temperate forests and the jungles of the tropics. They are also home to different kinds of animals, birds and insects.

TL;DR (Too Long; Didn’t Read)

Woods and forests have no clear delineation in scientific terms, although they are widely considered to be slightly different. Both are expanses of land covered in trees and inhabited by animals, but woods are smaller and their canopy cover significantly less dense than those of forests. Jungles are a colloquially-termed subtype of tropical rainforest that is particularly dense with undergrowth. Woods and deciduous forests are populated by animals such as deer, bears, mice and owls, while jungles are populated by animals such as snakes, monkeys, macaws and crocodiles.

A wood is an area covered in trees, larger than a grove or a copse. A forest is also an area covered in trees, but it is larger than a wood. The trees in woods and forests grow thickly, and the space between them is overgrown with grasses, shrubs and underbrush. The U.S. National Vegetation Classification system differentiates them according to their densities: 25 to 60 percent of a a wood is covered by tree canopies, while 60 to 100 percent of a forest is canopied.

While the dictionary does not give further distinguishing information, historically woods and forests were not the same thing. In English history, woods were simply areas covered in trees. Forests, however, were similar to modern wildlife preserves. They were places where deer and other wild creatures could live and wander freely, protected by the king’s laws. Forests were not necessarily woodland at the time; heaths and pastures could also be forests, if they were designated areas where wild animals were under the king’s legal protection.

The word “jungle” is not a precise scientific term, but a colloquial one used in varying ways depending on the locale and personal preference. Rainforests are tropical forests that only have two seasons: rainy and dry. Generally, the word “jungle” is used to describe types of rainforest with very dense undergrowth. Jungles grow in tropical regions like Africa, South America, New Guinea and parts of Australia.

Jungles are like woods and forests in that they are covered in trees, but they are also full of vines, flowers, bogs, fungi and a vast array of animal and insect life. They are damp, dense, thickly canopied forests with different kinds of plant life than those found in the woods in temperate regions like England and the American Northwest.

Woods, forests and jungles are all full of life, but woods and forests are home to a different set of animals than jungles are. Woods and forests are populated by animals such as:

Jungles are inhabited by snakes, monkeys, macaws and crocodiles and a multitude of other creatures. Jungles and rainforests support more species of animals, plants and insects per acre than any other places on Earth.

Sự Khác Biệt Giữa Jungle Và Rainforest / 2023

Mặc dù rừng mưa nhiệt đới có vẻ như tương tự nhưng có sự khác biệt giữa hai khu rừng này. Một khu rừng nhiệt đới thường được bao quanh bởi rừng rậm, với sự khác biệt chính là rừng nhiệt đới có tán cây dày rất dày, làm cho ánh sáng không thấm sâu vào mặt đất gây khó khăn cho cây trồng phát triển. Một sàn rừng mặt khác sẽ thường có một cây bụi dày của thực vật và thực vật.

Rừng đôi khi được tạo ra nhân tạo. Nếu một phần của rừng nhiệt đới bị xóa, những cây còn lại sẽ cho ánh sáng hơn về phía tầng rừng, do đó khuyến khích sự phát triển của thực vật, và do đó làm cho một rừng già ra khỏi một khu rừng mưa nhiệt đới. Một sự khác biệt là trong một ý nghĩa văn hoá. Các khu rừng ở tiểu lục địa Ấn Độ luôn được biết đến như những khu rừng nhiệt đới, trong khi rừng nhiệt đới thực sự đã được xác định với lưu vực Amazon ở Brazil.

Từ ngữ rừng được lấy từ ngôn ngữ tiếng Hindi, và như mối quan hệ của nó thực sự với các động thực vật phong phú và đa dạng của Ấn Độ và các quốc gia lân cận. Rừng mưa nhiệt đới nằm trên đai xích đạo và có thể tìm thấy ở Nam Mỹ, lưu vực Congo của châu Phi và Đông Nam Á.

Sự khác biệt khác là tầm quan trọng của rừng nhiệt đới nhiệt đới đối với sức khoẻ sinh thái của trái đất, đó là bao la. Để so sánh, rừng rậm có tác động tương đối nhỏ. Và cũng không giống như rừng rừng nhiệt đới có các lớp khác biệt. Có tán cây trên gồm các cây cao từ 60 đến 130 feet. Đây là nơi mà hầu hết các động vật sống. Sau đó có tán cây thấp hơn bao gồm các cây cao 60 feet. Hầu như không có bất kỳ ánh sáng nào đạt được ở đây và mức độ ẩm rất cao. Cuối cùng, có mặt đất có ít thảm thực vật và có thể dễ dàng đi bộ xung quanh. Khoảng 80% loài côn trùng trên thế giới sống ở đây.

Như vậy, chúng ta thấy rằng mặc dù rừng nhiệt đới và rừng nhiệt đới thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng có một sự khác biệt khá nhỏ giữa hai.

Tóm tắt:

1. Rừng mưa nhiệt đới có tán cây dày rất dày, làm cho ánh sáng không thấm sâu vào mặt đất gây khó khăn cho cây trồng phát triển. Một sàn rừng mặt khác sẽ thường có một cây bụi dày của thực vật và thực vật. 2. Nếu một phần của rừng nhiệt đới bị xóa, những cây còn lại sẽ cho ánh sáng hơn về phía tầng rừng, do đó khuyến khích sự phát triển của thực vật, và do đó làm cho một rừng già ra khỏi một khu rừng mưa nhiệt đới. 3. Các khu rừng ở tiểu lục địa Ấn Độ luôn được biết đến như những khu rừng nhiệt đới, trong khi rừng nhiệt đới thực sự đã được xác định với lưu vực Amazon ở Brazil. 4. Một điểm khác biệt nằm ở tầm quan trọng của rừng mưa nhiệt đới đối với sức khoẻ sinh thái của trái đất, đó là bao la. Để so sánh, rừng rậm có tác động tương đối nhỏ.

Sự Khác Biệt Giữa Jungle Và Rainforest (Thiên Nhiên) / 2023

Rừng vs mưa rừng

Mặc dù rừng rậm và rừng nhiệt đới có vẻ giống nhau, nhưng có sự khác biệt giữa hai loại. Một khu vực rừng nhiệt đới thường được bao quanh bởi một khu rừng, với sự khác biệt chính là một khu rừng nhiệt đới có tán cây rất dày, khiến ánh sáng rất khó xuyên xuống mặt đất khiến cây khó phát triển. Mặt khác, một khu rừng nhiệt đới thường sẽ có một lớp thực vật và thảm thực vật dày.

Jungles đôi khi được tạo ra một cách giả tạo. Nếu một phần của một khu rừng nhiệt đới bị chặt phá, những cây còn lại sẽ cho ánh sáng nhiều hơn vào tầng rừng, do đó khuyến khích sự phát triển của thảm thực vật, và do đó làm cho một khu rừng thoát khỏi một khu rừng nhiệt đới trước đây. Một sự khác biệt là trong một ý nghĩa văn hóa. Rừng ở tiểu lục địa Ấn Độ luôn được gọi là rừng rậm, trong khi các khu rừng mưa nhiệt đới đã thực sự được xác định với lưu vực sông Amazon ở Brazil.

Từ rừng được lấy từ ngôn ngữ Hindi, và như vậy sự liên kết của nó thực sự với hệ động thực vật phong phú và đa dạng của Ấn Độ và các quốc gia xung quanh. Mặt khác, rừng mưa nhiệt đới nằm trên vành đai xích đạo và có thể được tìm thấy ở Nam Mỹ, lưu vực Congo của Châu Phi và Đông Nam Á.

Một sự khác biệt khác nằm ở tầm quan trọng của rừng mưa nhiệt đới đối với sức khỏe sinh thái của trái đất, là vô cùng lớn. Trong so sánh, rừng rậm có tác động tương đối nhỏ. Và cũng không giống như một khu rừng, một khu rừng mưa nhiệt đới có các lớp riêng biệt. Có một tán cây phía trên bao gồm những cây cao từ 60 đến 130 feet. Đây là nơi hầu hết các loài động vật sống. Sau đó là tán cây thấp hơn bao gồm những cây cao 60 feet. Hầu như không có ánh sáng nào tới đây và độ ẩm rất cao. Cuối cùng, có mặt đất có rất ít thảm thực vật và người ta có thể dễ dàng đi bộ xung quanh. Khoảng 80% các loài côn trùng trên thế giới sống ở đây.

Do đó, chúng ta thấy rằng mặc dù rừng rậm và rừng nhiệt đới là thuật ngữ thường được sử dụng thay thế cho nhau, có khá nhiều sự khác biệt giữa hai.

Tóm lược:1. Một khu rừng mưa có tán cây rất dày, khiến ánh sáng rất khó xuyên xuống mặt đất, khiến cây khó phát triển. Mặt khác, một khu rừng nhiệt đới thường sẽ có một lớp thực vật và thảm thực vật dày.2.Nếu một phần của rừng mưa bị chặt, những cây còn lại sẽ cho ánh sáng nhiều hơn vào nền rừng, do đó khuyến khích sự phát triển của thảm thực vật, và do đó làm cho một khu rừng thoát khỏi rừng nhiệt đới trước đây.3. Các khu rừng ở tiểu lục địa Ấn Độ luôn được gọi là rừng rậm, trong khi các khu rừng nhiệt đới đã thực sự được xác định với lưu vực sông Amazon ở Brazil.4. Một sự khác biệt khác nằm ở tầm quan trọng của rừng mưa nhiệt đới đối với sức khỏe sinh thái của trái đất, là vô cùng lớn. Trong so sánh, rừng rậm có tác động tương đối nhỏ.

Sự Khác Nhau Giữa Chất Và Lượng / 2023

Chất:

Khái niệm: Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng, đó là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính, những yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, nói lên sự vật, hiện tượng đó là gì, phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác. Mỗi sự vật, hiện tượng trong thế giới đều có những chất vốn có, làm nên chính chúng. Nhờ đó chúng mới khác với các sự vật, hiện tượng khác. Ví dụ: tính lỏng của nước là quy định về chất của nước so với nước ở dạng khí và dạng rắn.

Tính chất: – Có tính khách quan – Là cái vốn có của sự vật , hiện tượng, do thuộc tính hay những yếu tố cấu thành quy định. – Mỗi sự vật có rất nhiều thuộc tính, chính vì thế mà mỗi sự vật cũng có nhiều chất vì trong mỗi thuộc tính có chất. – Những thuộc tính cơ bản được tổng hợp lại và tạo nên chất – Mỗi sự vật có vô vàn chất: sự vật có vô vàn thuộc tính nên sẽ có vô vàn chất.

Lượng:

Khái niệm: Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật về mặt số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật, biểu hiện bằng con số các thuộc tính, các yếu tố cấu thành nó. Lượng là cái khách quan, vốn có của sự vật, quy định sự vật ấy là nó. Lượng của sự vật không phụ thuộc vào ý chí, ý thức của con người. Lượng của sự vật biểu thị kích thước dài hay ngắn, số lượng nhiều hay ít, quy mô lớn hay nhỏ, trình độ cao hay thấp, nhịp điệu nhanh hay chậm… Ví dụ: nước sôi ở 100[SUP]0[/SUP]C, nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37[SUP]0[/SUP]C,…

Tính chất: – Lượng được thể hiện bằng con số hay các đại lượng dài ngắn khác nhau – ở các sự vật phức tạp không thể đưa ra các con số cụ thể thì lượng được trừu tượng hóa, khái quát hóa. – Lượng là cái khách quan, vốn có bên trong của sự vật

Mối quan hệ giữa lượng và chất: – Chất và lượng là hai mặt đối lập nhau: chất tương đối ổn định, trong khi đó lượng thường xuyên thay đổi. tuy nhiên, hai mặt này không tách rời nhau mà tác động qua lại lẫn nhau. – Lượng thay đổi có thể dẫn đến sự thay đổi về chất

Ý nghĩa mối quan hệ: – Có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn và nhận thức – Chống lại quan điểm “ tả khuynh” và “ hữu khuynh” – Giúp ta có thái độ khách quan khoa học và có quyết tâm thực hiện các thay đổi khi có các điều kiện đầy đủ.