Bài Tập Toán Lớp 4: Dạng Toán Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Toán Lớp 4 Chuyên Đề “tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó”
 • Hướng Dẫn Các Phương Pháp Ghép Cây Hiệu Quả
 • Các Bộ Số Trong Lô Đề
 • 36 Cách Tính Lô Đề Miền Bắc Chuẩn Nhất 2022
 • Dàn Đề Đánh Hàng Ngày
 • Bài tập toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Giải bài tập SGK Toán lớp 4 Một số dạng Toán cơ bản lớp 4 Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Cách giải Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số lớp 4

  Cách 1: – Số lớn = (tổng + hiệu): 2

  – Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

  Cách 2: – Số bé = (tổng – hiệu) : 2

  – Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng – số bé)

  Bài toán mẫu

  Bài 1: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó.

  Bài 2: Lớp 4A có 28 học sinh. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 em. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

  Các dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Dạng 1: Cho biết cả tổng lẫn hiệu

  Bài 1. Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

  Bài 2. Một lớp học có 28 học sinh. Số hs nam hơn số hs nữ là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

  Bài 3. Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của chúng là 92 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã cho.

  Bài 4. Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 42, hiệu của hai số bằng 10.

  Bài 5. Hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

  Bài 6.Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8. Hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

  Bài 7. Tìm 2 số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

  a) 24 và 6; b) 60 và 12; c) 325 và 99.

  Bài 8. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

  Bài 10. Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?

  Bài 11. Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở mỗi thửa ruộng bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

  Bài 12. Hai thùng chứa được tất cả 600 lít nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

  Dạng 2: Cho biết tổng nhưng dấu hiệu

  Bài 1. Tìm hai số chẵn có tổng là 210, biết giữa chúng có 18 số chẵn khác.

  Bài 2. Tìm hai số biết tổng của chúng là 198 và nếu xóa đi chữ số bên trái của số lớn thì được số bé. Nếu xóa chữ số 1 thì số đó giảm 100 đơn vị).

  Bài 3. Hai lớp 4A và 4B có tất cả 82 học sinh. Nếu chuyển 2 học sinh ở lớp 4A sang lớp 4B thì số học sinh 2 lớp sẽ bằng nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp.

  Bài 4. Tìm hai số lẻ có tổng là 186. Biết giữa chúng có 5 số lẻ.

  Bài 5. Hai ông cháu hiện nay có tổng số tuổi là 68, biết rằng cách đây 5 năm cháu kém ông 52 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

  Bài 6. Hùng và Dũng có tất cả 45 viên bi. Nếu Hùng có thêm 5 viên bi thì Hùng có nhiều hơn Dũng 14 viên. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi.

  Bài 7. Lớp 4A có 32 học sinh. Hôm nay có 3 bạn nữ nghỉ học nên số nam nhiều hơn số nữ là 5 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

  Bài 8. Hùng và Dũng có tất cả 46 viên bi. Nếu Hùng cho Dũng 5 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi.

  Bài 9. Hai thùng dầu có tất cả 116 lít. Nếu chuyển 6 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

  Bài 10. Tìm hai số có tổng là 132. Biết rằng nếu lấy số lớn trừ đi số bé rồi cộng với tổng của chúng thì được 178.

  Bài 11. Tìm hai số có tổng là 234. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất trừ đi số thứ hai rồi cộng với hiệu của chúng thì được 172.

  Bài 12. An và Bình có tất cả 120 viên bi. Nếu An cho Bình 20 viên thì Bình sẽ có nhiều hơn An 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

  Bài 13. Hai kho gạo có 155 tấn. Nếu thêm vào kho thứ nhất 8 tấn và kho thứ hai 17 tấn thì số gạo ở mỗi kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

  Bài 14. Ngọc có tất cả 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu lấy ra 10 viên bi đỏ và hai viên bi xanh thì số bi đỏ bằng số bi xanh. Hỏi có bao nhiêu viên bi mỗi loại?

  Bài 15. Hai người thợ dệt dệt được 270 m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và người thứ hai dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10 m. hỏi mỗi người đã dệt được bao nhiêu m vải?

  Bài 16. Tổng của 3 số là 1978. Số thứ nhất hơn tổng hai số kia là 58 đơn vị. Nếu bớt ở số thứ hai đi 36 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. Tìm 3 số đó.

  Dạng 3: Cho biết hiệu nhưng dấu tổng

  Bài 1. Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít hơn số bạn trai là 4. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái? (Dấu tổng)

  Bài 2. Bố hơn con 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của cả hai bố con tròn 50. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

  Cách 1: Hiệu giữa tuổi bố và con luôn không đổi nên 3 năm nữa bố vẫn hơn con 28 tuổi. Tổng số tuổi của bố và con 3 năm nữa là 50 tuổi.

  Cách 2: Hiệu giữa tuổi bố và con hiện tại là 28. Tổng số tuổi bố và con hiện tại là 50 – 3 × 2 = 44 (tuổi).

  Bài 3. Mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 48m, chiều dài hơn chiều rộng 4m. Hỏi diện tích của mảnh vườn là bao nhiêu m 2?

  Bài 4. Bố hơn con 30 tuổi. Biết 5 năm nữa tổng số tuổi của 2 bố con là 62 tuổi. Tính tuổi 2 bố con hiện nay.

  Bài 5. Cha hơn con 32 tuổi. Biết 4 năm nữa tổng số tuổi của 2 cha con là 64 tuổi. Tính tuổi 2 cha con hiện nay.

  Bài 6. Tổng của hai số là một số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 5. Biết nếu thêm vào số bé 35 đơn vị thì ta được số lớn. Tìm mỗi số.

  Bài 7. Trên một bãi cỏ người ta đếm được 100 cái chân vừa gà vừa chó. Biết số chân chó nhiều hơn chân gà là 12 chiếc. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

  Bài 8. Trên một bãi cỏ người ta đếm được 100 cái mắt vừa gà vừa chó. Biết số chó nhiều hơn số gà là 12con. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

  Bài 9. Tìm hai số có hiệu là 129. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì được 2010.

  Bài 10. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 7652. Hiệu lớn hơn số trừ 798 đơn vị. Hãy tìm phép trừ đó.

  Bài 11. Tìm hai số có hiệu là 22. Biết rằng nếu lấy số lớn cộng với số bé rồi cộng với hiệu của chúng thì được 116.

  Bài 12. Tìm hai số có hiệu là 132. Biết rằng nếu lấy số lớn cộng với số bé rồi trừ đi hiệu của chúng thì được 548.

  Bài 13. Lan đi bộ vòng quanh sân vận động hết 15 phút, mỗi phút đi được 36 m. Biết chiều dài sân vận động hơn chiều rộng là 24 m. Tính diện tích của sân vận động.

  Bài 14. Hồng có nhiều hơn Huệ 16000 đồng. Nếu Hồng có thêm 5000 đồng và Huệ có thêm 11000 đồng thì cả hai bạn sẽ có tất cả 70000 đồng. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

  Bài 15. Hồng có nhiều hơn Huệ 16000 đồng. Nếu Hồng cho đi 5000 đồng và Huệ cho 11000 đồng thì cả hai bạn sẽ có tất cả 70000 đồng. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

  Bài 16. Anh hơn em 5 tuổi. Biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là

  25. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay?

  Bài 17. Tính diện tích của miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 256 m và chiều dài hơn chiều rộng 32m.

  Bài 18. Tìm hai số có hiệu bằng 129, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ

  hai rồi cộng tổng của chúng thì được 2010.

  Bài 19. Hiệu hai số là 705. Tổng 2 số gấp 5 lần số bé. Tìm 2 số đó.

  Dạng 4: Dấu cả tổng lẫn hiệu

  Bài 1. Hai số lẻ có tổng là số nhỏ nhất có 4 chữ số và ở giữa hai số lẻ đó có 4 số lẻ. Tìm hai số đó.

  Bài 2. Tìm hai số biết tổng của chúng gấp 5 lần số lớn nhất có hai chữ số và hiệu của chúng kém số lớn nhất có ba chữ số 9 lần.

  Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 120m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông.

  Bài 4. Tìm hai số biết tổng gấp 9 lần hiệu của chúng và hiệu kém số bé 27 đơn vị.

  Bài 5. Tổng 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Hiệu của chúng là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Tìm mỗi số.

  Bài 6. Tìm hai số có tổng là số lớn nhất có 4 chữ số và hiệu là số lẻ bé nhất có 3 chữ số.

  Bài 7. Tìm hai số có tổng là số bé nhất có 4 chữ số và hiệu là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số.

  Bài 8. Tìm hai số có hiệu là số bé nhất có 2 chữ số chia hết cho 3 và tổng là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 2.

  Bài 9. Tìm hai số, biết tổng hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Hiệu hai số là số lẻ bé nhất có hai chữ số.

  Bài 10. Tìm hai số biết hiệu hai số là số lớn nhất có 1 chữ số và tổng hai số là số lớn nhất có ba chữ số.

  Bài 11. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi thửa ruộng hình vuông cạnh 80m. Nếu giảm chiều dài mảnh vườn đi 30m và tăng chiều rộng thêm 10m thì mảnh vườn sẽ có hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn.

  Dạng 5: Dạng tổng hợp

  Bài 1. Lớp 5A và 5B trồng cây. Biết trung bình cộng số cây của hai lớp là : 235 cây. Và nếu lớp 5A trồng thêm 80 cây và lớp 5B trồng thêm 40 cây thì số cây của hai lớp bằng nhau. Tìm số cây của mỗi lớp đã trồng.

  Bài 2. Hiệu của hai số bằng 520. Nếu bớt số bé đi 40 đơn vị thì số bé bằng số lớn. số bé là:

  A. 880

  B. 88

  C. 800

  D. 80

  Bài 3. Tìm hai số biết số thứ nhất bằng số thứ hai. Biết rằng nếu bớt ở số thứ nhất đi 28 đơn vị và thêm vào số thứ hai là 35 đơn vị thì được tổng mới là 357.

  Bài 4. Lớp 4A, 4B, 4C của một trường tiểu học có 95 học sinh. Biết rằng nếu thêm 7 học sinh nữa vào lớp 4C thì sẽ bằng số học sinh lớp 4B và số học sinh lớp 4A là 32 em. Hỏi lớp 4B và 4C mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

  Bài 5. An và Bình mua chung 45 quyển vở và phải trả hết số tiền là 72000 đồng. Biết An phải trả nhiều hơn Bình 11200. Hỏi mỗi bạn đã mua bao nhiêu quyển vở.

  Bài 6. Ba bạn Lan, Đào, Hồng có tất cả 27 cái kẹo. Nếu Lan cho Đào 5 cái, Đào cho Hồng 3 cái, Hồng lại cho Lan 1 cái thì số kẹo của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo ?

  Bài 7. Trung bình cộng số tuổi của bố, tuổi An và tuổi Hồng là 19 tuổi, tuổi bố hơn tổng số tuổi của An và Hồng là 2 tuổi, Hồng kém An 8 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

  Bài 9.Tìm hai số có hiệu là 603, biết rằng khi thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

  Bài 10. Tìm hai số, biết rằng khi xoá chữ số 7 của số lớn thì được số bé.

  Bài tập toán lớp 4: Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó bao gồm cách giải và 5 dạng Toán cho các em học sinh tham khảo, rèn kỹ năng giải Toán dạng này, ôn tập trong thời gian nghỉ dịch bệnh Corona ở nhà.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Máy Đo Chỉ Số Khúc Xạ Kỹ Thuật Số Tự Động Dr6000
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 8445:2010 (Iso 280:1998) Về Tinh Dầu
 • Một Số Phương Pháp Áp Dụng Trong Quá Trình Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 5781:2009 Về Phương Pháp Đo Cơ Thể Người
 • Phương Pháp Khử Dạng Vô Định
 • Hướng Dẫn Giải Bài Toán Lớp 4 Chuyên Đề “tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó”

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Các Phương Pháp Ghép Cây Hiệu Quả
 • Các Bộ Số Trong Lô Đề
 • 36 Cách Tính Lô Đề Miền Bắc Chuẩn Nhất 2022
 • Dàn Đề Đánh Hàng Ngày
 • Phương Pháp Phân Bổ Đại Số Là Gì? Cách Thức Thực Hiện
 • Phần toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là dạng toán quan trọng trong chương trình toán lớp 4 và toán lớp 5. Trong phần 1 này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn phần các bài toán – kiến thức quan trọng cần nhớ, giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức nền tảng để học các dạng bài nâng cao. Trong những phần sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiến thức nâng cao chuyên đề Tổng hiệu. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo !

  – Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

  – Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng – số bé)

  Bài 1: Tìm 2 số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

  a- 24 và 6; b – 60 và 12; c – 325 và 99

  Bài giải:

  a, Số lớn là:

  (24 + 6) : 2 = 15

  Số bé là:

  24 – 15 = 9

  Đáp số: 9 và 15

  b, Số lớn là:

  (60 + 12) : 2 = 36

  Số bé là:

  60 – 36 = 24

  Đáp số: 24 và 36

  c, Số lớn là:

  (325 + 99) : 2 = 212

  Số bé là:

  325 – 212 = 113

  Đáp số: 113 và 212

  Bài 2: Bài giải: Trường Tiểu học Kim Đồng có tất cả 1286 học sinh, biết số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 48 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trường ?

  Sơ đồ:

  Số học sinh nam của trường là:

  (1286 + 48) : 2 = 667 (học sinh)

  Số học sinh nữ của trường là:

  1286 – 667 = 619 (học sinh)

  Bài 3: Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của chúng là 92 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã cho ?

  Đáp số: nam: 667 học sinh, nữ: 619 học sinh

  Bài giải:

  Sơ đồ:

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  (24 + 92) : 2 = 58 (cm)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  92 – 58 = 34 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  Bài 4: Bài giải: Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 42, hiệu của hai số bằng 10 ?

  58 x 34 = 1972 (cm 2)

  Đáp số: 1972 cm 2

  Số lớn là:

  (42 + 10) : 2 = 26

  Số bé là:

  42 – 26 = 16

  Đáp số: 16 và 26

  Bài 1: Hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

  Bài 2: Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

  Bài 4: Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?

  Xem video thầy giáo Nguyễn Thành Long hướng dẫn bài toán Tổng hiệu:

  Bài 5: Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở mỗi thửa ruộng bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

  Hỗ trợ học tập:

  Bài 6: Hai thùng chứa được tất cả 600 lít nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

  Phụ huynh tham khảo khóa cho con tại link: https://vinastudy.vn/mon-toan-dc3069.html

  ********************************

  _Kênh Youtube:http://bit.ly/vinastudyvn_tieuhoc

  _Facebook fanpage:https://www.facebook.com/767562413360963/

  _Hội học sinh Vinastudy Online:https://www.facebook.com/groups/online.vinastudy.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Toán Lớp 4: Dạng Toán Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó
 • Máy Đo Chỉ Số Khúc Xạ Kỹ Thuật Số Tự Động Dr6000
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 8445:2010 (Iso 280:1998) Về Tinh Dầu
 • Một Số Phương Pháp Áp Dụng Trong Quá Trình Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 5781:2009 Về Phương Pháp Đo Cơ Thể Người
 • 6 Điểm Khác Biệt Lớn Giữa Xe Số Sàn Và Số Tự Động

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Khác Biệt Cơ Bản Giữa Số Sàn Và Số Tự Động
 • Mua Xe Lần Đầu Chọn Số Sàn Hay Số Tự Động?
 • * Yến Mạch Quaker Oats Tphcm
 • Yến Mạch Quaker Oats Quick 1 Minute
 • Phân Biệt Vợt Cầu Lông Yonex Thật Và Giả
 • Một trong 6 điểm khác biệt lớn giữa xe số sàn và số tự động nằm ở chân côn – bộ phận ngắt kết nối giữa trục sơ và thứ cấp của hộp số để giúp lái xe sang số. Đối với xe ô tô dùng số sàn, cần ngắt côn để sang số.

  Tuy nhiên, với xe số tự động, chân côn được thiết kế “tự động”. Điều này có nghĩa là lái xe không cần sử dụng, do đó, chân côn sẽ biến mất. Các bộ phận còn lại chỉ là còn chân phanh và chân ga.

  Tóm lại, xe dùng số sàn có 03 bàn đạp còn số tự động chỉ có 02 bàn đạp. Thực tế, ở một số xe số tự động, ở vị trí chân côn, các nhà sản xuất ô tô sẽ đặt bàn đạp phanh đỗ (hay còn gọi là phanh tay).

  2. Số sàn lái bằng cả 02 chân, số tự động lái bằng 01 chân

  Với xe số sàn: Chân phải đạp phanh, ga. Chân trái đạp côn

  Với xe số tự động: Chân phải đạp phanh, ga. Chân trái không sử dụng.

  Một số lái xe quen với số sàn nên khi lái xe số tự động cũng sử dụng 02 chân để điều khiển: Chân trái phanh và chân phải côn. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh nghiệm về lái xe ô tô cho biết đây là cách lái sai bởi khi xảy ra tình huống khẩn cấp, lái xe đạp cả 2 chân khiến khó dừng xe hơn. Hơn nữa, lái xe số tự động bằng 02 chân chỉ dùng cho các tay đua hay những người chuyên off-road để tận dụng sức kéo của động cơ.

  3. Chuyển số

  Với xe số sàn: Lái xe sẽ tự chuyển số từ thấp lên cao 1,2,3… hoặc ngược lại 6,5,4…

  Với xe số tự động: Lái xe chỉ đạp xe, xe tự động lên/xuống số khi đạt tốc độ phù hợp. Bên cạnh đó, để tăng an toàn khi đổ đèo và tăng cảm hứng vận hành, nhà sản xuất đã bổ sung thêm cho các xe số tự động chức năng số thể thao (số tay (+/-)) hay các số cấp thấp gồm D3, 2, 1, L. Lái xe có thể chuyển cần số theo ý muốn ở tốc độ phù hợp.

  4. Vị trí P trên xe số tự động

  Vị trí P để đỗ chỉ xuất hiện trên xe số tự động, trong khi xe số sàn không có chức năng này. Khi gạt cần số tự động về vị trí P, lúc này trong hộp số sẽ có một bánh răng cóc để giữ cho hộp số không quay. Điều này có nghĩa là xe không thể lăn bánh.

  Với xe số sàn, khi đỗ ở dốc cao, ngoài kéo phanh tay và chèn bánh, lái xe phải đẩy cần số về số chạy (1, 2, 3…) chứ không để ở vị trí N. Bởi nếu xe bị trôi, hộp số cũng giữ lại.

  5. Thiết kế cần số

  Thông thường, cần số sàn chỉ có một kiểu với các vị trí đẩy số (như hình trên). Trong khi đó, đối với xe số tự động, do liên kết điện tử với hộp số nên nhà sản xuất có thể thỏa sức sáng tạo hình thức và các vị trí khác nhau cho cần số. Có thể là dạng cần giống số sàn, dạng tròn (như hình trên) hay có thể gắn trên vô-lăng hay bảng tablo.

  6. Phiên bản số sàn rẻ hơn bản số tự động

  Tại thị trường ô tô Việt Nam, với cùng một mẫu xe và động cơ giống nhau nhưng bản số sàn sẽ rẻ hơn bản số tự động. Bên cạnh đó, bản số tự động thường được lắp đặt nhiều công nghệ, trang thiết bị tiện nghi hơn bản số sàn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Giữa Hộp Số Sàn Và Số Tự Động
 • Sự Khác Nhau Giữa Xe Số Sàn Và Số Tự Động 2022
 • Mẹo Nhận Biết Xe Đạp Điện Giant Chính Hãng
 • Phân Biệt Xe Đạp Giant Chính Hãng Quốc Tế, Giant Nội Địa Và Giant Giả
 • Tìm Hiểu Các Đời Xe Dream Thái Và Cách Nhận Biết Dream Thái Xịn
 • Nhận Biết Chữ Số 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết Các Tia Và Các Loại Quang Phổ, Trắc Nghiệm Vật Lý Lớp 12
 • Toán Tư Duy Bằng Hình Ảnh Đánh Thức Tiềm Năng Trí Tuệ
 • Phân Biệt Đối Xử Trong Lao Động
 • Câu 43: Thế Nào Là Giới, Giới Tính? Phân Biệt Giới Và Giới Tính?
 • Thực Trạng Báo Động Về Phân Biệt Giới Tính Tại Đông Nam Á
 • Giáo án Hội giảng vòng iIi

  Chủ đề: Thế giới thực vật

  HĐC : át triển nhận thức

  đề tài : Nhận biết số lượng . chữ số trong phạm vi 9

  Ngày soạn: 28/12/2010

  Ngày dạy: 30/12/2010

  Người thực hiện: Vàng Thị Nhinh

  I. Mục đích yêu cầu.

  – Trẻ biết đếm đến 9, nhận biết số lượng 9,chữ số 9.

  – Rèn kỹ năng đếm,phát âm và phân biệt chữ số 9

  – Trẻ có nền nếp học tập

  – Hứng thú với bài học

  – 90 đến 95 % trẻ đạt.

  II. Chuẩn bị.

  – Của cô: 9con thỏ bông,9củ cà rốt,thẻ số từ 1 đến 9.

  – Của trẻ: Hình 9 củ cà rốt,thẻ số 1 đến 9 đủ cho trẻ

  – Nhóm các đồ dùng đồ chơi có số lượng 8và 9: Mô hình vườn rau có các nhóm rau có số lượng 1 – 9

  III. Các hoạt động

  Hoạt động của cô

  Hoạt động của trẻ

  1.Hoạt động 1: Trò chuyện. ( 3p)

  – Cho trẻ hát bài ” Cây bắp cải” và đi thăm quan vườn rau nhà bạn thỏ.

  ( Cô dẫn trẻ thăm quan mô hình vườn rau).

  – Các cháu hãy quan sát xem nhà bạn thỏ bông trồng được những loại rau gì?

  Cho trẻ kể tên những loài rau có trong vườn. Giáo dục trẻ chăm sóc cây

  2.Hoạt động 2: Toán. ( 26p)

  a,Phần I:Chia nhóm trong phạm vi 8

  – Bạn nào thật giỏi tìm và đếm xem bạn thỏ trồng được bao nhiêu củ cải?

  – Cả lớp đếm.( Trẻ đếm và đặt số tương ứng)

  – Cho trẻ chia nhóm: chia thành 2 nhóm

  – Lớp mình cùng quan sát và đếm từng loại rau trong vườn bạn nữa ( Cô cho trẻ đếm và đặt số tương ứng cho rau cải, khoai tây, su su…)

  b, Phần II. Nhận biết số lượng . chữ số trong phạm vi 9

  – Các cháu vừa được thăm quan vườn rau bạn thỏ hôm nay các bạn trong gia đình thỏ đi thu hoạch rau các cháu cùng đếm xem có bao nhiêu bạn thỏ đi thu hoạch rau ( Cô xếp 9 con thỏ)

  – Các bạn thỏ đã thu hoạch được rất nhiều củ cà rốt các cháu cùng đếm xem bạn thỏ thu hoạch được bao nhiêu củ cà rốt? (Cô sếp từ trái sang phải 8 củ cà rốt)

  – Nhóm thỏ và nhóm cà rốt có bằng nhau không?

  – Nhóm cà rốt như thế nào với nhóm thỏ?

  – Làm thế nào để nhóm cà rốt bằng nhóm thỏ?

  – Cô thêm một củ cà rốt vào nhóm cà rốt.

  – Nhóm thỏ và nhóm cà rốt đẵ bằng nhau chưa? đều bằng mấy?.

  – Hôm nay cô giới thiệu với lớp mình chữ số 9.( Cô giơ thẻ số 9)

  – Đặc điểm số 9 .( Cô cho trẻ phát âm theo)

  – Cho trẻ phát âm số 9, cô chú ý sửa sai cho trẻ.

  – Chúng mình vừa được đếm nhóm thỏ và nhóm cà rốt đều có số lượng là bao nhiêu?

  – Tương ứng với số mấy? ( Cô gắn số tương ứng)

  – Cô lần lượt bớt nhóm cà rốt( Từ phải sang trái)

  – Các chú thỏ đi làm về rất mệt nên các chú đa ăn một củ cà rốt,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chẩn Đoán Phân Biệt Một Trường Hợp Sốt
 • Chẩn Đoán Phân Biệt Là Gì?
 • Phong Cách Ngôn Ngữ Văn Bản Và Cách Phân Biệt
 • Sự “ngốc Nghếch” Của Neymar Và Nạn Phân Biệt Chủng Tộc Trong Bóng Đá
 • Phân Biệt Chủng Tộc Trong Bóng Đá Và Cái Giá Phải Trả ?
 • Số Tài Khoản Vietcombank Có Bao Nhiêu Số? Bắt Đầu Bằng Số Mấy?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Nguyên Nhân Sim Bị Khóa Và Cách Khắc Phục
 • Vì Sao Sim Viettel Không Gọi Được
 • Sửa Lỗi Nhanh Sim Viettel Có Sóng Nhưng Không Gọi Được
 • Tại Sao Tóc Lại Rụng Nhiều? 9 Lý Do Khiến Tóc Gãy Rụng Không Ngờ Tới
 • Lý Do Tháng 2 Dương Lịch Chỉ Có 28 Hoặc 29 Ngày
 • Giải đáp thắc mắc số tài khoản Vietcombank có bao nhiêu số, bằng số mấy, ghi ở đâu cũng như cách tra cứu số tài khoản Vietcombank nhanh chóng và chính xác nhất.

  Hiện nay với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, cuộc sống của con người ngày càng tiên tiến, hiện đại, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều sở hữu riêng cho mình một số tài khoản ngân hàng để thuận tiện hơn trong các giao dịch tài chính. Trên thị trường tiền tệ Việt Nam hiện nay, có rất nhiều ngân hàng khác nhau cho bạn lựa chọn như Techcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank,… Trong đó, Vietcombank là một trong những ngân hàng được ưa chuộng hơn cả.

  Số tài khoản Vietcombank là gì?

  Số tài khoản Vietcombank là dãy số do ngân hàng Vietcombank cung cấp người dùng khi mở tài khoản tại ngân hàng, giúp người dùng có thể chuyển khoản giữa các tài khoản ngân hàng hay thanh toán các hóa đơn trực tuyến một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

  Số tài khoản Vietcombank có bao nhiêu số?

  Hiện nay, số tài khoản ngân hàng Vietcombank gồm có 13 số. Những số này chính là đại diện cho các thông tin về chi nhánh ngân hàng, loại tài khoản ngân hàng, loại tiền tệ và mã phân biệt mỗi khách hàng.

  Ví dụ như một tài khoản Vietcombank là 071 1 00 0261982 thì nội dung bao gồm trong đó cụ thể như sau:

  • 071: đại diện cho mã chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội.

  • 1: đại diện cho tài khoản thanh toán (loại tài khoản).

  • 00: đại diện cho tiền VND (loại tiền tệ).

  • 0261982: đại diện cho mã đại diện cho mỗi khách hàng, giúp phân biệt các khách hàng khác nhau.

  Số tài khoản Vietcombank bắt đầu bằng số mấy?

  Số tài khoản của mỗi ngân hàng trên thị trường hiện nay sẽ có sự khác biệt là đầu số tài khoản. Cũng nhờ vậy, mà thông qua đầu số tài khoản, các bạn có thể xác định được đó là số tài khoản của ngân hàng nào. Một số đầu số tài khoản Vietcombank phổ biến bao gồm: 001, 004, 007, 0491,…

  Số tài khoản Vietcombank được ghi ở đâu?

  Thông thường, khi mở thẻ tại ngân hàng Vietcombank, bạn sẽ nhận được một phong bì thư, trong đó gồm có thẻ ATM, thông tin về số tài khoản và mã pin (mật khẩu) để bạn có thể thực hiện các giao dịch tại ATM hay thanh toán tại các máy POS.

  Ngoài ra, số tài khoản Vietcombank còn được ghi trên:

  • Biên lai khi bạn giao dịch tại cây ATM

  • Hóa đơn thanh toán tiền điện, tiền nước

  • Tin nhắn SMS mà ngân hàng gửi đến cho bạn khi số dư biến động

  • Trên giao diện khi bạn đăng nhập vào các dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietcombank như Mobile Banking, Internet Banking,…

  Cách tra cứu số tài khoản Vietcombank

  Cách 1: Tra cứu qua cây ATM

  Cách tra cứu số tài khoản Vietcombank qua cây ATM rất đơn giản. Bạn chỉ cần cho thẻ ngân hàng của mình vào cây ATM, nhập mật khẩu để đăng nhập rồi chọn mục thông tin tài khoản. Lúc này màn hình sẽ hiện thông tin về tài khoản của bạn trong đó có số tài khoản.

  Cách 2: Tra cứu qua tổng đài hỗ trợ

  Bạn cũng có thể gọi đến tổng đài hỗ trợ của Vietcombank 1900 54 54 13 để yêu cầu được cấp lại số tài khoản ngân hàng. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin như họ và tên, CMND/CCCD, số thẻ, ngày tháng năm sinh,… Sau khi xác nhận thông tin mà bạn cung cấp là đúng, bạn sẽ được cấp lại số tài khoản của mình.

  Cách 3: Tra cứu số tài khoản Vietcombank qua SMS Banking

  Trong trường hợp bạn đã đăng ký dịch vụ SMS Banking của Vietcombank thì bạn có thể tra cứu tin nhắn SMS mà ngân hàng gửi đến cho mình khi có biến động số dư để lấy lại số tài khoản của mình. Từ những tin nhắn SMS, các bạn có thể dễ dàng biết được số tài khoản Vietcombank của mình là số nào, số tài khoản Vietcombank có bao nhiêu số hay số tài khoản Vietcombank bắt đầu bằng số nào,…

  Cách 4: Tra cứu qua Internet Banking/Mobile Banking

  Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ Internet Banking hoặc Mobile Banking thì có thể đăng nhập vào tài khoản Internet Banking/Mobile Banking của mình và kiểm tra thông tin số tài khoản đang sử dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.

  Cách 5: Tra cứu tại chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng

  Cách cuối cùng, các bạn có thể mang CMND/CCCD đến chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank gần nhất và yêu cầu nhân viên tư vấn cấp lại số tài khoản ngân hàng của mình. Các bạn chú ý nên đi vào giờ hành chính, ưu tiên khoảng thời gian đầu giờ buổi sáng hay buổi chiều để được hỗ trợ nhanh nhất.

  TÌM HIỂU THÊM:

  5

  /

  5

  (

  3

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Số Tài Khoản Vietcombank Có Bao Nhiêu Số – Bạn Đã Biết?
 • Tại Sao Số Tài Khoản Vietcombank Có 10 Số? Stk Có Bao Nhiêu Số?
 • Cổng Ttđt Bộ Quốc Phòng Việt Nam
 • Cắt Bao Quy Đầu Là Gì – Tại Sao Phải Cắt Bao Quy Đầu Ở Nam Giới
 • Vì Sao Phái Mạnh Nên Phẫu Thuật Cắt Bao Quy Đầu Sớm? – Phòng Khám
 • So Sánh 1 Số Với 2 Nghiệm Của Phương Trình Bậc Hai

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Hiến Pháp So Sánh Trong Thời Đại Toàn Cầu Hóa
 • Sự Khác Biệt Giữa Lớp Phủ Pvd Và Cvd Trên Bề Mặt Dụng Cụ Cắt Gọt Cơ Khí
 • Lớp Phủ Pvd Và Cvd – Kythuatcnc
 • Tạo Graphene Bằng Pp Ngưng Tụ Hóa Học Chemical Vapour Deposition (Cvd)
 • Các Phương Pháp Phá Thai Và Nguy Cơ
 • Để so sánh một số với hai nghiệm của phương trình bậc hai, chúng ta sử dụng định lý đảo về dấu tam thức bậc hai.

  1. So sánh 1 số với 2 nghiệm của phương trình bậc hai

  Cho tam thức bậc hai $ f(x)=ax^2+bx+c $, với $ ane 0 $, có hai nghiệm phân biệt $ x_1<x_2 $ và một số $ alpha$. Khi đó, ta có các kết quả sau

  1.1. Số α nằm trong khoảng hai nghiệm

  • Số $alpha$ nằm giữa hai nghiệm, tức là $ x_1<alpha<x_2 $ điều kiện cần và đủ là $$acdot f(alpha)<0$$

  1.2. Số α nằm ngoài khoảng hai nghiệm

  • Số $alpha$ nằm về bên phải hai nghiệm $x_1,x_2$, (nói cách khác, số $alpha$ lớn hơn hai nghiệm)tức là $ x_1<x_2<alpha$ điều kiện cần và đủ là  $$ begin{cases}

  1.3. So sánh nghiệm của phương trình bậc hai với số 0

  Đặc biệt, khi $alpha=0$ chúng ta có các bài toán:

  • Tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm trái dấu: Tức là $x_1<0<x_2$, khi đó $f(alpha) = f(0) =c$ nên điều kiện cần và đủ là $$ac<0$$

  Đôi khi, người ta còn đặt tổng 2 nghiệm là $x_1+x_2=S=-frac{b}{a}$, tích hai nghiệm là $x_1 x_2=P=frac{c}{a}$ thì các điều kiện trên trở thành:

  • Phương trình bậc 2 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi $P<0$.

  2. So sánh nghiệm với hai số cho trước α < β

  • Phương trình có hai nghiệm thỏa mãn ${{x}_{1}}<alpha <beta <{{x}_{2}}Leftrightarrow left{ begin{align}   & af(alpha )<0 \ & af(beta )<0 \ end{align} right.$
  • Phương trình có hai nghiệm phân biệt và chỉ có một nghiệm thuộc khoảng $(alpha;beta)$ khi và chỉ khi $$f(alpha).f(beta) < 0$$

  3. Ví dụ về so sánh nghiệm phương trình bậc hai với một số

  Ví dụ 1. Tìm $m$ để phương trình: ${{x}^{2}}-2mx+m+2=0$

  • Có hai nghiệm trái dấu;
  • Có hai nghiệm cùng lớn hơn $1$.

  Hướng dẫn.

  • Phương trình có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi $$P=frac{c}{a}=m+2<0Leftrightarrow m<-2$$

   Vậy $m<-2$ là giá trị cần tìm.

  Cách khác, không sử dụng định lý đảo về dấu tam thức bậc hai, mà chúng ta sử dụng định lí Viète:

  • Phương trình có hai nghiệm $x_1,x_2$ khi và chỉ khi $$Delta’={{m}^{2}}-m-2geqslant 0Leftrightarrow min (-infty,-1]cup

   Bài 8. Tìm $ m$ để các phương trình sau có hai nghiệm

   • $ mx^2 + (m – 1)x + 3 – 4m = 0$ và thoả mãn $ x_1 < 2 < x_2$
   • $ x^2 – 2mx + m = 0$ và thoả mãn $ x_1, x_2in (-1;3)$
   • $ x^2 – 2x – 3m = 0$ và thoả mãn $frac{m}{2}le {{x}_{1}}<1<{{x}_{2}}$

   Bài 9. Tìm $ m$ để phương trình sau có nghiệm

   • $ (x^2 + 2x)2 – 4m(x^2 + 2x) + 3m + 1 = 0$

   Bài 10. Tìm $ m$ để phương trình $ (m + 1)x^2 – 3mx + 4m = 0$ có duy nhất một nghiệm lớn hơn $ 1$.

   Bài 11. Cho phương trình $ x^2 – (2m – 3)x + m2 – 3m = 0$. Xác định $ m$ để phương trình có hai nghiệm $ x_1 ; x_2$ thoả mãn $ 1 < x_1 < x_2 < 6$.

   Bài 12. Cho phương trình $ 2x^2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0$. Xác định $ m$ để phương trình có hai nghiệm phân biệt $ x_1 ; x_2$ thoả mãn: $ – 1 < x_1 < x_2 < 1.$

   Bài 13. Cho $ f(x) = x^2 – 2(m + 2)x + 6m + 1.$

   • Chứng minh rằng phương trình $ f(x) = 0$ có nghiệm với mọi $ m$.
   • Đặt $ x = t + 2$. Tính $ f(x)$ theo $ t$, từ đó tìm điều kiện đối với $ m$ để phương trình $ f(x) = 0$ có hai nghiệm lớn hơn $ 2$.

   Bài 14. Cho phương trình bậc hai: $ x^2 + 2(a + 3)x + 4(a + 3) = 0$.

   • Với giá trị nào của tham số $ a$, phương trình có nghiệm kép. Tính các nghiệm kép.
   • Xác định $ a$ để phương trình có hai nghiệm phân biệt lớn hơn $ – 1$.

   Bài 15. Cho phương trình: $ x^2 + 2(m – 1)x – (m + 1) = 0$.

   • Tìm giá trị của $ m$ để phương trình có một nghiệm nhỏ hơn $ 1$ và một nghiệm lớn hơn $ 1$.
   • Tìm giá trị của $ m$ để phương trình có hai nghiệm nhỏ hơn $ 2$.

   Bài 16. Tìm $m$ để phương trình: $ x^2 – mx + m = 0$ có nghiệm thoả mãn $ x_1 leqslant – 2 leqslant x_2$

   Bài 17. Cho biểu thức . ]

   Bài 19. Tìm $ m $ để có $ x<0 $ sao cho [ m=sqrt{x}-frac{sqrt{4x}-9}{x-5sqrt{x}+6}+frac{2sqrt{x}+1}{3-sqrt{x}}+frac{sqrt{x}+3}{sqrt{x}-2}. ]

   --- Bài cũ hơn ---

  • Đề Tài Áp Dụng Định Vi
  • Bài Học: Phương Pháp Thuyết Minh
  • Áp Dụng Phương Pháp So Sánh Điểm Tương Đồng Trong Phân Tích Chính Sách Công
  • So Sánh Tĩnh Là Gì? Giả Định Ceteris Paribus Trong Mô Hình
  • Các Trường Phái Văn Học So Sánh

  Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu: Lý Thuyết, Quy Tắc Và Bài Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • Bạn Biết Gì Về Tiêu Chuẩn Iso, Iso Là Gì, Iso 9001 Là Gì?
 • Is Là Gì? Tìm Hiểu Về Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo Tự Xưng Is
 • Blog Là Gì? Tìm Hiểu Về Blog, Blogger, Và Việc Viết Blog
 • Tìm Hiểu Về Iso Của Máy Ảnh
 • Iso Là Gì? Tìm Hiểu Về Iso Là Gì?
 • Số lượt đọc bài viết: 3.857

  • Bước 1 : Xác định tổng và hiệu.
  • Bước 2 : Đại lượng nào là số bé – Đại lượng nào là số lớn.
  • Bước 3 : Áp dụng công thức.

  Cách giải:

  Các dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

  Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

  (58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

  58 – 10 = 48 (tuổi)

  Cách giải:

  Đáp số: Bố 48 tuổi, con 10 tuổi.

  Bài 2: Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

  Số học sinh trai là:

  28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

  Số học sinh gái là:

  16 – 4 = 12 (học sinh)

  Cách giải:

  Đáp số: 16 học sinh trai, 12 học sinh gái

  Bài 3: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

  Số cây lớp 4A trồng được là:

  550 : 2 = 275 cây

  Số cây lớp 4B trồng được là:

  Phương pháp giải:

  275 + 50 = 325 cây

  Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây

  Cách giải:

  Giải bài toán phụ tìm ra hiệu sau đó áp dụng công thức tổng quát để tìm ra hai số

  Bài 4: Hòa và Bình có tất cả 120 viên bi. Biết rằng nếu Hòa cho Bình 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn sẽ bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

  Hòa cho Bình 10 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau như vậy Hòa hơn Bình số viên bi là:

  10 + 10 = 20 (viên bi)

  Hòa có số viên bi là:

  (120 + 20) : 2 = 70 (viên bi)

  Bình có số viên bi là:

  Phương pháp giải:

  (120 – 20) : 2 = 50 (viên bi)

  Đáp số: Hòa: 70 viên bi, Bình: 50 viên bi

  Cách giải:

  Giải bài toán phụ tìm ra tổng sau đó áp dụng công thức tổng quát để tìm hai số

  Bài 5: Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít hơn số bạn trai là 4. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

  Tổng số học sinh của lớp là:

  12 x 3 = 36 (học sinh)

  Số bạn trai là:

  (36 + 4) : 2 = 20 (học sinh)

  Số bạn gái là:

  (36 – 4) : 2 = 16 (học sinh)

  Cách giải:

  Đáp số: Số bạn trai: 20 học sinh, số bạn gái: 16 học sinh

  Bài 6: Trung bình cộng của cả hai số là 145. Tìm hai số đó biết hiệu hai số là 30

  Tổng của hai số là:

  (290 – 30) : 2 = 130

  Cách giải:

  Đáp số: Số lớn: 160, số bé: 130

  Bài 7: Trên một bãi cỏ người ta đếm được 100 cái chân vừa gà vừa chó. Biết số chân chó nhiều hơn chân gà là 12 chiếc. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

  Tổng số chân gà và chân chó là 100, như vậy số chân chó là:

  (100 + 12) : 2 = 56 (chân)

  Số con chó là

  Phương pháp giải:

  (100 – 56) : 2 = 22 (con)

  Đáp số: số chó: 14 con, số gà: 22 con

  Cách giải:

  Giải bài toán phụ để tìm ra tổng và hiệu, sau đó áp dụng công thức tổng quát để tìm hai số đó

  Bài 8: Tìm hai số có tổng là số lớn nhất có ba chữ số và hiệu là số lẻ bé nhất có ba chữ số

  Tổng của hai số đó là: 999

  Hiệu của hai số đó là: 101

  (999 + 101) : 2 = 550

  Đáp số: Số lớn: 550, số bé: 449

  Please follow and like us:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Tất Tần Tật Về Ngày Lễ Halloween
 • Tìm Hiểu Về Nguồn Gốc, Tập Tục Của Ngày Lễ Halloween
 • Tìm Hiểu Lễ Hội Halloween Tp. Hcm Hà Nội Đà Nẵng
 • Tìm Hiểu Về Lễ Hội Halloween
 • Sổ Tiết Kiệm Bidv Và Những Quan Trọng Nhất Định Phải Biết
 • Tìm Hiểu Về Tập Đoàn Vingroup Doanh Nghiệp Lớn Số 1 Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Chàng Sinh Viên ‘3 Không’ Thành Ông Chủ Tập Đoàn Nexttech
 • Kẽ Hở Trong Lĩnh Vực Du Học Nhật Bản
 • Đất Nước , Địa Lý , Khí Hậu Đất Nước Ả Rập Xê Út.
 • Tìm Hiểu Về Các Trường Phái Tập Yoga Phổ Biến Trên Thế Giới 2022
 • Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng (Tiếp Theo) (Chi Tiết)
 • 1. Giới thiệu tập đoàn Vingroup

  2. Lịch sử hình thành và phát triển

  3. Lĩnh vực và ngành nghề hoạt động

  4. Hoạt động xã hội cộng đồng

  5. Các giải thưởng đạt được trong quá trình hoạt động

  6. Thông tin thêm về Vingroup và chủ tịch Phạm Nhật Vượng

  7. Các dự án bất động sản của tập đoàn Vingroup

  1. Giới thiệu tập đoàn Vingroup

  Tên đầy đủ: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (thường được gọi tắt là “”) được thành lập vào tháng 8 năm 1993, tên ban đầu là Technocom và năm 2011 sáp nhập 2 công ty Vinpearl và Vincom (bằng cách hoán đổi cổ phần), một trong những sự kiện sáp nhập doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Đến giữa tháng 2 năm 2012, cổ phiếu Vingroup (mã: VIC) phát hành thêm cho mục đích sáp nhập được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011, đại hội cổ đông bất thường đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Phạm Nhật Vượng, là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 4 năm liên tiếp 2010, 2011, 2012, 2013

  2. Lịch sử hình thành và phát triển tập đoàn Vingroup

  Tiền thân của tập đoàn Vingroup là công ty Technocom, một công ty chuyên sản xuất mì gói thành lập năm 1993 tại Ukraina. Từ những năm 2000, qua 2 công ty cổ phần Vincom và Vinpearl, tập đoàn Technocom đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực du lịch khách sạn, bất động sản, chứng khoán và thương mại tài chính.

  Vincom: tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Vincom, tiền thân là Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt Nam, được thành lập chính thức vào ngày 3 tháng 5 năm 2002.

  Vinpearl: tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Vinpearl, tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du lịch, Thương mại và Dịch vụ Hòn Tre, được thành lập ngày 25 tháng 7 năm 2001 tại Nha Trang.

  – 9/2009, Tập đoàn Technocom tại Việt Nam đổi tên thành Tập đoàn Vingroup, chuyển trụ sở từ Kharkov (Ukraina) về Hà Nội

  – 2/2010, Tập đoàn Nestle của Thụy Sĩ đã mua lại cơ sở Technocom ở Ukraina và thương hiệu Mivina, giá mua được thỏa thuận là 150 triệu usa. Vào thời điểm đó, Technocom có 3 nhà máy tại Kharkov là “Mivina-3″, “EF-G-FOOD” và “Pakservis”, với 1900 người lao động và doanh thu hàng năm là khoảng 100 triệu đô la

  – 11/2011, đại hội cổ đông bất thường 2 Công ty Cổ phần Vincom và Vinpearl đã chính thức thông qua phương án sáp nhập để thành lập Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (Vingroup) với vốn điều lệ dự kiến sau sáp nhập là gần 5.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 265 triệu Đô la Mỹ) và mức vốn hóa khoảng 50.000 tỷ (tương đương khoảng 2,4 tỷ Đô la Mỹ)

  – 1/2012: Sáp nhập Công ty CP Vinpearl và Công ty CP Vincom, nâng tổng số vốn điều lệ lên gần 5.500 tỷ đồng và thông qua chiến lược xây dựng và phát triển Tập đoàn với 4 nhóm thương hiệu:

  • Vincom (Bất động sản)
  • Vinpearl (Du lịch – giải trí)
  • Vincharm (Chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ)
  • Vinmec (Dịch vụ y tế chất lượng cao) và hoạt động với tư cách pháp nhân mới: Tập đoàn Vingroup. Ngày 7/1/2012: Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, là bệnh viện theo mô hình bệnh viện khách sạn.

  – 3/2012: Lần thứ hai phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế với khối lượng 185 triệu USD, niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore.

  – 6/2012: Phát hành bổ sung thành công 115 triệu USD Trái phiểu chuyển đổi, nâng tổng số phát hành năm 2012 lên 300 triệu USD.

  – 12/2012: Thương vụ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế được Finance Asia – Tạp chí uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng bình chọn là “Giao dịch tốt nhất Việt Nam 2012”

  – 1/2013: Vingroup trở thành thành viên sáng lập của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

  – 4/2013: Chính thức gia nhập thị trường giáo dục Việt Nam với thương hiệu Vinschool – Hệ thống trường học liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông.

  – 5/2013: Hợp tác đầu tư với Warburg Pincus – Quỹ đầu tư hàng đầu thế giới, thu hút 200 triệu USD vào Công ty cổ phần Vincom Retail.

  – 7/2013: Khai trương siêu trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City – Quần thể trung tâm thương mại – Vui chơi giải trí trong lòng đất lớn nhất châu Á.

  – 10/2013: Ra mắt thương hiệu VinKE – Hệ thống trung tâm mua sắm, tư vấn giáo dục, sức khỏe dành riêng cho trẻ em Vingroup chính thức gia nhập thị trường bán lẻ.

  – 11/2013: Vingroup phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế và trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên phát hành thành công trái phiếu quốc tế.

  – 11/2013: Ra mắt thương hiệu Vinhomes, dòng sản phẩm BĐS nhà ở dịch vụ hạng sang.

  – 1/2015: Thành lập VinDS, công ty vận hành các chuỗi bán lẻ đồ thể thao (Sports World), giày dép (ShoeCenter), mỹ phẩm (BeautyZone) thời trang (Fashion MegaStore).

  – 2/9/2017: Thành lập VINFAST, công ty có ngành nghề đăng ký hoạt động là sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc, sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe, đóng tàu và cấu kiện nổi, đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí, sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe.

  3. Ngành nghề hoạt động tập đoàn Vingroup

  – Vinhomes (Bất động sản nhà ở, biệt thự và dịch vụ): Dòng sản phẩm nhà ở gồm hệ thống căn hộ cao cấp – biệt thự thuộc các dự án bất động sản do Vingroup làm chủ đầu tư và quản lý bao gồm

  • khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside
  • Vinhomes Royal City, Vinhomes Times City
  • Vinhomes Đồng Khởi
  • Vinhomes Gardenia
  • Vinhomes Imperia
  • Vinhomes D’Capitale
  • Vinhomes Times City – Park Hill
  • Vinhomes Skylake
  • Vinhomes Dragon Bay
  • Vinhomes Metropolis
  • Vinhomes Central Park
  • Vinhomes Grand Park…

  – Vincom Retail (Bất động sản thương mại, văn phòng): Vincom hiện sở hữu hàng loạt các dự án, tổ hợp bất động sản thương mại lớn như Vincom Mega Mall Royal City và Vincom Mega Mall Times City, Vincom Center Bà Triệu, Vincom Plaza Long Biên, Vincom Center Đồng Khởi, Vincom Plaza Đà Nẵng, Vincom Plaza Cần Thơ, Vincom Plaza Hạ Long, Vincom Plaza Thủ Đức,…và hệ thống Vincom+.

  – Vinpearl Land: Công ty giải trí vui chơi như khu trượt băng và công viên nước.

  – Vinpearl (Du lịch – giải trí): Vinpearl đang sở hữu những tổ hợp và dự án du lịch Việt Nam như Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Đà Nẵng và hàng loạt dự án khác như Vinpearl Làng Vân, Vinpearl Hải Giang…

  – Vinmec (Dịch vụ y tế): Gồm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, tại Khu đô thị Times City Hà Nội, phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Royal Cityy[14],…

  – Vinschool: giáo dục từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông

  – VinDS: Bao gồm VinDS Fashion- Sport- Shoes- Beauty và Index Living Mall

  – VinPro: trung tâm công nghệ điện máy

  – VinMart: chuỗi siêu thị

  – VinEco: sản xuất nông nghiệp

  – chúng tôi trang thương mại điện tử

  – VinFast: sản xuất ô tô, xe máy sử dụng nhiên liệu lỏng và điện khởi công năm 2022

  – Các lĩnh vực khác: VinKC (bán lẻ ngành hàng trẻ em), Vincharm (chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe), Vintata (hãng phim hoạt hình), Bóng đá…

  4. Hoạt động cộng đồng tập đoàn Vingroup

  Quỹ Thiện tâm cùng với 2 thành viên khác của Vingroup (Công ty CP Đầu tư và Thương mại PFV – 10% và Công ty TNHH MTV Vinpearl – 10%) thành lập Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam PVF

  5. Tập đoàn Vingroup và các giải thưởng đạt được

  Từ 2008 tới 2013

  • 5 lần nhận được giải thưởng “Sao vàng đất Việt”
  • 4 lần nhận giải thưởng “Top 10 Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ xuất sắc” dành cho thương hiệu Vincom
  • 04 lần nhận Giải thưởng “Top ten khách sạn 5 sao” dành cho thương hiệu Vinpearl

  Năm 2012, Tập đoàn Vingroup nhận các giải thưởng quốc tế:

  • “Giao dịch thị trường vốn tốt nhất Việt Nam 2012 – Vietnam Capital Markets Deal” do tờ báo tài chính International Financing Review bình chọn (tháng 12/2012)
  • “Chủ đầu tư tốt nhất – Best Developer” và “Dự án biệt thự tốt nhất – Best Villa Development” tại Lễ trao giải “Bất động sản khu vực Đông Nam Á 2012” ở Singapore (tháng 11/2012)
  • Giải “Nhà đầu tư bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2012 – Best Retail Developer Award” do Tạp chí Euromoney bình chọn (tháng 9/2012).

  Đầu năm 2013, Tập đoàn Vingroup nhận các giải:

  • Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam (3/2013)
  • Giải thưởng kép về “Kiến trúc năng lượng hiệu quả” cho Vinpearl Resort Nha Trang và Vincom Center Đồng Khởi (ngày 28/3/2013),…

  Trên trường quốc tế, Tập đoàn Vingroup được Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF “thăng hạng” lên cấp Thành viên sáng lập Hiệp hội các Công ty Phát triển toàn cầu (GGC) – danh vị cấp cao dành cho 1.000 doanh nghiệp xuất sắc trên toàn cầu, có vai trò kích thích sự phát triển nền kinh tế trong nước, đồng thời có khả năng phát triển mạnh ra quốc tế.

  6. Thông tin thêm về Vingroup & chủ tịch Phạm Nhật Vượng

  Phạm Nhật vượng là ai và Phạm Nhật Vượng nằm trong top 100 người giàu nhất hành tinh Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 200 người giàu nhất thế giới Vinhomes lên sàn, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 7,2 tỷ USD, giàu thứ 226 thế giới

  7. Các dự án bất động sản nổi bật của tập đoàn Vingroup

  8. Các dự án đang triển khai của tập đoàn Vingroup

  chủ vingroup

  dự án vingroup

  cong ty vinfast

  trụ sở vingroup

  công ty vinsmart

  công ty vingroup

  lịch sử vingroup

  cổ phiếu vingroup

  chủ tịch vingroup

  việc làm vingroup

  tập đoàn vinhomes

  các dự án vinhomes

  dự án của vingroup

  vingroup tuyển dụng

  tuyển dụng vingroup

  chủ tập đoàn vingroup

  cổ phiếu của vingroup

  bất động sản vingroup

  các dự án của vingroup

  các dự án của vinhomes

  giới thiệu về vingroup

  sơ đồ tổ chức vingroup

  mã chứng khoán vingroup

  ngày thành lập vingroup

  cơ cấu tổ chức vingroup

  hình ảnh phạm nhật vượng

  trụ sở tập đoàn vingroup

  công ty cổ phần vingroup

  vingroup phạm nhật vượng

  giá cổ phiếu của vingroup

  địa chỉ tập đoàn vingroup

  chủ tịch tập đoàn vingroup

  doanh nhân phạm nhật vượng

  cổ phiếu tập đoàn vingroup

  tài sản của phạm nhật vượng

  mã chứng khoán của vingroup

  tiểu sử của phạm nhật vượng

  cơ cấu tổ chức của vingroup

  tập đoàn vingroup tuyển dụng

  phạm nhật vũ phạm nhật vượng

  giá trị cốt lõi của vingroup

  công ty chứng khoán vingroup

  tiểu sử tỷ phú phạm nhật vượng

  giới thiệu về tập đoàn vingroup

  gia đình tỷ phú phạm nhật vượng

  cơ cấu tổ chức tập đoàn vingroup

  ngày thành lập tập đoàn vingroup

  tập đoàn vingroup các công ty con

  công ty cổ phần tập đoàn vingroup

  phong cách lãnh đạo của phạm nhật vượng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tập Đoàn Amway Tiếp Tục Tăng Trưởng Lớn Mạnh
 • Đề Tài Tìm Hiểu Về Công Ty Amway
 • Tìm Hiểu Về Tập Tin .dll, Vì Sao Ứng Dụng Và Game Thường Thiếu Chúng
 • File Là Gì? Tìm Hiểu Về File Là Gì?
 • Hướng Dẫn Tạo Và Sử Dụng File Bat Trên Windows
 • Tìm Hiểu Về Hộp Số Sàn 6 Cấp Trên Ô Tô Và 1 Số Hộp Số Thông Dụng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hộp Số Sàn Trên Xe Ô Tô: Tìm Hiểu Cơ Bản Những Điều Cần Biết
 • List Sách Hay Về Ô Tô
 • Tìm Hiểu Thêm Về Lốp Xe Tải
 • Tìm Hiểu Về Bảo Hiểm Ô Tô Tải Của Bảo Việt
 • Thuế Là Gì? Thuế Doanh Nghiệp Phải Nộp Sau Thành Lập Công Ty
 • Khái niệm hộp số ô tô

  Hộp số chính là bộ phận có vai trò rất lớn trong hệ thống truyền lực ô tô. Công dụng chính của nó là đảm bảo việc thay đổi tỷ số truyền giúp chỉnh moment sao cho phù hợp nhất với từng điều kiện vận hành. Cùng với sự phát triển của động cơ đốt trong, ngày nay công nghệ hộp số cũng có rất nhiều sự tiến bộ và phát triển.

  Tìm hiểu về hộp số sàn 6 cấp trên ô tô

  Khái niệm hộp số sàn 6 cấp

  Hộp số sàn 6 cấp chính là xe ô tô được trang bị một bộ chuyển động gồm có 6 số. Công dụng chính của hộp số 6 cấp là thay đổi tỷ số truyền cho vòng tua ở trên động cơ tới bánh xe và momen xoắn.

  Nếu hộp số có nhiều cấp thì máy tính sẽ có thêm nhiều lựa chọn, giúp đạt được sự cân bằng cao nhất giữa động cơ và các momen xoắn để tạo ra momen cản tại bánh xe. Ngoài ra năng lượng được sinh ra cũng không có tình trạng dư thừa, tiết kiệm lượng xăng tiêu thụ tối đa cho ô tô.

  Ưu, nhược điểm của hộp số sàn 6 cấp

  Ưu điểm:

  – Sử dụng hộp số sàn 6 cấp thường tiết kiệm được nhiều nhiên liệu hơn rất nhiều so với việc sử dụng hộp số tự động hay vô cấp CVT.

  – Chi phí thấp hơn so với những hộp số khác

  – Quá trình bảo trì, bảo dưỡng thấp, dễ làm

  – Kiểm soát xe hiệu quả trong mọi tình huống

  – Người lái luôn phải tập trung cao độ khi lái xe bởi phải dùng nhiều thao tác điều khiển số, côn,…

  – Tạo cảm giác chân thật khi lái xe

  Nhược điểm:

  – Quá trình điều khiển thường phức tạp hơn so với nhiều loại hộp số khác. Những tay lái mới thường gặp khó khăn khi lái.

  – Gặp bất tiện trong những trường hợp kẹt xe, tắc đường bởi cần thực hiện nhiều thao tác với hộp số, nhất là việc “rà côn” thì mới không khiến xe bị chết máy.

  – Luôn luôn phải làm việc với bàn đạp ly hợp (hay còn gọi là chân côn) điều này gây ra hiện trạng mỏi thậm chí là đau nhức khi đi đường dài. Nó càng nghiêm trọng hơn với những người mắc bệnh khớp chân hay những người cao tuổi.

  Một số loại hộp số thông dụng khác

  Hộp số tự động có cấp

  Là loại hộp số có sử dụng bộ biến mô thủy lực có tác dụng ngắt và truyền chuyển động quay giữa động cơ cùng hộp số. Cấu tạo bên trong hộp số khác với tìm hiểu về hộp số sàn 6 cấp trên ô tô là hệ thống bánh răng phức tạp được kết hợp nhịp nhàng tạo ra các cấp số. Toàn bộ việc lựa chọn tỷ số cũng như sang số đều được thực hiện tự động bởi máy tính căn cứ vào điều kiện vận hành.

  Ưu điểm

  – Trải nghiệm dễ dàng, thoải mái kể cả là những người mới lái xe bởi tính chất tự động vốn có.

  – Hộp số tự động đem lại nhiều tiện lợi khi lái trong những nơi đông đúc.

  Nhược điểm

  – Tiêu tốn khá nhiều nhiên liệu do sự hao hụt công suất trong bộ phận biến mô thủy lực.

  – Chi phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tốn kém bởi kết cấu hộp số tự động khá phức tạp.

  Những năm gần đây, đồng hành cùng với sự phát triển như vũ bão của nền công nghệ chế tạo và thuật toán điều khiển, thì mức độ tiêu hao nhiên liệu của những hộp số tự động đã giảm thiểu đi rất nhiều. Để cải thiện về mặt cơ khí thì nhiều nhà sản xuất xe đã lựa chọn việc tăng thêm các cấp số. Và hệ thống hộp số tự động hiện nay đã đạt mức tối đa là 10 cấp số.

  Hộp số tự động vô cấp

  Ở hệ thống tự động vô cấp giúp người lái được sở hữu hệ thống điều khiển rảnh tay , thoải mái rất nhiều khi sử dụng, nó gần giống như loại hệ thống tự động có cấp vậy nhưng nguyên lý làm việc của 2 loại lại hoàn toàn khác nhau.

  Đặc điểm nổi bật nhất của hộp số loại này khi tìm hiểu về hộp số sàn 6 cấp trên ô tô chính là không có cấp số và hộp số đã sử dụng hai pulley có vai trò thay đổi đường kính đồng thời 2 pulley được kết nối trực tiếp với nhau qua dây đai.

  Do pulley liên tục thay đổi, nên hộp số tự động vô cấp có thể thực hiện thay đổi tỷ số truyền khá mượt và êm. Công việc này được điều khiển thông qua máy tính, và dựa vào từng điều kiện vận hành của chiếc xe…

  Ưu điểm

  – Điều khiển xe tương đối nhẹ nhàng và thoải mái.

  – Tiết kiệm được nhiều nhiên liệu hơn so với loại tự động có cấp

  – Kích thước nhỏ, cấu tạo khá đơn giản, và đặc biệt khối lượng khá nhỏ.

  – Quá trình làm việc chính xác, mượt mà người lái sẽ không có cảm giác gì khi sang số

  Nhược điểm

  – Tiếng ồn khá lớn

  – Dây đai không có sức chống chịu với các động cơ có công suất và momen xoắn cao, nên hộp số này không thích hợp dùng trong những dòng xe ô tô đậm chất thể thao

  – Chi phí lắp đặt, bảo dưỡng, thay thế, hay sửa chữa những chi tiết, bộ phận trong hộp số thường khá lớn.

  Hộp số tự động ly hợp kép

  Đây là loại hộp số có nhiều đặc điểm giống với loại hộp số sàn tự động, điểm khác biệt duy nhất chính là nó có 2 bộ ly hợp.

  Khi tìm hiểu về hộp số sàn 6 cấp trên ô tô sẽ thấy thiết kế này được thành lập với mục đích là trong khi một ly hợp ngắt làm nhiệm vụ sang số thì ly hợp kia vẫn sẽ kết nối với động cơ, hộp số, giúp quá trình sang số luôn mượt, êm, không gặp gián đoạn khi đang vận hành.

  Về cấu tạo của hộp số tự động ly hợp chính là có trục rỗng được gắn liền cùng 1 ly hợp ở vị trí bên ngoài, giúp điều khiển dãy bánh răng thực hiện quá trình sang số 2-4-6, trục còn lại sẽ gắn với ly hợp nằm bên trong, tiến hành điều khiển dãy bánh răng sang các số 1-3-5, tuy nhiên tất cả đều sẽ có một đầu ra chung.

  Ưu điểm

  – Tóm lại có thể tổng kết một điều rằng hộp số ly hợp kép chính là sự kết hợp hoàn hảo của 2 hộp số sàn thông thường với nhau. Nên nó vừa đảm bảo được lực kéo phù hợp, vừa có thể tối ưu được tối đa hiệu suất truyền động và tiết kiệm được nhiên liệu tối đa nhất cho ô tô.

  – Thời gian sang số cực nhanh, chính xác, tạo cảm giác kích thích khi lái

  – Cấu tạo khá đơn giản, không phức tạp giống như hộp số tự động có cấp

  Nhược điểm

  – Hộp số tự động ly hợp kép thường có chi phí khá cao, nó chỉ thích hợp dùng trong những dòng xe ô tô thể thao, hạng sang hoặc siêu xe.

  – Chi phí thay thế, bảo dưỡng thường khá cao so với nhiều loại hộp số khác

  – Ngày nay có rất nhiều hãng xe như hãng Ford hay hãng ô tô Volkswagen đang cố gắng tích hợp thêm hộp số ly hợp kép ở những dòng xe ô tô phổ thông, chi phí thấp, tuy nhiên hiện nó gặp phải khá nhiều khó khăn như quá trình chuyển số không mượt mà, hay giật khi đi với vận tốc thấp hoặc là thuật toán chọn chưa được tối ưu hoàn toàn.

  Có bất kỳ vướng mắc gì có thể để lại ý kiến dưới bài viết để nhận được phản hồi, giải đáp sớm nhất từ chúng tôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về 4 Loại Hộp Số Tự Động Trên Ô Tô Và Công Dụng
 • Tìm Hiểu Sơn Chrome Decor Paint
 • Phòng Sơn Sấy Ô Tô Hồ Chí Minh
 • Cách Pha Chế Sơn Ô Tô Cơ Bản
 • Tìm Hiểu Chi Tiết Về 04 Loại Sơn Ô Tô Chuyên Dụng
 • Sự Khác Nhau Giữa Chỉ Số Iq Và Chỉ Số Eq

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt “Soon” Và “Early”
 • Phân Biệt Soon Và Early
 • Phân Biệt Soon, Early Và Quickly
 • Cia Và Những Kế Hoạch Chiêu Dụ Điệp Viên .công An B?c Li�U
 • Phân Biệt Giữa Bb Cream, Cc Cream Và Foundation?
 • 11/14/2019 4:41:27 PM

  Trí tuệ cảm xúc , hay có tên gọi khác là chỉ số cảm xúc (EQ), được định nghĩa là khả năng phân tích, đánh giá, kiểm soát và thể hiện cảm xúc của một cá nhân. Những người có chỉ số EQ cao thường là những lãnh đạo tuyệt vời và là những người làm việc vì tập thể. Họ có khả năng thấu hiểu, đồng cảm và kết nối với những người xung quanh. IQ, hay được gọi là chỉ số thông minh, là kết quả của các bài kiểm tra IQ tiêu chuẩn quốc tế được phát minh để đánh giá trí thông minh của con người.

  Các bài kiểm tra IQ được sử dụng để tăng cường khả năng học tập và xác định các cá nhân có trí thông minh xuất sắc. Các bài kiểm tra EQ là thang điểm đánh giá mức độ thăng tiến tại nơi làm việc và được sử dụng để xác định các nhà lãnh đạo, những người làm việc tập thể tốt nhất.

  I. Biểu đồ so sánh

   

  EQ

  IQ

  Viết tắt của

  Emotional Quotient – Chỉ số cảm xúc (hay còn gọi là trí tuệ cảm xúc)

  Intelligence Quotient – Chỉ số thông minh

  Định nghĩa

  Chỉ số cảm xúc (EQ) là khả năng phân tích, đánh giá, kiểm soát cảm xúc của bản thân, của người khác và của các nhóm.

  Chỉ số thông minh (IQ) là kết quả của các bài kiểm tra IQ tiêu chuẩn quốc tế được phát minh để đánh giá trí thông minh.

  Khả năng

  Phân tích, đánh giá, kiểm soát và thể hiện cảm xúc của chính mình;nhận thức và đánh giá về cảm xúc của người khác; hiểu rõ ý nghĩa của cảm xúc.

  Học hỏi, hiểu và áp dụng thông tin vào các kỹ năng, suy luận logic , ngôn ngữ, kỹ năng toán học, tư duy trừu tượng và không gian.

  Ở nơi làm việc

  Làm việc theo nhóm, lãnh đạo, quan hệ thành công, định hướng dịch vụ, chủ động, hợp tác.

  Thành công với các nhiệm vụ đầy thách thức, khả năng phân tích và kết nối các dấu chấm, nghiên cứu và phát triển.

  Nghề nghiệp 

  định hướng

  Lãnh đạo, quản lý nhân sự, xã hội học, triết gia, chính khách…

  Bác sĩ, kỹ sư, họa sĩ, chuyên viên lập trình, kỹ sư công nghệ thông tin,…

  II. Chỉ số EQ là gì?

  Theo khoa tâm lý của Đại học New Hampshire, trí tuệ cảm xúc là “khả năng suy luận hợp lý về cảm xúc và sử dụng cảm xúc để hỗ trợ cho tư duy”. EQ đề cập đến khả năng phân tích, kiểm soát, đánh giá và thể hiện cảm xúc của một cá nhân. Những người có EQ cao có thể quản lý cảm xúc, sử dụng cảm xúc của họ để tạo ra những động lực cho bản thân, hiểu rõ giá trị của cảm xúc và nhận thức chính xác cảm xúc của người khác.

  III. Chỉ số IQ là gì?

  IV. Bạn có thể tăng cường chỉ số EQ và IQ

  Nhận thức về cảm xúc trao dồi tốt nhất từ ​​khi còn nhỏ bằng cách khuyến khích trẻ em chia sẻ, thấu hiểu nỗi buồn hoặc niềm vui của người khác, đặt mình vào vị trí của người khác, kiểm soát không gian riêng cho cá nhân và các nguyên tắc làm việc nhóm. Có rất nhiều trò chơi trên thế giới giúp tăng trí thông minh cảm xúc, tham gia vào các sự kiện xã hội có thể tăng cường trí tuệ sau khi học tập chăm chỉ trên trường học.

  IQ là một trong những yếu tố di truyền, nhưng có một số cách khác để tăng cường hiệu quả chỉ số IQ của bất kỳ một cá nhân nào bằng những khả năng tiềm ẩn thông qua các bài tập về năng lực trí tuệ như câu đố, thử thách logic, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể thao, thiền định…

  V. Chỉ số nào quan trọng hơn – IQ hay EQ?

  Trên thế giới có rất nhiều quan điểm trái chiều về việc EQ hay IQ quan trọng hơn. Các chuyên gia đã đưa ra kết luận: “IQ cao sẽ giúp bạn vượt qua các bài kiểm tra trong trường học, EQ cao sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”.

  Một nghiên cứu tổng hợp kết quả từ một số nghiên cứu so sánh IQ và EQ, và các nhà nghiên cứu thấy rằng IQ chiếm hơn 14% hiệu suất công việc; trí tuệ cảm xúc chỉ nằm ở mức 1%. Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng, trong môi trường làm việc tập thể hiện tại nếu chỉ có sự thông minh thì hoàn toàn chưa đủ, các nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới không phải là những người thông minh nhất nhưng chắc chắn chỉ số EQ của họ rất cao.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Động Cơ Ohv, Ohc, Sohc Và Dohc
 • Sự Khác Biệt Giữa Động Cơ Ohv, Ohc, Sohc, Dohc
 • Sulli Thẳng Thắn Chỉ Ra Điểm Khác Biệt “một Trời Một Vực” Giữa Diễn Viên Và Idol
 • Xăng Và Dầu Khác Nhau Thế Nào? Ưu Nhược Điểm
 • Trung Tâm Chế Bản Điện Tử Mtd : Xuất Phim, Ghi Kẽm, In Proof, In Nhanh, Photobook.
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×