Top 9 # Vọng Tưởng Phân Biệt Chấp Trước Là Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

: Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước

Kinh Văn: “Long Vương. Nhữ kiến thử hội, cập đại hải trung, hình sắc chủng loại, các biệt bất da. Như thị nhất thiết, mị bất do tâm, tạo thiện bất thiện, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp sở chí”.

Trước tiên, Phật đem những hiện tượng này nói ra, tại sao lại có sự khác biệt nhiều như vậy. Phật nói: “Như thị nhất thiết”.”Nhất thiết” là không những bao gồm động vật chúng ta vừa mới nói, mà còn bao gồm thực vật và cả khoáng vật, thật sự là mỗi mỗi khác nhau. Tiềm tàng của khoáng sản chủng loại thì rất nhiều, có một số loại được con người phát hiện và khai thác, khu vực này trở nên giàu có, ví dụ như dầu hỏa. Quí vị nên biết, còn có thời tiết nhân duyên cũng mỗi mỗi bất đồng. Ví dụ dầu hỏa, khoáng sản này nếu như 200 năm trước được phát hiện và khai thác ra thì cũng không lợi ích gì, nó không đáng một xu. Tại sao vậy. Vào thời đó chưa có xe hơi, chưa có những động lực này nên nó vô dụng. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, lợi dụng dầu hỏa làm động lực thì sự phát hiện này biến thành quí báu. Như vậy chúng ta liền biết được, khoáng vật ẩn chứa ở phía dưới, khai thác cũng cần có thời tiết nhân duyên, thời xưa có nhưng không đáng một xu, cho nên nếu bạn suy nghĩ thật kỹ thì sẽ thấy được tính phức tạp của tất cả sự vật giữa Vũ Trụ này.

Kinh Văn: “Nhi tâm vô sắc, bất khả kiến thủ, đãn thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, vô ngã ngã sở, tuy các tùy nghiệp, sở hiện bất đồng, nhi thực ư trung, vô hữu tác giả. Cố nhất thiết pháp, giai bất tư nghị”.

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói cho chúng ta biết, hư không pháp giới tất cả chúng sanh là “Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”.”Tâm” này là chân tâm, còn “Thức” là vọng tâm, chân tâm và vọng tâm là một tâm. Sao gọi là chân tâm, là vọng tâm vậy. Hoàn toàn giác ngộ gọi là chân tâm, kèm theo có mê hoặc là vọng tâm. Mê hoặc là sao. Chúng ta ở trong các buổi giảng thường nói vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, trong tâm bạn chỉ cần có ba thứ này chưa loại bỏ sạch sẽ thì đây chính là vọng tâm, chân tâm không thể hiện tiền. Nếu các thứ này thảy đều gạn lọc hết rồi, hoàn toàn không còn nữa, thì chân tâm liền hiện tiền. Quyết không phải nói, ở ngoài vọng tâm còn có chân tâm, thế là không tìm ra rồi, vậy là chân tâm cũng không có. Cho nên nói “Chân vọng không hai” chính là đạo lý này. Chỉ cần đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông xả thì chân tâm liền hiện tiền. Chân tâm là năng hiện, năng hiện vũ trụ hư không. Trong Phật Pháp nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm, ngay cả Nhất Chân pháp giới đều do chân tâm hiện ra.

Bạn biết cái thân này còn bất khả thủ, huống hồ là vật ngoài thân. Hay nói cách khác, có cái gì là của bạn đâu, ngay cả cơ thể của mình cũng không phải, như vậy thì bạn mới là thật sự giác ngộ, bạn thật sự nhìn thấu. Nhìn thấu là hiểu rõ rồi, hiểu rõ một cách triệt để rồi. Ở trong Phật Pháp thường nói: “Vạn pháp giai không, nhân quả bất không”.

Nam Mô A Di Đà Phật! Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời Gian: Ngày 11 Tháng 6 năm 2001. Người dịch: Vọng Tây cư sĩ Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền

– [TẬP CUỐI]: Thập Thiện Nghiệp Đạo Không Khó, Nhưng Vì Sao Chúng Ta Không Làm Được?

– [TẬP 79]: Mười Nghiệp Thiện, Bắt Tay Vào Làm Từ Chỗ nào?

– [TẬP 78]: Tại Sao Gọi Phiền Não Là Lậu?

– [TẬP 77]: Giới Điều Không Sát Sanh Được Giảng Như Thế Nào?

– [TẬP 76]: Niệm Phật Công Phu Hay Không,Một Chiêu Cuối Cùng Hiển Lộ Ra Rồi.

– [TẬP 75]: Làm Thế Nào Mới Thật Sự Báo Ân?

– [TẬP 74]: Tâm Hoan Hỷ Sinh Ra Từ Đâu?

– [TẬP 73]: Hoa Khai Kiến Phật Là Cảnh Giới Gì Vậy?

– [TẬP 72]: Phạm Vi Của Nghiệp Rất Lớn.

– [TẬP 71]: Lục Đạo Luân Hồi Làm Sao Mà Có Vậy?

– [TẬP 70]: Hoằng Pháp Lợi Sanh Là Lợi Ích Chúng Sanh, Bạn Có Cần Buông Xả Hay Không?

– [TẬP 69]: Phật Pháp Là Hợp Tình, Hợp Lý, Hợp Pháp.

– [TẬP 68]: Chúng Ta Nên Chọn Lấy: ” Có Lợi Ích Chúng Sanh, Có Lợi Ích Xã Hội”.

– [TẬP 67]: Phật, Bồ Tát Và A La Hán Vì Sao Các Ngài Giáo Hóa Chúng Sanh Được Dễ Dàng?

– [TẬP 66]: Đới Nghiệp Vãng Sanh

– [TẬP 65]: Tứ Y Pháp Này Có Thể Giúp Người Sau Đoạn Nghi Sanh Tín.

– [TẬP 64]: Cái Gì Là ” Trợ Pháp”?

– [TẬP 63]: Làm Thế Nào Đến Tâm Tịnh?

– [TẬP 62]: Hòa Là Thế Nào Vậy?

– [TẬP 61]: Một Kinh Thông, Tất Cả Đều Thông.

– [TẬP 60]: Thành Tựu Chính Mình, Chính Là Thành Tựu Chúng Sanh.

– [TẬP 59]: Phật Dạy Chúng Ta Tùy Duyên.

– [TẬP 58]: Người Tu Đạo Tuyệt Đối Không Cầu Tự Lợi.

– [TẬP 57]: Làm Thế Nào Giúp Những Người Mê Tín Chuyển Đổi Thành Chánh Tín?

– [TẬP 56]: Tâm Của Chúng Ta Rốt Cuộc Trụ Ở Đâu Vậy?

– [TẬP 55]: Học Phật Có Thể Khế Nhập Cảnh Giới Hay Không?

– [TẬP 54]: Mượn Giả Tu Thật

– [TẬP 53]: Chân Ngã Là Gì Vậy?

– [TẬP 52]: Con Người Sống Được Bao Nhiêu Năm?

– [TẬP 51]: Chúng Ta Có Sứ Mệnh Hoằng Pháp Lợi Sanh

– [TẬP 50]: Tâm Hoan Hỷ Được Sinh Ra Từ Đâu?

– [TẬP 49]: Tứ Nhiếp Pháp.

– [TẬP 48]: Ngạo Mạn, Tật Đố Là Phiền Não Vô Cùng Nghiêm Trọng

– [TẬP 47]: Bản Thân Bạn Không Thể Độ, Nguyên Nhân Ở Đâu Vậy?

– [TẬP 46]: Quy Y Nghĩa Là Quay Đầu. Quay Đầu Từ Đâu Vậy?

– [TẬP 45]: Nhiều Việc Không Bằng Ít Việc, Ít Việc Không Bằng Không Việc Gì

– [TẬP 44]: Buông Xả Là Gì Vậy?

– [TẬP 43]: Sám Hối

– [TẬP 42]: Gia Đình Tại Sao Bất Hòa Vậy?

– [TẬP 41]: Chúng Ta Tu Hành, Tu Ở Chỗ Nào Vậy?

– [TẬP 40]: Lễ Kính Chư Phật, Ai Là Chư Phật Vậy?

– [TẬP 39]: Phật Pháp Thừa Nhận Có Sự Tồn Tại Của Thần, Thần Là Gì Vậy?

– [TẬP 38]: Nhân Quả Rất Đáng Sợ, Lời Nói Này Là Thật. Ai Biết Vậy?

– [TẬP 37]: Gốc Rễ Của Tà Kiến Chính Là Cho Rằng Cơ Thể Này Là Ta.

– [TẬP 36]: Muốn Cầu Phật Đạo, Phải Xả Mình Vì Người.

– [TẬP 35]: Người Sắp Chết, Lời Nói Của Họ Thiện, Tại Sao Vậy?

– [TẬP 34]: Phật Pháp Chân Thật Là Có Lợi Ích Cho Chúng Sanh.

– [TẬP 33]: Sân Hận Khởi Lên Như Thế Nào?

– [TẬP 32]: Thế Xuất Thế Gian Phước Đức Lớn Nhất Là Gì?

– [TẬP 31]: Chân Thật Phát Đại Tâm: ” Xả Mình Vì Người”.

– [TẬP 30]: Chư Phật Bồ Tát Vì Nguyện Lực Gì, Tâm Nguyện Của Các Ngài Là Gì?

– [TẬP 29]: Tam Nghiệp Tự Tại!

– [TẬP 28]: Học Vấn Đức Hạnh Nên Bắt Đầu Từ Chỗ Nào?

– [TẬP 27]: Thế Gian Tại Sao Có Nhiều Tôn Giáo Như Vậy?

– [TẬP 26]: Tham Sân Si Chính Là Giới Định Huệ, Giới Định Huệ Tức Là Tham Sân Si.

– [TẬP 25]: Làm Thế Nào Yêu Quốc Gia?

– [TẬP 24]: Chúng Ta Nhập Môn Phật Pháp Từ Đâu?

– [TẬP 23]: Nếu Bạn Không Gặp Được Phật Pháp Bạn Làm Sao Biết Được Thiệt Hay Bất Thiện?

– [TẬP 22]: Phật Pháp Nói, Thật Sự Là Chuyển Nghiệp, Không Phải Là Diệt Nghiệp, Tại Sao Vậy?

– [TẬP 21]: Nguyện Giải Như Lai Chân Thật Nghĩa.

– [TẬP 20]: Bồ Tát Có Một Pháp Có Thể Đoạn Tất Cả Các Khổ Của Ác Đạo, Đây Là Pháp Gì?

– [TẬP 19]: Tín Là Cội Nguồn Của Đạo, Là Mẹ Của Các Công Đức.

– [TẬP 18]: Điều Kiện Đầu Tiên Để Vãng Sanh.

– [TẬP 17]: Giàu Có Từ Đâu Mà Ra?

– [TẬP 16]: Ăn Chay Chắc Chắn Có Lợi Ích. Vì Sao Vậy?

– [TẬP 15]: Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy Là Gốc Năm Đường Đọa Địa Ngục.

– [TẬP 14]: Phụng Sự Sư Trưởng

– [TẬP 13]: Bồ Tát Nghĩa Là Gì Vậy?

– [TẬP 12]: Liễu Đạt Nhân Quả, Tu Thập Thiện Nghiệp.

– [TẬP 11]: Mọi Thứ Đều Ở Lại, Chỉ Có Nghiệp Mang Theo.

– [TẬP 10]: Tu Tâm Chân Thành.

– [TẬP 9]: Khởi Tâm Động Niệm Đều Là Tội Lỗi.

– [TẬP 8]: Thành Thật Niệm Phật.

– [TẬP 6]: Thập Pháp Giới Có Hay Không Vậy?

– [TẬP 5]: Vì Sao Gọi Là Nghiệp?

– [TẬP 4]: Độ Chính Mình – Độ Chúng Sanh, Thành Tựu Mình – Thành Tựu Chúng Sanh.

– [TẬP 3]: Giáo Dục Đạo Đức

– [TẬP 2]: Pháp Môn Bình Đẳng

– [TẬP 1]: Thượng Thiện Là Gì?

Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh

Miêu tả

TĐ:2630- Vọng tưởng phân biệt chấp trước ngăn trở bạn kiến tính Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpy0I0AKAo5tz_LbuI3X1E4 Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK~ tập, 545 Thời gian từ: 01h43:11:06 – 01h47:49:14 Bài giảng Việt Ngữ Download MP3 – MP4 & DivX https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7kUyTNUpcVTGRpb1hXUzRNSWc&tid=0Bz7kUyTNUpcVUWZLUm5hT3dfbEE#grid Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw/ http://amtb.vn/phap-am-2/ Vọng tưởng phân biệt chấp trước đã làm chướng ngại kiến tánh của bạn. Phật đã nói rất rõ: Bỏ chấp trước thì sẽ chứng A La Hán, sẽ vượt qua lục đạo luận hồi, không chấp trước tất cả pháp thế xuất thế gian. Vì sao không chấp trước? Vì phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Trong Kinh Bát Nhã có viết: “Nhất thiết pháp vô sở hữu. tất cánh không, bất khả đắc”. Nếu chúng ta thường nghỉ đến lời Bồ Tát Di Lặc nói: Một gảy mống tay là ba mươi hai ức trăm ngàn niệm, niệm niệm thành hình, hình đều có thức. Quý vị hiểu chân tướng của sự thật thì sẽ không chấp trước nữa. Tại sao? Vì ta tính nếu một giây mà búng được năm lần thì một giây sinh diệt bao nhiêu lần? 1600 triệu. Một phần của một ngàn sáu trăm triệu trong một giây, ta làm cách nào khống chế được? Cho nên ta bảo ta khống chế, chiếm hưu, đều là giả. Khi đã hiểu đạo lý này, đạo lý mà các nhà khoa học đã khẳng định, thì bạn sẽ biết được gì? Thân chúng ta là giả, thân chẳng phải là ta, ta là giả. Tất cả những gì ta có đều là giả. Còn Phật pháp? Phật pháp cũng là giả, không phải thật. Phật đã nói rất rõ về điều đó trong Kinh Kim Cang: “Pháp còn phải xả, huống gì phi pháp”. Pháp đây là nói về Phật pháp, Phật pháp sinh ra do nhân duyên. Ví dụ như ta có bệnh, ta đưa một thứ cho bạn uống, thứ đó gọi là thuốc. Khỏi bệnh rồi thì thuốc không còn nữa. Phật trị bệnh của lục đạo, của mười pháp giới. Mười pháp giới, lục đạo chẳng còn, thì Phật pháp cũng chẳng còn. Cho nên bạn chấp trước vào Phật pháp là bạn đã sai rồi. Trong tự tánh chẳng có Phật pháp, sao bạn lại có chấp trước này? Tự tánh sáng láng, trong kinh đại thừa gọi đó là đại quang minh tạng. Ở tịnh độ thì ta gọi là thường tịch quang tịnh độ, như thế đó. Chẳng có gì cả, có thể hiện được bất cứ thứ gì, điều đó thật là tuyệt vời! Việc năng hiện là có thật, vĩnh hằng bất diệt, là tự tánh. Những huyễn tướng sở hiện là giả: Tướng có thể không, sự có lý không, cả hai không cản trở nhau. Tính năng hiện chẳng trở ngại sự tướng, sự tướng chẳng trở ngại tự tánh, quá sức tuyệt diệu! Cho nên nhà Phật gọi đó là gì? Là diệu hữu, gọi tự tánh là chân không: “Chân không bất không, năng hiện diệu hữu, diệu hữu phi hữu, tự tánh bản không”. Bạn phải thâm nhập, thấu suốt những điều này, phải khẳng định, không hoài nghi gì nữa. Hoàn toàn tin vào nó, thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị cũng chẳng còn.

Hi Vọng Hay Hy Vọng Là Đúng

Như vậy hi vọng được định nghĩa là sự trông chờ, chờ đợi hoặc là mong chờ một điều gì đó.

Hiện nay có 2 ý kiến trái chiều nhau. Ý kiến thứ nhất là tính nhất thể giữa (i) và (y). Một ý kiến khác đó là không thể nhất thể (i) và (y) trong tiếng việt vì nó gây nên một số bất cập.

Quan điểm chọn nhất thể (i) ngắn và (y) dài

Tiếng việt cần thể hiện được bản sắc văn hoá riêng trong trong chính ngôn ngữ của mình. Trong khi đó các từ sử dụng (y) lại là từ mượn hán việt. Nghĩa là quy chuẩn lại trong tiếng việt chỉ có (i) ngắn và không được sử dụng (y) dài

Một số ví dụ về quan điểm không thể nhất thể giữa (y) dài và (i) ngắn như sau:

Mất đi sự phong phú trong cách dùng từ. Ví dụ khi đặt tên riêng thì hầu hết mọi người đều sử dụng âm hán để đặt tên nghĩa là sử dụng (y) dài thay vì (i) ngắn (Thuý chứ không đặt là Thúi, Vỹ, Vy, Thuý vy, Huy chứ không đặt là Hui,…)

Thiếu sự trang trọng: Tiếng việt thật phong phú từ cách dùng, cách phát âm và không thể không kể đến các từ lóng như ti (có nghĩa là vú). Nếu trong trường hợp công ty viết thành công ti thì thiếu sự trang trọng.

Hay tí có nghĩa là nhỏ, hoặc cũng có thể gọi là tuổi tí. Nhưng khi đặt tên nếu đặt là tí thì có phần thiếu trang trọng, chính vì thế mà chúng ta đều sử dụng (y) dài để sử dụng thay vì (i) ngắn).

Hoặc trong trường hợp hi sinh hay hy sinh thì cả 2 đều được sử dụng một cách phổ biến

Bảng 1: Tổng hợp một số từ có cách phát âm, ngữ nghĩa khác nhau khi sử dụng (i) và (y)

Bảng 2: Tổng hợp một số từ có cách phát âm giống nhau khi sử dụng (i) và (y)

Một số quan điểm khác về cách sử dụng (i) ngắn và (y) dài

Ngoài quan điểm trên thì một số ý kiến khác đưa ra quan điểm rằng hi vong hay hy vọng không phải là không có quy tắc để phân biệt.

Trong việc phân biệt (i) hay (y) thì vẫn có một quy tắc bất di bất dịch đó là (y) dài sẽ luôn đứng sau các phụ âm thay vì (i) ngắn – Theo chương trình đào tạo tiếng việt cấp 1 cũ. Như vậy có thể xác định được hi vọng mới là đúng chính tả.

Một số ý kiến khác cho rằng việc nhất thể (i) ngắn chỉ phù hợp với các nhà xuất bản cũ (tức 1931) trở về trước. Còn đối với thời đại ngày nay, việc sử dụng (i), (y) trong một số trường hợp đều có thể chấp nhận được vì cách phát âm lẫn ngữ nghĩa hoàn toàn giống nhau (trừ một số trường hợp nghĩa của từ sẽ thay đổi như tay với tai; hay với hai, …)

Thiết nghĩ dù theo quan điểm nào đi chăng nữa thì cũng đã đến lúc chúng ta nên đưa ra một nguyên tắc chung về cách sử dụng (i) ngắn và (y) dài để có sự thống nhất trong quá trình sử dụng tiếng việt.

Luật Kinh Doanh Là Gì? Triển Vọng Ngành Luật Kinh Doanh Hiện Nay

Khái niệm luật kinh doanh là gì? không còn là câu hỏi xa lạ với người làm kinh doanh hay người đam mê theo học Luật kinh doanh đặc biệt là khi, Việt Nam Gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), tiếp đến là diễn ACE và hiệp định kinh tế TPP, đón đầu những vận hội mới, đồng thời mang lại không ít những thách thức cho các doanh nghiệp Việt trong tiến trình giao lưu, hội nhập kinh tế trên quy mô toàn cầu.

1. Lý giải khái niệm luật kinh doanh là gì? Đối tượng điều chỉnh của luật kinh doanh gồm những gì?

1.1. Hiểu luật kinh doanh là gì cho đúng?

Trong mọi môi trường không riêng gì kinh doanh, những nguyên tắc, kỷ luật luôn đóng vai trò quan trọng bậc nhất nhằm đảm bảo thống nhất về mặt tổ chức, nhân lực, từ đây đê thúc đẩy sự đồng bộ hóa của sản xuất. Kinh doanh là hoạt động tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp hay nhà nước, là hoạt động bức thiết của con người, nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho đời sống xã hội, lại không thể nằm ngoài nguyên tắc đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc thúc đẩy, nâng cao tính luật trong sản xuất, người quản lý là chưa đủ mà yêu cầu những quy luật về thị trường và những hàng rào được thiết lập bởi nhà nước để môi trường kinh doanh trở nên lành mạnh, hiệu quả để cắt giảm tối đa những rừng thủ tục hay giấy tờ.

Luật kinh doanh ra đời trong bối cảnh đó và trở thành phương tiện quan trọng để doanh nghiệp có thể cạnh tranh phát triển vừa có thể đảm bảo được những quyền lợi về mặt kinh doanh. Vậy quan niệm về luật kinh doanh là gì? Luật kinh doanh là một phần của luật kinh tế, là những tiêu chuẩn điều chỉnh các quan hệ gắn với hoạt động phát sinh trong sản xuất kinh doanh. Tại Việt Nam, thuật ngữ “Luật kinh doanh” hay pháp luật kinh doanh được ra đời vào những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ XX. Nằm dưới sự kiểm soát của luật kinh tế, “sức chi phối” của luật doanh nghiệp khá rộng, song đều nằm trong khuôn khổ 4 nội dung cơ bản sau đây: các nhóm luật về loại hình doanh nghiệp, pháp luật về hành vi kinh doanh, sự phá sản của doanh nghiệp, những quy định về cơ quan tài phán trong kinh doanh.

Thế nhưng dù xét trên góc độ luật kinh doanh là một ngành học thì nó vẫn nằm trên 2 phạm trù cơ bản là: những quy định của nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,tổ chức và pháp luật về hoạt động kinh doanh của các chủ thể. Vì là một bộ phận của luật kinh tế, do đó những nội dung của nó có nội dung cơ bản của luật kinh tế, nếu có khác chỉ là khác về mức độ can thiệp của nhà nước mà thôi.

ở nước ta, luật kinh doanh là thể thống nhất các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức kinh tế nhà nước và trong quá trình kinh doanh của các chủ thể kinh doanh bao gồm các doanh nghiệp, các cá nhân, khách hàng với nhau.

1.2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh doanh là gì?

Là đứa con đẻ của luật kinh tế, những đối tượng mà luật kinh doanh điều chỉnh bao gồm các quan hệ về kinh tế nói chung, kinh doanh nói riêng, gồm 4 nội dung cơ bản gồm nhóm quan hệ kinh tế, nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa những chủ thể kinh doanh với nhau, nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ một số doanh nghiệp và nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong hoạt động tài phát trong các hoạt động phá sản, gây nợ của doanh nghiệp.

2. Vai trò của luật kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay như thế nào?

Thực tế, trong nền kinh tế tập trung trước năm 1986 ở Việt Nam, luật kinh doanh chính là công cụ pháp lý để nhà nước đẻ nhà nước ghi nhận về tổ chức và hoạt động kinh doanh của các đơn vị quốc doanh và các quan hệ phát sinh để nhà nước ta quản lý các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch nhà nước. Tuy nhiên, bước vào nền kinh tế thị trường trong nền kinh tế, luật kinh doanh có sự thay đổi đáng kể để phù hợp với môi trường kinh doanh mới. Trong đó, vai trò của luật kinh doanh cũng ít nhiều bị tác động và biến thể. Nếu như trước đây, luật kinh doanh được hiểu là những quy phạm và thể hiện vị trí quan trọng trong việc đề cao nền kinh tế của nhà nước, tối ưu hóa các chủ trương chính sách thì hiện nay, luật kinh doanh thiên về những hoạt động tự do kinh doanh của cá nhân, giải quyết về những tranh chấp kinh tế cũng như thừa nhận các quyền sáng tạo trong phát triển doanh nghiệp và xây dựng đất nước. Một số vai trò của lớn của luật kinh doanh được thể hiện ở một vài điểm sau đây:

​- Thể chế hóa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng thành các quy định pháp lý có tính bắt buộc đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nền kinh tế thị trường cho phép các doanh nghiệp cá nhân thỏa sức mua bán và trao đổi những hàng hóa với nhau thậm chí là với những tổ chức nước ngoài nhằm thu lợi nhuận dưới sự quản lý cơ bản của nhà nước. Sự tự do khi hàng rào thuế quan bị bãi bỏ cũng gây ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng đặc biệt là chịu sự cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp và sản phẩm ngoại lai. Tiêu biểu có thể kể các sản phẩm từ thị trường Trung Quốc. Sự ô hợp giữa các loại hình kinh tế tư nhân và sự tham vọng kinh doanh, sự lừa đảo, coi nhẹ luật pháp…bắt buộc sự ra đời của luật kinh doanh phải thật mạnh để can thiệp và ảnh hưởng. Tuy không nằm vai trò cốt cán như trước, song luật doanh nghiệp chính là chính là đường bao để các chủ thể doanh nghiệp khác, những cá nhân không được xâm phạm vào quyền kinh doanh của người khác, vừa có thể đảm lợi được lợi ích về mặt kinh doanh cho doanh nghiệp nằm trong khuôn khổ đường lối của Đảng – nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

​- Luật kinh doanh tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp, hình thức kinh doanh để thúc đẩy nền kinh tế

Việc phá bỏ hàng rào thuế quan và tham gia đủ loại hiệp định , cho phép nền kinh tế tư nhân phát triển chính là đông lực để các doanh nghiệp mở rộng các mối quan hệ phát triển với các đối tác khác. Đây là tiền lệ chưa từng có trong nền kinh tế cũ, điều này không tránh khỏi việc vấp phải những khó khăn trong việc hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp liên doanh để đảm bảo được sự thông suốt giữa hai bên, tránh sự chồng chéo về luật, quy định chung về kinh tế giữa các quốc gia.

Việc làm Ngân hàng – Chứng khoán – Đầu tư

3. Cơ hội của cử nhân luật kinh doanh hiện nay như thế nào?

Bên việc hoạt động tại văn phòng của các công ty luật,với mục đích giải quyết các vấn đề tranh chấp trong nhiều giao dịch thương mại giữa các cá nhân, tổ chức hay tại các ngân hàng, phi lợi nhuận, n hân viên pháp chế lĩnh vực bảo hiểm là một việc làm bảo hiểm mà cử nhân luật kinh doanh có thể cân nhắc lựa chọn, lĩnh vực sức khỏe nguồn nhân lực, cử nhân luật kinh doanh có kinh nghiệm là những ứng cử viên sáng giá cho các vị trí chuyên gia, quản lý rủi ro và tuân thủ những quy định của công ty cũng như những chính sách đề xuất kinh tế của nhà nước.

Vai trò chuyên gia của những cử nhân luật kinh doanh được thể hiện ở vị trí chuyên gia phân tích tài chính trong những ngân hàng, các chuyên gia phân tích rủi ro doanh nghiệp – những người chịu trách nhiệm, dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp, đổi mới của các chính sách kinh tế nhà nước, động thái can thiệp kinh tế của các nước bá chủ toàn cầu…để từ đấy tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp điều chỉnh cân đo, hoạch định những chính sách hợp lý cho sự đi lên đúng hướng của doanh nghiệp.

Theo thống kê của cục Lao Động Mỹ, những nhà phân tích tài chính có cơ hội để tăng tỷ lệ việc làm lương cao của mình trung bình đến 12% trong giai đoạn 2014 – 2024. Mức lương của ngành này cũng thuộc trong tốp ngành có lương cao nhất tại xứ sở cờ hoa với lương trên 80.000 USD cách đây 3 năm về trước. Trong khi đó, cũng nằm trong vị trí chuyên gia, tốt nghiệp chuyên ngành luật kinh doanh mạng lại cơ hội mới để để các bạn có chuyên môn về luật, theo đuổi đam mê kinh doanh và tài chính thể hiện ước mơ chuyên gia phân tích rủi ro những cá nhân, doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, một số trường đại học chuyên đào tạo Luật kinh tế – Chuyên ngành luật kinh doanh gồm đại học Luật Hà Nội, đại học kinh tế – luật (Thuộc đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngoại giao. Các khối tuyển sinh cho chuyên ngành luật kinh doanh gồm A1, A00, D07, D01.